गंमत जंमत भाग : ५

काही क्षण तिची पॅन्टी आतल्या बाजूने चेक केल्यावर मी पुन्हा माझा हात फिरवला आणि माझी बोटे सरळ सरळ तिच्या पुच्चीवरील केसांवर फिरवू लागलो. तिला ते जाणवले आणि ती ‘ऊंऽऽहुंऽऽऽ‘ करत मला विरोध दर्शवू लागली.

“राहु दे गं ताई, खूप खूप मजा वाटतेय, तुझ्या तेथील केसांवर बोटे फिरवायला. थोडा वेळ घेऊ दे ना ती मजा.”

“हंम्म्म. बरं ठीक आहे, पण थोडा वेळच हं. आणि अजून खाली बोटं न्यायची नाहीस. नाहीतर सांगेन तुला बरोबर.” तिने किसिंग करता करत म्हटले.

मी खुश होऊन बिनधास्तपणे माझ्या बहि‍णीच्या पुच्चीच्या वरच्या भागातील केसांच्या जंगलात बोटे फिरवायला लागलो. तिच्या मुलायम रेशमासारख्या पुच्चीच्या केसांत माझी बोटे मुक्तपणे फिरू लागली.

काही क्षण तिच्या पुच्चीवरील पूर्ण भागावरून बोटे फिरवल्यावर माझी बोटे खाली सरकली. एक एक मिलीमीटर भाग खाली खाली उतरत माझी बोटे तिच्या पुच्चीच्या वरच्या दाण्याकडे सरकत होती. माझ्या मधल्या बोटाचा स्पर्श जसे तिच्या पुच्चीच्या दाण्याला झाला तसे तिच्या अंगाला एक झटका बसला.

“सागरऽऽऽऽ कायऽऽऽऽ करतोसऽऽऽ?!” तिच्या तोंडून कसेबसे शब्द बाहेर पडले.

पण मी चान्स सोडला नाही आणि माझे मधले बोट तसे खाली तिच्या पुच्चीच्या भेगेवर नेले.

सारिकाताई वर माझ्या तोंडात हुंकारू लागली आणि आपली नापसंती दर्शवू लागली. पण मी बोटं तिच्या पुच्चीवरून काढली नाही. तिने आपला एक हात पुढे आणला आणि माझा हात धरून तो बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला, तिचा जोर अगदीच क्षीण होता आणि माझा हात जागचा हललाही नाही.

मी मधले बोट तिच्या पुच्चीच्या फटीत घुसवले आणि अंगठ्याने तिच्या पुच्चीचा दाणा घासू लागलो. त्याच वेळी मी माझ्या दुसर्‍या हाताचे बोट तिच्या बोच्याच्या भोकावर घासायला लागलो आणि त्याच वेळी मी तिच्या तोंडात जीभ घालून तिला फ्रेंच किसिंग करायला लागलो.

माझ्या ह्या तिहेरी हल्ल्याने ती बिथरली. माझा हात बाहेर काढायचा जो क्षीण प्रयत्न ती करत होती तो बंद झाला आणि तिने हात माझ्या पाठीवर नेऊन मला पुन्हा मिठी मारली. मी माझे तिन्ही आघाड्यांवरील खोदकाम चालू ठेवले.

वर मी तिच्या तोंडात जीभ घालून तिची लाळ चोखत होतो. तर खाली तिच्या पुच्चीत एक बोट घालून हलवत, अंगठ्याने तिचा पुच्चीदाणा घासत होतो तर मागे तिच्या गांडीच्या भोकावर बोट घासत होतो. दोन्ही हातांनी हे प्रताप करताना मी तिला असे जखडून धरले होते की ती फारशी हालचाल करू शकत नव्हती की माझ्या तावडीतून सुटू शकत नव्हती.

हळूहळू तिचा विरोध पूर्णपणे थांबला आणि ती समरस होऊन माझ्या तिन्ही जागीच्या सुखाचा आनंद घेऊ लागली. तिच्या त्या तिन्ही जागांवर मी आता निर्धोकपणे आधिराज्य गाजवत होतो आणि जास्तीत जास्त सुख घेत होतो.

मला जे करायचे होते आणि तिला जो अनुभव द्यायचा होता त्याच्या ती समीप जाऊ लागली. तिच्या अंगाची एक वेगळीच थरथर व्हायला लागली आणि तिच्या तोंडून विचित्र हुंकार आणि चित्कार बाहेर पडायला लागले. सारिकाताई कामसुखाच्या शिखरावर आरूढ झाली होती आणि कामतृप्तीच्या टोकावर पोहचत होती.

मी तिन्ही ठिकाणची माझी तीव्रता वाढवली. हिरीरीने मी तिची जीभ चोखत तिला कसून चुंबू लागलो आणि त्याच वेळी तिच्या पुच्चीत माझे मधले बोट आतबाहेर करत तिचा दाणा अंगठ्याने जोरात घासू लागलो. झालेच तर मागे तिच्या बोच्याच्या भोकावर मधले बोट दाबून तिला अजूनच चेकळवू लागलो.

आणि सारिकाताईचा कडेलोट झाला आणि ती झडायला लागली. माझ्या बहि‍णीला मी बोटांच्या सहाय्याने झडायला भाग पाडले. आपल्या भावाच्या बोटावर बहि‍णीची पुच्ची रत व्हायला लागली. तिच्या कंबरेची विचित्र हालचाल होत होती आणि तिचे अंग थरथरत होते. कामतृप्तीचे सुख ती अनोख्या पद्धतीने अनुभवत होती, उपभोगत होती.

तिच्या पुच्चीतून पाझरणाऱ्या रसाने माझी बोटं ओली व्हायला लागली. जस जसे तिच्या कामतृप्तीचा भर ओसरायला लागला तस तसे तिचे पाय कंप पावू लागले. तिचे अंग ढिल्ले पडले आणि ती क्षीण व्हायला लागली. मी तिला त्या अवस्थेतही चांगले जखडून धरले होते म्हणून ती उभी राहु शकली होती. नाहीतर ती खालीच पडली असती.

तिने माझ्या खांद्यावर मान टाकली आणि धापा टाकायला लागली. माझे दोन्ही हात अजूनही आपापल्या त्या जागीच होते आणि मी तिला तोलून धरली होती. हळूहळू ती शांत होत गेली तसे मी माझा मागचा हात तिच्या नितंबावरून वर आणला आणि तिच्या टी-शर्टच्या आत तिच्या पाठीवरून फिरवू लागलो.

ती पूर्ण शांत झाली तसे तिने माझ्या खांद्यावरील डोके उचलले. तिने लाजत शरमत वर माझ्याकडे पाहिले आणि माझ्या नजरेला नजर भिडवली. तिच्या नजरेत पाहतच मी माझा पुढचा हात बाहेर काढला. माझ्या बहि‍णीच्या पुच्चीरसाने ओली झालेली माझी बोटे मी वर आमच्या नजरेच्या मध्ये धरली.

तिची नजर माझ्या बोटावर गेली आणि तिलाही माझ्या बोटावर स्वत:चा पुच्चीरस दिसला. पुन्हा आमची नजर मिळाली तसे मी ती सारिकाताईच्या पुच्चीरसाने ओली झालेली बोटे माझ्या तोंडात टाकली. ते पाहून सारिकाताईच्या गालावर लाली चढली आणि ती प्रचंड लाजली. तिच्या नजरेला नजर भिडवत मी माझ्या बोटावरील तिचा पुच्चीरस माझ्या जि‍भेने चांगलाच चाटून पुसून घ्यायला लागलो.

जेव्हा मी पूर्णपणे बोटे चाटून साफ केली तेव्हा मी हात खाली नेला आणि पटकन सारिकाताईला जवळ ओढत तिच्या तोंडावर माझे तोंड ठेवले. आणि मग तिच्या तोंडात जीभ घालून तिची जीभ पकडून मी तिला माझ्या तोंडातील तिच्या पुच्चीरसाची चव चाखायला दिली. ती ‘ऊंहुं’ करत लटका विरोध दर्शवत होती पण माझ्या तोंडात आपली जीभ फिरवत होती.

सारिकाताईच्या तोंडात जीभ घालून मनसोक्तपणे तिला शेवटचे चुंबून मी माझे तोंड मागे घेतले. ती पटकन माझ्या मिठीतून सुटत मागे सरकली आणि मी तिला सोडून दिले. मी चावटपणे हसत तिला विचारले,

“काय मग सारिकाताई, कसे वाटले? मजा आली की नाही?”

“नालायक! बेशरम! लाज नाही वाटत? घाणेरडेपणा केलास आणि वर निर्लज्जपणे विचारतोय?” ती पुन्हा लटक्या रागाने म्हणाली.

“बस काय, मी तुला इतके सुख दिले आणि वर मलाच बोलतेस? हे काही बरोबर नाही ताई.” मी हसून म्हटले.

“गप्प बस निर्लज्जा! मी तुला पॅन्टीचा रंग ओळखायला सांगितला, ओळखून दाखवला असतास तर तुला काय काय करायला दिले असते. पण त्या आधीच तू भलताच चावटपणा केलास. मी तुला सांगितले होते खाली तिथे बोट लावू नकोस म्हणून.”

“अगं पण ताई, मला इतके मस्त वाटत होते की पुढचे सगळे नकळत घडले.”

“हॅंऽऽऽ नकळत घडले म्हणे. सगळे तू ठरवून केलेस. पॅन्टीचा रंग तर सांगितला नाहीस वर इतकी मजा घेतली.”

“ताई उलट मी तुला सगळ्यात जास्त मजा दिली. तू चक्क माझ्या बोटांवर झडलीस.” मी मिश्किलपणे हसत म्हटले.

“नालायक माणसा, तू मला भाग पाडले. ते काही नाही, आता आपला खेळ रद्द. काही सांगू नकोस माझ्या पॅन्टीचा रंग, तुझा चान्स गेला. आता बस हलवत, लाईफ टाईम.” असे म्हणत ती वळली आणि चालायला लागली.

“बस काय ताई, हे काही बरोबर नाही. मी काहीही ठरवून केले नाही. सगळे नकळत घडत गेले आणि तुलाही ते माहीत आहे. तुला जर कळत होते तर तू का मला थांबवले नाहीस? कारण तुलापण मजा वाटत होती. आता तूपण मजा घेतलीस तर मग आता अशी का रडतेस?”

“ते मला काही माहीत नाही, मी चालले.”

सारिकाताई असे बोलत होती पण तिच्या चेहर्‍यावर मिश्किल भाव होते. पण ती खरोखर आत चालली होती तेव्हा मी तिच्या मागे मागे चालू लागलो आणि तिची मनधरणी करू लागलो. चालत चालत ती टॉयलेटच्या जवळ आली.

“ताई असं काय करतेस? माझी काही चूक नाही. सगळे नकळत घडले. कदाचित तू हरशील म्हणून तूच मुद्दाम माघार घेतेय. तू रडीचा डाव खेळतेय.” मी तिला मनवायचा प्रयत्न करत म्हणत होतो.

ती टॉयलेटच्या दरवाज्यात उभी राहिली आणि वळून माझ्याकडे रोखून बघत तिने मला विचारले,

“कुठे येतोयस तू?”

“तुझ्या मागे, तुला परत हॉलमध्ये न्यायला.” मी हसून म्हटले.

“मला टॉयलेटला जायचेय. आता काय तूपण आत येतोस?” तिने लटक्या रागात विचारले.

“अं? हं? ओके. मला वाटलं तू बेडरूममध्ये चाललीय. ओके, तू जा आत.” मी गोंधळत म्हणालो.

“आणि तू काय बाहेर उभा राहून आतला कानोसा घेणार आहेस? जा जाऊन बस हॉलमध्ये.” तिने फणकाऱ्यात मला म्हटले.

“ओके ओके. पण लवकर ये हं बाहेर आणि आत जाऊन पॅन्टी बदलू नकोस. मी ओळखलाय तुझ्या पॅन्टीचा रंग, बाहेर आलीस की सांगतो.” मी हसून म्हणालो.

“तू काय ओळखणार माझ्या पॅन्टीचा रंग? तुला कळले असते तर तू आधीच सांगितले असतेस. तसेही आपला हा खेळ रद्द झाला आहे आणि चालू जरी असला असता तरी तू हरला असतास.” तिने हसून म्हटले.

“नाही हं ताई, खेळ रद्द बिद्द काही झालेला नाही. आता तू रडीचा डाव खेळू नकोस. दिलेल्या शब्दाला जाग. नाहीतर तू हरली म्हणून जाहीर कर.”

“ते बघू आपण नंतर.” असे म्हणत सारिकाताई टॉयलेटमध्ये शिरली आणि तिने धाडकन दरवाजा लावून घेतला.

मला तिने जरी हॉलमध्ये जाऊन बसायला सांगितले होते तरी मी तिथेच टॉयलेटच्या दरवाज्यात उभा राहून आतला कानोसा घेत राहलो. सारिकाताईच्या कपड्याची सळसळ ऐकू आली. मग पाणी पडल्याचा आवाज ऐकू येऊ लागला. बहुतेक ती कमोडवर बसून मुतत होती. मग टॉयलेट स्प्रेचा आवाज आला. बहुतेक ती आपली पुच्ची साफ करत होती.

मग टॉयलेट पेपर ओढून घेतल्याचा आवाज आला. बहुतेक ती आपली पुच्ची पुसत होती. मग फ्लश केल्याचा आवाज आला म्हणजे ती मुतून उठली होती. मग पुन्हा पाण्याचा आवाज आला म्हणजे ती वॉशबेसीनवर तोंड किंवा हात धुवत होती.

जेव्हा पाण्याचा आवाज बंद झाला तेव्हा मी तेथून हललो आणि हॉलमध्ये आलो. सिंगल सोफ्यावर बसून मी टीव्ही पाहू लागलो.

काही क्षणानंतर सारिकाताई हॉलमध्ये आली. तिला पाहून मी हसलो पण तिने चेहरा निर्विकार ठेवला. मी काही बोलायच्या आत तिनेच म्हटले,

“टॉयलेटच्या तिथेच उभा राहून आतला कानोसा घेत होतास ना?”

“नाही. म्हणजे हो. काही क्षण उभा होतो.” मी कबूल करत म्हटले.

“काही क्षण नाही चांगला शेवटपर्यंत उभा असशील. लाज नाही वाटत बहिणीचा अश्या अवस्थेतही कानोसा घेतोस.”

“ताई तुझा कानोसा मी कुठल्याही अवस्थेत घेईल. कारण तुझ्या प्रत्येक हालचाली टिपण्यात, बघण्यात, कानोसा घेण्यात मला अनोखे सुख मिळते.”

“हंम्म. म्हणजे मी तेपण करत असेन तर त्याचा कानोसा घ्यायलाही तुला सुख वाटेल?” तिने दोन बोटे जुळवून दोन नंबरचा इशारा, म्हणजेच ‘शी’ करायचा इशारा करत मला विचारले.

“हो, अगदी त्या वेळीही. तुझे काहीही मला आवडते ताई. अगदी तू काहीही करत असेल ते.” मी बेधडक म्हणालो.

“शीऽऽ खूपच आसक्त आहेस तू.” सारिकाताईने तोंड किंचित वेडावत म्हटले.

“कारण तू मला आवडतेस आणि म्हणून तुझी प्रत्येक गोष्ट मला आवडते.”

“धन्य आहे तुझी सागर, इतका तू आसक्त आहेस माझ्यासाठी?” सारिकाताईने हसून हात जोडत मला म्हटले.

“ते काय मी तुला सांगायला पाहिजे ताई? अजून कुठल्या तऱ्हेने मला ते सिद्ध करावे लागेल? तुझ्या बाबतीत मी इतका आसक्त आहे की निव्वळ स्पर्शाने मी तुझ्या पॅन्टीचा रंग ओळखू शकतो. आता तू रडीचा डाव खेळून आपला खेळ रद्द झाला म्हणतेयस. नाहीतर ते सिद्ध झाले असते.”

त्यावर सारिकाताई काही बोलली नाही आणि सोफ्यावर माझ्या समोर बसली.

गंमत जंमत

"सागर ओळख पाहू मी आत कुठल्या रंगाची पॅन्टी घातली आहे?” सारिकाताईने चावटपणे हसत मला विचारले. 'पॅन्टी’ हा शब्द माझ्या बहि‍णीच्या तोंडून ऐकला आणि माझ्या लंडाला एक सणसणीत आचका बसला! माझी बहीण मला विचारतेय? ती स्वत:हून मला विचारतेय? एक बहीण आपल्या छोट्या भावाला विचारतेय...

गंमत जंमत भाग : २

इतक्या स्पष्टपणे, रोखून, निरखून, टक लावून तिच्या छाती-पुच्चीला मी कधीच पाहिले नव्हते. आणि तिनेही कधी मला तसे बघू दिले नव्हते पण त्या क्षणी ती मला मनसोक्त पाहू देत होती. माझ्या उत्तेजनेत ती चावट, पांचट बोलून अजून भर घालत होती. "असा काय बघतोय? मी काय बिन टी-शर्ट, ब्राची...

गंमत जंमत भाग : ३

सारिकाताईच्या ह्या म्हणण्यावर मी काही क्षण विचार केला. आणि मग मनाशी काहीतरी ठरवून मी तिला म्हणालो, "ठीक आहे ताई, मला मान्य आहे. मी जर हरलो तर पुन्हा कधीही असे काही घडेल ही अपेक्षा ठेवणार नाही. जोवर तू स्वत: पुन्हा म्हणणार नाहीस तोपर्यंत. पण मग ही माझ्यासाठी पहिली आणि...

गंमत जंमत भाग : ४

"एकदम मुलायम आणि रेशमासारखे आहे ना?” सारिकाताईने आपले ओठ किंचित मागे घेत हळूच मला विचारले. "हो ताई, एकदम! खूप खूप मुलायम वाटताहेत.” मीपण उत्तेजितपणे उत्तर दिले. "कशाबद्दल बोलतोय तू, सागर?” सारिकाताईने मिश्किलपणे विचारले. "आणि कशाबद्दल? मी माझ्या बहि‍णीच्या ह्या भरीव...

गंमत जंमत भाग : ६

काही क्षण आम्ही दोघेही गप्प होतो आणि टीव्ही बघत राहलो. मध्ये मध्ये आम्ही एकमेकांकडे चोरटे कटाक्ष टाकत होतो आणि नजरेला नजर भिडली की ओठांवर फुटणारे हसू दाबत राहलो. बहुतेक ती मनातून विचार करत असावी. खरे तर तिनेच स्वत:हून मला पहिल्यांदा विचारले होते, माझ्या पॅन्टीचा रंग...

गंमत जंमत भाग : ७

काही क्षण मी तिच्या पुच्चीच्या भागाकडे टक लावून पाहत राहलो आणि सारिकाताई वरून माझ्याकडे बघत होती. "काय पहातोस? तिच्यावरचा तुझा चान्स गेला त्याचे वाईट वाटतेय का?" "तिच्यावर म्हणजे कशावर ताई? स्पष्ट बोलायचे ठरले आहे ना आपले?” त्या परिस्थितीतही मी चावटपणे हसत तिला...

गंमत जंमत भाग : ८

मी उठलो आणि तसाच सारिकाताईच्या नग्न अंगावर झोपलो. तिच्या ओठांवर मी ओठ नेले आणि तिला किस करायला लागलो. आमची तोंडे कधी उघडली आणि कधी आम्ही फ्रेंच किसिंग करायला लागलो ते आम्हाला कळलेच नाही. तिच्या नग्न छातीचे उभार माझ्या मग्न छातीखाली चिरडले होते. सपाट पोट तिच्या किंचित...

error: नका ना दाजी असं छळू!!