लगीन घाई भाग : ७

दिपाली जराही तक्रार न करता माझे धक्के खोलवर घेऊ लागली. उलट ती तिचा एक हात मा‍झ्या मांडीवर फिरवायला लागली आणि दुसर्‍या हाताने मा‍झ्या गोट्या कुरवळायला लागली. पुन्हा ती ब्लू-फिल्ममधले ज्ञान वापरून मला अनोख्या सुखाची अनुभुती देत राहिली.
फ्रॅन्कली! माझा पण तो पहिलाच ब्लो-जॉब होता तेव्हा मला माझा संयम काबूत ठेवता येत नव्हता. मा‍झ्या अंगातले रक्त सळसळायला लागले. मा‍झ्या लंडातून कामोत्तेजनेची सणक मा‍झ्या डोक्यात गेली.
कोठल्याही क्षणी माझा बांध फुटेल असे मला वाटायला लागले. मी तिला अलर्ट करत म्हणालो,
“ओहहह दिपालीऽऽऽ मला रहावत नाही आता. मी गळणार आता.”
मा‍झ्या वॉर्नींगने दिपालीने काहीही केले नाही आणि ती तसाच माझा लंड चोखत राहिली. मा‍झ्या गोट्या अजून जोमाने कुरवाळत उलट ती अजून मला पेटवू लागली.
‘आहहहहऽऽऽऽ’ करत मी झडायला लागलो. मा‍झ्या विर्याची पहिली पिचकारी दिपालीच्या तोंडात उडाली! तिने किंचित आपले तोंड मागे घ्यायचा प्रयत्न केला पण मी तिचे डोके धरून ठेवले. तिनेही नंतर तोंड अजिबात मागे घेतले नाही आणि ती आवडीने माझा गळणारा लंड चोखत राहिली.
माझा लंड एका मागोमाग एक पिचकाऱ्या तिच्या तोंडात सोडू लागला. मा‍झ्या विर्याने तिचे तोंड भरून गेले. मला खरोखर आश्चर्य वाटत होते की दिपाली पहिली वेळ लंड चोखत होती आणि पहिल्याच वेळी तिने मला तिच्या तोंडात गळायला लावले. नुसते मला गाळून ती थांबली नाही तर माझे विर्य तिने तोंडात सामवून घेतले.
मला खरोखर धन्य वाटायला लागले की आपण तिची आपली बायको म्हणून योग्य निवड केली. आपल्या पार्टनरला अशी जोमाने साथ देणारी आणि पहिल्या सेक्सपासून त्याला सुख देणारी. आदर्श बायको!
दिपालीच्या तोंडातील मा‍झ्या त्या पॉवरफूल सत्खलनाने मला थोडा थकवा जाणवला. मी मागे अंग टाकून चेअरवर रेलून बसलो आणि डोळे मिटून दम घेऊ लागलो. दिपालीने मा‍झ्या लंडावरून तोंड वर घेतले आणि माझा लंड तिच्या ओल्या तोंडातून सुळकन बाहेर पडला. मला डोळे उघडून दिपालीकडे पहाण्याचेही भान नव्हते तेव्हा मी तसाच पडून राहिलो.
काही मिनीटानंतर मी भानावर आलो आणि मी डोळे उघडले. मी समोर पाहीले तर मला दिपाली दिसली नाही. मी झटकन उठून सरळ बसलो आणि विचार करू लागलो की ही गेली कोठे?. नंतर मग मला बाथरूममध्ये पाण्याचा आवाज आला तेव्हा मा‍झ्या लक्षात आले की ती बाथरूममध्ये होती.
मी रिलॅक्स होऊन परत मागे रेलून बसलो आणि तिची बाहेर यायची वाट पाहू लागलो. पाच मिनीटाने दिपाली बाहेर आली. माझ्याकडे पाहून ती प्रसन्नपणे हसली आणि मी पण तिच्याकडे पाहून प्रेमाने हसलो. मी उठून उभा राहिलो आणि बाथरूममध्ये जात तिला म्हणालो,
“आलोच पाच मिनीटात.”
नंतर मी बाथरूममध्ये गेलो आणि लघवी वगैरे करून, तोंड वगैरे धुवून फ्रेश झालो. पाच-सात मिनीटांनी मी बाहेर आलो आणि पाहीले तर दिपाली बेडवर झोपली होती. तिने आपल्या नग्न अंगावर ब्लॅन्केट घेतले होते आणि छातीपर्यंत आपले अंग झाकले होते. बेडरेस्टला ऊशी लावून ती त्यावर रेलून पडली होती.
आमची पुन्हा नजरानजर झाली आणि आम्ही दोघेही हसलो. मी तसाच बेडजवळ गेलो आणि ब्लॅन्केट उचलून आत शिरलो. मग मी दिपालीच्या बाजूला झोपलो आणि तिच्याकडे मी प्रेमाने पाहीले.
ब्लॅन्केटच्या आत आमची नग्न शरीरे एकमेकांना भिडली. मी तिला कवेत घेतले आणि ती मा‍झ्या अंगाला बिलगली. तिच्या उघड्या पाठीवरून मी प्रेमाने हात फिरवायला लागलो आणि ती मा‍झ्या छातीवर हात फिरवायला लागली.
काही क्षण आम्ही तसेच शांत पडून प्रेमाने एकमेकांना कुरवाळत राहिलो आणि आमच्या नग्न अंगाची ऊब एकमेकांना देत राहिलो.
मी दिपालीबरोबर आत्तापर्यंत काय काय केले ते आठवत होतो आणि पुढे मला काय करायचेय ह्याचा विचार करू लागलो. त्या विचारांनी माझ्यातील कामवासना पुन्हा जागी झाली आणि मी उत्तेजित व्हायला लागलो.
मी वळलो आणि दिपालीचे तोंड वर करून तिच्या ओठावर मी माझे ओठ टेकवले. ती पण अधीरतेने मला चुंबन द्यायला लागली. आम्ही एकमेकांना मिठी मारत आमच्या चुंबनाची तिव्रता वाढवली. एकमेकांच्या जीभा चोखत चोखत आम्ही उत्कटतेने चुंबन घेत राहिलो.
माझा कडक होत चाललेला लंड तिच्या योनीभागावर दाबला जाऊ लागला. ती पण आपली योनी मा‍झ्या लंडावर दाबत होती. पहाता पहाता माझा लंड पुन्हा कडक झाला आणि ताठ होऊन तिच्या योनीला थडकू लागला.
ब्लॅन्केटच्या आत मी तसाच उठलो आणि दिपालीच्या अंगावर चढलो. आपल्या हातावर मी मा‍झ्या अंगाचा भार घेतला होता जेणेकरून ती दबली न जावी. एका हातावर शरीर पेलत मी दुसरा हात आमच्या मांड्यांमध्ये नेला. माझा कडक लंड पकडून मी तो तिच्या योनीवर ठेवला. तिची योनी ओलसर लागत होती म्हणजे ती पण तयार झाली होती.
मी जोर देत होतो पण माझा लंड तिच्या योनीत घुसत नव्हता. तेव्हा तिने आपले पाय फाकवून थोडे वर घेतले आणि आपला हात आमच्या जांघेत नेत माझा लंड पकडला. त्याचा सुपाडा तिने बरोबर तिच्या योनीच्या भोकावर ठेवला आणि तिने मा‍झ्या नितंबाला धरून मला आत घुसवायचा इशारा केला.
मा‍झ्या लंडाचा सुपाडा जसा दिपालीच्या योनीतील भोकात शिरला तशी कामसुखाची एक तिव्र सणक मा‍झ्या लंडातून वर गेली! मला असे वाटायला लागले की एका झटक्यात आपला लंड तिच्या योनीत घुसवावा.
पण तसे करून मला माझा उतावळेपणा तिला दाखवायचा नव्हता. तसेच तिला त्रास होईल असे काही पहिल्याच वेळी मला करायचे नव्हते. तेव्हा मी मुश्किलीने संयम बाळगत पुढील हालचाल केली. हळूहळू मी तिच्या योनीत लंड घुसवू लागलो.
जसजसे तो तिच्या मुलायम योनीत शिरत गेला तसतसे दिपालीच्या तोंडातील उसासे वाढत गेले. तिला नक्कीच त्रास होत असावा पण ती आपल्या वेदना दाबून ठेवत होती. तिने आपले डोळे बंद केले होते आणि खालचा ओठ ती दातात धरून वेदना सहन करत होती.
जेव्हा माझा लंड मुळापर्यंत तिच्या योनीत घुसला आणि आमच्या जांघा एकमेकांना चिकटल्या तेव्हाच मी थांबलो. काही क्षण स्तब्ध राहून मी दिपालीच्या चेहऱ्याकडे पहात राहिलो. तिच्या योनीतील वेदना कमी होईपर्यंत मी तिला उसंत देत होतो.
मला थांबलेले पाहून तिने हळूच डोळे उघडले आणि नजरेनेच मला विचारले, ‘काय झाले?’
मी हळूच तिला विचारले,
“यु ओके, दिपाली? तुला त्रास तर होत नाही ना जास्त?”
“हुंम्म्म. होतोय थोडा थोडा. बट ईट्स ओके.” तिने हुंकारत उत्तर दिले.
मी हळूहळू माझे नितंब उचलत माझा लंड तिच्या योनीतून बाहेर काढला. तिच्या घट्ट योनीचे आवरण मा‍झ्या लंडाला घासत मसाज करत होते. त्याचा ओलसरपणा, मुलायमपणा प्रचंड सुखदायक होता!
जेव्हा मा‍झ्या लंडाचा जेमतेम सुपाडा तिच्या योनीत राहिला तेव्हा मी पुन्हा लंड आत घुसवायला लागलो. पुन्हा मी लंड मुळापर्यंत तिच्या योनीत घुसवला. काही क्षण थांबून मी तिची रिॲक्शन बघितली आणि पुन्हा बाहेर काढला. मग हळूहळू आत-बाहेर करत मी तिला झवायला लागलो.
अजिबात घाई न करता एका तालात मी तिला झवत होतो. माझे हे पहिलेच झवणे होते तेव्हा प्रचंड कामोत्तेजना मला लंडात जाणवत होती. मा‍झ्या भावनांवर कंट्रोल ठेवणे मला खूप कठिण जात होते. पण आमची पहिलीच झवाझवी अविस्मरणीय व्हावी म्हणून मी संयमाने तिला झवत होतो.
दोन तीन मिनीटांनी आम्ही एक ऱ्हिदम पकडला. ज्या तालात मी वरून खाली लंड घालून तिला झवत होतो त्याच तालात ती खालून वर आपली योनी उचलत मला साथ देत होती.
तिला आता मा‍झ्या लंडाची सवय व्हायला लागली होती. तिच्या वेदना गायब झाल्या होत्या आणि ती खऱ्या अर्थाने आमचे झवणे एंजॉय करायला लागली होती.
मध्येच ती आपल्या पायाचा विळखा मा‍झ्या कंबरेला घालून मला घट्ट पकडून ठेवत होती. त्याने मला जास्त मागे-पुढे होता येत नव्हते. मग मी जोर लावला की ती मला सोडून देत होती.
आमचे पहिले-वहिले झवणे आता आम्ही दोघेही मनापासून एंजॉय करायला लागलो. प्रत्येक धक्क्यागणीक माझी उत्तेजना वर वर जायला लागली. मा‍झ्या धक्क्याचा जोर वाढत गेला. आता मी तिला काय वाटेल की तिला त्रास होईल ह्याची फिकीर करत नव्हतो.
तिला पण माझा हा आक्रमकपणा आवडेल ह्याची मला खात्री होती. तेव्हा मी जोमाने तिला झवायला लागलो. ती पण उत्कटपणे खालून वर धक्के मारत झवून घ्यायला लागली.
आता आम्ही एकमेकांच्या अंगाशी झुंजत होतो. मी कितीही कंट्रोल ठेवला तरी मला मा‍झ्या लंडातील उत्तेजना जास्त थोपवता आली नाही.
माझी कामोत्तेजना शिगेला पोहचली. आणि “दिपालीऽऽऽऽ मीऽऽऽऽ गळतोयऽऽऽऽ” असे डिक्लेर करत मी तिच्या योनीत खसकन एक शेवटचा धक्का मारला आणि तिला गच्च पकडून तिच्या योनीत गळायला लागलो.
दिपालीनेही मला गच्च मिठी मारली आणि मा‍झ्या ओठांवर आपले ओठ दाबत ती माझे चुंबन घ्यायला लागली. तिनेही आपली योनी घटटपणे मा‍झ्या लंडावर दाबून ठेवली. मी एका मागोमाग एक विर्याच्या पिचकाऱ्या तिच्या योनीत सोडत होतो.
इतकी प्रचंड कामोत्तेजना मी कधीही अनुभवली नव्हती! माझी सगळी शक्ती मा‍झ्या लंडावाटे मी तिच्या योनीत सोडत आहे असे मला वाटत होते.

लगीन घाई भाग : ८

अचानक तिचे अंगही ताठ झाले आणि ती आपली कंबर हलवायला लागली. एक आर्त किंचाळी मारत पुन्हा तिने मला घट्ट आवळून धरले. ती सुद्धा माझ्याबरोबर झडली हे मा‍झ्या लक्षात आले.एकमेकांना घट्ट पकडून आम्ही स्तब्ध पडून राहिलो आणि आमच्या पहिल्या झवण्याचा आणि झडण्याचा आनंद मन:पटलावर ठसवत...

लगीन घाई भाग : ६

आहाहाहाऽऽऽऽ! काय मस्त वाटत होते! प्रथम दुसर्‍या कोणीतरी माझा लंड असा पकडला होता. आणि तो हात दिपालीचा आहे ह्या जाणीवतेने माझी कामोत्तेजना अजूनच पेटत होती. माझा लंड नुसतेच आचके द्यायला लागला आणि त्याची थरथर तिलाही जाणवली.तिने कुतुहलाने वर पाहून मला नजरेनेच विचारले, ‘काय...

लगीन घाई भाग : ५

आमची तोंडे उघडून आम्ही दोघे एकमेकांची जीभ चोखायला लागलो. त्याने आम्ही दोघेही अजून जास्त चेकाळलो! माझा हात कधी तिच्या छातीवर तर कधी मांडीवर तर कधी तिच्या नितंबावर आळीपाळीने फिरत होता, दाबत होता.नुसते तेवढ्यावर माझे समाधान होत नव्हते तेव्हा मी तिच्या टि-शर्टमध्ये हात...

लगीन घाई भाग : ४

दिपाली अजूनही डोळे मिटून उभीच होती आणि नंतर भानावर आली. तिला वाटले होते की मी पुढे काही करेन पण मी तिला सोडून दिले होते.तिने डोळे उघडल्यावर मी तिच्याकडे पाहून हसलो आणि मिश्किलपणे म्हणालो,“निघायचे का आपण आता? बाकी सगळे रात्री. परत आल्यावर.”दिपाली थोडी ओशाळली आणि लाजत...

लगीन घाई भाग : ३

एकदा असेच आम्ही सिनेमा थिएटरमध्ये एक इंग्लिश सिनेमा बघत होतो. सिनेमा जुना असल्याने जास्त गर्दी नव्हती आणि आम्ही एका कोपऱ्यात एकटेच बसलो होतो. सवयीप्रमाणे माझे चाळे चालू होते आणि माझा हात दिपालीच्या खांद्यावरून खाली येऊन तिच्या कमीजच्या आतील ब्रेसीयरमध्ये मुक्तपणे फिरत...

लगीन घाई भाग : २

आम्हा दोघांना कळत होते की आता आमच्यात फक्त मैत्री राहिली नव्हती तर प्रेमाचे नाते तयार झाले होते. पण आमच्या प्रेमाची कबुली ना ती मला देत होती ना मी तिला देत होतो. मांजर जसे डोळे मिटून दूध पिते आणि त्याला वाटते की जग आपल्याला पहात नाही तसे आम्ही दोघेही एकमेकांच्या...

लगीन घाई

“दिपाली. आपले हे असे किती दिवस चालत रहाणार? आपल्या ह्या मैत्रीला काय म्हणायचे? ही केवळ मैत्री आहे की अजून काही?” मी दिपालीच्या कानात हळूच म्हणालो.आम्ही चर्नी रोड जवळील सी-फेसच्या कटट्यावर बसलो होतो.“ओऽऽ होऽऽ हो हो होऽऽऽ असे विचारतोय जसे काही तुला माहीतच नाही. तुला पण...

error: नका ना दाजी असं छळू!!