गंमत जंमत भाग : ६

काही क्षण आम्ही दोघेही गप्प होतो आणि टीव्ही बघत राहलो. मध्ये मध्ये आम्ही एकमेकांकडे चोरटे कटाक्ष टाकत होतो आणि नजरेला नजर भिडली की ओठांवर फुटणारे हसू दाबत राहलो. बहुतेक ती मनातून विचार करत असावी.

खरे तर तिनेच स्वत:हून मला पहिल्यांदा विचारले होते, माझ्या पॅन्टीचा रंग ओळख म्हणून. आणि मी ओळखले तर ती माझ्याबरोबर काय काय करणार होती. म्हणजे तिला ती मजा घ्यावी असे वाटत होते म्हणूनच ती स्वत:हून म्हणाली होती.

त्या खेळात आम्ही मग्न असताना नकळत तिला मी झडवले होते. म्हणजे तिच्या मनातील उत्तेजना काही अंशी शमली होती. आणि ती उत्तेजना शमल्यावर तिला तिचीच शरम वाटली असावी म्हणून तिनेच तो खेळ रद्द झाला असे म्हटले.

पण तिच्या मनात पुन्हा उत्तेजना जागी झाली की पुन्हा ती तो खेळ चालू करेन ह्याची मला शक्यता वाटत होती. म्हणूनच ती टॉयलेटवरून परत आल्यावर मी पुन्हा तिला त्या खेळाबद्दल काही बोललो नाही.

तिलाही वाटले असेल की मी तिची मनधरणी करत राहील पण मी गप्पच राहलो. जणु त्या खेळाची मला काही गरजच नव्हती आणि निव्वळ तिच्यासाठी मी तिला साथ देत होतो असे मी तिला दाखवत होतो.

मनातून मी थोडा खट्टू होतो की माझा लाईफ टाईम चान्स गेला होता. पण मनाच्या दुसर्‍या कोपऱ्यात आशाही होती की ती पुन्हा तसे काही मला विचारेन ह्याची. पण माझी शंका खरी ठरली आणि थोड्या वेळाने सारिकाताईच अस्वस्थ होत मला म्हणाली,

“तुला काही नाही वाटत? तुझा लाईफ टाईम चान्स गेला म्हणून?”

“वाटतं ना. खूप वाईट वाटतंय. पण काय करणार. आता तूच सगळे कॅन्सल झाले म्हटलेय तर मी काय करणार?”

“मघाशी तर टॉयलेटच्या दारात येऊन माझी मनधरणी करत होतास. मग आता नाही कराविशी वाटत, पुन्हा तो चान्स घ्यायला?” तिने हळूच विचारले.

“हंम्म्म. वाटले होते. पण म्हटले जाऊ दे. तुलाच जर काही वाटत नाही तर मी तुझी मनधरणी करून काय फायदा.”

“नाटक करतोयस. मनातून खूप वाटत असेल. मी पुन्हा विचारावं म्हणून.” ती हसून म्हणाली.

“खरं सांगायचे तर, येस्स. वाटतंय मनात की तू पुन्हा विचारशील.” मी चेहर्‍यावर उत्साह दाखवत म्हटले.

“ठीक आहे. मी विचार करेन. जर तू माझी मनधरणी केलीस तर. आणि मला ती आवडली तर.” तिने जणु माझ्यावर उपकार करतेय अश्या आविर्भावात म्हटले.

ते ऐकून मी ताडकन जागेवरून उठलो आणि तिच्या पायात लोळण घेत म्हटले,

“ओहऽऽ ताई, प्लीजऽऽ प्लीजऽऽ प्लीजऽऽ तयार हो ना. मी तुझ्यासाठी वाटेल ते करेन. तुझा कुत्रा होऊन कायम तुझे पाय चाटेल, असेऽऽ असेऽऽ”

असे म्हणत मी खरोखर तिचे पाय चाटायला लागलो. त्यावर ती खळखळून हसायला लागली आणि आपले पाय वर घेऊन हसत म्हणाली,

“अरे, होऽऽ होऽऽ होऽऽ! इतके काही कुत्रा वगैरे बनायची गरज नाही. ओकेऽऽ ओकेऽऽ ओकेऽऽ! मी इंप्रेस झाले तुझ्या मनधरणीने.”

“खरंच ताई, मी तुझा कुत्रा व्हायला तयार आहे.” मी हसून वर होत तिला म्हणालो.

“का बरं? अगदी कुत्राच का?” तिने कुतुहलाने विचारले.

“अगं काही बायका कुत्र्यांचा वेगळाच उपयोग करून घेतात.” मी गुढपणे हसत तिला म्हणालो.

“वेगळा म्हणजे?” तिने पुन्हा कुतुहलाने विचारले.

“अगं कुत्र्यांची जीभ लांबलचक असते ना.” असे बोलून मी माझी जीभ बाहेर काढली आणि ‘लपक लपक’ करून तिला चाटायचा इशारा केला.

ते पाहून तिला हसू आवरता येईना आणि तिने कसेबसे म्हटले,

“सागरऽऽऽ पुरे झाला चावटपणा. कळले मला कुत्र्यांचा काय उपयोग करतात बायका.”

“तुला नाही कळलं गं ताई, मी सांगतो बघ.” मी तरीही तिला म्हणालो.

“नकोऽऽ स्टॉपऽऽ!” ती मला बोलायचे थांबवू लागली तरीही मी पुढे बोललोच,

“बायका आपल्या कुत्र्याकडून आपली पुच्ची चाटून घेतात. कुत्रे आपल्या लांब आणि खरखरीत जि‍भेने जेव्हा बायकांचा दाणा चाटतात तेव्हा त्या पटकन झडतात. म्हणून मोठ्या लोकांच्या बऱ्याच बायका कुत्रे पाळतात. कारण मोठ्या लोकांच्या बायकांचे नवरे त्यांना झवतच नाहीत.”

“नालायक कुत्र्या, तुला जे घाण घाण बोलायचे असते ते बोलतोच बोलतो. शरम कर जरा, बहिणीसमोर बोलतोयस याची.” तिने मला चापट मारत म्हटले.

“छे! शरम काय करायची, तूच म्हणालीस ना, आपण एकटे असू तेव्हा बिनधास्त काहीपण बोलू शकतो. मग घाण घाण बोलायला काय हरकत आहे. मलापण मजा वाटते आणि तुलापण मजा वाटत असणार.”

“शी! तुझ्याबरोबर मीपण नालायक होत चालली आहे.” सारिकाताई फणकाऱ्यात म्हणाली पण तिच्या ओठांवर मिश्किल हास्य होते.

“असू दे ना ताई, मी कुठे कोणाला सांगायला जातोय की तू कोणाला सांगणार आहेस. आपण दोघे बंद दरवाज्या आड ही मजा करतोय. आपल्याला त्यातून आनंद मिळतोय तर काय हरकत आहे? तूच सांग, तुला वेगळेच सुख वाटते आहे की नाही? मला खात्री आहे जिजूंबरोबरही तुला इतकी लैंगिक मजा वाटली नसेल.” मी आत्मविश्वासाने तिला म्हटले.

“वेल. ते मला कबूल करायला पाहिजे. मी नाकारणार नाही ते. अच्छा, तर मग आता पुन्हा तुला एक शेवटचा चान्स. माझ्या पॅन्टीचा रंग ओळखून दाखव. बरोबर सांगितलेस तर तुला मी सांगितले ते सगळे करेन. आणि हा लास्ट चान्स गेला तर पुन्हा विचारायचे पण नाही. आणि नो टचिंग आणि नो फिलिंग. ऑलरेडी तू टचिंग फिचिंग केले आहेस.”

तिने शेवटी मला विचारलेच! आणि मी आनंदाने उडी मारत उठलो आणि पटकन तिला म्हणालो,

“निळा रंग! ब्लू कलरची पॅन्टी तू आत्ता तुझ्या स्लॅकमध्ये घातली आहेस. निळ्या रंगाची सिल्की पॅन्टी तुझ्या पुच्चीवर आच्छादली आहे.”

माझे उत्तर ऐकून ती एक क्षण अवाक झाली! तिच्या चेहऱ्यावरील भाव बदलले आणि पुढच्याच क्षणी मला ठेंगा दाखवत, मला वेडावून ती म्हणाली,

“नाही नाही. तू चुकलास! माझ्या पॅन्टीचा तो रंग नाहीच आहे. तुझा लाईफ टाईम चान्स गेला! आता बस लंड हलवत एकटाच.”

ते ऐकून मी जागीच शांत उभा राहलो आणि तिच्याकडे बघत राहलो. ती मला वेडावून दाखवत होती आणि मी शांतपणे उभा होतो. तिच्या लक्षात आले की मी काहीच बोलत नाहीय आणि काही न करता शांत उभा आहे. मग तीच गप्प झाली आणि तिने मला कुतुहलाने विचारले,

“काय रे, काय झाले? तू शांत का झालास असा?”

“झाले तुझे वेडावून? बोलू मी आता?” मी शांतपणे तिला विचारले.

“हो बोल ना.” तिने म्हटले.

“मी म्हटले ब्लू कलर. तू म्हणतेस नाही म्हणून. तू नुसती तोंडाने सांगतेय. तुला ते प्रूव्ह करून दाखवायचे आहे. हे विसरलीस की काय?” मी हसून तिला म्हटले.

“दाखवायचे काय? मी सांगतेय ना, तुझा अंदाज चुकला आहे म्हणून.” ती गडबडत म्हणाली.

“कानून सबूत मांगता है, सिर्फ कहेने पर विश्वास नही रख सकते.” मी नाटकीपणे तिला म्हणालो.

“ओके, सबूत भी पेश करते है हम.”

असे म्हणत तिने आपल्या टी-शर्टचा गळा पकडला आणि बाजूला ओढत मला दाखवू लागली तसे मी तिला पटकन म्हणालो,

“ऐसे नही. हमारी क्या बात हो गई थी? तू एक एक करून सगळे कपडे काढून दाखवणार. तेव्हा तेच कर आणि दाखव.” मी शांतपणे पण ठाम स्वरात म्हणालो.

“ते मी असेच मजेत म्हटले होते, मी खरोखर तसे काही करणार नव्हते.” ती आता थोडी आढावेढे घ्यायला लागली.

खरोखर ती आढावेढे घेत होती की नुसतेच नाटक करत होती ते तिलाच माहीत. पण मी तिला असे सोडणार नव्हतो. मनातून मी ‘आज तो दिदी तुम्हे नंगी करके ही छोडेंगे’ असा पण केला.

“ताई आता जास्त नाटक करू नकोस. दिलेला शब्द पाळ, नाहीतर मी जबदस्ती काढेन तुझे कपडे.” मी तिच्या जवळ सरकत म्हणालो.

“म्हणजे तू माझ्यावर जबरदस्ती करणार?” तिने डोळ्यांची लटकी हालचाल करत मला आश्चर्य दाखवत विचारले.

“येस्स मेरी प्यारी दिदी, अगर तुमने कपडे नही उतारे तो ये भाई तुझे आज नंगा करेगा.”

“ओय फिल्मी हिरो. मैने क्या पुरी नंगी होऊंगी ऐसा कहा था क्या?” सारिकाताईनेही फिल्मी स्टाईलमध्ये म्हटले, ”सिर्फ उप्पर के कपडे निकाल के दिखाऊंगी कहा था.”

“नाही नाही. ब्रा काढून मला वास घ्यायला देशील म्हणाली होतीस. पॅन्टी काढून माझ्यासमोर नागडी बसणार होतीस आणि माझ्या लंडावर तुझी ती पॅन्टी गुंडाळून माझा लंड हलवणार होतीस.” मी तिला आठवण करून दिली.

“हो. पण ते सगळे कधी? जर तू पॅन्टीचा रंग बरोबर ओळखलास तर. तुझा पॅन्टीचा रंग चुकला आहे. तेव्हा मी फक्त टी-शर्ट आणि स्लॅक काढून तुला ते सिद्ध करून दाखवायचे आहे.”

“ओके ओके, मान्य. तेवढे काढून दाखव तरी. मग मी बरोबर की चूक ते सिद्ध होईलच. आणि मग मी बरोबर आहे हे सिद्ध झाले की ब्रा-पॅन्टी काढून पूर्ण नागडी तुला व्हायचेच आहे.” मी हसून म्हणालो.

“इतना कॉन्फिडन्स? भारी पडेगा तुम्हे वो.” तिने छद्मीपणे हसत म्हटले.

“देखेंगे, देखेंगे, किसको क्या भारी पडेगा वो.” मीपण हसत म्हणालो.

सारिकाताई उभी राहिली आणि माझ्याकडे पाहायला लागली. मी पण तिच्याकडे पाहिले आणि आमची नजरा नजर झाली. काही क्षण आम्ही एकमेकांकडे पाहिले आणि मग ती मला म्हणाली,

“वैसे भी तुम हार रहे हो तो तुम्हे थोडी मजा देती हुं. ये, माझे कपडे तूच काढ आणि बघ तू हरलास की नाही ते.”

असे बोलून सारिकाताई माझ्यासमोर अभिमानाने कंबरेवर हात ठेवून उभी राहिली. मी उत्साहाने पुढे झालो आणि तिच्या अगदी जवळ जाऊन उभा राहलो.

सारिकाताईचे कपडे आपल्याला काढायला मिळेल, माझ्या हाताने मला माझ्या बहि‍णीला अर्धनग्न करायचा चान्स मिळेल हे मी माझ्या स्वप्नात अनेकदा पाहिले होते पण ते प्रत्यक्षात घडेल ह्याची मला कधी खात्री नव्हती. पण तेच स्वप्न माझ्यासमोर आता घडत होते.

काही क्षण एकमेकांकडे पाहल्यावर मी हात वर केले आणि सारिकाताईच्या कंबरेवर ठेवले. मग मी दोन्ही हाताने तिचा टी-शर्ट धरला आणि तो वर करायला लागलो. श्वास रोखून मी खाली तिच्या छातीच्या उभाराकडे पाहत होतो आणि ती माझ्या चेहर्‍यावर टक लावून पाहत होती. जस जसा टी-शर्ट वर चालला होता तस तसे माझ्या छातीची धडधड वाढत होती.

शेवटी एकदाचा टी-शर्ट तिच्या छातीच्या गोळ्यांच्या वर गेला आणि मी टी-शर्ट तिच्या डोक्यावरून काढून टाकला. टी-शर्ट काढेपर्यंत मी तिच्या उघड्या पडलेल्या ब्रा कडे पाहिले नाही आणि जेव्हा टी-शर्ट पूर्णपणे तिच्या अंगातून निघाला तेव्हाच तिच्या भरगच्च छातीवरील ब्राकडे नजर टाकली.

पाहताच मला आश्चर्याचा धक्का बसला! तिची ब्रा ‘लाल’ रंगाची होती! तिच्या मदमस्त छातीच्या गोळ्यांवर लाल रंगाची ती ब्रा दिमाखात विस्तारली होती. तिची लाल ब्रा पाहून मला आश्चर्य वाटलेले तिला दिसत होते. ती हसून मला म्हणाली,

“मी तुला म्हटले होते, माझी ब्रा माझ्या पॅन्टीच्या मॅचिंग कलरची आहे म्हणून.”

“पण हे कसे शक्य आहे?” मी तरीही आश्चर्याने म्हणालो.

“सागर तू वेडा आहेस. तू माझ्या अंगाला स्पर्श करून काय काय करत होतास. त्या भरात तू गुपचूप माझ्या ब्राचा रंग पाहू शकला असतास. माझ्या खांद्यावरून ब्राची पट्टी पाहता आली असती तुला किंवा माझ्या टी-शर्टच्या गळ्यातून हळूच डोकावता आले असते तुला.” ती हसून म्हणाली.

“हंम्म. ठीक आहे. आता खाली फायनक चेक करून द एंड करूया ह्या खेळाचा.”

उदासपणे असे म्हणत मी खाली गुडघे टेकून बसलो आणि माझी नजर मी सारिकाताईच्या जांघेमध्ये दिसणाऱ्या तिच्या स्लॅकवरील पुच्चीच्या भागावर टाकली.

गंमत जंमत

"सागर ओळख पाहू मी आत कुठल्या रंगाची पॅन्टी घातली आहे?” सारिकाताईने चावटपणे हसत मला विचारले. 'पॅन्टी’ हा शब्द माझ्या बहि‍णीच्या तोंडून ऐकला आणि माझ्या लंडाला एक सणसणीत आचका बसला! माझी बहीण मला विचारतेय? ती स्वत:हून मला विचारतेय? एक बहीण आपल्या छोट्या भावाला विचारतेय...

गंमत जंमत भाग : २

इतक्या स्पष्टपणे, रोखून, निरखून, टक लावून तिच्या छाती-पुच्चीला मी कधीच पाहिले नव्हते. आणि तिनेही कधी मला तसे बघू दिले नव्हते पण त्या क्षणी ती मला मनसोक्त पाहू देत होती. माझ्या उत्तेजनेत ती चावट, पांचट बोलून अजून भर घालत होती. "असा काय बघतोय? मी काय बिन टी-शर्ट, ब्राची...

गंमत जंमत भाग : ३

सारिकाताईच्या ह्या म्हणण्यावर मी काही क्षण विचार केला. आणि मग मनाशी काहीतरी ठरवून मी तिला म्हणालो, "ठीक आहे ताई, मला मान्य आहे. मी जर हरलो तर पुन्हा कधीही असे काही घडेल ही अपेक्षा ठेवणार नाही. जोवर तू स्वत: पुन्हा म्हणणार नाहीस तोपर्यंत. पण मग ही माझ्यासाठी पहिली आणि...

गंमत जंमत भाग : ४

"एकदम मुलायम आणि रेशमासारखे आहे ना?” सारिकाताईने आपले ओठ किंचित मागे घेत हळूच मला विचारले. "हो ताई, एकदम! खूप खूप मुलायम वाटताहेत.” मीपण उत्तेजितपणे उत्तर दिले. "कशाबद्दल बोलतोय तू, सागर?” सारिकाताईने मिश्किलपणे विचारले. "आणि कशाबद्दल? मी माझ्या बहि‍णीच्या ह्या भरीव...

गंमत जंमत भाग : ५

काही क्षण तिची पॅन्टी आतल्या बाजूने चेक केल्यावर मी पुन्हा माझा हात फिरवला आणि माझी बोटे सरळ सरळ तिच्या पुच्चीवरील केसांवर फिरवू लागलो. तिला ते जाणवले आणि ती ‘ऊंऽऽहुंऽऽऽ‘ करत मला विरोध दर्शवू लागली. "राहु दे गं ताई, खूप खूप मजा वाटतेय, तुझ्या तेथील केसांवर बोटे...

गंमत जंमत भाग : ७

काही क्षण मी तिच्या पुच्चीच्या भागाकडे टक लावून पाहत राहलो आणि सारिकाताई वरून माझ्याकडे बघत होती. "काय पहातोस? तिच्यावरचा तुझा चान्स गेला त्याचे वाईट वाटतेय का?" "तिच्यावर म्हणजे कशावर ताई? स्पष्ट बोलायचे ठरले आहे ना आपले?” त्या परिस्थितीतही मी चावटपणे हसत तिला...

गंमत जंमत भाग : ८

मी उठलो आणि तसाच सारिकाताईच्या नग्न अंगावर झोपलो. तिच्या ओठांवर मी ओठ नेले आणि तिला किस करायला लागलो. आमची तोंडे कधी उघडली आणि कधी आम्ही फ्रेंच किसिंग करायला लागलो ते आम्हाला कळलेच नाही. तिच्या नग्न छातीचे उभार माझ्या मग्न छातीखाली चिरडले होते. सपाट पोट तिच्या किंचित...

error: नका ना दाजी असं छळू!!