गंमत जंमत भाग : ७

काही क्षण मी तिच्या पुच्चीच्या भागाकडे टक लावून पाहत राहलो आणि सारिकाताई वरून माझ्याकडे बघत होती.

“काय पहातोस? तिच्यावरचा तुझा चान्स गेला त्याचे वाईट वाटतेय का?”

“तिच्यावर म्हणजे कशावर ताई? स्पष्ट बोलायचे ठरले आहे ना आपले?” त्या परिस्थितीतही मी चावटपणे हसत तिला म्हटले.

“हो हो. बोलते ना. माझ्या पुच्चीवरचा, तुझ्या बहि‍णीच्या पुच्चीचा आस्वाद घ्यायचा चान्स गेला ना तुझा.”

“ते अजून फायनली सिद्ध व्हायचेय ताई.”

असे बोलून मी पटकन तिच्या कंबरेवर तिच्या स्लॅकमध्ये बोटे खुपसली आणि खसकन तिची स्लॅक खाली खेचली.

मी मुद्दाम डोळे मिटून घेतले कारण पूर्ण स्लॅक खाली तिच्या पायात सरकवेपर्यंत मला तिच्या पॅन्टीकडे बघायचे नव्हते. स्लॅक तिच्या पायात सरकवली, तिने एक एक करत आले पाय त्यातून काढले आणि मी स्लॅक बाजूला टाकली तेव्हाच मी डोळे उघडून सारिकाताईच्या जांघेकडे पाहिले.

तिची पॅन्टी दिसताच मी पटकन वर सारिकाताईकडे पाहिले. ती चावटपणे हसून खाली माझ्याकडेच बघत होती. तिच्या चेहर्‍यावर शरमेची लाली पसरली होती. मी परत खाली तिच्या पॅन्टीकडे पाहिले. सारिकाताईच्या पुच्चीवर ब्लू कलरची सिल्की पॅन्टी दिमाखात चमकत पसरली होती.

“ताई तू खोटं का बोललीस?”मी आश्चर्याने तिला विचारले.

“असेच, गंमत म्हणून. नालायका, तू बरोबर रंग ओळखलास. कसे काय तू ओळखलेस?” सारिकाताईने कुतुहलाने मला विचारले.

“ओह हमारा सिक्रेट है ताई,” मी जग जिंकल्याच्या आविर्भावात म्हणत उभा राहलो आणि तिला पुढे म्हणालो, ”तुझी एक एक पॅन्टी आणि ब्रा मला इंच इंच माहीत आहे. तुझ्या प्रत्येक पॅन्टीचा रंग, कपडा, त्याची स्टाईल, डिझाइन आणि मेन म्हणजे स्पर्श. मला झोपेतही पूर्ण माहीत आहे. ‘पॅन्टीचा रंग ओळख’ ही एकच गोष्ट सोडून तू दुसरे काहीही विचारायला पाहिजे होतेस.”

“हंम्म. व्हेरी स्मार्ट.” सारिकाताईने हसून ते मान्य करत म्हटले.

“पण एक सांगू ताई, तू मुद्दाम मला तुझी पॅन्टी ओळखायला सांगितलीस, हो ना?” मी हसून तिला म्हटले.

“मुद्दाम का?”

“कारण माझ्या मनातील तुझ्या पॅन्टीच्या आसक्तीबद्दल तुला चांगलेच माहीत आहे. तुझी एक एक पॅन्टी मी चेक केलेली आहे आणि तुझ्या प्रत्येक पॅन्टीबरोबर मी काय काय करतो हेही तुला माहीत आहे. तेव्हा मी तुझ्या पॅन्टीचा रंग सहज ओळखेल हे तुला माहीत होते आणि म्हणूनच तू मला तो प्रश्न टाकला म्हणजे त्याचे उत्तर मी बरोबर देईन ह्याची तुला खात्री होती.”

“वेल. तुझा तर्क खरा असेलही.” तिने काहीही न दर्शवता उत्तर दिले.

“शंभर टक्के खरा आहे माझा तर्क. तुला खरे तर मला झवायला द्यायचे आहे. माझ्याकडून झवून घ्यायचे आहे. म्हणून तू मला असा माझ्या दृष्टीने सोपा प्रश्न विचारला. म्हणजे मी बरोबर उत्तर देणार आणि तुला माझ्याकडून झवून घ्यायला मिळणार.”

“मी तुझ्याबरोबर झवायची गोष्ट ठरवली नाही. फक्त मी पूर्ण नागडी होणार होती आणि तुझा लंड हलवून देणार होती.” सारिकाताई लाजत म्हणाली.

“आता तू माझ्यासमोर नागडी बसून मला नागडे करून माझा लंड हलवणार. तर मग मी काय तुला तसेच सोडणार होतो? तुला चांगले माहीत होते की आपण काहीही करायला गेलो तरी शेवटी आपण झवणारच आणि म्हणून तू मला फक्त इतकेच सांगितलेस की मी नागडी होईन आणि तुझा लंड हलवून देईन.”

“हो हो. बरोबर आहे तुझा अंदाज. मी तोच विचार केला. मला तुझ्याकडून खरोखर झवून घ्यायचे आहे. आणि म्हणूनच मी तुला तुझे सगळ्यात जास्त नॉलेज असलेला तो प्रश्न केला. आणि तू जिंकलास!”

इतके बोलून सारिकाताई थांबली आणि तिने माझ्या नजरेस नजर भिडवली. मग जराही संकोच न दाखवता ती बिनधास्तपणे मला म्हणाली,

“आता घे तुझे बक्षीस. कर नागडी तुझ्या बहि‍णीला स्वत:च्या हाताने आणि झव तिला पाहिजे तसे, मनाला वाटेल तसे. तुझ्या लंडासाठी ती आसुसली आहे. तुझ्या बहि‍णीची पुच्ची भावाच्या लंडासाठी आसुसली आहे. झव बहि‍णीची पुच्ची.”

ते ऐकून माझे कान धन्य धन्य झाले! माझा माझ्या कानावर विश्वास बसत नव्हता. माझ्या बहिणीने स्वत:हून मला झव म्हणून म्हटले. तिची पुच्ची माझ्या लंडासाठी आसुसली आहे हे तिने तिच्या तोंडाने मला सांगितले. इतकी वर्षे मी तिच्यासाठी झुरत होतो त्याचे फळ आता मला मिळणार होते. इतक्या वर्षाची, माझ्या बहि‍णीला झवायची माझी फॅन्टसी आज पूर्ण होणार होती.

माझी नजर माझ्या बहि‍णीच्या मादक सेक्सी अर्धनग्न अंगावरून वरखाली रेंगळायला लागली. माझ्या बहिणीचे हे मादक सेक्सी अंग, इतकी वर्षे जे मी चोरून, लांबून बघत होतो ते अंग मला उपभोगायला मिळणार. ह्या जाणि‍वेने माझा लंड प्रचंड कडक झाला.

माझी नजर तिच्या पॅन्टीवर तिच्या पुच्चीच्या भागावर गेली. तेथे तिची पॅन्टी ओली झालेली दिसत होती. मी तिच्या त्या भागाकडे निरखून पाहतोय हे पाहून तिने मादक स्वरात मला विचारले,

“कसं वाटतंय बघायला सागर? तुझ्या बहि‍णीच्या पॅन्टीचा हा ओलसर भाग? तू मघाशी माझ्या पुच्चीत बोट घालून मला झडवलेस. त्याचीच ती निशाणी आहे.”

“होय ताई, आपल्या पहिल्या चुदाईची निशाणी,” असे बोलून मी सारिकाताईच्या पायाशी गुडघे टेकून बसलो आणि जवळून तिच्या पुच्चीवरच्या ओल्या पॅन्टीकडे पाहत म्हणालो, “बोटांनी का होईना मी तुझी पुच्ची पहिल्यांदा झवली. असं वाटतं कायम तुझ्या पॅन्टीचा हा स्पॉट ओला राहावा. आपल्या पहिल्या वेळेची निशाणी म्हणून.”

इतके बोलून मी माझा हात वर केला आणि तिच्या पॅन्टीच्या त्या ओल्या भागाला स्पर्श केला. त्याने ती शहारली आणि म्हणाली,

“ओह सागर, किती उत्तेजक वाटतेय. पॅन्टीचा स्पॉट ओला राहणार नाही कायम. पण ही पॅन्टी तू कायम आपल्या पहिल्या प्रेमाची आठवण म्हणून तुझ्या जवळ ठेव.”

“होय ताई, मी तुझी पॅन्टी अमूल्य ठेव्यासारखी कायम जपून ठेवेन.”

असे बोलून मी पुढे झालो आणि सारिकाताईच्या पॅन्टीच्या त्या ओल्या भागावर मी माझे ओठ ठेवले.

पर्यायाने मी माझ्या बहि‍णीच्या पुच्चीवर तोंड ठेवले होते. माझ्या त्या स्पर्शाने सारिकाताई थरथरली आणि तिने माझे तोंड आपल्या पुच्चीवर दाबून मादक स्वरात म्हटले,

“आता पॅन्टीचा अडसर दूर कर सागर. नागडी कर मला आता. आता सगळी बंधन आणि पाश आपण ओढून काढूया आणि खुलून मजा करूया.”

माझ्या बहि‍णीच्या तोंडातले ते वाक्य संपेपर्यंत मी तिच्या कंबरेवर तिच्या पॅन्टीच्या इलास्टिकमध्ये बोटे खुपसली होती आणि तिची पॅन्टी खाली खेचायला सुरवातही केली होती. ते करताना मी माझे तोंड मागे घेतले होते आणि तिच्या जांघेत मी टक लावून पाहत होतो.

बघता बघता पॅन्टी तिच्या पुच्चीवरून खाली सरकली आणि माझ्या बहि‍णीची केसाळ पुच्ची माझ्या नजरेस पडली. तिच्या भरघोस केसाने आच्छादलेल्या पुच्चीकडे एकटक पाहत मी तिची पॅन्टी तिच्या पायातून पूर्णपणे काढली.

सारिकाताईची पॅन्टी काढल्याबरोबर मी ती माझ्या नाकाजवळ आणली आणि एक दीर्घ श्वास घेत तिचा वास घेतला. तसे करताना मी नजर वर तिच्याकडे नेली आणि तिच्याकडे बघत बघत तिच्या पॅन्टीचा वास घेऊ लागलो.

मग माझ्या बहि‍णीची पॅन्टी मी तिच्या नजरेला नजर देत माझ्या पूर्ण चेहर्‍यावर फिरवली. माझ्या बहि‍णीच्या पुच्चीरसाने माखलेली पॅन्टी मी माझ्या चेहर्‍यावर फिरवली, तिला हे दाखवायला की मी किती तिच्या पॅन्टीचा आणि पुच्चीचा दिवाना आहे!

मग मी तिच्या पॅन्टीचा पुच्चीचा ओलसर भाग माझ्या तोंडात घेतला आणि तिची पॅन्टी मी चोखायला लागलो. पॅन्टीवरचा तिच्या पुच्चीचा जमेल तितका रस मी चोखून घेत होतो. तिच्या पॅन्टीचा मनसोक्त आस्वाद घेतल्यानंतर मी माझी नजर सारिकाताईच्या पुच्चीवर नेली.

सारिकाताईची केसाळ पुच्ची नजरेस पडली तसे माझा लंड आचके द्यायला लागला. असे वाटायला लागले की तिच्या पुच्चीवर तुटून पडावे. पण मी मोठ्या मुश्किलीने माझ्या मनावर ताबा ठेवत होतो. तसेही मला आता तिच्या पुच्चीबरोबर पाहिजे ते करायला मिळणार होते.

काही क्षणाचाच फक्त अवकाश होता. तेव्हा तिच्या पुच्चीकडे अजून काही क्षण टक लावून पाहल्यावर मी उठून उभा राहलो. मी उभा राहलो तसे सारिकाताई आणि माझी पुन्हा नजरानजर झाली! एकमेकांच्या नजरेत खोलवर पाहत मी तिला मिठीत घेतले. तिनेही मला आलिंगन दिले आणि घट्ट आवळून मला चिकटली.

आम्हा दोघा बहीण-भावाची तापलेली शरीरे एकमेकांना भिडली. माझा हात सारिकाताईच्या पाठीवरून फिरू लागला. तिच्या पाठीवरील ब्रा वर काही क्षण हात फिरवल्यावर मी माझी बोटे ब्राच्या हुकावर नेली. तिच्या ब्राचा हुक मी उघडला आणि तिची ब्रा दोन्ही बाजूला सरकवली. एक क्षण आमची शरीरे एकमेकांपासून दूर झाली आणि ब्राचा अडसर माझ्या शरीरामधून दूर झाला.

पुन्हा आमची अंगे एकमेकांना भिडली आणि मी सारिकाताईच्या उघड्या नग्न पाठीवर हात फिरवायला लागलो. माझ्या बहि‍णीची पूर्ण उघडी मुलायम पाठ कुरवाळताना माझी उत्तेजना अजूनच वाढली आणि मी तिला अजून घट्ट पकडून माझ्या अंगावर दाबले.

माझी बहीण खऱ्या अर्थाने माझ्यासमोर पूर्ण नागडी झाली होती आणि तिचे मादक सेक्सी नग्न अंग मी माझ्या अंगावर दाबून धरत तिच्या नग्नपणाचा आस्वाद घेत होतो. माझा बर्मुड्यामधील कडक लंड तिच्या नग्न पुच्चीवर दाबला गेला होता आणि तिच्या पुच्चीरसाचा ओलसरपणा माझ्या बर्मुड्याच्या कपड्यावरून माझ्या लंडाला जाणवत होता.

“घेऊन चल मला सागर बेडरूममध्ये, ने तुझ्या बहि‍णीला बेडवर आणि झव तिला मनसोक्त.” सारिकाताई हळूच माझ्या कानात कुजबुजली.

मी तसेच सारिकाताईला उचलले आणि तिला आत बेडरूमध्ये घेऊन जाऊ लागलो. तिने माझ्या मानेभोवती आपले हात गुंफले आणि आपले तोंड माझ्या तोंडाजवळ आणून ती मला किस करू लागली. तिला उचलून घेऊन किस करता करता, आत नेताना माझी थोडी तारांबळ उडाली.

शेवटी मी एकदाचा बेडरूममध्ये पोहचलो आणि मी सारिकाताईला तिच्या बेडवर ठेवले. मग मी माझा टी-शर्ट काढला आणि माझी बर्मुडा अंडरवेअर सकट खाली सरकवली. आता मी नग्न पडलेल्या माझ्या बहिणीसमोर पूर्ण नागडा झालो होतो.

माझा लंड कमालीचा कडक झालेला तिच्या पुच्चीच्या दिशेने ताठ उभा होता. मी नागडा झालो तसे सारिकाताईची मादक नजर माझ्या कडक लंडावर खिळली! आणि माझी नजर तिच्या मांड्यांच्या मध्ये तिच्या केसाळ पुच्चीवर खिळली.

न राहवून मी पुढे झालो आणि सारिकाताईचा एक पाय पकडून मी तो फाकवला. मग मी तिच्या फाकलेल्या पायात बसलो आणि तिच्या केसाळ पुच्चीकडे टक लावून पाहायला लागलो. सारिकाताई माझ्याकडे बघत होती की किती आसक्तीने मी तिची पुच्ची पाहत होतो.

“इतके काय स्पेशल आहे माझ्या पुच्चीत सागर? की तू इतके टक लावून पाहत राहावेस.” तिने न राहवून विचारले.

“ही माझ्या बहि‍णीची पुच्ची आहे. बहि‍णीची पुच्ची जी भावाने बघायला नाही पाहिजे. भावाला जगातील ही एकच गोष्ट कधी बघायला मिळत नाही जे भाग्य मला लाभले आहे. जे बघायला मिळू नये ते बघायला मिळतेय म्हणून माझे मन भरत नाही आहे ताई.”

“माझ्या पुच्चीची तुझी आसक्ती मी समजू शकते. पण बघायला भरपूर वेळ आहे नंतर सागर, आधी माझ्या ह्या पुच्चीची आग शांत कर. मग बघत बस हवी तेवढी माझी पुच्ची.” सारिकाताई अस्वस्थपणे म्हणाली.

गंमत जंमत

"सागर ओळख पाहू मी आत कुठल्या रंगाची पॅन्टी घातली आहे?” सारिकाताईने चावटपणे हसत मला विचारले. 'पॅन्टी’ हा शब्द माझ्या बहि‍णीच्या तोंडून ऐकला आणि माझ्या लंडाला एक सणसणीत आचका बसला! माझी बहीण मला विचारतेय? ती स्वत:हून मला विचारतेय? एक बहीण आपल्या छोट्या भावाला विचारतेय...

गंमत जंमत भाग : २

इतक्या स्पष्टपणे, रोखून, निरखून, टक लावून तिच्या छाती-पुच्चीला मी कधीच पाहिले नव्हते. आणि तिनेही कधी मला तसे बघू दिले नव्हते पण त्या क्षणी ती मला मनसोक्त पाहू देत होती. माझ्या उत्तेजनेत ती चावट, पांचट बोलून अजून भर घालत होती. "असा काय बघतोय? मी काय बिन टी-शर्ट, ब्राची...

गंमत जंमत भाग : ३

सारिकाताईच्या ह्या म्हणण्यावर मी काही क्षण विचार केला. आणि मग मनाशी काहीतरी ठरवून मी तिला म्हणालो, "ठीक आहे ताई, मला मान्य आहे. मी जर हरलो तर पुन्हा कधीही असे काही घडेल ही अपेक्षा ठेवणार नाही. जोवर तू स्वत: पुन्हा म्हणणार नाहीस तोपर्यंत. पण मग ही माझ्यासाठी पहिली आणि...

गंमत जंमत भाग : ४

"एकदम मुलायम आणि रेशमासारखे आहे ना?” सारिकाताईने आपले ओठ किंचित मागे घेत हळूच मला विचारले. "हो ताई, एकदम! खूप खूप मुलायम वाटताहेत.” मीपण उत्तेजितपणे उत्तर दिले. "कशाबद्दल बोलतोय तू, सागर?” सारिकाताईने मिश्किलपणे विचारले. "आणि कशाबद्दल? मी माझ्या बहि‍णीच्या ह्या भरीव...

गंमत जंमत भाग : ५

काही क्षण तिची पॅन्टी आतल्या बाजूने चेक केल्यावर मी पुन्हा माझा हात फिरवला आणि माझी बोटे सरळ सरळ तिच्या पुच्चीवरील केसांवर फिरवू लागलो. तिला ते जाणवले आणि ती ‘ऊंऽऽहुंऽऽऽ‘ करत मला विरोध दर्शवू लागली. "राहु दे गं ताई, खूप खूप मजा वाटतेय, तुझ्या तेथील केसांवर बोटे...

गंमत जंमत भाग : ६

काही क्षण आम्ही दोघेही गप्प होतो आणि टीव्ही बघत राहलो. मध्ये मध्ये आम्ही एकमेकांकडे चोरटे कटाक्ष टाकत होतो आणि नजरेला नजर भिडली की ओठांवर फुटणारे हसू दाबत राहलो. बहुतेक ती मनातून विचार करत असावी. खरे तर तिनेच स्वत:हून मला पहिल्यांदा विचारले होते, माझ्या पॅन्टीचा रंग...

गंमत जंमत भाग : ८

मी उठलो आणि तसाच सारिकाताईच्या नग्न अंगावर झोपलो. तिच्या ओठांवर मी ओठ नेले आणि तिला किस करायला लागलो. आमची तोंडे कधी उघडली आणि कधी आम्ही फ्रेंच किसिंग करायला लागलो ते आम्हाला कळलेच नाही. तिच्या नग्न छातीचे उभार माझ्या मग्न छातीखाली चिरडले होते. सपाट पोट तिच्या किंचित...

error: नका ना दाजी असं छळू!!