गंमत जंमत भाग : ८

मी उठलो आणि तसाच सारिकाताईच्या नग्न अंगावर झोपलो. तिच्या ओठांवर मी ओठ नेले आणि तिला किस करायला लागलो. आमची तोंडे कधी उघडली आणि कधी आम्ही फ्रेंच किसिंग करायला लागलो ते आम्हाला कळलेच नाही.

तिच्या नग्न छातीचे उभार माझ्या मग्न छातीखाली चिरडले होते. सपाट पोट तिच्या किंचित चरबी युक्त मुलायम पोटाला चिकटले होते. खाली माझ्या लंडाचा भाग तिच्या ओलसर पुच्चीवर दबला होता. आमच्या नग्न मांड्यां एकमेकांना भिडल्या होत्या. खऱ्या अर्थाने आता आम्हा बहीण भाऊ नग्न अंगाने एकरूप झालो.

मनसोक्त किसिंग करून झाल्यावर मी माझे तोंड खाली घेतले. तिच्या हनुवटीचे चुंबन घेऊन मी माझे ओठ खाली तिच्या गळ्यावर घासत नेले. मग तिच्या दोन्ही खांद्यावर आळीपाळीने मी चुंबनाची बरसात केली. आणि मग अजून खाली सरकत मी तिच्या एका उभारावरील ताठरलेला निप्पल माझ्या तोंडात घेतला.

माझ्या बहि‍णीच्या नग्न उभाराचा एक निप्पल मी चोखायला लागलो आणि दुसर्‍या उभारावरील निप्पल मी बोटांत धरून कुस्करू लागलो. तिचा निप्पल मी दातात धरत होतो तर कधी त्याला ओठांत पकडून चोखत होतो.

त्याने सारिकाताईच्या अंगातून उत्तेजक संवेदना सळसळून जात होती आणि तिच्या अंगाचा थरकाप उडत होता. माझ्या चोखण्याने आणि कुस्करल्याने तिची ताठर स्तनाग्रे अजूनच कडक होत होती. उत्तेजनेने ती हुंकारत होती आणि चित्कारत होती.

तिच्या स्तनाग्राचे रसपान मनसोक्त केल्यावर मी खाली सरकलो. तिच्या सपाट पण किंचित मांसल पोटावर मी माझे ओठ फिरवत खाली नेले. आणि मग मी तिच्या खोलसर बेंबीत माझी जीभ घातली आणि तिच्या बेंबीचा आतला भाग चाटू लागलो.

तिचे पोट थरथरत होते आणि डुचमळत होते. तिच्या खोलगट नाभीचा आस्वाद घेतल्यानंतर मी तोंड अजून खाली नेले. माझे दोन्ही हात मी सारिकाताईच्या दोन्ही उभारांवर ठेवून मी त्यांना चिवडायला लागलो आणि माझे ओठ खाली मी तिच्या पुच्चीच्या वरील केसाळ भागावर ठेवले.

मग तिच्या पुच्चीच्या वरच्या केसाळ भागाला मी आवडीने चाटायला लागलो. पुच्चीच्या वरचा भाग चाटता चाटता कधी माझे तोंड खाली सरकले ते मला कळलेच नाही आणि मी सारिकाताईचा पुच्चीदाणा तोंडात घेतला.

उत्तेजनेने सारिकाताईने आपली कंबर उडवली आणि माझे तोंड तिने आपल्या पुच्चीवर घट्ट दाबून धरले. मी तिच्या पुच्चीच्या भेगेवर माझी जीभ फिरवली. खालून वर चाटत येत असताना सारिकाताई आपली कंबर उडवत माझ्या तोंडावर अजून आपली पुच्ची दाबत होती.

तिची पुच्ची मनसोक्तपणे चाटून चोखल्यावर मी माझे तोंड वर केले आणि तिची पुच्ची इतक्या जवळून नीट निरखून पाहायला लागलो. मी पुन्हा तिच्या पुच्चीकडे टक लावून पाहतोय हे पाहून सारिकाताईने मला विचारले,

“पुन्हा काय इतके टक लावून बघतोय माझ्या पुच्चीकडे?”

“काय करू, मनच भरत नाही. मी तुझ्या पुच्चीकडे चोवीस तास बघत राहु शकतो.”

“अरे पण तू पाहिली आहेस तिला मघाशी मनसोक्त.”

“बघितली ना, पण प्रत्येक वेळी मी तुझ्या पुच्चीकडे पहातो तर मला ती नवी भासते. तुझ्या पुच्चीवरील हे केस बघ. जंगल घनदाट वाटते आणि त्यातून तुझा पुच्चीदाणा किंचितसा दिसतोय. तुझा दाणासुद्धा एकदम सेक्सी दिसतो. एकदम मोठा नाही की छोटाही नाही. तुझ्या पुच्चीच्या ह्या दोन पाकळ्या, केसातून फुलपाखरू डोकावत आहे असा भास देतात. आणि तुझ्या पुच्चीतून बाहेर पडणारा तुझा हा पुच्चीरस तिर्थासारखा गोड आहे.”

“तुला आवडला आपल्या बहि‍णीच्या पुच्चीचा रस?” तिने कुतुहलाने विचारले.

“खूप खूप ताई, कुठल्याही ज्युसपेक्षा तुझा पुच्चीरस गोड आहे.”

“अरे पण तू फक्त एकदाच चाखलाय, तरी इतका आवडला?”

“मग काय झाले, सॅम्पल इतके मधुर होते तर खरा मुद्देमाल किती स्वीट असेल ह्याची कल्पना येते त्याने.”

“ओह सागर, नाही राहवत आता, झव माझी ही पुच्ची मग आता.”

“ओके ताई, पण तू तुझ्या हाताने माझा लंड तुझ्या पुच्चीवर ठेव. पहिला मान बहि‍णीला.”

“चालेल. आण तुझा लंड माझ्या पुच्चीवर.”

मी वर झालो आणि सारिकाताईच्या अंगावर पवित्रा घेतला. माझा कडक लंड तिच्या पुच्चीच्या वर भाल्यासारखा लपावत होता. आपल्या सावजाचा भेद करायला तो आतुर झाला होता. सारिकाताईने प्रेमाने माझा लंड आपल्या हातात पकडला.

माझ्या लंडाला प्रथमच माझ्या बहिणीने स्पर्श केला होता. काही क्षण ती माझा लंड कुरवाळत राहिली. आणि मग तिने आपल्या हाताने माझा लंड आपल्या पुच्चीच्या भेगेवर ठेवला आणि आपले हात माझा कंबरेवर ठेवून ती मला लंड आत घुसवायला मदत करू लागली.

मी हळूहळू दाब दिला आणि माझ्या लंडाचा सुपाडा माझ्या बहि‍णीच्या पुच्चीत शिरला. तिची पुच्ची चांगलीच ओली होती त्यामुळे माझा लंड सहजच तिच्या पुच्चीत घुसला. बघता बघता माझा लंड सारिकाताईच्या पुच्चीत गडप होऊ लागला.

एक एक क्षण एका युगासारखा भासत होता. मी लंड आत घुसवत होतो, पुढे नेत होतो आणि त्याला माझ्या बहि‍णीच्या पुच्चीचा तळ काही भेटत नव्हता. तिची पुच्ची भलतीच खोल होती. तिच्या पुच्चीच्या आतल्या मांसल भागावर घासत माझ्या लंडाचा सुपाडा पुढे कुच करत होता.

शेवटी एकदाची माझी जांघ तिच्या जांघेला भिडली आणि माझ्या लंडाचा सुपाडा तिच्या पुच्चीच्या तळाला टेकला. आणि खऱ्या अर्थाने आता मी सारिकाताईच्या पुच्चीशी एकरूप झालो. माझी इतक्या वर्षाची प्रतिक्षा संपली होती आणि माझ्या लंडाने त्याचे आवडते घर काबीज केले होते. न राहवून मी सारिकाताईला गच्च आवळून धरले आणि तिच्या ओठांचे चुंबन घ्यायला लागलो.

तिच्या पुच्चीत लंड घातल्यावर खरे तर मी तिला गचागच झवायला सुरूवात करायला पाहिजे होती. पण मी संयम ठेवून प्रत्येक क्षणाचा आस्वाद घेत तिला उपभोगत होतो. माझ्या लंडाच्या वरच्या भागाखाली तिच्या पुच्चीचा दाणा चिरडला होता आणि माझ्या लंडाच्या घर्षणासाठी तो आसुसला होता.

“झव सागर मला, झव तुझ्या बहि‍णीची पुच्ची.” सारिकाताई पुटपुटली.

आणि मी कंबर हलवायला लागलो आणि माझ्या बहि‍णीला झवायला लागलो. सुरवातीला मी हलकेच धक्के देत होतो. मध्येच मी जरा जोराचा धक्का देऊन तिच्या पुच्ची खोल लंड खुपसला तसे ती विव्हळली.

“तुला त्रास होतोय का ताई?” मी हळूच तिला विचारले.

“नाही सागर, उलट मजा वाटतेय. झव मला चांगली आता.”

आणि मग मी माझ्या बहि‍णीला जोमाने चोदायला लागलो.

प्रत्येक धक्क्याला मी तिच्या पुच्चीत लंड खोलवर घुसवत होतो आणि ती खालून कंबर उचलून धक्का देत मला साथ देत होती. दोघांच्या धक्क्याचा ताळमेळ इतका सुरेख जुळला होता की जणु आम्ही एकाच चक्राच्या दोन बाजू होतो.

माझ्या उत्तेजनेची तीव्रता वाढली की मी गचागच तिची पुच्ची झवत होतो आणि माझा लंड गळेल की काय असे फिलिंग आले की मी स्तब्ध राहत होतो. त्या स्तब्धतेच्या काळात मी तिच्या ओठांचे चुंबन घेत होतो.

कधी तिच्या छातीच्या उभारावर तोंड ठेवून ते आळीपाळीने चोखत होतो. तर कधी मी माझे तोंड तिच्या घामोजलेल्या काखेत नेऊन तिची काख चाटत होतो. मी जे जे काही करत होतो त्याने सारिकाताई पाणी पाणी होत होती आणि आवडीने माझ्याकडून ते सगळे करून घेत होती.

“झवऽऽ सागरऽऽ झवऽऽ तुझ्या बहि‍णीची पुच्चीऽऽ अजून जोरात झवऽऽ मी तुला खूप तरसवलेय. तुझी खूप परीक्षा पाहिली. त्याची शिक्षा म्हणून मला चोदून काढऽऽ मला पाहिजे तशी वापर. मला कुस्करून टाकऽऽ माझा चोळामोळा करऽऽ”

“हो ताईऽऽ झवतोय मी तुला जोमाने. ओहऽऽ गॉडऽऽ किती सुख वाटतेयऽऽ किती मज्जा वाटतेयऽऽ असे का ताई? मला इतका आनंद का मिळतोय तुला झवताना?”

“कारण तू मला पूर्ण आनंद देतोय. माझी सगळी तहान भागवतोय. माझ्या कामातुर अंगातला कामाग्नी तू शांत करतोय. मला मिळत असलेल्या सुखाचे प्रतिबिंब तुझ्या सुखात विलीन होतेय. म्हणून तुला इतक्या जास्त सुखाची अनुभूति होतेय.

“आपण आता एकरूप झालो आहे. आपल्या ह्या पहिल्या मीलनाने आपण एकसंध आणि एक जान होणार आहोत. ओहहहऽऽ सागरऽऽऽ मी आता झडणार आहे. तू किती लांब आहेस? जर तुला गळायला वेळ असेल तर पटपट मला झव आणि लवकर गळऽऽ आपण दोघे एकत्रच फिनिश होऊया. आपल्या ह्या पहिल्या झवण्याचा अंत आपण एकत्रच करूया.”

“चालेल ताईऽऽ मीपण आलोय आता जवळ. तयार रहा झडायला.”

“पण त्या आधी सागर, काहीतरी बोल ना, काहीतरी घाण घाण. तुझ्या बहिणीबद्दल, आपल्या झवण्याबद्दल, बोल ना सागर बोल.” सारिकाताईने आर्जवाच्या स्वरात मला म्हटले.

“ओह ताई, तुझी पुच्ची किती मस्त आहे. तुला झवायला किती छान वाटयेय. इतकी वर्षे मी तुला झवायला तरसलोय. स्वप्नात मी तुला कशी कशी आणि किती किती झवलीय.”

“कशी झवलीय, सागर? सांग ना मला.”

“तुला उभ्याने झवलीयऽऽ तुला झोपवून झवलीयऽऽ तुझी पुच्ची मागून पुढून झवलीयऽऽ तुझा बोचा झवलायऽऽ तुझे तोंड सगळ्या प्रकारे झवलेयऽऽ तुला उभे करून, तुला बेडवर आडवी करून, सिक्स्टी-नाईन पोझीशनमध्ये करून झवलीयऽऽ

“तुझ्या तिन्ही भोकात तुला चोवीस तास झवलीयऽऽ तुला बेडरूमध्ये चोदलीयऽऽ तुला हॉलमध्ये रेमटवलीयऽऽ तुला किचनमध्ये उचलू उचलून कचकवलीयऽऽ शॉवर खाली तुझी गांड मारलीयऽऽ पार्कींग लॉटमध्ये तुला गाडीत हेपलीयऽऽ

“जिजू घरात असताना ते एका रूमध्ये तर तुला मी दुसर्‍या रूममध्ये झवलीयऽऽ सिनेमा थिएटरमध्ये पब्लिकसमोर तुला मी रांडेसारखी चोदलीयऽऽ तुला मी माझी झवती बनवली. माझी झवाड रांड बनवली. माझी छिनाल रंडी बनवली. माझ्या मित्रांकडून तुला रांडेसारखी गॅंगबॅंग करून चोद चोद चोदलीयऽऽ”

“काय सांगतोस सागर, तुझ्या मित्रांकडूनही? किती मित्र? कसे कसे चोदलीय मला? काय काय केले त्यांने माझ्याशी? तुला खरंच मला त्यांची रांड झालेली पहायचीय? मी होईल त्यांची रांड? तुझी रांड तर मी आत्ताच झालीय. झव तुझ्या रांड बहि‍णीलाऽऽ आहहऽऽऽ सागरऽऽऽ. ओहहहऽऽऽ सागरऽऽऽऽ मीऽऽऽऽ झडलेऽऽऽ रेऽऽऽ ओहहहहहऽऽऽऽ.”

आणि जसे सारिकाताई, माझी रांड बहीण झडायला लागली, तसे मी तिच्या पुच्चीत माझा लंड गाळायला लागलो.

गचागच धक्के मारत मी तिला चोदत राहलो आणि तिच्या पुच्चीत गळत राहलो. माझ्या बहि‍णीच्या पुच्चीत माझा लंड गळत होता. बहि‍णीची पुच्ची, जिच्यात भावाच्या लंडाला शिरायचीही परवानगी नसते तेथे मी तिच्या पुच्चीत माझा चीक गाळत होतो.

वयाच्या १४व्या वर्षापासून मनात असलेली माझ्या बहि‍णीला झवण्याची इच्छा ३५ व्या वर्षी पूर्ण झाली होती. आणि आता तर सुरूवात झाली होती. आत्ताशी पहिले झवणे झाले होते. आता येथून पुढे किती किती झवणे होणार होते.

माझ्या बहिणीबद्दलची माझ्या मनातली इतक्या वर्षाची लैंगिक कामवासना पूर्णपणे मला तिच्यात सोडायची होती. त्या जाणि‍वेने मी माझ्या बहि‍णीच्या पुच्चीत माझा लंड गाळत होतो आणि स्खलित होत होतो. माझा भर ओसरला तसे डोळे मिटून घेऊन मी तिच्या अंगावर निपचित पडून राहलो.

गंमत जंमत

"सागर ओळख पाहू मी आत कुठल्या रंगाची पॅन्टी घातली आहे?” सारिकाताईने चावटपणे हसत मला विचारले. 'पॅन्टी’ हा शब्द माझ्या बहि‍णीच्या तोंडून ऐकला आणि माझ्या लंडाला एक सणसणीत आचका बसला! माझी बहीण मला विचारतेय? ती स्वत:हून मला विचारतेय? एक बहीण आपल्या छोट्या भावाला विचारतेय...

गंमत जंमत भाग : २

इतक्या स्पष्टपणे, रोखून, निरखून, टक लावून तिच्या छाती-पुच्चीला मी कधीच पाहिले नव्हते. आणि तिनेही कधी मला तसे बघू दिले नव्हते पण त्या क्षणी ती मला मनसोक्त पाहू देत होती. माझ्या उत्तेजनेत ती चावट, पांचट बोलून अजून भर घालत होती. "असा काय बघतोय? मी काय बिन टी-शर्ट, ब्राची...

गंमत जंमत भाग : ३

सारिकाताईच्या ह्या म्हणण्यावर मी काही क्षण विचार केला. आणि मग मनाशी काहीतरी ठरवून मी तिला म्हणालो, "ठीक आहे ताई, मला मान्य आहे. मी जर हरलो तर पुन्हा कधीही असे काही घडेल ही अपेक्षा ठेवणार नाही. जोवर तू स्वत: पुन्हा म्हणणार नाहीस तोपर्यंत. पण मग ही माझ्यासाठी पहिली आणि...

गंमत जंमत भाग : ४

"एकदम मुलायम आणि रेशमासारखे आहे ना?” सारिकाताईने आपले ओठ किंचित मागे घेत हळूच मला विचारले. "हो ताई, एकदम! खूप खूप मुलायम वाटताहेत.” मीपण उत्तेजितपणे उत्तर दिले. "कशाबद्दल बोलतोय तू, सागर?” सारिकाताईने मिश्किलपणे विचारले. "आणि कशाबद्दल? मी माझ्या बहि‍णीच्या ह्या भरीव...

गंमत जंमत भाग : ५

काही क्षण तिची पॅन्टी आतल्या बाजूने चेक केल्यावर मी पुन्हा माझा हात फिरवला आणि माझी बोटे सरळ सरळ तिच्या पुच्चीवरील केसांवर फिरवू लागलो. तिला ते जाणवले आणि ती ‘ऊंऽऽहुंऽऽऽ‘ करत मला विरोध दर्शवू लागली. "राहु दे गं ताई, खूप खूप मजा वाटतेय, तुझ्या तेथील केसांवर बोटे...

गंमत जंमत भाग : ६

काही क्षण आम्ही दोघेही गप्प होतो आणि टीव्ही बघत राहलो. मध्ये मध्ये आम्ही एकमेकांकडे चोरटे कटाक्ष टाकत होतो आणि नजरेला नजर भिडली की ओठांवर फुटणारे हसू दाबत राहलो. बहुतेक ती मनातून विचार करत असावी. खरे तर तिनेच स्वत:हून मला पहिल्यांदा विचारले होते, माझ्या पॅन्टीचा रंग...

गंमत जंमत भाग : ७

काही क्षण मी तिच्या पुच्चीच्या भागाकडे टक लावून पाहत राहलो आणि सारिकाताई वरून माझ्याकडे बघत होती. "काय पहातोस? तिच्यावरचा तुझा चान्स गेला त्याचे वाईट वाटतेय का?" "तिच्यावर म्हणजे कशावर ताई? स्पष्ट बोलायचे ठरले आहे ना आपले?” त्या परिस्थितीतही मी चावटपणे हसत तिला...

error: नका ना दाजी असं छळू!!