गंमत जंमत भाग : २

इतक्या स्पष्टपणे, रोखून, निरखून, टक लावून तिच्या छाती-पुच्चीला मी कधीच पाहिले नव्हते. आणि तिनेही कधी मला तसे बघू दिले नव्हते पण त्या क्षणी ती मला मनसोक्त पाहू देत होती. माझ्या उत्तेजनेत ती चावट, पांचट बोलून अजून भर घालत होती.

“असा काय बघतोय? मी काय बिन टी-शर्ट, ब्राची उभी आहे तुझ्या समोर? मी घातलेले कपडे अजिबात पारदर्शक नाहीत की तोकडे नाहीत. तरीही इतक्या आसक्तीने पाहतोय ह्यांना?”

“ताई तुझे हे दोन्ही पूर्ण नग्न जितके सेक्सी दिसतात तितकेच सेक्सी ते पूर्ण कपड्यांवरून दिसतात. भले तुझे कपडे अजिबात तोकडे किंवा पारदर्शक नसले तरीही.” मीपण चावटपणे हसत उत्तर दिले.

“माझे हे दोन्ही म्हणजे काय सागर? त्यांना काय म्हणतात ते तुला माहीत नाही?” पुन्हा तिने चावटपणे विचारले.

“माहीत आहे नां, तुझे दोन्ही उभार.” मी बिनधास्त म्हणालो.

“उभार काय? ह्यांना अजूनही काय काय उत्तेजक नावं आहेत, माहीत नाही की काय तुला?” तिने हसून म्हटले.

“अच्छा, म्हणजे तुला माझ्या तोंडून ते ऐकायचेय, हो ना?” मी चावटपणे हसत तिला विचारले.

“हो! कधी कधी बिनधास्त बोलायला काय जाते? आपण एकटे असतो तेव्हा बोलू शकतोस तू पाहिजे तसे, पाहिजे त्या भाषेत.” सारिकाताईने मिश्किलपणे हसत म्हटले.

“हंम्म्म. तुला काही वाटणार नसेल तर बोलतो बिनधास्त. ताई, तुझे हे दोन गोळे आहेत ना, तुझी दोन जंगली कबुतरं, तुझ्या छातीचे हे भरगच्च आमे, कितीदा मी पाहिलेत चोरून. जितके नागडे, उघडे, नग्न मस्त दिसतात, तितकेच ते तुझ्या कुठल्याही कपड्यावरून उठून दिसतात. आत्तापण तुझ्या ह्या टाईट टी-शर्टमधून तुझी ही भरीव थानं ठसठशीत दिसतात. असं वाटतं कुस्करून टाकावीत तुझी ही दोन्ही पुष्ठान.” मी चेकाळत म्हणालो.

“ओहऽऽ सागर, किती उत्तेजक बोलतोस,” डोळ्याची मादक हालचाल करत सारिकाताई म्हणाली आणि पुढच्याच क्षणी ती स्वत:ला सावरत पुढे म्हणाली, ”बरं ते जाऊ दे. अजून सांगितले नाहीस तू, मी आत घातलेल्या पॅन्टीचा रंग काय आहे?”

“मी जर सांगितले तर मला काय मिळणार?” मी हसून तिला विचारले, ”माझे बक्षीस काय?”

“हंम्म्म. खूप लवकर विचारलेस. मी जेव्हा विचारले तेव्हाच तू हा प्रश्न विचारायला पाहिजे होतास. एनी वे! तुझे बक्षीस, तुझे प्राईज आहे, ठेंगा!” सारिकाताई चिडवत म्हणाली.

“ठेंगा?? मग काय नुसती गंमत म्हणून मी ओळखून दाखवू?” मी त्रासिकपणे तिच्याकडे पाहत म्हटले.

“हो! नुसती गंमत.” ती फुटणारे हसू दाबत म्हणाली.

“हॅऽऽ नुसती गंमत म्हणून काय ओळखून दाखवू? मला काहीतरी मिळायला पाहिजे. तरच ओळखण्यात मजा.” मी उपहासाने म्हणालो.

“काय पाहिजे तुला? सांग मला. मी विचार करेन.” ती जणु माझ्यावर मेहरबानी करतेय अश्या तऱ्हेने विचारू लागली.

“मला काय पाहिजे हे तुला चांगले माहीत आहे ताई, ते मिळणार असेल तर मी सांगतो बरोबर.” मी चावटपणे हसत म्हटले.

“हॅऽऽ असे म्हणतोय जणु तुला पक्के माहीत आहे माझ्या पॅन्टीचा रंग काय आहे ते.” ती मला वेडावून दाखवत म्हणाली.

“ते तू माझ्यावर सोड, बरोबर ओळखून दाखवतो की नाही ते बघ.” मी अभिमानाने म्हणालो.

“अच्छा ठीक आहे, पण जर तुला बरोबर ओळखता नाही आले तर?” तिने एक भुंवई उडवत विचारले.

“बरोबर नाही ओळखता आले तर माझा चान्स गेला. मग नेक्स्ट टाईम.” मी हसून म्हणालो.

“नोऽऽऽ नेक्स्ट टाईम वगैरे काही नाही. हा चान्स फक्त एकदा आणि फक्त एकदाच तुला मिळेल. आज आणि आत्ताच फक्त.” सारिकाताईने माझ्याकडे रोखून पाहत ठामपणे म्हटले.

“अच्छा, ये बात है? पण मग मी ओळखले बरोबर तर नक्की काय मिळणार मला? तू काय काय करणार?” मी पण जणु तिचे चॅलेंज सिरीअसली स्वीकारत विचारले.

“वेल! मी आत घातलेल्या पॅन्टीचा रंग जर तू बरोबर ओळखलास, तर मी माझे हे कपडे तुझ्या समोर काढेन आणि दाखवेन तुला, तू बरोबर ओळखले की नाही ते.” सारिकाताईने चावटपणे हसत म्हटले.

“अच्छा, म्हणजे मी बरोबर ओळखले की नाही ते सिद्ध करायला तू माझ्यासमोर कपडे काढणार. म्हणजे बरोबर असेल किंवा नसेल तरी मला तुला ब्रा-पॅन्टीमध्ये बघायला मिळणार तर.” मी उत्साहाने म्हटले.

“असे खुशीत म्हणतोय जणु मला ब्रा-पॅन्टीमध्ये कधी पाहिलेच नाही. सकाळीच पाहिले ना मला?” सारिकाताईने डोळ्याची लटकी हालचाल करत म्हटले.

“पाहिले म्हणजे? आता तू दरवाजा सताड उघडा ठेवून बाथरूममधून तशी ब्रा-पॅन्टीवर बाहेर आलीस तर मी बघणार नाही तर काय डोळे मिटून घेणार?” मी हसत म्हटले.

“मी काय तुझ्या समोर येऊन उभी राहले होते? तू मान वळून बघत होतास. तू मला तसे पाहल्यावर नजर फिरवू शकला असतास.”

“माझ्या मनात तुझ्याबद्दल काय भावना आहेत ते तुला माहीत आहे ना? मग तू कशी काय अपेक्षा करतेस की मी नजर वळवेन?” मी हसत तिला म्हटले.

“हो! तसा तर तू पक्का नालायक आहेस. बेशरमासारखा बहि‍णीला अर्धनग्न बघत असतो.” तिने लटक्या तक्रारीत म्हटले.

“बहीण शरम विसरून भावासमोर अर्धनग्न होते मग भावाला कशी लाज वाटेल?” मी हसत म्हणालो.

“मी तुझ्यासमोर तशी नव्हते आले. मी माझ्या रूममध्ये होते.” सारिकाताईने चेहऱ्यावरची शरम लपवत कसेनुसे म्हणाली.

“बरं ते जाऊ दे. आणि काय काय करणार तू? मी तुझ्या पॅन्टीचा रंग बरोबर ओळखलास तर. तुला ब्रा-पॅन्टीवर मी नेहमीच पहातो. अजून काय इंटरेस्टींग तू करशील?” मी उत्सुकतेने विचारले.

“हंम्म्म. मी माझे हे कपडे तुझ्यासमोर काढेन. मग माझीऽऽ माझी ब्राऽऽ तुझ्यासमोर काढेन.” सारिकाताईने मादक आवाज काढत म्हटले.

“हंम्म्म. अजून?” मी ओठांवरून जीभ फिरवत म्हणालो.

“अजून? अजून मी माझ्या गोळ्यांना लपवणारी माझी ब्रा स्वत:च्या हाताने तुला देईन.” सारिकाताई घोगऱ्या आवाजात म्हणाली.

नक्कीच ते बोलताना तिची उत्तेजना वाढत होती. माझी उत्तेजना सुद्धा तिचा एक एक शब्द ऐकून पेटत होती. ऑलरेडी माझ्या बर्मुड्याचा तंबू उंचावत चालला होता आणि तो तिच्या नजरेत भरावा म्हणून मी अजून सावरून बसत होतो.

“तुझी ब्रा घेऊन मी काय करू, ताई?” जणु मला काही माहीतच नाही अश्या तऱ्हेने मी तिला विचारले.

“माझी ब्रा घेऊन तू तिचा वास घे. माझ्या कडक झालेल्या स्तनाग्रांचा गंध तुला त्यावर मिळेल. तू वास घेऊ शकतोस. माझी ब्रा चोखू शकतोस.” सारिकाताई उत्तेजितपणे म्हणाली.

“अगं मग ब्रा कशाला चोखू. डायरेक्ट ते स्तनाग्रेच चोखतो ना.” मी चावटपणे म्हणालो.

“ते नंतर बघू. सध्या तरी मी तुला इतकेच करायला देईन. फार फार तर तुला माझ्या ह्या गोळ्यांना हात लावायला देईन. मला माहीत आहे तुझी किती इच्छा आहे त्यांना हातात तोलून बघायची. त्यांना कुरवळायची.” तिने मला आमिष दाखवत म्हटले.

“आत्यंतिक तीव्र इच्छा आहे माझी. पण फक्त तेवढ्यावरच माझे समाधान होणार नाही.” मी तिच्या आमिषाला न भुलता अजून मागणी केली.

“मी तुला माझी सेक्सी काख दाखवेन. तुला माझी घामोजलेली काख चाटायला देईन.” पुन्हा तिने मला अजून एक आमिष दाखवले.

“आणि तुझ्या घामोजलेल्या काखा मी इतक्या आवडीने चाटेल, इतक्या आसक्तीने चोखेल की तुझ्या पुच्चीतून रसाची धार लागली पाहिजे. तुझ्या पुच्चीत कामाग्नी भडकला पाहिजे.” मी आतुरतेने म्हणालो.

“माझ्या पुच्चीपर्यंत जायची गरज नाही. तिकडे खाली तुला काही करायला मिळणार नाही.” सारिकाताईने असे म्हटले खरे पण तिच्या बोलण्यात अजिबात ठामपणा नव्हता.

“खाली तर मेन स्पॉट आहे, ताई. आता तू पॅन्टीबद्दल विचारतेय ती पॅन्टी कुठे घालतेस तू? तुझ्या पुच्चीवर ना? मग त्या पुच्चीशी संबंधित मला काय मिळणार? ते मिळाले तर मला इंटरेस्ट वाटेल सांगायला.” मी हसत म्हणालो.

“मला वाटलंच, तुझे तेवढ्यात समाधान होणार नाही. ठीक आहे. मी स्लॅक काढून फक्त पॅन्टीवर तुझ्यासमोर असेलच. मग मी माझी पॅन्टीपण काढेन.” ती नाईलाज असल्यासारखी बोलली.

“म्हणजे तू माझ्यासमोर पूर्ण नागडी होणार, ताई?” मी आश्चर्य दाखवत विचारले.

“हो होणार. पूर्ण नागडी होणार आणि मग मी तुलाच माझी पॅन्टी स्वत:च्या हाताने काढायला सांगेन. तुला आवडेल ना माझी पॅन्टी काढायला?” ती चावटपणे हसत म्हणाली.

“म्हणजे काय ताई? आवडेल म्हणजे दौडेल. माझ्या बहि‍णीची पॅन्टी मला माझ्या हाताने काढायला मिळणार म्हणजे माझे केवढे भाग्य! माझा जन्म धन्य होईल तुझी पॅन्टी मला काढायला मिळाली तर.”

“हो ना. मग तुझ्या समोर मी तशीच नागडी बसेन. तुला माझी पुच्ची दाखवत.” सारिकाताई बेशरम्यासारखी म्हणाली.

“पण मग तुला नागडी बघून माझा लंड उठेल. मग त्याला शांत करायला मी त्याला बाहेर काढेन.” मी उत्तेजनेने म्हणालो.

“हंम्म्म. तू तर असा बोलतोय जसे काही आत्ता तुझा लंड झोपलाय जणु. तो तर सदान कदा उठलेलाच असतो.” सारिकाताईने माझ्या बर्मुड्यावरील लंडाच्या तंबूवर नजर टाकत हसत म्हटले.

“हो. पण तुला पूर्ण नागडी बघून माझा लंड अजून जास्त टाईट होईल. आणि मग त्याला आत तसाच ताठरलेला मला ठेवता येणार नाही. तेव्हा मी त्याला बाहेर काढेनच काढेन.” मी ठामपणे म्हणालो.

“बरं काढ बाहेर. मग मी तुला अजून ट्रीट देते. माझी तू काढलेली पॅन्टी मी माझ्या हाताने तुझ्या लंडाभोवती गुंडाळेन आणि मी तुझा लंड हलवून देईन. ह्यापेक्षा अजून मोठे बक्षीस तुला काय मिळेल? कल्पना तर कर की माझी मुलायम सिल्की पॅन्टी तुझ्या लंडाभोवती गुंडाळली आहे आणि माझ्या नाजुक हाताच्या बोटांनी मी ती पॅन्टी तुझ्या लंडासकट पकडली आहे. आणि माझ्या मुलायम हातांनी मी तुझा लंड हलवतेय.”

सारिकाताईने खरोखर मला ती कल्पना इमॅजिन करायला भाग पाडले आणि अक्षरश: त्या विचाराने माझा लंड कासावीस झाला!

“आणि जर मला बरोबर रंग सांगता नाही आला तर? माझा अंदाज चुकला तर?” मी किंचित काळजीने तिला विचारले.

“तुझा अंदाज चुकला तर मग सगळा खेळ खलास! पुन्हा कधीही तुला असा चान्स मिळणार नाही. हा तुझा फर्स्ट आणि लास्ट चान्स आहे.” सारिकाताई गुढपणे म्हणाली.

“बस काय ताई, फर्स्ट आणि लास्ट चान्स का? आपण अशी गंमत पुन्हा पण करू शकतो. पाहिजे तर मी हरलो की तू मला वेगळ्या प्रकारे शिक्षा कर. पण हा खेळ आपण परत परत खेळूया.” मी तिला आर्जवाच्या सुरात म्हटले.

“नो सागर! आज मी वेगळ्याच मूडमध्ये आहे. मला नाही वाटत ह्या मूडमध्ये मी पुन्हा कधी परत येईल ते. का कोणास ठाऊक पण आज आपल्या नात्याचे बंधन झुगारून तुझ्याशी वेगळीच जवळीक साधावी असे मला सारखे वाटायला लागले.

“पण हे आपण फक्त एकदाच करायचे असा माझ्या मनाचा ठाम निश्चय आहे. तुझ्यासाठीच फक्त नाही तर माझ्यासाठीही हा फर्स्ट आणि लास्ट चान्स आहे. मला नाही वाटत पुन्हा कधी मी इतकी बेशरम होईल आणि असे काही तुला पुन्हा विचारेल. तेव्हा हा फक्त पहिला आणि शेवटचा चान्स समज.”

गंमत जंमत

"सागर ओळख पाहू मी आत कुठल्या रंगाची पॅन्टी घातली आहे?” सारिकाताईने चावटपणे हसत मला विचारले. 'पॅन्टी’ हा शब्द माझ्या बहि‍णीच्या तोंडून ऐकला आणि माझ्या लंडाला एक सणसणीत आचका बसला! माझी बहीण मला विचारतेय? ती स्वत:हून मला विचारतेय? एक बहीण आपल्या छोट्या भावाला विचारतेय...

गंमत जंमत भाग : ३

सारिकाताईच्या ह्या म्हणण्यावर मी काही क्षण विचार केला. आणि मग मनाशी काहीतरी ठरवून मी तिला म्हणालो, "ठीक आहे ताई, मला मान्य आहे. मी जर हरलो तर पुन्हा कधीही असे काही घडेल ही अपेक्षा ठेवणार नाही. जोवर तू स्वत: पुन्हा म्हणणार नाहीस तोपर्यंत. पण मग ही माझ्यासाठी पहिली आणि...

गंमत जंमत भाग : ४

"एकदम मुलायम आणि रेशमासारखे आहे ना?” सारिकाताईने आपले ओठ किंचित मागे घेत हळूच मला विचारले. "हो ताई, एकदम! खूप खूप मुलायम वाटताहेत.” मीपण उत्तेजितपणे उत्तर दिले. "कशाबद्दल बोलतोय तू, सागर?” सारिकाताईने मिश्किलपणे विचारले. "आणि कशाबद्दल? मी माझ्या बहि‍णीच्या ह्या भरीव...

गंमत जंमत भाग : ५

काही क्षण तिची पॅन्टी आतल्या बाजूने चेक केल्यावर मी पुन्हा माझा हात फिरवला आणि माझी बोटे सरळ सरळ तिच्या पुच्चीवरील केसांवर फिरवू लागलो. तिला ते जाणवले आणि ती ‘ऊंऽऽहुंऽऽऽ‘ करत मला विरोध दर्शवू लागली. "राहु दे गं ताई, खूप खूप मजा वाटतेय, तुझ्या तेथील केसांवर बोटे...

गंमत जंमत भाग : ६

काही क्षण आम्ही दोघेही गप्प होतो आणि टीव्ही बघत राहलो. मध्ये मध्ये आम्ही एकमेकांकडे चोरटे कटाक्ष टाकत होतो आणि नजरेला नजर भिडली की ओठांवर फुटणारे हसू दाबत राहलो. बहुतेक ती मनातून विचार करत असावी. खरे तर तिनेच स्वत:हून मला पहिल्यांदा विचारले होते, माझ्या पॅन्टीचा रंग...

गंमत जंमत भाग : ७

काही क्षण मी तिच्या पुच्चीच्या भागाकडे टक लावून पाहत राहलो आणि सारिकाताई वरून माझ्याकडे बघत होती. "काय पहातोस? तिच्यावरचा तुझा चान्स गेला त्याचे वाईट वाटतेय का?" "तिच्यावर म्हणजे कशावर ताई? स्पष्ट बोलायचे ठरले आहे ना आपले?” त्या परिस्थितीतही मी चावटपणे हसत तिला...

गंमत जंमत भाग : ८

मी उठलो आणि तसाच सारिकाताईच्या नग्न अंगावर झोपलो. तिच्या ओठांवर मी ओठ नेले आणि तिला किस करायला लागलो. आमची तोंडे कधी उघडली आणि कधी आम्ही फ्रेंच किसिंग करायला लागलो ते आम्हाला कळलेच नाही. तिच्या नग्न छातीचे उभार माझ्या मग्न छातीखाली चिरडले होते. सपाट पोट तिच्या किंचित...

error: नका ना दाजी असं छळू!!