गंमत जंमत भाग : ३

सारिकाताईच्या ह्या म्हणण्यावर मी काही क्षण विचार केला. आणि मग मनाशी काहीतरी ठरवून मी तिला म्हणालो,

“ठीक आहे ताई, मला मान्य आहे. मी जर हरलो तर पुन्हा कधीही असे काही घडेल ही अपेक्षा ठेवणार नाही. जोवर तू स्वत: पुन्हा म्हणणार नाहीस तोपर्यंत. पण मग ही माझ्यासाठी पहिली आणि अखेरची संधी जर असेल तर माझी एक अट आहे.” मी विचार करून म्हणालो.

“कसली अट?” तिने कुतुहलाने विचारले.

“मला तू स्पर्श करायची मुभा द्यावी.” मी म्हटले.

“स्पर्श करायची म्हणजे?” तिला कळले नाही मी काय म्हणतोय ते.

“म्हणजे मी तुझ्या ब्रा आणि पॅन्टीला स्पर्श करेल आणि ओळखून दाखवेन तुझ्या पॅन्टीचा रंग.” मी उत्तर दिले.

“स्पर्श करून तू कसे काय ओळखशील?” सारिकाताईने आश्चर्याने विचारले.

“ओळखेल ते माझे कसब, तू मान्य तर कर.” मी आत्मविश्वासाने तिला म्हटले.

“तू स्पर्श करून सांगणार म्हणजे माझ्या कपड्याच्या आत तुझे हात टाकणार?” तिने पुन्हा कुतुहलाने विचारले.

“हो! माझे हात तुझ्या टी-शर्ट आणि स्लॅकमध्ये घालून मी तुझी ती आतली वस्त्रे चाचपडेल आणि मग अचूकपणे तुझ्या पॅन्टीचा रंग सांगेन.”

“हंम्म्म. ठीक आहे पण मग स्पर्श करताना. काही चावटपणा करायचा नाही.” तिने मला लटकी तंबी देत म्हटले.

“वेल जास्त नाही. पण थोडा फार चावटपणा होईल. तू ऑब्जेक्शन नाही घ्यायचेस.” मी हळूच म्हटले.

सारिकाताईने क्षणभर विचार केला आणि ती हसून म्हणाली, ”ठीक आहे. मान्य आहे मला. पण चिटींग करायची नाहीस. माझ्या कपड्यात हात टाकल्यावर खाली बघायचे नाहीस. नाहीतर हात टाकताना माझे कपडे वर करायचा आणि गुपचुप माझ्या पॅन्टीची कड पहाशील.”

“नाही नाही. तशी चिटींग मी करणार नाही. माझ्यावर विश्वास ठेव. मी खाली पहाणारच नाही. वर तुझ्या चेहऱ्याकडे पाहत राहील.” मी हसून म्हणालो.

“हां. मग ठीक आहे. माझी काही हरकत नाही.” तीपण हसून म्हणाली.

ते ऐकल्याबरोबर मी खुश झालो! पण मनातल्या मनात थोडा साशंकही होतो की मला बरोबर ओळखता येईल का? नाही आले तर लाईफ-टाईम चान्स गेला! मग आयुष्यभर सारिकाताईच्या नावाने फक्त मूठ मारतच जगावे लागेल. बघू आता अपने नसीब में क्या लिखा है, लंड के अपनी बहेन की चूत का श्रीखंड!

धाकधुकीत मी जागेवरून उठून उभा राहलो आणि सारिकाताईच्या जवळ गेलो. तिच्याही मनातली हुरहुर वाढलेली दिसत होती आणि आता काय होईल ह्या उत्सुकतेने तिच्या अंगाला कंप सुटला. मी सारिकाताईच्या अगदी जवळ जाऊन उभा राहलो आणि मी तिच्या नजरेला नजर मिळवली. तिनेही माझ्या डोळ्यात खोलवर पाहिले आणि ती कसेनुसे हसली. मीपण हसलो आणि माझे हात उचलून मी तिच्या कंबरेवर ठेवले.

माझ्या हाताचा स्पर्श झाल्याबरोबर सारिकाताईचे अंग शहारलेले मला जाणवले. मी हळूच तिला माझ्या जवळ ओढले. इतके जवळ की माझे ओठ तिच्या ओठांच्या दोन तीन इंच जवळ आले आणि खाली तिचे अंग किंचित माझ्या अंगाला स्पर्श करू लागले. माझा उजवा हात मी मागे तिच्या पाठीवर नेला आणि डावा हात पुढे तिच्या पोटावर आणला. माझ्या हाताच्या स्पर्शाने तिचे पोट किंचित थरथरलेले मला स्पष्ट जाणवले.

काही क्षण माझे हात तिच्या पाठीवर आणि पोटावर रेंगाळल्या नंतर मी माझे दोन्ही हात मागे आणि पुढे एकाच वेळी तिच्या टी-शर्टच्या आत घुसवले. जसे माझ्या हाताचा स्पर्श तिच्या अंगाच्या त्वचेला झाला तसे पुन्हा एकदा तिचे अंग शहारले आणि तिच्या तोंडातून एक मादक सुस्कारा बाहेर पडला.

आम्ही अजूनही एकमेकांच्या नजरेत रोखून पाहत होतो. मी हळुवारपणे माझ्या हाताची बोटे एकाच वेळी मागे तिच्या मुलायम कंबरेच्या वरच्या भागावर तर पुढे तिच्या किंचित मांसल पोटावर फिरवू लागलो. माझ्या बोटाच्या मुलायम स्पर्शाने तिचे अंग शहारत होते आणि कंप पावत होते.

माझा चेहरा तिच्या चेहऱ्याच्या एकदम समीप असल्याने मला तिच्या ओठांची थरथर स्पष्ट दिसत होती. मी तिच्या पोटावर काही क्षण बोटे फिरवल्यावर बोटे तिच्या खोल बेंबीवर आणली. पुन्हा तिचे पोट माझ्या स्पर्शाने थरथरले आणि ते मागे-पुढे व्हायला लागले.

जसे ती पोट आत घेत होती तसे माझी बोटे तिच्या खोल बेंबीत अजूनच घुसत होती. सारिकाताईची बेंबी सुद्धा प्रचंड सेक्सी होती. गोलाकार फुगीर आणि तितकीच खोलगट बेंबी जेव्हा जेव्हा माझ्या नजरेस पडायची तेव्हा तेव्हा मी विचार करायचो की हिच्या बेंबीत लंड घालून घुसळायला पाहिजे.

सध्या तरी मला तिच्या बेंबीत लंड नाही तरी बोटे घुसळायला मिळाली होती म्हणून मी खुश होतो! माझ्या तिच्या बेंबीच्या स्पर्शाने ती उत्तेजित होत होती आणि त्या स्पर्शाने तिला किंचित गुदगुल्याही होत होत्या. शेवटी किंचित हसून तिने म्हटले,

“भाऊराया, पॅन्टीचा रंग स्पर्श करून ओळखतोस म्हणाला. माझी पॅन्टी काय माझ्या बेंबीत आहे, जे तुझी बोटे तिथेच रेंगाळली आहेत ते?”

“का? तुझ्या पॅन्टीला मी स्पर्श करावा म्हणून तू आसुसली आहेस का ताई?” मी चावटपणे विचारले.

“फाजीलपणा करू नकोस, लवकर सांग. जे विचारलेय तेच फक्त.” तिने लटकेपणे म्हटले.

“सांगतो गं ताई, जरा हेपण स्पर्शसुख घेऊ दे ना जरा. असा चान्स परत मिळेल की नाही माहीत नाही.” मी तिच्या बेंबीत अजूनच बोट फिरवत म्हटले.

“अरे चान्स घ्यायला अजूनही काही जागा आहेत की.” ती हळूच पुटपुटली.

“काय? काय म्हणालीस?” मी आश्चर्याने विचारले.

“काही नाही, तू आटप लवकर.” ती हसूं दाबत म्हणाली.

अजून काही क्षण सारिकाताईच्या बेंबीचे स्पर्शसुख घेतल्यानंतर मी माझा हात वर नेला. तिच्या पाठीवरील माझा दुसरा हात मी साईडवर आणला आणि वर नेला. तिच्या दोन्ही साईडवरून मी हात वर नेत होतो. माझी बोटे हलकेच तिच्या मुलायम त्वचेवर पूर्ण घासली जातील ह्याची मी काळजी घेत होतो.

मला खात्री होती की माझा स्पर्श सारिकाताईला आवडत होता. माझ्या स्पर्शाने ती खाली पाणी पाणी होत असावी ह्याची मला पूर्ण शंका होती. आणि ती का नाही होणार? जो भाऊ तिच्यासाठी इतकी वर्षे तरसत होता, त्या भावाला तिने स्पर्श करायला दिले होते. माझ्या इतकीच ती माझ्या स्पर्शाला आसुसली होती ह्याची मला कल्पना होती.

तिच्या दोन्ही बगलेतून मी बोटे वर तिच्या काखेत नेली आणि तिच्या घामोजलेल्या काखेच्या फुगीर भागावर मी बोटे फिरवू लागलो. तिला पुन्हा किंचित गुदगुल्या झाल्या आणि तिने आपले अंग हलवले. मी तिच्या काखेची ती किंचित जाडसर निबर त्वचा बोटाच्या मध्ये धरली आणि ती त्वचा दाबायला लागलो.

घामाने तिची काख ओलसर झाली होती आणि तिच्या त्या ओलसर काखेवरून बोटे फिरवताना माझा बर्मुडा ओलसर व्हायला लागला होता. तिच्या काखेमध्ये त्वचेला ज्या वळ्या पडल्या होत्या त्या मी बोटांनी चाचपत होतो. मध्येच तिची त्वचा बोटात धरून दाबत होतो तर कधी बोटे तिच्या काखेत रूतवत होतो. न राहवून माझ्या तोंडून शब्द बाहेर पडले.

“ओह ताईऽऽ किती मुलायम. किती किती मुलायम आहे तू.”

“तुला आवडली?” तिने हळूच मला विचारले.

“हो, खूपच!” मी घोगऱ्या आवाजात म्हटले.

“त्यात काय इतके खास आहे जे तुला इतकी आवडली.” तिनेही घोगऱ्या आवाजात विचारले.

“माहीत नाही ताई, पण मला खूप सेक्सी सेक्सी वाटतेय तुझ्या काखेतून अशी बोटे फिरवायला. तुझ्या काखेतल्या घामाच्या स्पर्शाने माझ्या तोंडाला पाणी सुटले आहे. असे वाटतेय खसकन तुझा टी-शर्ट वर करावा आणि तुझी ही घामोजलेली काख चाटायला सुरूवात करावी.”

“ओहऽऽ सागर, किती उत्तेजक बोलतोस तू.” तिनेही डोळे उघडून मादक आवाजात म्हटले.

“आवडते माझे असे बोलणे? उत्तेजित होतेस ना तू त्याने?” तिची काख कुरवाळत मी नशेत असल्यासारखे म्हटले.

“हो, आहऽऽऽ खूप कसेतरीच होतेय. तू सांग बरं लवकर माझ्या पॅन्टीचा रंग.” सारिकाताईने आपले डोळे बंद करत विचारले.

मी माझे हात सारिकाताईच्या पाठीवर नेले आणि तिला अजूनच माझ्या अंगावर घट्ट दाबून धरले. तसे करताना मी तिच्या पाठीवर तिच्या ब्रेसीयरवर बोटे फिरवायला सुरूवात केली. तिला मी माझ्या अंगावर दाबून धरले तसे तिच्या छातीचे मदमस्त गोळे माझ्या छातीवर फुग्यासारखे दाबले गेले.

तिच्या गच्च भरलेल्या गोळ्यांचा मुलायम कडक स्पर्श मला चिथावत होता. ती सुद्धा अजूनच माझ्या अंगाला चिकटत होती. तिच्या बंद डोळ्याकडे मी निरखून पाहिले आणि मला ते प्रचंड सेक्सी वाटले. न राहवून मी माझे ओठ हलकेच तिच्या एका बंद डोळ्यावर ठेवले. तिला तो स्पर्श जाणवला आणि तिने मादक सुस्कारा सोडत मला अजूनच आवळले.

“ओह ताई.” मी तिच्या बंद डोळ्याला चुंबत पुटपुटलो, “तू खूप सुंदर आहेस. मला तू खूप खूप आवडतेस.”

“मी आवडते की माझे अंग आवडते?” तिने हळूच विचारले.

“दोन्ही, तूपण आणि तुझे अंगपण.”

“म्हणजे तुझे माझ्या अंगावर प्रेम आहे, माझ्यावर नाही.” ती म्हणाली.

“नाही ताई, माझे तुझ्यावरही प्रेम आहे. माझ्या मनात फक्त तुझ्या शरीराबद्दल नाही तर तुझ्या मनाबद्दलही आसक्ती आहे. मी तुझ्यावर पूर्णपणे प्रेम करतो.”

माझ्या मनातून माझ्या बहि‍णीविषयीचे निस्सिम प्रेम उचंबळून आले आणि मी तिला अजूनच घट्ट मिठीत घेतले. ह्या वेळी माझ्या मिठीत कामवासनेचा स्पर्श नव्हता तर एका वेगळ्याच प्रेमाचे ते आलिंगन होते. तिलाही ते जाणवले असावे कारण तिनेही मला वेगळ्याच प्रेमाने मिठी मारली.

आपले तोंड तिने वर घेतले ज्याने तिचे ओठ माझ्या ओठांच्या अगदी जवळ आले. जणु तिला मला किस करायचे होते. तिचा तो इशारा आहे असे समजून मी माझे ओठ खाली न्यायला लागलो. कसे कोणास ठाऊक पण तिच्याही ते लक्षात आले आणि तिने आपले बंद डोळे हळूच उघडले.

क्षणभर आमची नजरानजर झाली! आम्ही खोलवर एकमेकांच्या नजरेत पाहिले आणि मी हळूच माझे ओठ माझ्या बहि‍णीच्या ओठांवर टेकवले. माझ्या ओठांचा तिच्या ओठांना स्पर्श झाला तसे तिने एक हुंकार सोडला आणि आपले डोळे पुन्हा मिटून घेतले.

तिचे ओठ किंचित थरथरत होते. त्यांची थरथर मला खूप भावली आणि न राहवून मी तिचा खालचा ओठ माझ्या दोन्ही ओठात पकडला आणि त्याला किस करू लागलो. माझा वरचा ओठ तिच्या दोन्ही ओठांमध्ये होता तेव्हा ती सुद्धा माझा वरचा ओठ चुंबायला लागली.

काही क्षण एकमेकांचा एकच ओठ चुंबल्यावर आमची पूर्ण तोंडे एकमेकांना भिडली आणि आम्ही पूर्ण ओठांचे संपूर्ण चुंबन घ्यायला लागलो. आसुसल्यासारखा मी तिच्या टपोऱ्या मुलायम ओठांचे रसपान करायला लागलो.

पहिल्यांदाच मी माझ्या बहि‍णीच्या ओठांचे प्रत्यक्षात चुंबन घेत होतो. तिच्या ओठांना चुंबायची कल्पना मी अनेकदा केली होती पण त्या कल्पनेपेक्षाही खूप जास्त सुख मला तिचे ओठ प्रत्यक्षात चुंबताना मिळत होते.

मी चुंबनाची पुढची पायरी गाठली आणि माझ्या जि‍भेचा शेंडा तिच्या ओठांवर फिरवला. तिनेही आपली जीभ बाहेर काढून माझ्या ओठांवर फिरवली आणि मी सावज तावडीत सापडल्यासारखी घाई करत तिची जीभ माझ्या ओठांत पकडली. आणि मग तिची जीभ तोंडात घेऊन मी तिच्या जि‍भेचे रसपान करायला लागलो. ती सुद्धा माझ्याप्रमाणे माझी जीभ आपल्या तोंडात घेऊन चोखायला लागली.

खाली मी माझे हात सारिकाताईच्या काखेतून खाली नेले आणि तिच्या स्लॅकच्या आत घुसवले. स्लॅकच्या आत मला तिच्या पॅन्टीचा स्पर्श झाला आणि माझ्या लंडाने एक आचका दिला. न राहवून मी सारिकाताईला माझ्या अंगावर दाबले ज्याने माझा कडक लंड तिच्या जांघेच्या भागावर दाबला गेला.

वर तिच्या भरगच्च छातीचे दोन्ही बुरूज माझ्या छातीवर चिरडले गेले. त्याच्या वर आमचे ओठ एकमेकांच्या ओठांशी झुंजत होते. अश्या तिहेरी स्पर्शसुखात मी चौथ्या स्पर्शसुखाची भर टाकली, माझे तिच्या स्लॅकमध्ये घुसवलेले हात मी तिच्या पॅन्टीवरून तिच्या नितंबावर नेले. आणि मग तिचे नितंब माझ्या हाताने मी हलकेच चिवडू लागलो.

गंमत जंमत

"सागर ओळख पाहू मी आत कुठल्या रंगाची पॅन्टी घातली आहे?” सारिकाताईने चावटपणे हसत मला विचारले. 'पॅन्टी’ हा शब्द माझ्या बहि‍णीच्या तोंडून ऐकला आणि माझ्या लंडाला एक सणसणीत आचका बसला! माझी बहीण मला विचारतेय? ती स्वत:हून मला विचारतेय? एक बहीण आपल्या छोट्या भावाला विचारतेय...

गंमत जंमत भाग : २

इतक्या स्पष्टपणे, रोखून, निरखून, टक लावून तिच्या छाती-पुच्चीला मी कधीच पाहिले नव्हते. आणि तिनेही कधी मला तसे बघू दिले नव्हते पण त्या क्षणी ती मला मनसोक्त पाहू देत होती. माझ्या उत्तेजनेत ती चावट, पांचट बोलून अजून भर घालत होती. "असा काय बघतोय? मी काय बिन टी-शर्ट, ब्राची...

गंमत जंमत भाग : ४

"एकदम मुलायम आणि रेशमासारखे आहे ना?” सारिकाताईने आपले ओठ किंचित मागे घेत हळूच मला विचारले. "हो ताई, एकदम! खूप खूप मुलायम वाटताहेत.” मीपण उत्तेजितपणे उत्तर दिले. "कशाबद्दल बोलतोय तू, सागर?” सारिकाताईने मिश्किलपणे विचारले. "आणि कशाबद्दल? मी माझ्या बहि‍णीच्या ह्या भरीव...

गंमत जंमत भाग : ५

काही क्षण तिची पॅन्टी आतल्या बाजूने चेक केल्यावर मी पुन्हा माझा हात फिरवला आणि माझी बोटे सरळ सरळ तिच्या पुच्चीवरील केसांवर फिरवू लागलो. तिला ते जाणवले आणि ती ‘ऊंऽऽहुंऽऽऽ‘ करत मला विरोध दर्शवू लागली. "राहु दे गं ताई, खूप खूप मजा वाटतेय, तुझ्या तेथील केसांवर बोटे...

गंमत जंमत भाग : ६

काही क्षण आम्ही दोघेही गप्प होतो आणि टीव्ही बघत राहलो. मध्ये मध्ये आम्ही एकमेकांकडे चोरटे कटाक्ष टाकत होतो आणि नजरेला नजर भिडली की ओठांवर फुटणारे हसू दाबत राहलो. बहुतेक ती मनातून विचार करत असावी. खरे तर तिनेच स्वत:हून मला पहिल्यांदा विचारले होते, माझ्या पॅन्टीचा रंग...

गंमत जंमत भाग : ७

काही क्षण मी तिच्या पुच्चीच्या भागाकडे टक लावून पाहत राहलो आणि सारिकाताई वरून माझ्याकडे बघत होती. "काय पहातोस? तिच्यावरचा तुझा चान्स गेला त्याचे वाईट वाटतेय का?" "तिच्यावर म्हणजे कशावर ताई? स्पष्ट बोलायचे ठरले आहे ना आपले?” त्या परिस्थितीतही मी चावटपणे हसत तिला...

गंमत जंमत भाग : ८

मी उठलो आणि तसाच सारिकाताईच्या नग्न अंगावर झोपलो. तिच्या ओठांवर मी ओठ नेले आणि तिला किस करायला लागलो. आमची तोंडे कधी उघडली आणि कधी आम्ही फ्रेंच किसिंग करायला लागलो ते आम्हाला कळलेच नाही. तिच्या नग्न छातीचे उभार माझ्या मग्न छातीखाली चिरडले होते. सपाट पोट तिच्या किंचित...

error: नका ना दाजी असं छळू!!