लगीन घाई भाग : ४

दिपाली अजूनही डोळे मिटून उभीच होती आणि नंतर भानावर आली. तिला वाटले होते की मी पुढे काही करेन पण मी तिला सोडून दिले होते.
तिने डोळे उघडल्यावर मी तिच्याकडे पाहून हसलो आणि मिश्किलपणे म्हणालो,
“निघायचे का आपण आता? बाकी सगळे रात्री. परत आल्यावर.”
दिपाली थोडी ओशाळली आणि लाजत तिने मान डोलवली. मग तिने आरशात पाहून आपल्या चेहऱ्यावरील मेकपवर शेवटची नजर टाकली.
मी एक टिश्यु पेपर घेऊन मा‍झ्या ओठाला लागलेली तिची लिपस्टीक पुसून काढली आणि मग आम्ही दोघे हातात हात टाकून बाहेर पडलो. हॉटेलच्या डायनींग हॉलमध्ये जाऊन आम्ही ब्रेकफास्ट वगैरे केला आणि मग बाहेर पडून आमच्यासाठी बूक केलेल्या कारमधून एक्झिबिशनकडे निघालो.
नंतर मग दिवसभर आम्ही एक्झिबिशन स्टॉलवर होतो आणि आमची ड्युटी कौशल्याने बजावत होतो. दिपाली एकदम सुंदर आणि सेक्सी दिसत होती तेव्हा अपेक्षेप्रमाणे आमच्या स्टॉलवर जरा जास्तच क्राऊड होता. त्याचा अर्थात आम्हाला फायदा होत होता आणि अनेक ऑर्डर आणि एन्क्वायरी आम्ही मिळवत होतो.
दिपालीबरोबर काम करता करता मी सिक्रेटली तिला न्याहाळत होतो. तिच्या सहज सुंदर हालचाली, मोहक हसणे, पोलाईट बोलणे मला सुखावत होते. तिचे मानेला किंचित झटका देवून केसांची बट मागे घेणे, साडीचा पदर खांद्यावरून ठिकठाक करणे, मध्ये मध्ये माझ्याकडे प्रेमळ कटाक्ष टाकणे, माझी अधीर नजर पाहून मला नजरेनेच लटके दटावणे. सगळे सगळे एकदम सुंदर आणि सेक्सी वाटत होते.
आज रात्री दिपालीला सुखासुखी सोडायचीच नाही असा मी मनात चंग बांधला होता. यथावकाश तो दिवस संपला आणि संध्याकाळी आमचे काम संपवून आम्ही एक्झिबिशन हॉलमधून बाहेर पडलो.
जस्ट अंधार पडत होता आणि आमच्याकडे भरपूर वेळ होता तेव्हा आम्ही आमच्या कार ड्रायव्हरला आम्हाला औरंगाबाद शहरात फिरवायला सांगीतले आणि तेथील मार्केटमध्ये न्यायला सांगीतले.
मग पुढील ३/४ तास आम्ही शहरात आणि मार्केटमध्ये फिरत होतो. मार्केटमध्ये आम्ही तेथील काही फेमस वस्तू खरेदी केल्या.
मार्केटमध्ये फिरताना आम्ही हातात हात घालून नवरा-बायको सारखे फिरत होतो. आम्हाला बघून कोणीही म्हटले असते की आम्ही न्युवली मॅरीड कपल आहोत. फक्त दिपालीच्या गळ्यात मंगळसुत्र नव्हते त्यावरून कोणी ओळखले असते की आम्ही मॅरीड कपल नाही आहोत ते. पण मी मजेत दिपालीला अनेकदा म्हटले की आपण मॅरीड कपल दिसतोय ते. ती फक्त हसून आणि लाजून मला प्रेमाने चापट मारायची.
औरंगाबादमधील काही खाण्याचे प्रसिद्ध आयटम खाऊन आमचे पोट ऑलरेडी भरले होते तेव्हा आम्ही वेगळे डिनर काही घेतले नाही. आमचा फेरफटका, खरेदी संपवून आम्ही हॉटेलवर परत आलो.
आमच्या खरेदीच्या खूप बॅगा झाल्या होत्या आणि मोस्टली सगळ्या दिपालीच्या खरेदीच्या होत्या. तेव्हा त्या बॅगा घेऊन आम्ही वर तिच्या रूमवर आलो. सगळ्या बॅगा ठेवून आम्ही हुश्श करत चेअरवर बसलो.
पाच मिनिटे आरामात बसून आम्ही दम घेतला. नंतर मी दिपालीकडे पाहून म्हटले,
“मग. आता काय करुया?”
“काय करुया म्हणजे? आता झोपायचे.” आपले हसूं दाबत दिपाली साळसुदपणे म्हणाली.
“झोपायचे? इतक्या लवकर?” मी आश्चर्य दाखवत म्हटले.
“ठीक आहेस ना तू? ऑलरेडी दहा वाजत आहेत. सकाळी आपल्याला दहा वाजता जायचे आहे माहित आहे ना.” दिपाली हसत म्हणाली.
“हो ग. पण इतक्या लवकर थोडीच आपल्याला झोप येणार आहे.” मी तिला म्हणालो.
“तुला येणार की नाही माहित नाही. पण मला बाई येईल. मी ना. फार दमलेय आज. खूप काम केले ना. तेव्हा मी सरळ झोपणार आता.” दिपालीने लटकेपणे आळस देत म्हटले.
“हे कमॉन. मला माहीत आहे. तुला पण लवकर झोप येणार नाही. आपण एक काम करुया. मा‍झ्या रूममध्ये बसून थोडा वेळ गप्पा मारुया. नंतर मग तू येऊन झोप.” मी साळसुदपणे सुचवले.
“गप्पा तर काय. इथे पण मारता येतील. तुझ्या रूममध्ये कशाला जायचे? आणि तुझ्या गप्पा मला माहीत आहेत. तुला नक्की गप्पा मारायच्यात की अजून काही करायचेय. कोण जाणे.” दिपालीने पुन्हा लटकेपणे शंका व्यक्त करत म्हटले.
“अग खरच गप्पा मारुयात. आणि मी अजून काही केले तर त्यात काय. सकाळी तू मला प्रॉमीस केले आहे. रात्री कसलं बंधन नाही. मग आता का तुझा शब्द फिरवतेस. सकाळच्या आपल्या चुंबनानंतर मी अजूनपर्यंत तुला काही केलेले नाही. मी माझा शब्द पाळला. आता तू तुझा शब्द पाळ.” मी तिला कोंडीत पकडत म्हटले.
“मी कधी शब्द दिला?” दिपाली पुढे काही बोलायला गेली तर.
“ते मला माहीत नाही,” मी तिला थांबवत पटकन म्हटले, “मी मा‍झ्या रूमवर जातोय. अर्ध्या तासात फ्रेश होऊन तू मा‍झ्या रूममध्ये यायचे. तू आली नाहीस तर मी समजेन की तुझे माझ्यावर प्रेम नाही.”
“अरे पण.” पुन्हा दिपाली काही बोलायला गेली. पण मी तिच्याकडे दुर्लक्ष करत तिच्या रूममधून बाहेर पडलो.
मला खात्री होती की ती नक्की मा‍झ्या रूममध्ये येणार होती. मा‍झ्या रूमवर आल्यावर मी पटकन माझा सूट वगैरे काढून सगळे कपडे हॅन्गरला अडकवले. शर्ट सोडून उद्या मला पुन्हा तेच कपडे घालायचे होते. नंतर मी फ्रेश व्हायला बाथरूममध्ये गेलो.
मस्तपैकी गरम शॉवरखाली अंघोळ करून मी पटकन फ्रेश झालो आणि बाहेर आलो. अंगावर बॉडी स्प्रे वगैरे मारून, माझा नाईट ड्रेस म्हणजे सदरा, पायजमा घालून मी रेडी झालो आणि दिपालीची वाट पाहू लागलो. रूममधला टिव्ही चालू करून मी त्यावर एम टिव्ही बघत बसलो.
अर्ध्या तासाच्या वर दहा मिनिटे होऊन गेली होती आणि मी अधीरपणे दिपालीची वाट बघत बसलो होतो. अजून पाच मिनिटे गेली आणि मा‍झ्या रूमची बेल वाजली! मी खूष झालो आणि ताडकन जागेवरून उठलो. पटकन जाऊन मी दरवाजा उघडला आणि दिपाली हसत आत शिरली.
“आलीस! ये ये.” मी हसून तिचे स्वागत केले आणि दरवाजा लावून लॉक करून घेतला.
“मला उशीर झाला तर तुला वाटले असेल ना. ही काही येत नाही आता.” तिने हसून म्हटले.
“छे! मला खात्री होती. तू नक्की येणार. हां. आता फ्रेश व्हायला थोडी दहा पंधरा मिनिटे तुला जास्त लागणारच. शेवटी तुम्हा बायकांना कोठे बाहेर जायचे असले काय किंवा झोपायचे असले काय. आवरायला वेळ लागतोच.” मी मिश्किलपणे हसून तिला म्हणालो.
“ये. मला नाही हं वेळ लागत. ते शॉवरचे गरम पाणी घेताना खूप बरे वाटत होते. तेव्हा तेथे जरा अजून पाच मिनिटे घालवली.” दिपालीने किंचित फणकाऱ्यात म्हटले आणि ती चेअरवर बसली.
“मी मस्करीत म्हणालो ग. अशी वैतागतेस काय लगेच.” मी तिचा मूड सावरत म्हणालो.
मग मी तिला एक दोन जोक्स सांगून हसवायला लावले आणि तिचा मूड अजून ठीक केला. मग मी रूममधील छोट्या फ्रिजमधून दोन बिअर काढल्या आणि एक दिपालीसमोर ठेवत तिला म्हणालो,
“लेट्स सेलिब्रेट अवर ट्रिप!”
दिपाली कधी कधी माझ्याबरोबर बिअर घ्यायची म्हणून मी तिला बिअर ऑफर केली. पण त्यावेळी ती बिअर घ्यायला थोडे आढेवेढे घ्यायला लागली. मी तिला प्रेमाने आग्रह केला आणि तिला पटवून द्यायला लागलो की बिअर घेतली की तिला एकदम लाईट वाटेल आणि सगळा क्षीण निघून जाईल.
पुन्हा तिने थोडे आढेवेढे घेतले पण शेवटी मी तिचे मन वळवण्यात यशस्वी झालो आणि तिने बिअर घेतली. ‘चिअर्स’ करत आम्ही बिअरचे घोट घेत घेत गप्पा मारायला लागलो. फ्रिजवरील एका छोट्या बास्केटमध्ये काही ड्राय फ्रूट्सच्या पुड्या होत्या त्या घेऊन आम्ही स्नॅक्स म्हणून खाऊ लागलो.
टिव्ही चालू होता आणि एम टिव्हीवर बारीक आवाजात गाणी चालू होती. मध्ये मध्ये एखादे सेक्सी गाणे लागत होते आणि आम्ही दोघेही बिअर घेता घेता उत्सुकतेने तो चॅनल बघत होतो.
बिअरचा इफेक्ट, त्या सेक्सी गाण्यांचा इफेक्ट माझ्यावर व्हायला लागला. माझी उत्तेजना वाढायला लागली. मी मध्ये मध्ये दिपालीकडे बघून बोलत होतो आणि बोलता बोलता तिला न्याहाळत होतो.
ती पण मस्त शॉवर घेऊन फ्रेश झालेली दिसत होती. ड्रायरने तिने केस वाळवलेले दिसत होते पण तरीही ते किंचित ओलसर दिसत होते आणि त्याच्या बटा तिच्या चेहऱ्यावर आल्याने तिचा चेहरा सेक्सी दिसत होता!
नाईट ड्रेस म्हणून तिने एक गुलाबी रंगाचा टि-शर्ट आणि स्लॅक घातली होती. टि-शर्ट थोडा टाईट होता त्यामुळे तिच्या छातीच्या उभाराचा आकार उठून दिसत होता. तिच्या आतील ब्रेसीयरचा शेपही त्यातून दिसत होता.
मा‍झ्या बाजूला चेअरवर बसलेली असताना ती मध्ये मध्ये एक पाय लांब करायची तर दुसरा दुमडून चेअरवर घेत होती. तिची स्लॅकही थोडी टाईट होती तेव्हा तिच्या हालचालीने तिचे लांब पाय, भरीव मांड्या आणि गरगरीत नितंबाचा आकार खुलून दिसायचा.
दिपाली आज मला जास्तच सेक्सी दिसत होती आणि त्याने माझी उत्तेजना वेगळ्याच तऱ्हेने वाढत होती. खरे तर बिअर, सेक्सी गाणी आणि ती ह्या सर्वांचा इफेक्ट होता आणि मा‍झ्या पायजम्यात माझा लंड टाईट होत चालला होता.
शेवटी मला रहावले नाही! मी पुढे झुकलो आणि दिपालीचा हात पकडला. तिने माझ्याकडे पाहीले आणि तिला मा‍झ्या डोळ्यातील उत्तेजना नक्कीच दिसली असावी. ती बहुतेक आपला हात सोडवून घेईल असे मला वाटले पण तिने अजिबात काही हालचाल केली नाही. तिच्या डोळ्यातही मला उत्तेजना दिसत होती. बहुतेक एका बिअरच्या नशेने तिच्या अंर्तमनाचा ताबा घेतला होता.
मी तिचा हात धरून तिला ओढले. ती आपल्या जागेवरून उठली. मी तिला ओढत मा‍झ्या जवळ यायला भाग पाडले. आणि मग मी तिला खेचून मा‍झ्या मांडीवर बसवले. पूर्ण वेळ आम्ही एकमेकांच्या नजरेत बघत होतो. मा‍झ्या मांडीवर ती बसल्यावर मी तिला आलींगन दिले आणि मा‍झ्या अंगावर दाबले. ती अजूनही मा‍झ्या नजरेत रोखून बघत होती.
आता तिचा चेहरा मा‍झ्या चेहऱ्याच्या अगदी जवळ होता. तिचा केसांच्या बटांनी आच्छादलेला मादक चेहरा. त्या ओलसर केसांना लावलेल्या शांपूचा सुवास, किंचित थरथरणारे तिचे ओठ आणि पुढे काय घडणार ह्याची उत्सुकता भरलेले टपोरे डोळे. पाहूनच माझा अंगातून एक सणक गेली!
मी पटकन तिच्या ओठांवर माझे ओठ दाबले आणि तिचे चुंबन घ्यायला लागलो. आपोआप तिचा हात मा‍झ्या माने मागे गेला आणि ती मा‍झ्या चुंबनाला साथ द्यायला लागली. माझा एक हात तिला कवेत घेऊन मा‍झ्या अंगावर दाबत होता तर दुसरा तिच्या मांडीवरून फिरत होता. मांडीवरचा हात मी वर नेला आणि तिच्या छातीच्या उभारांवर ठेवला.
मग तिचे उभार दाबत, तिला अंगावर दाबत मी तिचे चुंबन घ्यायला लागलो. तिला मी मांडीवर बसवले होते आणि तिची मांडी मा‍झ्या कडक लंडावर दाबली गेली होती. ती उत्तेजनेने अस्वस्थ हालचाल करत होती त्यामुळे मा‍झ्या लंडाला मसाज झाल्यासारखे वाटत होते. त्याने मी अजून चेकाळत होतो आणि तिचे अजून उत्कटतेने चुंबन घेत होतो.

लगीन घाई भाग : ८

अचानक तिचे अंगही ताठ झाले आणि ती आपली कंबर हलवायला लागली. एक आर्त किंचाळी मारत पुन्हा तिने मला घट्ट आवळून धरले. ती सुद्धा माझ्याबरोबर झडली हे मा‍झ्या लक्षात आले.एकमेकांना घट्ट पकडून आम्ही स्तब्ध पडून राहिलो आणि आमच्या पहिल्या झवण्याचा आणि झडण्याचा आनंद मन:पटलावर ठसवत...

लगीन घाई भाग : ७

दिपाली जराही तक्रार न करता माझे धक्के खोलवर घेऊ लागली. उलट ती तिचा एक हात मा‍झ्या मांडीवर फिरवायला लागली आणि दुसर्‍या हाताने मा‍झ्या गोट्या कुरवळायला लागली. पुन्हा ती ब्लू-फिल्ममधले ज्ञान वापरून मला अनोख्या सुखाची अनुभुती देत राहिली.फ्रॅन्कली! माझा पण तो पहिलाच...

लगीन घाई भाग : ६

आहाहाहाऽऽऽऽ! काय मस्त वाटत होते! प्रथम दुसर्‍या कोणीतरी माझा लंड असा पकडला होता. आणि तो हात दिपालीचा आहे ह्या जाणीवतेने माझी कामोत्तेजना अजूनच पेटत होती. माझा लंड नुसतेच आचके द्यायला लागला आणि त्याची थरथर तिलाही जाणवली.तिने कुतुहलाने वर पाहून मला नजरेनेच विचारले, ‘काय...

लगीन घाई भाग : ५

आमची तोंडे उघडून आम्ही दोघे एकमेकांची जीभ चोखायला लागलो. त्याने आम्ही दोघेही अजून जास्त चेकाळलो! माझा हात कधी तिच्या छातीवर तर कधी मांडीवर तर कधी तिच्या नितंबावर आळीपाळीने फिरत होता, दाबत होता.नुसते तेवढ्यावर माझे समाधान होत नव्हते तेव्हा मी तिच्या टि-शर्टमध्ये हात...

लगीन घाई भाग : ३

एकदा असेच आम्ही सिनेमा थिएटरमध्ये एक इंग्लिश सिनेमा बघत होतो. सिनेमा जुना असल्याने जास्त गर्दी नव्हती आणि आम्ही एका कोपऱ्यात एकटेच बसलो होतो. सवयीप्रमाणे माझे चाळे चालू होते आणि माझा हात दिपालीच्या खांद्यावरून खाली येऊन तिच्या कमीजच्या आतील ब्रेसीयरमध्ये मुक्तपणे फिरत...

लगीन घाई भाग : २

आम्हा दोघांना कळत होते की आता आमच्यात फक्त मैत्री राहिली नव्हती तर प्रेमाचे नाते तयार झाले होते. पण आमच्या प्रेमाची कबुली ना ती मला देत होती ना मी तिला देत होतो. मांजर जसे डोळे मिटून दूध पिते आणि त्याला वाटते की जग आपल्याला पहात नाही तसे आम्ही दोघेही एकमेकांच्या...

लगीन घाई

“दिपाली. आपले हे असे किती दिवस चालत रहाणार? आपल्या ह्या मैत्रीला काय म्हणायचे? ही केवळ मैत्री आहे की अजून काही?” मी दिपालीच्या कानात हळूच म्हणालो.आम्ही चर्नी रोड जवळील सी-फेसच्या कटट्यावर बसलो होतो.“ओऽऽ होऽऽ हो हो होऽऽऽ असे विचारतोय जसे काही तुला माहीतच नाही. तुला पण...

error: नका ना दाजी असं छळू!!