लगीन घाई भाग : ३

एकदा असेच आम्ही सिनेमा थिएटरमध्ये एक इंग्लिश सिनेमा बघत होतो. सिनेमा जुना असल्याने जास्त गर्दी नव्हती आणि आम्ही एका कोपऱ्यात एकटेच बसलो होतो. सवयीप्रमाणे माझे चाळे चालू होते आणि माझा हात दिपालीच्या खांद्यावरून खाली येऊन तिच्या कमीजच्या आतील ब्रेसीयरमध्ये मुक्तपणे फिरत होता.
तसे आम्ही सिनेमा थिएटरमध्ये बसलो की दिपाली आपल्या ब्रेसीयरचा हूक काढून ठेवायची. म्हणजे मग तिच्या घट्ट ब्रेसीयरचा अडसर तिच्या उभारावर नसायचा आणि माझा हात मोकळेपणे तिची छाती चिवडायचा.
एका हाताने दिपालीची छाती कुस्करत असताना मी दुसरा हात तिच्या मांडीवर फिरवत होतो. मला काय वाटले कोणास ठाऊक पण तिच्या मांडीवरील हात मी तिच्या जांघेत नेला. तिने माझा तो हात पकडून मला थांबवण्याचा प्रयत्न केला पण मी जबरदस्ती हात आत घुसवला.
तिचा क्षीण विरोध मावळला आणि तिने माझा हात सोडून दिला. मग मी तिच्या जांघेत माझी बोटे फिरवू लागलो. मी तिच्या योनीच्यावर हात नेला पण मला तिच्या योनीचा स्पर्श जाणवला नाही कारण तेथे तिचा सलवार गोळा झाला होता.
मी तिची मांडी बाजूला करून तिला पायात फट पाडायला भाग पाडले. मग तिच्या जांघेत गोळा झालेला सलवारचा कपडा मी बाजूला केला आणि मग तिच्या योनीला स्पर्श केला!
अजूनही सलवारच्या कपड्याचा एक थर आणि आतील पॅन्टीच्या कपड्याचा एक थर तिच्या योनीवर होता. पण त्यावरूनही मला तिच्या योनीच्या शेपची कल्पना आली. तिच्या योनीपटलाला जेव्हा मा‍झ्या बोटांचा स्पर्श झाला तेव्हा तिच्या अंगाला एक झटका बसला!
तिने मा‍झ्या हाताचे मनगट घट्ट धरून ठेवले. मी माझी बोटे तिच्या योनीवर फिरवणे चालू ठेवले. वर मी तिची छाती ब्रेसीयरच्या आत दाबत होतो आणि खाली तिच्या कपड्यावरून तिची योनी चोळत होतो.
नेहमीसारखी मा‍झ्या चाळ्यांनी ती अस्वस्थ झाली होती आणि तिचे अंग किंचित कंप पावत होते. तिची उत्तेजना मला स्पष्ट कळत होती.
माझा लंड पण कडक झाला होता आणि मा‍झ्या लंडातील उत्तेजनेची दिपालीला जाणीव करून देणे गरजेचे होते. तेव्हा मी तिचा हात पकडला आणि मा‍झ्या पॅन्टवरून मा‍झ्या लंडाच्या फुगवट्यावर ठेवला.
मला कल्पना होती की तिला त्याची लाज वाटेल व ती हात मागे घ्यायला बघेल तेव्हा मी तिचा हात मा‍झ्या लंडावर धरून तिच्या बोटावर माझी बोटे ठेवून तिला कसे माझा लंड कुरवाळ ते दाखवले.
काही क्षण तिला ते दाखवल्यावर मी माझा हात काढून घेतला. मग ती मा‍झ्या लंडाच्या फुगवट्यावर हात फिरवायला लागली. जरी तिच्या फिरवण्यावर संकोच होता तरी त्यात विरोध नव्हता.
मग मी माझा हात पुन्हा दिपालीच्या जांघेत घुसवला आणि तिची योनी पुन्हा पहिल्यासारखी चाचपू लागलो. आता आम्ही दोघेही एकमेकांशी चाळे करून आमची उत्तेजना वाढवत होतो व स्पर्शसुख घेत होतो.
इंटरव्हल होईपर्यंत मी दिपालीची योनी चोळत होतो आणि मला तिच्या योनीभागात थोडा ओलसरपणा जाणवायला लागला होता. उत्तेजनेने तिची योनी पाझरायला लागली होती. मा‍झ्या लंडातील उत्तेजनेने मी पण काही वेळा स्वत:ला गळता गळता थोपवून धरले होते.
या आधी आम्ही केलेल्या चाळ्यांपेक्षा ह्या चाळ्यामध्ये आम्हाला जास्त सुख मिळत होते. पण त्यापेक्षा जास्त आम्ही पुढे काही केले नाही. अशी वरवरची मजा आम्ही चान्स मिळेल तशी घेत होतो.
कधी कधी मी दिपालीला मा‍झ्या प्लॅटमध्ये घेऊन जायचो. मग बेडवर आरामात पडून मी तिला मस्त किसींग करत चोंबाळायचो. तिच्या अंगावरून मुक्तपणे हात फिरवायचो. फार फार तर तिच्या वरच्या कपड्यात तिच्या ब्रेसीयरमध्ये हात घालायला ती मला द्यायची. आणि खाली तिच्या पॅन्टीवरून तिची योनी चोळायला द्यायची. त्याच्या पुढे ती मला जाऊ देत नव्हती. फक्त अशी वरवरची मजाच ती मला करायला देत होती.
मा‍झ्या प्लॅटमध्ये आम्ही असलो की २ गोष्टींपैकी एखादी गोष्ट आम्ही आवर्जून करायचो. ह्या दोन गोष्टी आम्हाला फक्त मा‍झ्या प्लॅटमध्येच करायला मिळायच्या आणि दिपाली खासकरून त्यासाठी मा‍झ्या प्लॅटमध्ये यायची.
एक गोष्ट म्हणजे लॅपटॉपवर ब्लू फिल्मची सिडी बघणे. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे इंटरनेटवरून डाऊनलोड केलेल्या मराठी चावट कथा वाचणे.
बेडवर आजूबाजूला बसून आम्ही लॅपटॉप समोर ठेवून ब्लू फिल्मची सिडी तरी बघायचो किंवा मराठी चावट कथा वाचायचो. ते करताना माझा हात तिच्या छातीच्या उभारावर आणि योनीवरून फिरत असायचा आणि तिचा हात मा‍झ्या लंडावरून फिरत असायचा.
घरीच असल्याने मी शक्यतो बर्म्युडा घातलेला असायचा तेव्हा मा‍झ्या कडक लंडाचा तंबू झालेला असायचा आणि दिपाली बर्म्युड्यावरूनच माझा लंड कुरवळायची. माझा हात पण तिने जे काही खाली घातलेले असेल त्याच्या आत शिरून तिच्या पॅन्टीवरून तिच्या योनीवर फिरायचा.
तिची पॅन्टी ओलीचिंब व्हायची. पॅन्टीवरून मी तिचा दाणा चोळायचो आणि तिची उत्तेजना वाढवायचो. कित्येकदा मला जाणवायचे की तिची उत्तेजना शिगेला पोहचून ती झडायची.
पण कधीही तिने मला तिची योनी उघडी करून दाखवली नव्हती की तिच्या योनीला डायरेक्ट हात लावायला दिला नव्हता. माझा लंडही मी कधी तिला दाखवला नव्हता की लंडावर प्रत्यक्ष तिला स्पर्श करायला दिला होता.
आमच्यात तो जणू अलिखीत नियम होता की एकमेकांची जनेनींद्रिय उघडी करायची नाही. ॲटलिस्ट एका कपड्याच्या आवरणावरूनच त्याची मजा घ्यायची. आम्हा दोघांनाही त्यात मजा वाटायची आणि दिपाली तितक्या वरही संतुष्ट होती.
पण माझे तेवढ्यावर समाधान होत नव्हते. मी अनेकदा तिला अजून पुढे जाऊन मजा करण्याबद्दल सुचवले होते पण तिने नकार देत म्हटले की ते सगळे आपण लग्नानंतर करूयात
अर्थात! मला तो पर्यंत वाट पहायची नव्हती तेव्हा मी योग्य संधीची वाट बघत होतो. तशी संधी मला लवकरच मिळाली!
औरंगाबादला आमच्या फिल्डचे एक एक्झिबिशन होते ज्यात आमच्या कंपनीचा स्टॉल असणार होता. तो स्टॉल मॅनेज करण्याची जवाबदारी कंपनीने आमच्या डिपार्टमेंटवर टाकली होती.
आमच्या डिपार्टमेंटमध्ये मी सगळ्यात सिनीयर आणि इफिशीयंट होतो तेव्हा आमचा रिप्रेझींटेटीव म्हणून डिपार्टमेंट हेडने माझी निवड केली. स्टॉलची इतर तयारी करण्यासाठी दोन ज्युनीयर स्टाफ आधीच औरंगाबादला जाणार होते आणि सगळे अरेंज करणार होते. मला फक्त २ दिवस स्टॉलवर राहून एक्झिबीटर कस्टमर अटेंड करायचे होते.
माझ्याबरोबर मला एक असिस्टंट न्यायचा होता तेव्हा अर्थात मी दिपालीला बरोबर न्यायचा विचार केला. ह्या निमित्ताने मला तिच्याबरोबर ३ दिवस चांगला एकांत मिळणार होता. तेव्हा मी डिपार्टमेंट हेडला दिपालीला माझ्याबरोबर पाठवण्याची रिक्वेस्ट केली.
दिपाली जर यायला तयार असेल तर तिला पाठवण्याबद्दल त्यांना काही प्रॉब्लेम नव्हता. दिपालीला विचारले तर ती खुशीत यायला तयार झाली पण फक्त तिने डिपार्टमेंट हेडला रिक्वेस्ट केली की तिच्या घरी फोन करून तिच्या आईची परवानगी घ्या.
फोन करायला डिपार्टमेंट हेडची काही हरकत नव्हती तेव्हा त्याने दिपालीच्या घरी फोन केला आणि तिच्या आईची परवानगी घेतली.
तीन दिवस आम्ही सगळ्यांपासून दूर एकटेच फक्त रहाणार होतो तेव्हा दिपाली आणि मी जाम खूष होतो. कधी एकदा आमच्या ट्रिपचा दिवस येतोय आणि आम्ही दोघे औरंगाबादला जातोय असे आम्हाला झाले होते.
यथावकाश तो दिवस उजाडला आणि त्या दिवशी रात्री आम्ही ट्रेनने औरंगाबादला निघालो. फर्स्टक्लास एसी कोचमधून आम्ही जात होतो. तेथे तीन दिवस आम्ही एकटेच असणार होतो तेव्हा ट्रेन प्रवासातील एकांतात आम्ही फारशी काही मजा केली नाही.
दुसर्‍या दिवशी सकाळी आम्ही औरंगाबादला पोहचलो आणि आमचे बुकींग असलेल्या फाईव स्टार हॉटेलवर गेलो. आम्हा दोघांसाठी दोन वेगवेगळ्या रूम बूक केल्या गेल्या होत्या.
आमच्या डिपार्टमेंट हेडला मा‍झ्या आणि दिपालीमधील संबंधाबद्दल माहीत होते आणि तो आमचे बुकींग एकाच रूममध्ये करू शकला असता. पण तसे करून त्यावरून ऑफीसमध्ये त्याला पुढे काही कॉन्ट्रोवर्सी व्हायला जागा ठेवायची नव्हती म्हणून त्याने आमचे बुकींग दोन वेगवेगळ्या रूममध्ये केले होते.
अर्थात! त्याबद्दल आमचे काही ऑब्जेक्शन नव्हते. आमचे रूम जरी वेगवेगळे असले तरी आम्ही जास्तीत जास्त वेळ एकत्र घालवणार होतो आणि ते पहायला तेथे कोणी येणारही नव्हते. लकिली आमच्या रूम आजूबाजूला होत्या तेव्हा एकमेकांकडे जाणे-येणे आम्हाला सोपे जाणार होते.
आम्हाला लगेच तयार होऊन एक्झिबिशनसाठी निघायचे होते तेव्हा आम्ही दोघे आपापल्या रूममध्ये गेलो आणि तयार व्हायला लागलो. साधारण पाऊण तासाने मी तयार झालो आणि दिपालीला इंटरकॉमवरून विचारले की तयार झालीस की नाही ते. ती अर्थात तयार नव्हती आणि तिने मला तिच्या रूममध्ये येऊन बसायला सांगीतले.
मी माझ्यारूममधून बाहेर पडलो आणि बाजूला तिच्या रूममध्ये शिरलो. दिपाली ड्रेसींग टेबलजवळ उभी राहून चेहऱ्यावरील मेकप करत होती. तिला पाहून मी तिच्याकडे पहातच राहिलो! आपोआप मा‍झ्या तोंडून एक शीळ बाहेर पडली आणि मी बाजुच्या चेअर बसून तिला न्याहाळू लागलो.
दिपालीने शिफॉनची राणी कलरची साडी नेसली होती आणि त्या साडीत ती एकदम सेक्सी दिसत होती! ती क्वचित कधीतरी कोठल्या सणाला साडी घालायची पण त्या तिच्या आईच्या काठापदराच्या साड्या असायच्या.
तिला मी अश्या साडीत प्रथमच बघत होतो. साडी तिने मस्त चापुनचोपून नेसली होती आणि त्यातून तिची वळणदार फिगर उठून दिसत होती. तिला निरखून पहाताना मी खरोखर उत्तेजित व्हायला लागलो.
समोरील आरशात बघून ती मेकअप करत होती पण तिरक्या नजरेने माझ्याकडे पाहून हसत होती. तिला पाहून मी एक्साईट झालो आहे हे तिला कळत होते म्हणून ती अजूनच खूष दिसत होती.
तिचे झाल्यावर ती वळली आणि माझ्यासमोर येऊन थोडेसे इकडे तिकडे फिरत, मला दाखवत, दिलखुलासपणे हसून तिने मला विचारले,
“कशी दिसतेय मी? एनी कॉमेंट्स?”
“मारू! एकदम मारू. तू एक्झिबिशनला चाललीय की कोठल्या लग्नाला? आणि ही साडी काय नवीन घेतलीय?” मी खुशीत म्हटले.
“हो! खास ह्या एक्झिबिशनसाठी घेतलीय. म्हटले ते नेहमीचे फॉर्मल ऑफीस ड्रेस कशाला घाला. अशी झक्कास साडी घालायची हौस फेडून घेवुया.” दिपाली आनंदाने हसत म्हणाली.
“हंम्म्म्मऽऽऽ आज काही एक्झिबिशनचे खरे नाही. आपल्या स्टॉलवर ही गर्दी होणार. मला तर कोणी विचारणार पण नाही.” मी मिश्किलपणे हसत म्हटले.
“न विचारायला काय झालं. तू पण हॅन्डसम दिसतोय की मस्त सूट-बूट टाय-वायमध्ये तर आहेस. छान दिसतोस तू पण!” दिपालीने मनापासून माझे कौतुक करत म्हटले.
“हो! पण सूट-बूटला कोण विचारतोय आज. असा समोर साडीतला ॲटम बॉम्ब असताना.” हसून असे म्हणत मी उठून उभा राहिलो.
“काहीतरीच काय, दिनेश. इतकी का मी सुंदर दिसतेय. तुझे आपले काहीतरीच.” दिपालीने लाडावलेल्या स्वरात म्हटले.
“सुंदर? अग. एकदम सेक्सी सेक्सी दिसतेस! असे वाटतेय.. असे वाटतेय..”
असे बोलून मी तिच्या जवळ सरकलो आणि तिला धरायला गेलो तर ती मागे पळाली आणि पळता पळता मिश्किलपणे हसत म्हणाली,
“नाही हं. आज मा‍झ्या अंगाला हात पण नाही लावायचा. माझी सगळी नटायची मेहनत वाया घालवशील. लांबून बोलायचे आज.”
“बस काय. ही कसली शिक्षा मला? हात पण लावायचा नाही?”
“नाही! हात लावायला दिला तर तू थांबणार नाहीस. माझी सगळी साडी चुरगळून टाकशील.” तिने चावटपणे हसत म्हटले.
“हे कमॉन! थिस इज नॉट फेअर! मी तुला स्पर्श केल्याशिवाय राहू शकत नाही. एकतर तू मला हात लावू दे.नाहीतर मी जबरदस्ती करेन.” मी तिच्याकडे एक एक पाऊल टाकत हसत म्हणालो.
“ओके ओके. मी तुला देते. काहीतरी देते. पण तू हात नाही लावायचा.” दिपाली शेवटी हसत म्हणाली.
मी तिच्या जवळ पोहचल्यावर ती पुढे झुकली आणि आपल्या ओठांचा चंबू करत म्हणाली,
“तू मला हात न लावता फक्त मा‍झ्या ओठांचे चुंबन घे. आज तुला फक्त इतकी परमिशन. ॲटलिस्ट संध्याकाळी एक्झिबिशनवरून परत येईपर्यंत. नंतर मग तुला काही बंधन नाही.”
“चालेल! मान्य आहे मला! पण मग नंतर मी काहिही करेन. तू नाही म्हणायचे नाही.” मी चावटपणे हसत म्हणालो.
“काहीही म्हणजे काय?” तिने चमकून विचारले.
“काहीही म्हणजे काहीही. ते तुला तेव्हाच कळेल. आत्ता नाही.”
असे गुढपणे बोलून मी दिपालीला धरले आणि खसकन मा‍झ्या अंगावर ओढले. तिच्या नजरेत नजर मिळवून मी रोखून तिच्याकडे पाहीले आणि माझे ओठ तिच्या लिपस्टिक लावलेल्या लालबुंद ओठांवर दाबले.
आपोआप तिने आणि मी डोळे मिटले आणि आम्ही एक दिर्घ चुंबन घेतले. चुंबन घेऊन झाल्यावर मी मागे झालो आणि तिला सोडून दिले.

लगीन घाई भाग : ८

अचानक तिचे अंगही ताठ झाले आणि ती आपली कंबर हलवायला लागली. एक आर्त किंचाळी मारत पुन्हा तिने मला घट्ट आवळून धरले. ती सुद्धा माझ्याबरोबर झडली हे मा‍झ्या लक्षात आले.एकमेकांना घट्ट पकडून आम्ही स्तब्ध पडून राहिलो आणि आमच्या पहिल्या झवण्याचा आणि झडण्याचा आनंद मन:पटलावर ठसवत...

लगीन घाई भाग : ७

दिपाली जराही तक्रार न करता माझे धक्के खोलवर घेऊ लागली. उलट ती तिचा एक हात मा‍झ्या मांडीवर फिरवायला लागली आणि दुसर्‍या हाताने मा‍झ्या गोट्या कुरवळायला लागली. पुन्हा ती ब्लू-फिल्ममधले ज्ञान वापरून मला अनोख्या सुखाची अनुभुती देत राहिली.फ्रॅन्कली! माझा पण तो पहिलाच...

लगीन घाई भाग : ६

आहाहाहाऽऽऽऽ! काय मस्त वाटत होते! प्रथम दुसर्‍या कोणीतरी माझा लंड असा पकडला होता. आणि तो हात दिपालीचा आहे ह्या जाणीवतेने माझी कामोत्तेजना अजूनच पेटत होती. माझा लंड नुसतेच आचके द्यायला लागला आणि त्याची थरथर तिलाही जाणवली.तिने कुतुहलाने वर पाहून मला नजरेनेच विचारले, ‘काय...

लगीन घाई भाग : ५

आमची तोंडे उघडून आम्ही दोघे एकमेकांची जीभ चोखायला लागलो. त्याने आम्ही दोघेही अजून जास्त चेकाळलो! माझा हात कधी तिच्या छातीवर तर कधी मांडीवर तर कधी तिच्या नितंबावर आळीपाळीने फिरत होता, दाबत होता.नुसते तेवढ्यावर माझे समाधान होत नव्हते तेव्हा मी तिच्या टि-शर्टमध्ये हात...

लगीन घाई भाग : ४

दिपाली अजूनही डोळे मिटून उभीच होती आणि नंतर भानावर आली. तिला वाटले होते की मी पुढे काही करेन पण मी तिला सोडून दिले होते.तिने डोळे उघडल्यावर मी तिच्याकडे पाहून हसलो आणि मिश्किलपणे म्हणालो,“निघायचे का आपण आता? बाकी सगळे रात्री. परत आल्यावर.”दिपाली थोडी ओशाळली आणि लाजत...

लगीन घाई भाग : २

आम्हा दोघांना कळत होते की आता आमच्यात फक्त मैत्री राहिली नव्हती तर प्रेमाचे नाते तयार झाले होते. पण आमच्या प्रेमाची कबुली ना ती मला देत होती ना मी तिला देत होतो. मांजर जसे डोळे मिटून दूध पिते आणि त्याला वाटते की जग आपल्याला पहात नाही तसे आम्ही दोघेही एकमेकांच्या...

लगीन घाई

“दिपाली. आपले हे असे किती दिवस चालत रहाणार? आपल्या ह्या मैत्रीला काय म्हणायचे? ही केवळ मैत्री आहे की अजून काही?” मी दिपालीच्या कानात हळूच म्हणालो.आम्ही चर्नी रोड जवळील सी-फेसच्या कटट्यावर बसलो होतो.“ओऽऽ होऽऽ हो हो होऽऽऽ असे विचारतोय जसे काही तुला माहीतच नाही. तुला पण...

error: नका ना दाजी असं छळू!!