भुकेली वाघीण भाग : ८

नग्न स्त्री पाठमोरी सुद्धा फार विलक्षण दिसते, विशेषतः दोन्ही हातांनी केस डोक्यावर धरून… माझा तर वीक पॉईंट्च! इथे सावनी साक्षात माझ्या पुढ्यात, नव्हे माझ्या समोर अर्ध्या फुटावर असे विलोभनीय प्रकार करत होती. समोरच्या खिडकीतून येणाऱ्या प्रकाशात सावनीची अवर ग्लास सिलोएट, त्यावर डोक्यावरून खाली सोडताना तांबूस सोनेरी केसांचा पडदा, पाठीवर केस विसावल्यावर नाजूक झटक्याने त्यांना सारखे करण्याची लकब, दोन्ही हात कानामागून पुन्हा केसात घालून त्यांचे शिरस्त्राण डोक्यावर… असा प्रकार सुरु होता तिचा! डोळे बहुदा मिटलेले असावेत.

मी करत असलेल्या स्तनमर्दनाचा तिच्यावर प्रभाव वाढत होता. कारण जरा वेळाने सावनी कंबर आणि नितम्ब गोलाकार फिरवू लागली. माझ्या पोटावर योनी घासू लागली. उष्ण ओल्या योनीचा मऊ फिरता स्पर्श पोटावर वाढू लागला आणि माझ्या लिंगाने परत एकदा उसळी मारली. क्षणार्धात ताठ झाल्याने वीज गेल्यासारखे झाले मला आणि मी हाताने लिंगाला सावरण्याला गेलो. स्तनावरुन हात काढताच सावनी स्तब्ध झाली…

“आदी, तुला हात कोणी काढायला सांगितला?… जे सांगितले ते ते गुमान कर…”, असे थंड आवाजात म्हणून मला काही कळायच्या आत लिंगावर एक फटका मारला. बिचारे क्षणांत मलूल होऊन पडले आणि कामसलील रुपी एक अश्रू त्यातून बाहेर आला. सावनीने जरा वेळ त्या बिंदूकडे पाहिले, तर्जनीवर हळूच तो थेंब घेऊन त्याचा वास घेतला. हात तोंडाशी नेऊन हलकेच त्याला जीभ लावली… पण पूर्ण चाखला नाही.

“माझ्या चुंबनाने पवित्र झालेले हे अमृत, आता तू चाख…”, पौराणिक नाटकातल्या पात्राच्या ढंगात बोलत सावनीने तर्जनी माझ्या ओठांशी नेली. स्वतःचीच चव घ्यायला मला जरा चमत्कारिक वाटले आणि मी तोंड फिरवले!

ती चूकच झाली…

तो पर्यंत सावनीचा दुसरा हात काय करतोय, याकडे माझे लक्षच नव्हते. मी तोंड फिरवताच एक फटका सटकन माझ्या लिंगावर पडला. लिंग आधीच मलूल पडलेले असल्याने मागचे वृषण गोल जरा उघडे पडले होते. अचानक आलेला हात त्यावर बसला आणि वेदनेची तीव्र सणक डोक्यात गेली.

“आ… सावन…यू बीच…आ…”, मी कळवळून ओरडलो, तशी तिने हात माझ्या तोंडात कोंबला.

तर्जनी माझ्या जीभेवर फिरवून म्हणाली,”काय झालं रे? आवडलं नाही का??.. की आवडले?”

माझ्याच कामसलीलाची तुरट खारट चव जीभेवर आल्याने मला कसेसेच झाले. मी हात बाजूला करू लागलो, दुसऱ्या हाताने तिला पोटावरून ढकलू लागलो.

“अरे, अरे अरे… काय चालुये तुझे? नाही आवडले का मी बसलेले?… आणि क्लायंट बसतात तेंव्हा? तेंव्हा मजा येत असेल ना?”

“सावन, हे अती होतय तुझे…उठ लवकर. मला washroom ला जायचे आहे…”, कसाबसा तिचा हात तोंडातून काढत मी म्हणालो. इकडे वेगळीच व्यथा सुरू झाली होती मला, त्याचे वेगळे टेन्शन!

“काय करायचे आहे तिकडे जाऊन?”

“काय म्हणजे? काय करतात washroom मध्ये?”, मलाही चीड यायला लागली होती.

“तेच विचारतेय, काय करणार तिकडे?”, सावनी पोटावरून उठत माझ्या बाजूला मांडी घालून बसली. वाकल्यामुळे तिचे स्तन जरा लोंबत होते, त्यांच्याकडे टक लावून आशाळभूतपणे मी बघत होतो.

“काय रे, काय विचारतेय मी…?”, सपकन माझ्या पोटावर चापट बसली.

“ओय… आ…”

“आदी, आल्यापासून तू काहीच बोलत नाहीयेस… काय विचारतेय मी?”

“अगं काय करणार म्हणजे? I got to empty my bladder…”

“हमम… मग?… इथेच कर ना!”

ऐकून मला धक्काच बसला!

“काय…? Ain’t you being crazy?”

“ओरडू नकोस… इथे नाही तर तिकडे, पण मी येणार…माझ्या समोर कर जे करायचे ते…”

“सावन, this is too much…”

“Too much? You Say too much? आठव आपला पहिला सेक्स… तू मलिशच्या निमित्ताने मला भोगलेस, आणि बेशरम सारखा थांबलास टॉयलेटपाशी when I was relieving myself!”

“What? तूच म्हणाली होतीस थांब म्हणून, तुला भीती वाटत होती… दारही लावू दिले नाहीस..”, मी माझी बाजू मांडायला लागलो. तो प्रसंग माझ्या डोळ्यासमोर आला, तशातही मला उत्तेजीत व्हायला लागले.

“ते काहीही असो, तू मला त्या अवस्थेत पाहिलेस, मलाही बघायचे आहे… असं समज माझी fantasy आहे ती…”, एक खट्याळ हसू तिच्या चेहेऱ्यावर उमटले, “…आणि तू एकटा जाऊन, ते करण्याऐवजी मुठ्ठ्या मारून आलास तर..!?”

सावनीच्या तोंडी अशी ग्राम्य भाषा ऐकून मी चाटच पडलो, काय बोलावे सुचेना, घशाला कोरड पडली…

आता मला प्रेशर असह्य झाले होते. मी सावनीला जोराने ढकलले, आणि उठून washroom कडे जायला लागलो.

आत जाऊन जेमतेम दार लावत होतो तोच दारावर सावनीची थाप बसली.

“हा हा हा… पळपुटा!…”

“सावन, get lost!”

“हा हा हा… I will darling, I will… पण imagine, your mobile going in the garbage chute…”

“सावन…नको…थांब…थांब…”, मी कसेबसे कार्य उरकले आणि बाहेर आलो, ही वेडी काहीही करू शकते याचा अंदाज आला होता मला इतक्या दिवसांच्या रिलेशनशिप नंतर.

“सावन…फोनशी खेळू नको…पाया पडतो तुझ्या…”

“हा हा हा हा… Ok good, मग पड पाया…”

मला काही झाले तरी फोन वाचवायचा होता. तशीही आब्रू गेलीच होती…

मी सावनीच्या पडायला लागलो.

“… And no dirty tricks like pulling my legs…तुझा फोन अजूनही माझ्या हातात आहे. तो पडला खाली जोरात तर…??”

मी असं काही करणारच नव्हतो, गपगुमान खाली वाकलो.

“असे नाही, नीट… खाली बसून डोके टेक…”, सावनीने पाय पुढे केला.

मी रागाने वर पाहिले…

“डोळे खाली, डोळे खाली… नाहीतर गेला तुझा मोबाईल..”, एक तर्जनी दाखवत सावानी म्हणाली.

मी मुकाट्याने गुढग्यावर बसलो आणि मान वाकवली.

खाली जातच होतो तितक्यात सावनीने माझे केस मुठीत पकडले आणि मला वर खेचू लागली.

गुढग्यावर उभे करून सावनी म्हणाली, “वर बघ…”

मी मान वर केली आणि समोर सावनीची चमकदार गुलाबी योनी आली. एक पाय बाजूला केल्यामुळे अर्धोन्मिलित ओठांसारख्या योनीच्या पाकळ्या विलग झाल्या होत्या, वरती हेडलंप सारखा मदन बिंदू होता.

इतक्या वेळा सावनीला नग्न बघूनही, समोरचे दृश्य नजरबंदी करत होते. आणि सावनी माझ्या मोबाईलने योनीच्या भोवती लंबवर्तुळ काढत होती.

मी माझ्या कोरड्या ओठांवरून जीभ फिरवली.

“येस, तेच घडणार आहे…तुला जे वाटतंय, तेच घडणार आहे…”, असे म्हणून तिने माझे डोके पुढे केले आणि नाक योनीत खुपसले. तिच्या योनीचा, कामरसाचा अन् घामाचा उग्र पण मादक गंध माझ्या नाकात काय, पार छातीत भरला, आणि माझ्या लिंगाने सलामी दिली!

इतक्यात केस ओढत डोके मागे खेचले गेले आणि परत योनिवर दाबले. असे करत सावनीने माझा चेहेरा तिच्या संपूर्ण योनीभागवरून फिरवला. शेवटी समोर धरून योनीमुखावर दाबला.

ही पडत्या फळाची आज्ञा समजून, मी जिभेने योनिवर हल्ला चढवला. शक्य तितकी जीभ आत घालून आतला भाग चाचपून पाहू लागलो. उष्ण, ओली गुहा अजूनच पाझरायला लागली आणि सावनी डोळे मिटून माझे तोंड अधिकाधिक योनिवर दाबू लागली.

भुकेली वाघीण भाग : १०

"आदी, ढिला का झालास? तुला आवडत नाहीये का?" "…" "बोल ना शुंभा! मागे आपण अमेझॉन केले तेंव्हा तर उड्या मारत होतास… मग आता का?" काय सांगणार तिला. आतापर्यंत झालेले अत्याचार, तिचा आवेश, बोलणे आणि शेवटचा फटका यामुळे मी अवाक् झालो होतो. जरा भीती वाटत होती. "काही नाही… जरा...

भुकेली वाघीण भाग : ९

"अहाहा…आदी,… you are Simply marvoulous… हळूहळू कर… ahhhh, उम्मम…घाल आत जीभ घाल घाल घाल…", असे बरळायला लागली. माझ्या डोक्यावरची तिची पकड जरा ढीली झाली आणि मी वर पाहिले. हिंदकळणाऱ्या स्तनांच्या आडून तिचा डोळे मिटलेला, लालबुंद चेहेरा दिसत होता. एका हाताने माझा मोबाईल, ती...

भुकेली वाघीण भाग : ७

दहा एक मिनिटे झाल्यावर, सावनी उठून बसली. खाली वाकून तिने योनिकडे पाहिले.. "अरे काय रे इतका रपरपाट केलाय तू… शी…स्वच्छ कर तो…", असे म्हणत माझ्या गालावर हलकी चापट मारली. मी हाताने तिचे नितंब धरून तिला मागे सारले आणि जिभेने मदन बिंदू, योनी, मांड्या चाटून टाकल्या. सावनी...

भुकेली वाघीण भाग : ६

"तुला त्रास होतोय का आदी?" "…" "बी अ गूड बॉय…मग संपेल हं सारे…", असे म्हणून तिने माझे दोन्ही निपल जोरात ओढले… ”आ…SSS…", मी हाताने तिचे हात बाजूला करण्याचा प्रयत्न केला. "हात…लावू नकोस मला…बाजूला ठेव…नाहीतर अजून त्रास होईल…" मी हात बाजूला करून सहन करू लागलो. "आदी…तू...

भुकेली वाघीण भाग : ५

सावनी एकेक प्रसंग सांगत होती, माझ्या डोळ्यासमोरून सारे जात होते… "आणि तू…? तुला साधा एक फोन करावासा वाटला नाही, एक Stupid मेसेज सुद्धा नाही…काय समजतोस कोण स्वतःला?", एकाएकी सावनीने बोलण्याचा पवित्रा बदलला. माझे एक स्तनाग्र जोरात पिळले, आणि तोंडावर हात धरून दोन्ही गाल...

भुकेली वाघीण भाग : ४

सावनीचे ते विकृत हास्य पाहून माझा थरकाप उडाला. आज ही अशी का वागते आहे? तिची उपभोगाची इच्छा होती, आणि मी काही उत्तर दिले नाही, फोनही केला नाही, त्यामुळे ती बिथरली असावी, असा मला अंदाज आला. यापूर्वीही असे झाले होते, पण ती इतकी आक्रमक झाली नव्हती. मग आज का? असा विचार...

भुकेली वाघीण भाग : ३

आता आश्चर्य, आनंद वाटत असला तरी त्यावेळी मात्र सर्व सोडून पळून जावे, असे वाटत होते. सावनीचे असले वागणे आणि आक्रमक हल्ले माझ्यासाठी नवीन होते. सावनीची बोटे माझ्या तोंडात आत बाहेर होत होती. ती अंगठ्याने माझे ओठ, नाक चिवडत होती. जमेल तसा मी श्वास घेण्याचा प्रयत्न करत...

भुकेली वाघीण भाग : २

तिची ही झटापट चालू असताना, गुढग्यावर बसून खाली वाकल्याने तिचे घुमटाकार स्तन झुंबरासारखे हालत होते. मी हात पुढे नेऊन एकाला हातात घेणार, तोच एक जोराचा फटका हातावर बसला.. "हात लावायचा नाही…" मी मुकाट्याने हात बाजूला केले. चिडलेल्या बाईला विरोध करण्याचे धैर्य अजून आपल्यात...

भुकेली वाघीण

सकाळपासून कामात व्यस्त असल्याने फोनकडे माझे लक्षच गेले नव्हते. चार वाजता, चहा सिगरेट घेण्यासाठी नेहेमीच्या टपरीवर गेलो तेंव्हा फोनची आठवण झाली. बघतो तो सावनीचे सत्तावीस मिस्ड कॉल्स! बाप रे, काय झाले असेल, तिला काही प्रॉब्लेम तर आला नसेल ना, या विचारात मी तिला फोन...

error: नका ना दाजी असं छळू!!