जीव गुंतला तुझ्यात भाग : १०

गप्पा मारत मारत आम्ही सूटमध्ये आलो. आतमध्ये येताच यांनी मला मिठीमध्ये घेतले. यांच्या डोळ्यामध्ये मला कामज्वर दिसत होता. मीपण यांच्या मिठीमध्ये स्वत:ला झोकून दिले. आम्हा दोघांनाही माहीत होते की आजची रात्र परत येणार नाही.

मी यांना आज पूर्ण सुख द्यायचे मनोमनी ठरवले होते. यांनी आता माझ्या ओठांचा ताबा घेतला होता. आमच्या जिभा एकमेकांशी द्वंद्व करू लागल्या. आम्ही चुंबनामध्ये गुरफटून गेलो होतो. या वेळी मला मागे राहायचे नव्हते.

मी यांचे एक एक कपडे यांच्या शरीरावरून दूर करायला सुरवात केली. यांचे हात देखील माझ्या छाती सोबत खेळत होते, योग्य ठिकाणी हे दाब वाढवत होते आणि माझ्या तोंडून सुस्कारे बाहेर निघत होते.

यांनी माझा हात तिकडे नेला मीपण आता हात फिरवू लागले. यांनी आपली पॅन्ट काढून नागोबाला मोकळे केले आणि माझे डोके ते तिकडे दाबू लागले. मला समजले की यांच्या मनात काय आहे मी यांच्या समोर गुडघ्यावर बसले आणि नागोबाला गोंजारू लागले, ओठानी चुंबन देऊ लागले आणि माझ्या जिभेने त्याला चुचकारू लागले.

काही वेळामध्ये तो माझ्या तोंडामध्ये आत बाहेर करत होता, यांचा तोंडातून सुस्कारे निघत होते. यांनी मला थांबवले आश्चर्य म्हणजे आज यांनी माझ्या साडीला हात देखील लावला नव्हता. मला यांनी उचलले आणि बेडवर नेऊन झोपवले.

हे माझ्या ब्लाउज सोबत खेळू लागले. काही क्षणातच माझ्या ब्लाउजचे हुक निघाले होते आणि यांनी माझी ब्रा वर सारत माझ्या छाती सोबत खेळत होते. मी यांच्या डोक्यातून हात फिरवत सुस्कारे सोडत होते.

आता यांचे हात माझ्या पायावर फिरत होते व माझी साडी वर करत होते यांनी माझी साडी माझ्या कमरेवर आणली आणि माझ्या निकरला हात घालून खाली करू लागले मीपण पाय उचलून निकर काढून टाकली. आता मी माझ्या साडीला हात घातला तर यांनी मला रोखले

“अरू तू मला या साडी मध्येच हवी आहेस आणि हो मी आज टोपीपण लावणार नाही. आज तू मला पूर्ण फिल करावेस आणि आपले पूर्ण मिलन व्हावे अशी माझी इच्छा आहे.”

“इश्श!”

आणि मी माझे डोळे मिटून घेतले आणि साडी कमरेवर करत दोन्ही पाय माझ्या छातीशी भिडवत माझ्या शरीराला यांच्या हवाली केले व खोल श्वास घेऊ लागले. आता यांनी स्वत:ला एडजस्ट केले.

“अहो तेल किंवा जेल घ्या ना.”

“नको आज घर्षणाची मजा काय असते, त्याचा तू अनुभव घ्यावास अशी माझी इच्छा आहे.”

“जशी तुमची इच्छा.”

हे माझ्यामध्ये प्रवेश करू लागले. माझ्यामध्ये यांचा एक एक इंच प्रवेश मी अनुभवू लागले. वाह! त्या घर्षणाने वर्णन मी शब्दामध्ये करूच शकत नाही. आज देखील मला त्रास होत होता पण तो त्रास सहन करायला मी आनंदाने तयार झाले होते.

काही वेळातच हे माझ्या पूर्ण आतमध्ये होते. या वेळी बेडच्या सोबत माझ्या हातामधील बांगड्या व पायातील पैंजणांचा ‘किण किण’ असा तालबद्ध आवाज घुमत होता. आता यांच्या आगगाडीने गती पकडली होती आणि माझ्या बोगद्यामध्ये गतीने आत बाहेर करत होती. यांनी घामाने मला पूर्ण भिजवून टाकली होती.

अचानक यांचा स्फोट झाला. एक गरम लाव्हा माझ्या आतमध्ये आला होता आणि मी त्याने पूर्ण भरून जात असल्याची जाणीव मला होतं होती. शेवटचे ३-४ धक्के मारून हे माझ्या अंगावर पडले. काही वेळाने माझी चुळबुळ सुरू झाली आणि यांच्या लक्षात आले हे बाजूला झाले.

मी उठून साडी नीट करत बाथरूमला जाण्यासाठी निघाले. पण स्वत:ला आरशामध्ये एकदा पाहायची इच्छा मला अनावर झाली आणि मी ड्रेसिंग टेबल समोर आले. त्याच वेळी माझ्या मांड्यावर काहीतरी खाली ओघळतेय याची जाणीव मला झाली.

व्वा! काय फिलिंग होती! कोणी तरी एखादे मोरपीस माझ्या मांड्यावर फिरवत आहे असे वाटत होते. मला खूपच गुदगुल्या वाटत होत्या. मी काही वेळ डोळे बंद करून ओठ घट्ट मिटून घेत ते ओघळ खाली येत असतानाचा रोमांच अनुभवत होते.

मी बाथरूममध्ये गेले तसे माझे सर्व कपडे खराब झाले होते त्यामुळे मी सर्व कपडे काढून टाकले व एका कॅरीबॅगमध्ये भरून ठेवले. नंतर मी स्वत:ला नीट स्वच्छ केले आणि निर्वस्त्रच बाहेर आले.

मी वॉर्डरोबमधून काळ्या रंगाची शॉर्ट लेसी नाइटी काढून माझ्या अंगावर चढवली आणि मी यांच्या शेजारी येऊन यांना चिटकून झोपले. हे शांत डोळे मिटून पडले होते. मी प्रेमाने यांच्या डोक्यातून हात फिरवत होते.

साधारण १५ मिनिटे आम्ही शांतते मध्ये घालवली आणि यांनी माझा हात त्यांच्या नागोबावर ठेवला मी नागोबा सोबत खेळू लागले. काही क्षणामध्ये तो फणा काढू लागला आणि तो परत तयार झाला.

“अरू एक विचारू का?”

“हो विचारा ना.”

“अरू तू घोड्यावर कधी रपेट मारली आहेस का गं?”

“हो मारली आहे ना.”

“अरू, तू आता वर ये आणि या घोड्यावर पण थोडी रपेट मार ना.”

“इश्श! जमेल ना मला?”

“मी आहे ना.”

हे आता बेडवर झोपले आणि मी माझी शॉर्ट लेसी नाइटी वर करून यांच्या कमरेवर दोन्ही बाजूनी पाय टाकून बसले व यांचा नागोबाला माझ्या बीळावर लावून हळूहळू उठ-बस करू लागले.

तो हळूहळू आत शिरत होता. मला त्याला आत घ्यायला मेहनत करावी लागत होती आणि एकदाचा पूर्ण आत गेला तो. आता मी माझे हात आधारासाठी यांच्या केसाळ छातीवर ठेवले होते व यांनी दोन्ही हातानी माझी कंबर पकडून मला आधार दिला होता.

मी आता रपेट मारायला सुरवात केली होती. या रपेटीमध्ये मला खूप माझा येत होती कारण गतीवर काबू ठेवणे माझ्या हाती होते. पण हे तर मोठे वस्ताद होते मधेच हे एका हाताने माझे निप्पल चिमटीमध्ये घेऊन दाबत होते व मला गती वाढवावी लागत होती. ह्यांनी मला सुखाच्या परम बिंदूवर नेऊन ठेवले होते.

खोलीमध्ये आता फक्त फाटकाऱ्यांचा ‘फट फट’ असा आवाज येत होता. आता हे खालून कंबर उचलून मला साथ देत होते आणि मला परत एकदा यांचा स्फोट झाला. एक गरम लाव्हा माझ्या आतमध्ये येत होता आणि मी आनंदाने त्याला स्वीकारत होते.

मी यांच्या छातीवर डोके ठेवून पडून राहले. काही वेळानंतर आम्ही उठलो आणि सोबत बाथरूमला जाऊन फ्रेश होऊन आलो. मी भिंतीवरील घड्याळाकडे नजर टाकली तर रात्रीचे दोन वाजला होते. मी बेडवर यांच्या मिठीमध्ये शिरल्यावर यांनी परत एकदा माझे चुंबन घेतले पण त्या चुंबनामध्ये मला जिव्हाळा जास्त जाणवत होता.

रात्री झोपायला उशीर झाल्यामुळे सकाळी आम्हाला उठायला देखील उशीर झाला होता. मला जाग आली त्यावेळी साडेसात वाजून गेले होते. सकाळी उठून आम्हाला चेक आऊट करायचे होते.

“अहो उठा ना.”

“अग झोपू दे ना.”

“आज परत जायचं आहे आपल्याला.”

“अगं मी विसरलोच होतो गं.”

“मी आवरते तो पर्यंत तुम्ही घ्या झोप.”

“ठीक आहे.”

मी अंघोळीच्या अगोदर वॉर्डरोबमधून कपडे काढू लागले. काल मला माझ्या आवडीचा आकाशी रंगाचा डिझाइनर सलवार सूट घालायला मिळाला नव्हता, त्यामुळे तो आज नेसण्याची मी बेडवर काढून ठेवला.

बाथरूमला जाऊन माझे प्रातर्विधी आवरून घेतले. मी अंघोळ करून बाहेर आले कपडे घातले आणि यांना उठवले. हे उठून अंघोळीला गेले तोपर्यंत मी माझा मेकअप केला व माझे सर्व सामान पॅक केले. हे बाहेर आले आणि यांनीपण सामान पॅक केले व आम्ही स्टाफला बोलावून सामान कारमध्ये ठेवायला सांगितले.

सकाळचा चहा व नाश्ता घेण्यासाठी लॉन्जमध्ये गेलो. लॉन्जमध्ये सर्व जण जमा झाले. सकाळचा नाश्तापण झाला. सर्वानी एकमेकांचा निरोप घेतला. आमच्या डोळ्यामध्ये एकाच वेळी आनंद व विरह या दोन्ही भावनांचे असू जमा झाले होते.

या दोन दिवसामध्ये प्रत्येकाने खूप मोठा आठवणींचा खजिना जमा केला होता आणि त्या खजिन्या सोबत प्रत्येक जण आपापल्या वाटेला लागला. आम्हीपण कारमध्ये आलो व आमचा परतीचा प्रवास सुरू झाला.

गेले दोन दिवस मी मनसोक्तपणे एक नवविवाहित तरूणी प्रमाणे सर्व आनंद घेतला होता. पण आता पुढे येणार्‍या परिस्थितीला कसे तोंड द्यायचे याचा विचार मी करत होते.

काही वेळ मी व अजय दोघेपण गप्पच बसलो होतो. आम्ही पसरणीचा घाट उतरून खाली वाई गावाशेजारी पोहचलो. यांनी मला ‘वाईच्या गणपती मंदिरामध्ये जाऊ या का?’ म्हणून विचारले व मी लगेच होकार दिला.

संथ वाहणारी कृष्णा नदी, पुरातन मंदिर, सुंदर आणि रेखीव कळस. इतका सुंदर नजारा आणि बाजूला गणपतीचं मंदिर. मनाला भारून टाकणारं वातावरण. मला येथे फिरताना खूपच शांत वाटत होते.

येथे सुद्धा आम्ही जोडपे म्हणूनच दर्शन घेतले. पुजारी बुवांनी मला सौभाग्यवतीचा आशीर्वाद दिला व ‘पुढच्या वेळी दोघे न येता चिमुकल्या बाळासोबत तिघे या’ असा आशीर्वाद दिला. आम्ही परत परतीचा प्रवास सुरू केला.

“अरू कसला एवढा विचार करत आहेस गं?”

“काही नाही असंच.”

“पुजारी बुवांनी दिलेल्या आशीर्वादाबद्दल तर नाही ना? तसं काही असेल तर सध्या तरी काही प्लॅन नाहीय माझा तर.”

“इश्श! काहीही काय बोलता, त्याबद्दल नाही.”

“अरू अग मग सांग ना.”

“अहो, गेले दोन दिवस तुम्ही मला खूप मदत केलीत, त्याबद्दल थँक्स.”

“अग उलट मीच तुला थँक्स म्हटले पाहिजे.”

“का बरं?”

“या दोन दिवसामध्ये खरोखर एका बायको प्रमाणे तू मला सर्व सुख दिलेस.”

“इश्श! मी फक्त माझा रोल प्रामाणिकपणे केला.”

“तुला खूप त्रास तर नाही दिला ना मी?”

“नाही तस काही नाही, तो त्रास तर एकदा होणारच होता ना, कधी ना कधी?”

“खरंच का गं?”

“हो खरंच.”

“अरू तुमचा ग्रुप बाकी भन्नाट आहे हं, सर्व जण एकदम मनमोकळे आणि दिलखुलास आहेत.”

“असं बाहेर आले की सर्व जण फुल्ल एंजॉय करतात, नॉर्मल लाईफमध्ये आम्हाला जे करता येत नाही, ते सर्व मग आम्ही इकडे करतो. समाजाची बंधने थोडीफार विसरून जातो आणि फक्त स्वत:साठी जगतो.”

आम्ही दुपारी घरी पोहचलो. मी दरवाजा खोलला आणि अजयनी कार पार्क केली व माझ्या बॅग्स घेऊन आत आले. मी बॅग्स बेडरूममध्ये ठेवून दिल्या. आम्ही दोघेपण हॉलमध्ये आलो मी स्वयंपाकघरात जाऊन मी यांच्यासाठी पाणी घेऊन आले.

“हे घ्या पाणी.”

“अरू आता पुढे कसे काय गं?”

“मीपण त्याचाच विचार करते आहे.”

“अरू एक सांगू का तुला?”

“हो, बोला ना.”

“अरू, मला तू खूप आवडतेस.”

“पण आता नाटक संपले आहे.”

“अरू अग नाटक नाही, मी खरंच तुझ्या प्रेमात पडलोय.”

“खरंच?”

“हो खरंच, मी तर तुला माझ्याबद्दल सांगितले आणि तुझे नाही का माझ्यावर प्रेम?”

“पण मला इकडे असे सर्वांसमोर मला आरोही बनून राहता येणार नाही.”

“हो मला माहीत आहे ते, पण मला वाटतेय की तू काहीतरी मार्ग नक्की काढशील.”

“मला वेळ हवा आहे थोडा विचार करण्यासाठी. हे इतके सोपे नाहीय.”

“बरं ठीक आहे.”

अजयनी माझा हात पकडून मला जवळ ओढले. मीपण त्यांच्या जवळ गेले आणि यांनी माझे चुंबन घेतले.

“अहो बस ना आता.”

“तुला समोर पहिले की मला कंट्रोल नाही होत गं.”

“आता कंट्रोल करायला शिकले पाहिजे आपल्याला.”

“हो गं, पण नाही होत ना, तू आहेसच इतकी सुंदर.”

“आता घरी जायचे नाही का?”

“हो गं, परत मग आपली भेट कधी?”

“कळेल लवकरच तुम्हाला जा आता.” मी हसत म्हणाले.

“बरं बाय.”

“बाय.”

अजय निघून गेल्यावर मी सर्व सामानाची आवरा आवर केली आणि आराम करण्यासाठी बेडवर जाऊन पडले.

बेडवर पडल्या पडल्या मी विचार करत होते की अजय सोबत दोन दिवस मी खरंच एका बायकोची लाईफ कशी असते ते अनुभवले होते. अजय सारखा पार्टनर मिळणे म्हणजे माझे भाग्यच होते. अजय ने मला मानसिक व शारीरिक दृष्ट्या भरभरून प्रेम व सुख दिले होते.

आता अजय वरचा माझा विश्वास अजून वाढला होता व आमचे हे रिलेशन कसे काय पुढे नेता येईल याचा विचार करता करता मला कधी झोप लागली हे मला समजलेच नाही. त्या दिवशी मी पूर्णपणे आराम केला कारण गेले दोन दिवस म्हणावा तास आराम मला करताच आला नव्हता.

जीव गुंतला तुझ्यात

मी अरूण, माझे वय आता ३० वर्षे आहे. गेली १५ वर्षे मी सिडींग करतोय. माझ्या शरीरावर फक्त चेहरा आणि पाय सोडले तर कुठेपण केस नाहीत. रेग्युलर डायट मेंटेन करून मी स्वत:ची फिगर मेंटेन केलेली आहे. ह्या सिडींगमध्ये १५ वर्षाचा कालावधी कसा गेला हे मला समजलेच नाही. सिडींग ही माझी...

जीव गुंतला तुझ्यात भाग : २

अजयला विचार करत बसलेला पाहून माझा जीव गळ्यात आला होता. माझी स्थिती परीक्षेचा निकाल ऐकणाऱ्या विद्यार्थ्यासारखी झाली होती की मी पास होतेय की नापास. शेवटी अजयने स्वत:चे डोके वर केले. “ठीक आहे. मी येईन तुमच्या सोबत मॅडम. पण काही प्रॉब्लेम नाही ना येणार?” अजयचा होकार ऐकून...

जीव गुंतला तुझ्यात भाग : ३

अजयला मी ‘अहो-जाओ’ करत होते आणि त्यामुळे त्याला एक समाधान वाटत होते, ते अजयच्या चेहऱ्यावरून मला जाणवत होते. अजयचा मेल इगो सुखावला गेला होता आणि त्यालापण या सर्वामध्ये मजा येत होती. “म्हणजे समजले नाही मला आरोही.” “अहो जर माझ्या फ्रेंड्सने तुम्हाला माझी फिगर साईझ काय...

जीव गुंतला तुझ्यात भाग : ४

मी मागे वळून पाहिले, माझ्या लक्षात यायला थोडा उशीर झाला आणि वेळ निघून गेली होती. मला यांचा नागोबाच्या साईझची आता परफेक्ट कल्पना आली कारण मी आता बरोबर त्याच्यावरच बसले होते, इनफॅक्ट अजयने मोठ्या चलाखीने मला त्यांच्या नागोबावर व्यवस्थित बसवले होते. मी तर मंत्रमुग्ध झाले...

जीव गुंतला तुझ्यात भाग : ५

आम्ही सूटच्या बाहेर आलो. आता साडे आठ वाजले होते, बाहेर थंडीपण पडली होती आणि या पार्टीवेअर ड्रेसमुळे मला ती थंडी अजूनच जाणवत होती. अजय माझी परिस्थिती पाहत होते. त्यांनी माझा हात पकडला व माझ्या कमरेमध्ये एक हात टाकून मला जवळ ओढून घेतले. आता आम्ही एकमेकांना चिटकून चालत...

जीव गुंतला तुझ्यात भाग : ६

आम्ही आता पबमधून बाहेर पडलो आणि आमच्या सूटकडे निघालो. ह्यांनी माझ्या कमरेमध्ये एक हात टाकून मला जवळ ओढून घेतले. आम्ही एकमेकांना चिटकून चालत होतो. “अरू काय गं तू एंजॉय केलंस ना?” “अहो आज मी खूपच एंजॉय केले.” “खरंच का?” “हो थँक्स फॉर द ऑल वंडरफुल मोमेंट्स.” “अरू, यु आर...

जीव गुंतला तुझ्यात भाग : ७

काही वेळाने मी शांत झाले. आता माझ्या वेदनापण कमी झाल्या होत्या. मी आता यांना माझ्यामध्ये पूर्णपणे सामावून घेतले होते आणि आता आमच्या पहिल्या वाहिल्या प्रणयाला सुरवात झाली होती. रूममध्ये फक्त माझ्या सुसकाऱ्यांसोबत माझ्या हातामधील बांगड्या व पायातील पैंजणांचा ‘किण किण’...

जीव गुंतला तुझ्यात भाग : ८

सकाळचे आठ वाजले होते. माधुरी, रूचिरा व शिल्पा अगोदरच आल्या होत्या. आम्ही एक कोपर्‍याचे टेबल पाहून बसलो व आणि नाश्ता करू लागलो. सोनाली व पूजा आमच्यानंतर पोहचल्या. नाश्ता झाल्यावर पुढच्या प्रोग्रामसाठी मला लेडीजनी बोलावून घेतले. त्या सर्वच जणी जीन्स पॅन्ट व टॉपमध्ये...

जीव गुंतला तुझ्यात भाग : ९

आम्ही पाहू लागलो तर शेजारी पेरूच्या झाडावरून एक पेरू खाली पडला होता आणि एक राघू तो पेरू खात होता. “बघ ना गं तो राघू, कसा पिकलेला पेरू मिळालाय त्याला आणि तो पेरूला टोच मारतोय.” “अगदी तुमच्या सारखा.” “त्याला हवं ते मिळालं, पण माझं काय?” “तुम्हाला वाट पाहावी लागेल. इकडे...

जीव गुंतला तुझ्यात भाग : ११

मंगळवारी मी नेहमीप्रमाणे ऑफिसला गेले. मला आज अजय समोर त्याचा बॉस म्हणून जायला थोडा संकोच वाटत होता पण मी ते अव्हॉइडपण करू शकत नव्हते. आज मला अजय व इतर स्टाफची प्रमोशन लेटर द्यायची होती. मी प्रत्येकाला माझ्या केबिनमध्ये बोलावून त्यांना त्यांचे प्रमोशन लेटर देऊन अभिनंदन...

जीव गुंतला तुझ्यात भाग : १२

आज सकाळी उठल्यावर मला खूपच छान वाटत होते. काल रात्री अजय सोबतचा रांगडा प्रणय अजूनही माझ्या डोळ्यांसमोरून जात नव्हता. प्रणय क्रिडेमध्ये अजय खरोखर खूपच तरबेज होते याचा प्रत्यय मला प्रत्येक वेळी येत होता. काल अजयनी माझ्यातील स्त्री व पुरूष दोघांचे पूर्ण समाधान केले होते....

जीव गुंतला तुझ्यात भाग : १३

पुजारी बुवा आमची वाट पाहत होते. आमच्या दोघांमध्ये अंतरपाट पकडला गेला. पुजारी बुवा मंत्रपाठ करू लागले. पुजारी बुवांनी विधिवत आमचे लग्ना लावून दिले. अजयने माझ्या गळ्यामध्ये मंगळसूत्र बांधले. आज मला खरोखर एक स्त्रीचा आणि बायकोपणाचा मान मिळाला होता. मी खाली वाकून माझ्या...

error: नका ना दाजी असं छळू!!