लगीन घाई भाग : ६

आहाहाहाऽऽऽऽ! काय मस्त वाटत होते! प्रथम दुसर्‍या कोणीतरी माझा लंड असा पकडला होता. आणि तो हात दिपालीचा आहे ह्या जाणीवतेने माझी कामोत्तेजना अजूनच पेटत होती. माझा लंड नुसतेच आचके द्यायला लागला आणि त्याची थरथर तिलाही जाणवली.
तिने कुतुहलाने वर पाहून मला नजरेनेच विचारले, ‘काय झाले?’
“तुझ्या हाताच्या स्पर्शाने तो फुरफुरायला लागलाय. त्याला बाहेर यायचेय.” मी हसून तिला म्हणालो.
त्यावर लाजून दिपालीने आपला हात बाहेर काढला आणि मला अजून बिलगली. मी तसाच मागे सरकलो आणि मागे असलेल्या चेअरवर बसलो. मग मी दिपालीला जवळ ओढले आणि मा‍झ्या फाकलेल्या पायात उभे केले.
तिच्या छातीचे उभार मा‍झ्या तोंडाच्या लेवलला आले होते. मी तिच्या कंबरेवरून हात मागे तिच्या नितंबावर नेले आणि तिचे नितंब दाबत तिला अजून पुढे ओढली. तिची छाती मा‍झ्या चेहऱ्याला लागली आणि मी तोंड वर करून तिच्या छातीचा निप्पल तोंडात घेतला.
मग मी तिचे नितंब दाबत तिच्या एका छातीचा निप्पल चोखायला लागलो. एक निप्पल चोखून झाल्यावर मी तिच्या छातीत तोंड घुसळत दुसर्‍या छातीवर गेलो आणि मग त्या छातीचा निप्पल चोखायला लागलो.
एक हात दिपालीच्या पुढे आणून मी तिची एक छाती दाबायला लागलो आणि दुसरी चोखायला लागलो. बराच वेळ मी आळीपाळीने तिचे दोन्ही उभार चोखत होतो, दाबत होतो. दिपाली उभी राहून मला पाहिजे ते करू देत होती.
उत्तेजनेने तिच्या तोंडून चित्कार बाहेर पडत होते. तिचे अंग थरथरत होते, कंप पावत होते. मग मी एक हात तिच्या स्लॅकवरून तिच्या जांघेत नेला आणि तिच्या योनीला वरून स्पर्श केला. तिच्या अंगाला एक झटका बसला!
तिची आतली पॅन्टी बहुतेक चांगलीच ओली झाली होती कारण पुढून तिची स्लॅक ओली लागत होती. आता मला तो ओलावा पहाण्याची तिव्र इच्छा झाली. तिची पाझरणारी योनी मला पहायची होती.
मी तिची छाती चोखता चोखता पटकन तिच्या स्लॅकच्या कंबरेवरील इलास्टिकमध्ये बोटे खुपसली आणि खसकन ती खाली ओढली. बोटे खुपसताना मी आतील तिच्या पॅन्टीमध्येही खुपसली होती तेव्हा स्लॅकबरोबर तिची पॅन्टीही खाली खेचली गेली.
तिला जराही उसंत न देता मी भरभर तिची स्लॅक पॅन्टीसकट तिच्या पायात सरकवली. नुसते सरकवून मी थांबलो नाही तर समोर दिसणाऱ्या तिच्या नग्न जांघेत मी माझे तोंड खुपसले!
“ओहहहऽऽऽऽ दिनेशऽऽऽऽऽ कायऽऽऽ करतोसऽऽऽऽ” गोंधळून जाऊन ती माझे तोंड बाजूला करण्याचा प्रयत्न करत म्हणाली.
पण मी माझे तोंड घटटपणे तिच्या जांघेत खुपसले होते आणि आता तिचे नग्न झालेले नितंब धरून मी तिला मा‍झ्या तोंडावर दाबून घेत होतो. तिच्या योनीच्या वरच्या भागाला माझे ओठ लागले होते आणि मी तेथे काही क्षण चुंबत राहिलो.
मग तिला थोडे वर करून तसेच माझे तोंड खाली करून मी तिच्या योनीवर माझे ओठ आणले. तिला जराही उसंत न देता मी तिच्या योनीवरील दाणा चोखायला लागलो.
एका हाताने तिचा नितंब धरून मी दुसरा हात पुढे आणला आणि तिच्या जांघेत घुसवला. तिच्या योनीची पटल मी बोटांनी चाचपू लागलो. तिच्या योनीची चीर मी बोटाने चाचपली आणि तिच्या चीरेत माझी दोन बोटे घुसवली.
दिपालीच्या योनीवरील मा‍झ्या अनपेक्षित हल्ल्याने ती वेडीपिसी झाली! तिला काय करावे ते सुचेना. ती माझे तोंड बाजूला करायचा क्षीण प्रयत्न करत होती पण मी नेटाने तिची योनी चोखत राहिलो.
शेवटी हतबल होऊन ती मा‍झ्या डोक्यावर हात फिरवू लागली आणि मला चोखू देऊ लागली. मा‍झ्या चोखण्याने आता तिची उत्तेजना वाढू लागली. ती आपल्या कंबरेची अस्वस्थ हालचाल करायला लागली. एक प्रकारे ती मा‍झ्या तोंडावर आपली योनी घासत होती.
मी जमेल तसे तिची योनी आणि दाणा आळीपाळीने चाटत होतो, चोखत होतो. तिचा एक नितंब चिवडत अशी तिची योनी चोखत, एका हाताने तिच्या चीरेत बोट घालत तर दुसर्‍या हाताने तिचा उभार दाबत मी चौफेर हल्ला तिच्या मादक अंगावर चढवला होता.
अचानक तिचे अंग ताठ झाले! तिने एक घुसमटलेली किंचाळी मारली. माझे केस तिने घट्ट पकडले. आणि मा‍झ्या तोंडावर ती आपली योनी घासायला लागली. तिला तिचा आवेश आवरत नव्हता. ती झडायला लागली होती.
मा‍झ्या पहिल्या वहिल्या चोखण्याने मी तिला झडवले होते! माझा मलाच अभिमान वाटला आणि मी त्वेशाने तिची योनी चोखत राहिलो. तिच्या योनीच्या रसाने माझे तोंड बरबटले होते. हळूहळू आपली हलणारी कंबर ती थांबवत गेली. तिच्या तोंडून निघणारे सुस्कारे कमी कमी होत गेले.
शेवटी तिचे अंग ढिल्ले पडले आणि ती मलूल झाली. मला कल्पना होती की तिला आता थोडा थकवा जाणवणार. तेव्हा मी तिला मा‍झ्या मांडीवर बसयला लागले. पटकन ती मा‍झ्या मांडीवर बसली आणि मा‍झ्या खांद्यावर डोके ठेवून पडून राहिली.
दहा मिनिटे अशीच निघून गेली. मी तिला उसंत देवून पुर्णपणे नॉर्मल व्हायला लावले. मग मी तिला पुढे ओढले आणि तिच्या नजरेला नजर भिडवत चावटपणे तिला म्हटले,
“काय मग? मजा वाटली ना? कसे वाटले? एकदम स्वर्गात गेल्यासारखे वाटले असेल ना?”
त्यावर दिपाली लाजेने चूरचूर झाली आणि गोड हसली तिने मा‍झ्या खांद्यावर पुन्हा आपले डोके घुसळले. मी तिला थोपटत म्हणालो,
“आता जरा आम्हाला पण स्वर्गसुख द्या. तुम्हाला जशी स्वर्गाची सैर करवली. तशी आम्हाला जन्नत की सैर करवून आण.”
असे बोलून मी दिपालीला मा‍झ्या मांडीवरून उठवले आणि मा‍झ्या फाकलेल्या पायात उभे केले.
मग मी तिला खाली ओढून गुढग्यावर बसायला लावले. ती निमुटपणे मी जे काही करत होतो ते करू देत होती. मी तिचे हात पकडून मा‍झ्या कंबरेवर मा‍झ्या पायजम्यात ते खुपसले. मग मी तिला माझा पायजमा खाली खेचण्याचा इशारा केला.
ती लाजत लाजत मा‍झ्या पायजमा खाली खेचायला लागली. मी कंबर उचलून तिल मा‍झ्या नितंबाखालील पायजमा खाली खेचायला मदत केली. मग तिने पायजमा गुढग्यावरून खाली खेचत मा‍झ्या पायात पाडला.
मा‍झ्या अंडरवेअरमध्ये माझा लंड अजून बंदिस्त होता आणि त्याचा मोठा तंबू उभा होता. मी तिचा हात धरून तिला काही क्षण मा‍झ्या अंडरवेअरवरून माझा लंड चोळायला लावले. मग पुन्हा तिचा हात मा‍झ्या अंडरवेअरच्या इलास्टिकवर मी आणून खुपसला.
तिला हिंट मिळाली आणि तिने माझी अंडरवेअर खाली खेचली. पुन्हा मी नितंब उचलून तिला माझी अंडरवेअर खाली सरकवायला मदत केली. जशी ती लंडाच्या खाली सरकली तसा माझा लंड सटकन मोकळा झाला आणि टणकन उभा राहिला!
ती माझी अंडरवेअर गुढग्यावरून खाली सरकवत होती पण तिची नजर मा‍झ्या उभ्या कडक लंडावर खिळली होती. तिच्या नजरेत शरमही होती आणि उत्सुकताही होती.
मी थोडा खाली सरकून आणि मागे रेलून बसलो जेणेकरून माझा लंड तिच्या नजरेच्या अजून जवळ जावा. ती मा‍झ्या मांडीवर आपले दोन्ही हात ठेवून मंत्रमुग्ध झाल्यासारखी मा‍झ्या लंडाकडे बघत होती.
नुसते बघून तिला रहावले नाही आणि तिने एक हात उचलला आणि मा‍झ्या लंडाला स्पर्श केला. तिच्या स्पर्शाने परत मा‍झ्या लंडाने आचका दिला! तिला त्याची मजा वाटली आणि ती चावटपणे हसली.
तिने बोट मा‍झ्या लंडाच्या सुपाड्यावर आणले आणि ती हलकेच ते त्यावर फिरवू लागली. मा‍झ्या सुपाड्यावरील चीरेतून विर्याच्या पाणी पाझरत होते त्या तिचे बोट ओले झाले. तिने दुसर्‍या बोटाने पहिल्या बोटावरील पाण्याचा चिकटपणा चाचपून पाहीला.
त्यावर मी हसून तिला म्हणालो,
“अग. असे काय चेक करतेस. बोटांनी चेक करण्यापेक्षा तोंडाने चेक कर. तुझ्या तोंडात शिरायला तो आसुसलाय.”
पुन्हा मा‍झ्या बोलण्याने ती लाजली आणि टक लावून मा‍झ्या लंडाकडे पहायला लागली. मग तिने वर माझ्याकडे पाहीले आणि ती विचित्र हसली! तिच्या हसण्यात मिश्किलपणा होता. रोखून माझ्याकडे पहात, चेहऱ्यावर चावट हास्य ठेवत ती खाली वाकायला लागली. तिच्या तोंडाचे आणि मा‍झ्या लंडाचे अंतर कमी कमी व्हायला लागले.
आता तिचे तोंड मा‍झ्या लंडाच्या अगदी जवळ आले. आमच्या दोघांच्याही डोळ्याची पापणी हलत नव्हती आणि नजर एकमेकांत गुंतली होती. ती अजून पुढे झाली आणि तिने ओठ मा‍झ्या लंडाच्या खालच्या भागाला लागले.
मा‍झ्या लंडातून विजेचा झोत सळसळत गेला! करंट लागल्यासारखे माझे अंग थरथरले. दिपाली नुसते मा‍झ्या लंडाला ओठ लावून थांबली नाही तर तिने आपली जीभ बाहेर काढली आणि मा‍झ्या लंडावर ती घासत घासत वर व्हायला लागली.
खालून माझा लंड चाटत चाटत ती वर येत होती. जेव्हा तिची जीभ मा‍झ्या लंडाच्या सुपाड्यावर पोहचली तेव्हा तिने तो सुपाडा लॉलीपॉप सारखा चाटला. मग सुपाड्यावर तिने आपले ओठ टेकवले. आणि ओठ उघडत हलकेच माझा सुपाडा तोंडात घेतला!
काही क्षण ती नुसता माझा सुपाडा चोखत राहिली आणि मग हळूहळू आपले तोंड मा‍झ्या लंडावर दाबून माझा लंड तोंडात घ्यायला लागली.
‘वाऊऽऽऽऽ दिपाली माझा लंड चोखत होती. माझी लाडकी दिपाली, माझी होणारी बायको, माझा लंड चोखत होती. लग्नाच्या आधीच आम्ही हे लैंगीक सुख घेत होतो. ओहहह गॉड! किती मस्त वाटतेय!’
आम्ही एकत्र पाहिलेल्या ब्लू-फिल्ममधील ज्ञान दिपालीला उपयोगी पडत होते. त्या फिल्ममध्ये पाहिल्यासारखे ती माझा लंड चोखायला लागली. पहिली वेळ ती लंड चोखत होती पण एकदम परफेक्ट करत होती.
मला प्रचंड मजा वाटायला लागली आणि एक अनोखे स्वर्गीय सुख मला जाणवायला लागले. माझे हात तिच्या केसांमध्ये मी फिरवायला लागलो. दिपाली आपले तोंड वर-खाली करत इतक्या खुबीने माझा लंड चोखायला लागली की जणू ती लंड चोखण्यात एकदम माहीर होती.
तिच्या तसे चोखण्याने माझी उत्तेजना चेकाळली आणि मी माझी कंबर हलवायला लागलो. मी खालून धक्के देत तिचे तोंड झवायला लागलो.

लगीन घाई भाग : ८

अचानक तिचे अंगही ताठ झाले आणि ती आपली कंबर हलवायला लागली. एक आर्त किंचाळी मारत पुन्हा तिने मला घट्ट आवळून धरले. ती सुद्धा माझ्याबरोबर झडली हे मा‍झ्या लक्षात आले.एकमेकांना घट्ट पकडून आम्ही स्तब्ध पडून राहिलो आणि आमच्या पहिल्या झवण्याचा आणि झडण्याचा आनंद मन:पटलावर ठसवत...

लगीन घाई भाग : ७

दिपाली जराही तक्रार न करता माझे धक्के खोलवर घेऊ लागली. उलट ती तिचा एक हात मा‍झ्या मांडीवर फिरवायला लागली आणि दुसर्‍या हाताने मा‍झ्या गोट्या कुरवळायला लागली. पुन्हा ती ब्लू-फिल्ममधले ज्ञान वापरून मला अनोख्या सुखाची अनुभुती देत राहिली.फ्रॅन्कली! माझा पण तो पहिलाच...

लगीन घाई भाग : ५

आमची तोंडे उघडून आम्ही दोघे एकमेकांची जीभ चोखायला लागलो. त्याने आम्ही दोघेही अजून जास्त चेकाळलो! माझा हात कधी तिच्या छातीवर तर कधी मांडीवर तर कधी तिच्या नितंबावर आळीपाळीने फिरत होता, दाबत होता.नुसते तेवढ्यावर माझे समाधान होत नव्हते तेव्हा मी तिच्या टि-शर्टमध्ये हात...

लगीन घाई भाग : ४

दिपाली अजूनही डोळे मिटून उभीच होती आणि नंतर भानावर आली. तिला वाटले होते की मी पुढे काही करेन पण मी तिला सोडून दिले होते.तिने डोळे उघडल्यावर मी तिच्याकडे पाहून हसलो आणि मिश्किलपणे म्हणालो,“निघायचे का आपण आता? बाकी सगळे रात्री. परत आल्यावर.”दिपाली थोडी ओशाळली आणि लाजत...

लगीन घाई भाग : ३

एकदा असेच आम्ही सिनेमा थिएटरमध्ये एक इंग्लिश सिनेमा बघत होतो. सिनेमा जुना असल्याने जास्त गर्दी नव्हती आणि आम्ही एका कोपऱ्यात एकटेच बसलो होतो. सवयीप्रमाणे माझे चाळे चालू होते आणि माझा हात दिपालीच्या खांद्यावरून खाली येऊन तिच्या कमीजच्या आतील ब्रेसीयरमध्ये मुक्तपणे फिरत...

लगीन घाई भाग : २

आम्हा दोघांना कळत होते की आता आमच्यात फक्त मैत्री राहिली नव्हती तर प्रेमाचे नाते तयार झाले होते. पण आमच्या प्रेमाची कबुली ना ती मला देत होती ना मी तिला देत होतो. मांजर जसे डोळे मिटून दूध पिते आणि त्याला वाटते की जग आपल्याला पहात नाही तसे आम्ही दोघेही एकमेकांच्या...

लगीन घाई

“दिपाली. आपले हे असे किती दिवस चालत रहाणार? आपल्या ह्या मैत्रीला काय म्हणायचे? ही केवळ मैत्री आहे की अजून काही?” मी दिपालीच्या कानात हळूच म्हणालो.आम्ही चर्नी रोड जवळील सी-फेसच्या कटट्यावर बसलो होतो.“ओऽऽ होऽऽ हो हो होऽऽऽ असे विचारतोय जसे काही तुला माहीतच नाही. तुला पण...

error: नका ना दाजी असं छळू!!