गंमत जंमत भाग : ४

“एकदम मुलायम आणि रेशमासारखे आहे ना?” सारिकाताईने आपले ओठ किंचित मागे घेत हळूच मला विचारले.

“हो ताई, एकदम! खूप खूप मुलायम वाटताहेत.” मीपण उत्तेजितपणे उत्तर दिले.

“कशाबद्दल बोलतोय तू, सागर?” सारिकाताईने मिश्किलपणे विचारले.

“आणि कशाबद्दल? मी माझ्या बहि‍णीच्या ह्या भरीव नितंबाबद्दल बोलतोय.”

“हंम्म्म. मी तुला माझ्या नितंबाच्या स्पर्शाबद्दल नाही विचारले. मी तुला माझ्या पॅन्टीबद्दल विचारले. माझी पॅन्टी एकदम मुलायम रेशमासारखी आहे ना?” सारिकाताईने चावटपणे हसत विचारले.

“हो ताई, तुझी पॅन्टी खरोखर रेशमासारखी मुलायम आहे.” मी मनापासून कबूल करत उत्तर दिले.

“केलास मनासारखा स्पर्श तिला? घेतलेस मनसोक्त स्पर्शसुख तिचे?” तिने मला विचारले.

“कसले मनसोक्त म्हणतेस ताई, मी पूर्ण दिवस आणि रात्र जरी तुझ्या पॅन्टीला स्पर्श करत राहलो तरी माझे मन भरणार नाही.”

“मिस्टर तुम्ही म्हणाला होता की माझ्या पॅन्टीला स्पर्श करून तुम्ही तिचा रंग सांगाल. आता स्पर्श करून झालेय, तेव्हा सांग आता माझ्या पॅन्टीचा रंग.” तिने म्हटले.

“हो गं जरा पाहू तर दे, तुझे नितंब किती भरीव आहेत ते.” मी उत्तेजनेच्या भरात म्हणालो आणि तिचे नितंब चिवडायला लागलो.

मध्येच मी सारिकाताईचे नितंब दाबत होतो तर मध्येच त्यांना कुस्करत होतो. मग तिच्या पूर्ण नितंबावर खालपासून वरपर्यंत हात फिरवत होतो. बराच वेळ माझ्या बहि‍णीच्या नितंबाचे मर्दन करून मी त्याचा सेक्सीपणा अनुभवत होतो.

“तू असा माझ्या नितंबाशी खेळतोयस जणु ते तुझ्या मालकीचे आहेत. इतका उतावळा होऊ नकोस.” तिने हळूच म्हटले.

“माझ्या मालकीचे नाहीत, पण माझ्या बहि‍णीच्या मालकीचे तर आहेत.” मी उत्तरलो.

“हो. बहि‍णीच्या मालकीचे आहेत. पण म्हणजे भावाच्या मालकीचे नाहीत,” तिने हसून म्हटले, ”भावाला अलाऊड नाही बहि‍णीच्या नितंबाशी असे खेळणे. आणि जर कदाचित.”

“जर कदाचित काय ताई?” मी विचारले.

“जर कदाचित त्याने बहि‍णीच्या पॅन्टीचा रंग बरोबर सांगितला तरच त्याला परवानगी आहे.”

“तेच तर ओळखायला हा स्पर्श करतोय. मी असा स्पर्श करून अंदाज घेतोय तुझ्या पॅन्टीच्या रंगाचा.”

असे म्हणून मी जास्त तीव्रपणे सारिकाताईचे नितंब चिवडायला लागलो. त्या भरात मी तिला माझ्या कडक झालेल्या लंडावर दाबून धरत होतो. तिला नक्कीच माझ्या लंडाचा कडकपणा जाणवत असावा. पुढच्या क्षणी ते सिद्ध झाले!

तिने स्वत:हून आपल्या पुच्चीचा भाग माझ्या कडक लंडावर दाबला आणि हळूच मला विचारले,

“सागर माझ्यामुळे झाले का?”

“काय ताई?”

“तुला माहीत आहे मी कशाबद्दल विचारतेय ते.” तिने चावटपणे हसत म्हटले.

“नाही माहीत, स्पष्ट सांग.” मी पण चावटपणे हसत विचारले.

“तुला कळतेय चांगले. सांग ना, माझ्यामुळे झालाय का तो असा?”

“कशाबद्दल म्हणतेय तू ताई? मला काहीच कळत नाही.” मी तरीही म्हटले.

“हंम्म, मला माहीत आहे, तुला माझ्या तोंडून ऐकायचे आहे, हो ना?” तिने आपले अंग माझ्या अंगावर अजून दाबत म्हटले.

“तसे समज, मला आवडेल माझ्या बहि‍णीच्या तोंडून ऐकायला.”

“ओके, मग ऐक. हा माझा लहान भाऊ.” माझ्या लंडावर आपली पुच्ची दाबत ती म्हणाली.

“हा लहान भाऊ तर मग मी कोण?” मी हसून विचारले.

“तू माझा लहान भाऊ आणि हा माझ्या लहान भावाचा भाऊ.” पुन्हा माझ्या लंडावर आपली पुच्ची दाबत ती म्हणाली.

“ताई मघाशीच तू म्हणालीस ना, आपण एकटे असू तेव्हा बिनधास्त बोलायला काय. मग तूपण बोल की बिनधास्त. माझ्या लहान भावाला खूप नावे आहेत. तुला माहीत आहेत सगळी.” मी तिला म्हणालो.

“हो हो. माहीत आहे. बरं बोलते. तुझा लंऽऽड माझ्या लहान भावाचा हा लंऽऽड.” तिने लाजत म्हटले.

“हंम्म. तुझ्या तोंडून ‘लंड’ हा शब्द ऐकायला किती सेक्सी वाटतो ताई, माझा लंड अजून कडक झाला बघ.” मी तिला अजून माझ्या लंडावर दाबून धरत म्हणालो.

मला राहवले नाही आणि मी माझे दोन्ही हात वर आणले आण तिच्या कंबरेवरून तिच्या पॅन्टीच्या आत घुसवले. हात तसेच खाली नेऊन मी पॅन्टीच्या आत तिचे मांसल भरीव नितंब कुस्करायला लागलो. तिच्या तोंडून उसासे बाहेर पडू लागले आणि ती अजूनच आपली पुच्ची माझ्या लंडावर दाबायला लागली. काही क्षण असेच गेले आणि ती हळूच म्हणाली,

“भावाने बहि‍णीच्या पॅन्टीच्या आत असे हात टाकू नये. मी तुला पॅन्टीच्या वर स्पर्श करायची परवानगी दिली होती, पॅन्टीच्या आत नाही.”

“मला राहवले नाही ताई. पॅन्टीवरून तुझ्या नितंबाचा स्पर्श इतका सेक्सी आणि उत्तेजक वाटला की त्यांना डायरेक्ट स्पर्श करायची तीव्र इच्छा झाली. आहहहहाऽऽऽ काय सुख आहे. स्वर्गसुख ताई, स्वर्गसुख.” मी सुखद भावनेने ओथंबत म्हटले.

“कुठे? कशात?” तिनेही मादकपणे विचारले.

“येथे, माझ्या बहि‍णीच्या मांसल भरीव नितंबात.”

असे म्हणून मी जास्तच चेकाळत माझ्या बहिणीचे दोन्ही नितंब चिवडू लागलो. त्या भरात मी त्यांना फाकवतही होतो. मी तिचे नितंब फाकवले की नक्कीच तिच्या बोच्याचे भोक ताणले जात असावे कारण मी तिचे नितंब फाकवले की ती माझ्या लंडावर आपली पुच्ची जास्तच दाबायची.

मला राहवले नाही आणि मी हळूच माझे मधले बोट तिच्या नितंबाच्या फटीत घातले. तिला ते जाणवले आणि तिच्या तोंडून मादक सुस्कारा बाहेर पडला. मी अजून डेअरींग करत माझे बोट अजून खाली नेले आणि सरळ तिच्या बोच्याच्या भोकावर टेकवले.

त्या स्पर्शाने सारिकाताईच्या अंगाला एक झटका बसला आणि ती पूर्ण शहारली! तिने मला घट्ट आवळून धरले आणि माझ्या लंडावर स्वत:ला पूर्ण जखडून घेतले. मी हळुवारपणे माझ्या चेकाळलेल्या बहि‍णीच्या बोच्याच्या भोकावर माझे बोट फिरवायला लागलो. मी जसे माझे बोट तिथे फिरवत होतो तसे तिची उत्तेजना चेकाळत होती जी मला तिच्या बोच्याच्या भोकाच्या हालचालीवरून कळत होती.

“ओह सागर, किती वेगळे वाटतेय. किती किती सुखद वाटतेय.” ती न राहवून उद्गारली.

“मलापण ताई ही जागा, जेथे माझे बोट आहे ती जागा, माझ्या बहि‍णीची आहे. ही भावनाच प्रंचड उत्तेजक आहे.”

“त्या जागेला काय म्हणतात ते माहीत नाही का तुला?” सारिकाताईने हुंकारत विचारले.

“गुदद्वार म्हणतात त्याला. बोच्याचे भोक, गांडीचे भोकपण.” मी चेकाळत म्हणालो.

“हंम्म्म. किती मस्त वाटतेय ऐकायला. कोणाचे भोक आहे ते?” तिने पुन्हा हुंकारत विचारले.

“माझ्या बहिणीचे, माझ्या बहि‍णीच्या बोच्याचे भोक, माझ्या बहि‍णीच्या गांडीचे भोक.”

“ओहहह सागरऽऽऽ तू मला वेडा करशील. पुढे काही अघटीत घडायच्या आत सांग आता लवकर माझ्या पॅन्टीचा रंग.” तिने सुस्कारत म्हटले.

मला हा चान्स सोडायचा नव्हता. तिला मला जास्तीत जास्त चेकळत ठेवायचे होते जेणे करून पुढे काहीही घडेल, मी काही करेल त्याला तिने नकार द्यायला नाही पाहिजे होता. तेव्हा मी माझी पुढची हालचाल केली.

मी मागून तिच्या पॅन्टीच्या आतील नितंबावरील माझा एक हात बाहेर काढला आणि वर पॅन्टीच्या वरून पुन्हा नितंबावर ठेवला. मग नितंबावरून मी तिची पॅन्टी चाचपत चाचपत हात साईडला आणला. मग साईडने तो हात मी पुढच्या बाजूला आणला.

पूर्ण वेळ मी माझ्या दुसर्‍या हाताचे मधले बोट तिच्या पॅन्टीच्या आत तिच्या नितंबाच्या फटीत तिच्या बोच्याच्या भोकावर हळूवार फिरत होते. जेणे करून तिला त्या फिलिंगची जाणीव राहून तिचे लक्ष त्या स्पर्शाकडे राहवे आणि मी पुढे आणलेला हात तिच्या पटकन लक्षात येऊ नये.

मी पुढे आणलेल्या हाताने सारिकाताईची पॅन्टी पुढच्या भागावर चाचपू लागलो. तिच्या ते लक्षात येत होते की नाही कोण जाणे पण अजून तरी तिने काही दर्शवले नव्हते. पण जस जसा माझा हात तिच्या जांघेमध्ये वळू लागला तस तसे ती अस्वस्थ होऊ लागली.

“काय करतोस रे? हात कुठे आहे तुझा?” तिने हळूच डोळे उघडत मला विचारले.

“कुठे म्हणजे, तुझ्या बोच्यावर, बोच्याच्या भोकावर.” मी हळूच म्हणालो.

“तो नाही, दुसरा हात? पुढचा?”

“तो? तो होय, पुढून तुझी पॅन्टी चेक करतोय.” मी हसून म्हणालो.

“आता अजून किती पॅन्टी चेक करणार? आणि चेक करून तुला रंग काय कळणार? उगाच आपले स्पर्शसुख घेतोय.” तिने म्हटले.

“कळणार म्हणूनच तर करतोय. तुला आवडत नाही का? नसेल तर सांग स्पष्ट.” मी म्हणालो.

“आवडायचा प्रश्न नाहीच आहे. प्रश्न आहे माझ्या पॅन्टीचा रंग. तुला तो ओळखता यावा म्हणून मी तुला हे सगळे करायला देतेय. तर तू जास्तच फायदा घेतोय.” तिने लटक्या रागाने म्हटले खरे पण तिच्या आवाजात चावटपणाच जास्त होता.

“मी तुला म्हटले होते ताई, मी हात लावूनच ओळखू शकतो. आता ते करताना इकडे तिकडे स्पर्श होणारच. तेवढे सहन कर.”

“बरं बरं. तोंड बंद कर आता, जे करायचेय ते कर लवकर आणि सांग.”

मी पटकन सारिकाताईच्या ओठांवर ओठ ठेवले आणि तिचे चुंबन घ्यायला लागलो. ती किंचित गांगरली पण हुंकारत ती सुद्धा मला चुंबनात साथ देऊ लागली. मागे माझे मधले बोट मी तिच्या बोच्याच्या भोकावर फिरवणे चालू ठेवले होते.

काही क्षणानंतर माझ्या त्या बोटाच्या स्पर्शाने आणि चुंबनाच्या दुहेरी सुखाने सारिकाताई पुन्हा तल्लीन झाली आणि डोळे मिटून घेत मला साथ देऊ लागली. मग मी मोका साधला आणि माझा पुढचा तिच्या पॅन्टीवरील हात तिच्या पॅन्टीच्या आत घातला.

मी तो हात तसाच खाली नेला आणि तिच्या पुच्चीच्या वरच्या भागावर असलेल्या केसांच्या झुपक्यावर नेला. तिला तो स्पर्श जाणवला आणि तिने डोळे उघडून माझ्याकडे पाहिले. माझ्या ओठांवर आपले ओठ तसेच ठेवत ती म्हणाली,

“आता काय, तिथे हात का लावलाय?”

“नाही, आतल्या भागावर पॅन्टी चेक करतोय.”

“पॅन्टी माझ्या अंगाला चिकटलीय? पॅन्टी मागे आहे की पुढे आहे?”

“अगं तेच. आतल्या भागावर चेक करताना बोटे जरा तुझ्या केसांवर गेली आणि आश्चर्य वाटलं! बाप रे, तू इतकी केस ठेवतेस खाली तिथे?”

“तुला काय करायचंय? नसत्या चौकश्या करून. तुला जे चेक करायचे ते कर ना.” सारिकाताईने चावटपणे हसत उत्तर दिले.

“तरीपण सांग ना ताई, इतकी केस का ठेवलीय तिथे? जिजूंना आवडतात का?” मी तरीही तिला विचारले.

“छे! त्यांना कसला इंटरेस्ट त्यात. माझ्या वर दिसणाऱ्या केसांबद्दलही ते कधी काही बोलले नाहीत, तर मग खालच्या केसांबद्दल काय डोंबलं बोलणार.”

“हंम्म्म. पण ताई, मला आवडतात खाली खूप केसं असले की.” मी हळूच तिला म्हणालो.

“हो मला माहीत आहे.” तिने हसून उत्तर दिले.

“ताई तू म्हणतेस जिजूंना त्यात काही इंटरेस्ट नाही. मग तू कशाला इतकी केसं ठेवलीय खाली? माझ्यासाठी का?”

“सागरऽऽ जास्त चावटपणा करू नकोस हं. नालायक कुठला! तुझ्यासाठी मी कशाला ठेवेन खाली केस? तू काय माझा नवरा आहेस?” तिने पुन्हा लटकेपणे म्हटले.

“परत तेच. अगं आत्ताच म्हणालीस ना? तुझ्या नवऱ्याला त्यात काही इंटरेस्ट नाही. मग त्याच्यासाठी तू नक्कीच केस ठेवलेली नाहीस आणि तुला माझ्या कल्पनांमधून माहीत आहेच की मला खाली भरपूर केस असली की आवडतात. म्हणजे तू माझ्यासाठीच तिथे केस ठेवली आहेत. तू मान्य कर अगर नको करूस पण मला नक्की माहीत आहे.” मी विजयी स्वरात म्हणालो.

“तू सांगतोस का आता लवकर माझ्या पॅन्टीचा रंग? नाहीतर काढ तुझे हात बाहेर.” तिला दुसरे काही सुचले नाही म्हणून ती असे म्हणाली.

“बरं बरं सांगतो. अजून थोडं चेक करू दे.”

असे म्हणत मी पुन्हा तिच्या पॅन्टीच्या आत माझा हात फिरवला आणि तिच्या पॅन्टीचा आतला भाग चेक करू लागलो. त्याने माझ्या हाताचा मागचा भाग तिच्या पुच्चीच्या वरील केसांवर घासला जाऊ लागला. त्याने ती पुन्हा चेकळू लागली आणि तिने आपले डोळे मिटून घेतले.

पुन्हा तिचे लक्ष खालच्या माझ्या हातावरून काढून घेण्यासाठी मी तिला पुन्हा किस करायला लागलो. ती आता मला बिनधास्त किस करू द्यायला लागली होती आणि मी किस करायला लागलो की ती मला साथ द्यायला सुरूवात करायची.

गंमत जंमत

"सागर ओळख पाहू मी आत कुठल्या रंगाची पॅन्टी घातली आहे?” सारिकाताईने चावटपणे हसत मला विचारले. 'पॅन्टी’ हा शब्द माझ्या बहि‍णीच्या तोंडून ऐकला आणि माझ्या लंडाला एक सणसणीत आचका बसला! माझी बहीण मला विचारतेय? ती स्वत:हून मला विचारतेय? एक बहीण आपल्या छोट्या भावाला विचारतेय...

गंमत जंमत भाग : २

इतक्या स्पष्टपणे, रोखून, निरखून, टक लावून तिच्या छाती-पुच्चीला मी कधीच पाहिले नव्हते. आणि तिनेही कधी मला तसे बघू दिले नव्हते पण त्या क्षणी ती मला मनसोक्त पाहू देत होती. माझ्या उत्तेजनेत ती चावट, पांचट बोलून अजून भर घालत होती. "असा काय बघतोय? मी काय बिन टी-शर्ट, ब्राची...

गंमत जंमत भाग : ३

सारिकाताईच्या ह्या म्हणण्यावर मी काही क्षण विचार केला. आणि मग मनाशी काहीतरी ठरवून मी तिला म्हणालो, "ठीक आहे ताई, मला मान्य आहे. मी जर हरलो तर पुन्हा कधीही असे काही घडेल ही अपेक्षा ठेवणार नाही. जोवर तू स्वत: पुन्हा म्हणणार नाहीस तोपर्यंत. पण मग ही माझ्यासाठी पहिली आणि...

गंमत जंमत भाग : ५

काही क्षण तिची पॅन्टी आतल्या बाजूने चेक केल्यावर मी पुन्हा माझा हात फिरवला आणि माझी बोटे सरळ सरळ तिच्या पुच्चीवरील केसांवर फिरवू लागलो. तिला ते जाणवले आणि ती ‘ऊंऽऽहुंऽऽऽ‘ करत मला विरोध दर्शवू लागली. "राहु दे गं ताई, खूप खूप मजा वाटतेय, तुझ्या तेथील केसांवर बोटे...

गंमत जंमत भाग : ६

काही क्षण आम्ही दोघेही गप्प होतो आणि टीव्ही बघत राहलो. मध्ये मध्ये आम्ही एकमेकांकडे चोरटे कटाक्ष टाकत होतो आणि नजरेला नजर भिडली की ओठांवर फुटणारे हसू दाबत राहलो. बहुतेक ती मनातून विचार करत असावी. खरे तर तिनेच स्वत:हून मला पहिल्यांदा विचारले होते, माझ्या पॅन्टीचा रंग...

गंमत जंमत भाग : ७

काही क्षण मी तिच्या पुच्चीच्या भागाकडे टक लावून पाहत राहलो आणि सारिकाताई वरून माझ्याकडे बघत होती. "काय पहातोस? तिच्यावरचा तुझा चान्स गेला त्याचे वाईट वाटतेय का?" "तिच्यावर म्हणजे कशावर ताई? स्पष्ट बोलायचे ठरले आहे ना आपले?” त्या परिस्थितीतही मी चावटपणे हसत तिला...

गंमत जंमत भाग : ८

मी उठलो आणि तसाच सारिकाताईच्या नग्न अंगावर झोपलो. तिच्या ओठांवर मी ओठ नेले आणि तिला किस करायला लागलो. आमची तोंडे कधी उघडली आणि कधी आम्ही फ्रेंच किसिंग करायला लागलो ते आम्हाला कळलेच नाही. तिच्या नग्न छातीचे उभार माझ्या मग्न छातीखाली चिरडले होते. सपाट पोट तिच्या किंचित...

error: नका ना दाजी असं छळू!!