लगीन घाई भाग : ५

आमची तोंडे उघडून आम्ही दोघे एकमेकांची जीभ चोखायला लागलो. त्याने आम्ही दोघेही अजून जास्त चेकाळलो! माझा हात कधी तिच्या छातीवर तर कधी मांडीवर तर कधी तिच्या नितंबावर आळीपाळीने फिरत होता, दाबत होता.
नुसते तेवढ्यावर माझे समाधान होत नव्हते तेव्हा मी तिच्या टि-शर्टमध्ये हात घालून तिच्या ब्रेसीयरवरून तिची छाती दाबत होतो.
कधी कधी तिच्या कंबरेवर तिच्या स्लॅकमध्ये हात घालून तिच्या पॅन्टीवरून तिचे नितंब दाबत होतो. तिच्या स्लॅकमध्ये मी हात घातला की ती माझा हात काढून घ्यायला बघायची. तिचा तो किंचित विरोध पाहून मी काही क्षणांनी हात काढून घेत होतो.
शेवटी पुन्हा मला रहावले नाही. मी दिपालीला थोडे मागे केले आणि सरळ तिच्या टि-शर्टला हात घातला. तिचा टि-शर्ट काढून टाकायला मी वर करू लागलो. काही सेकंद तिला कळले नाही की मी काय करतोय ते. पण जेव्हा तिच्या लक्षात आले की मी तिचा टि-शर्ट काढतोय तेव्हा ती मला थांबवत अस्वस्थपणे म्हणाली,
“नाही, दिनेश. ह्याच्या पुढे नको.”
“हे कमॉन. का नाही? आता आपल्याला पुढची स्टेप घ्यायलाच पाहिजे. त्यासाठी आपण तयार आहोत.”
“नाही!” तिने निक्षून म्हटले, “मी तरी तयार नाही. तुला मी आधीही सांगीतले. लग्नाआधी आपण सेक्स करायचा नाही.”
“का नाही? त्याने काय फरक पडणार आहे? आणि तू कशी तयार नाहीस. तुला पण हवे आहे. तुझे मन जरी ते नाकारत असले तरी तुझ्या शरीराला ते हवे आहे. तुला ते जाणवतेय आणि मलाही जाणवतेय. मग आपली ही गरज आपण का मारायची? मला तुला करायची इच्छा आहे. आणि तुला पण करून घ्यायची इच्छा आहे.”
“उगाच काहीही बोलू नकोस. मला नाही तसे काही वाटत.”
दिपालीने हळूच असे म्हटले खरे पण तिचा आवाज कापत होता. म्हणजे ती मनापासून ते बोलत नव्हती.
तेव्हा तिला अजून उत्तेजित करायला मी हळूच तिच्या कानात कुजबूजत म्हणालो,
“मी तुझे कपडे काढून तुला नग्न करेन. तू पण माझे कपडे काढून मला नग्न कर. मला माहीत आहे. तुला माझा तो हातात घ्यायची खूप इच्छा आहे. माझा तो तुला तोंडात घ्यायचा आहे. माझा जाडजूड तो तुला चांगला चाटायचा आहे. आणि मग त्याला तुझ्या तिच्यात तुला घ्यायचा आहे.”
“शी! दिनेश. किती घाण घाण बोलतोस.” दिपालीने लाजेने चूर चूर होत म्हटले.
“मला पण तुझी खालची ती तोंडात घ्यायची आहे. तिला किस करायचे आहे. तिच्यात माझी जीभ घालायची
आहे. तिच्या वरचा तो दाणा मला चोखायचा आहे.” मी असे बोलून तिला चेकळवणे चालू ठेवले.
“ओहहहऽऽऽ दिनेशऽऽऽऽ कितीऽऽऽऽ घाणऽऽऽ बोलतोयसऽऽऽ मलाऽऽऽ कसेतरीचऽऽऽ होतेयऽऽऽ प्लिजऽऽऽ नकोऽऽऽ नाऽऽ बोलूसऽऽऽ असेऽऽऽ काहीऽऽऽ” दिपालीने डोळे मिटून उत्तेजीतपणे म्हटले.
“नाही बोलणार. अजिबात नाही बोलणार. त्यापेक्षा आपण करुया. जे मी बोलतोय ते करुयात.” मी पुन्हा कुजबूजत मादकपणे म्हणालो.
“नक्कोऽऽऽ नाऽऽऽ रेऽऽऽ आत्ताऽऽऽ आपणऽऽऽ लग्नानंतरऽऽऽ करुयातऽऽऽ” ती पुन्हा क्षीण विरोध करत म्हणाली.
“लग्नाला अजून बराच अवकाश आहे, डिअर. तोपर्यंत कशाला तळमळायचे? उलट आत्तापासून आपण ही मजा घ्यायला सुरुवात करुयात.” मी माझे घोडे दामटवत ठेवले.
“नो डिअर, नो!” ती अजूनही नकार देत होती.
“येस डिअर, येस्स!” मी निर्वाणीचे म्हणालो आणि तिच्या ओठांवर पुन्हा ओठ दाबले.
पुन्हा आम्ही एका दिर्घ चुंबनात मग्न झालो. तिचे कसून चुंबन घेत मी तिला प्रेमाने म्हणालो,
“आय लव यु, दिपाली! आय लव यु व्हेरी मच!”
“आय अल्सो लव यु व्हेरी मच, दिनेश!” तिने प्रत्युत्तर दिले.
काही क्षण आम्ही तसेच किस करत राहिलो. मग तिचे चुंबन घेता घेता मी तिला मा‍झ्या मांडीवरून उठवले आणि आम्ही दोघे उभे राहिलो.
मग मी मागे झालो आणि तिच्या नजरेला नजर देत मी तिच्या टि-शर्टला पुन्हा हात घातला. तिचा टि-शर्ट पकडून मी काढायला सज्ज झालो पण एक क्षण थांबून पाहू लागलो की तिचा पुन्हा काही विरोध आहे का ते.
पण ती शांत उभी होती आणि तिने आपले डोळे मिटून घेतले. मग मी तिचा टि-शर्ट हळूहळू वर करायला लागलो. तिच्या उभाराच्या वर तो गेला तेव्हा एका झटक्यात मी तिचा टि-शर्ट काढून टाकला.
मग मी तिचा हात पकडून मा‍झ्या सदऱ्यावर ठेवला आणि तिला सदरा पकडायला लावला. तिचा हात धरून मी माझा सदरा वर करून तिला तो काढायला सुचीत केले. ती डोळे मिटून लाजत लाजत माझा सदरा काढायला लागली.
मी हात वर करून तिला सदरा काढू दिला. तिने सदरा काढला आणि बाजूला टाकला. ती अजूनही डोळे मिटून उभी होती आणि माझी नजर तिच्या ब्रेसीयरमध्ये लपलेल्या उभारांवर खिळली.
मा‍झ्या अपेक्षेप्रमाणे तिच्या छातीचे उभार मस्त भरलेले दिसत होते. गुलाबी रंगाच्या ब्रेसीयरमध्ये त्याचा गुबगुबीतपणा मावत नव्हता. पहाताच क्षणी मी तिच्या उभारांच्या प्रेमात पडलो! अनाहुतपणे माझे हात वर गेले आणि मी तिचे दोन्ही उभार दोन हातात पकडून कुरवळायला लागलो.
दिपालीच्या तोंडातून मादक उन्माद बाहेर पडला! ती लज्जेने डोळे मिटून तशी उभी राहिली आणि माझ्याकडून आपली छाती दाबून घेऊ लागली. आता तिचे ते मदमस्त उभार नग्न बघायची माझी इच्छा तिव्र झाली!
मी तिच्या छातीवरील हात तसेच तिच्या बगलेत नेले आणि तिला पुढे ओढत मा‍झ्या मिठीत घेतले. ती लगेच मला चिकटली आणि मा‍झ्या खांद्यावर मान टाकून मला बिलगून उभी राहिली.
मी तिच्या बगलेत नेलेले हात तिच्या पाठीवर आणले आणि तिच्या उघड्या पाठीवर हात वरून-खाली फिरवायला लागलो. काही क्षण तिच्या पाठीचे स्पर्शसुख घेतल्यावर माझी बोटे पाठीवर तिच्या ब्रेसीयरच्या हूकावर स्थिरावली.
तिच्या ब्रा ची आडवी पटटी धरून मी ब्रा चा हूक उघडला. ब्रेसीयरचा हूक काढल्याबरोबर मी तिच्या खांद्यावरील पटट्या खाली सरकवल्या आणि पुढून तिची ब्रेसीयर खेचली. क्षणार्धात दिपालीच्या छातीचे उभार मा‍झ्या नजरेसमोर नग्न झाले!
वाऊऽऽऽ! किती सेक्सी होती तिची छाती! गोल गरगरीत दोन चेंडूसारखे. त्यावर एक रुपयाच्या नाण्याच्या आकाराचा चॉकलेटी अरोला आणि त्याच्या मध्यावर ताठलेला निप्पल! असे वाटायला लागले की नुसते तिच्या उभारांकडे बघत रहावे.
अचानक माझे लक्ष बाजुच्या ड्रेसींग टेबलच्या आरशात गेले. आरशात मला दिपालीचे साईडने प्रतिबिंब दिसत होते. तिचे मादक वळणदार अंग, कंबरेच्या वर नग्न असलेले अंग, वरती नग्न असलेली छाती, त्या छातीचा गोल चेंडूसारखा गरगरीत आकार, त्या चेंडूला बोर चिकटवल्यासारखा तिचा ताठलेला निप्पल. सगळे बघून मी धुंद झालो!
मी पटकन दिपालीला फिरवले आणि आरश्याकडे तिचे तोंड करून तिला उभे केले. आणि मग मी तिच्या मागे उभा राहिलो आणि मागून तिला चिकटलो. तिच्या खांद्यावर माझी हनुवटी टेकवून मी तिच्या कानाच्या पळीला जीभ लावायला लागलो.
त्याने तिला गुदगुल्या झाल्या आणि तिने सिस्कारा सोडत आपली मान आकसली. मी हळूच तिच्या कानात कुजबुजलो,
“दिपाली. डोळे उघड ना. अशी लाजतेस काय. जरा बघ तरी समोर. आपण कसे दिसतोय ते.”
मी तसे म्हटल्यावर दिपालीने हळूच आपले डोळे उघडले आणि समोर आरशात आमच्या प्रतिबिंबाकडे पाहीले. तिच्या डोळ्यात प्रचंड शरम आणि चेहऱ्यावर लज्जा होती! आरशात ती अर्धनग्न दिसत होती आणि मी अर्धनग्न तिच्या मागे चिकटलेलो होतो. ति
च्या कंबरेवर माझे हात होते आणि मी तिच्या खांद्यावर हनुवटी टेकवून समोर पहात होतो. समोर आरशात आमची नजरानजर झाली आणि ती लाजून हसली. मी पण हसलो आणि तिला मागे मा‍झ्या अंगावर दाबले.
माझा पायजम्यातला कडक लंड तिच्या दोन नितंबाच्या फटीत रुतला होता. तिला मी मागे खेचले तेव्हा तिला त्याचा आकार स्पष्ट जाणवला! मग तिला मा‍झ्या लंडाचा कडकपणा अजून जाणवून द्यायला मी मागून तिच्या नितंबाला हलके धक्के मारू लागलो.
मागून दाब देत मी तिच्या नितंबाच्या फटीत माझा कडक लंड खुपसू लागलो. ती पण आपल्या नितंबाची हालचाल करायला लागली आणि आपले नितंब अजूनच मा‍झ्या लंडावर दाबायला लागली. कामोत्तेजनेचा दाह तिला सुद्धा चेतवू लागला होता.
आपोआप माझे हात पुढून वर आले आणि मी दिपालीची नग्न छाती दाबायला लागलो. मी तिची छाती दाबत होतो, त्यांना कुरवाळत होतो, कुस्करत होतो. तिचा निप्पल धरून मी दाबत होतो, चुरगळत होतो. ती मा‍झ्या लंडावर नितंब दाबून आपली कंबर हलवत होती आणि डोळे मिटून मागे मा‍झ्या खांद्यावर डोके टाकून चित्कारत होती.
अचानक दिपाली वळली आणि पुढून मला चिकटली! मी तिला घट्ट दाबून धरले ज्याने तिच्या छातीचे उभार मा‍झ्या छातीखाली चिरडले गेले. तिच्या गुबगुबीत छातीचा मा‍झ्या उघड्या अंगावरचा स्पर्श मला अजून उत्तेजित करत होता.
माझे हात तिच्या मागून खाली गेले आणि मी तिचे नितंब धरून तिच्या योनीचा भाग मा‍झ्या कडक लंडावर दाबला. काही क्षण तिला मी तसे दाबत राहिलो आणि ती मा‍झ्या खांद्यावर डोके ठेवून मला चिटकून उभी राहिली. मग ती आपला हात मा‍झ्या छातीवरून फिरवायला लागली.
तिच्या हाताला माझा निप्पल लागला तर ती बोटाने त्याला कुरवाळू लागली. त्याने मला मजा वाटली आणि मी तिचे डोके मा‍झ्या निप्पलकडे दाबले. दिपालीला हिंट मिळाली आणि तिने हळूच आपले तोंड मा‍झ्या निप्पलवर आणले. आणि मग ती मा‍झ्या निप्पलला किस करू लागली.
मध्येच आपली जीभ बाहेर काढून ती माझा निप्पल चाटत होती. तिच्या ह्या चाळ्यांनी मी चेकाळत होतो आणि तिचे नितंब दाबून तिला अजून मा‍झ्या लंडावर दाबत होतो.
अनाहुतपणे दिपालीचा हात मा‍झ्या लंडावर घेला आणि ती पायजम्यावरून माझा लंड चाचपायला लागली. तिचा मुलायम हात या आधी अनेकदा मा‍झ्या लंडावर फिरला होता पण आता ती अर्धनग्न मला चिकटली होती तेव्हा तिच्या हात फिरवण्याची एक वेगळी उत्तेजना मला जाणवत होती.
काही क्षण तिला माझा लंड कुरवळायला दिल्यानंतर मी तिच्या हातावर हलके धक्के मारू लागलो. ती आपला घात जास्तच मा‍झ्या लंडावर दाबायला लागली. मला अजून मला वाटली आणि मी अजून धक्के मारू लागलो.
मी तिच्या कानाजवळ तोंड नेले आणि हळूच तिला म्हणालो,
“नुसते वरून काय माप घेतेस? त्याला बाहेर काढून बघ.”
“ऊंहूंऽऽऽ” तिने लाजत नकार दिला.
“उंहूं काय? किती वेळ लाजणार? आत्ता नाही तर नंतर त्याला तुला बघायचे आहेच. मग काढ त्याला बाहेर.” मी हसून तिला म्हणालो.
“ऊंहूंऽऽऽ मी नाही. मला लाज वाटते!” पुन्हा तिने लाजून मा‍झ्या छातीवर तोंड घुसळून म्हटले.
“परत तेच. लाजायचे काय त्यात? बर मग बाहेर काढू नकोस. पायजम्यात हात घालून बघ. डायरेक्ट त्याला हात लावून बघ.”
मी तसे म्हटले तरी दिपाली डेअरींग करत नव्हती. तेव्हा मीच तिचा हात धरला आणि कंबरेवर मा‍झ्या पायजम्यात जबरदस्ती घुसवला. तिने आता डेअरींग केली आणि लाजत, शरमत मा‍झ्या पायजम्यात हात घातला. तिच्या हाताला माझी अंडरवेअर लागली. तिने पुन्हा डेअरींग करत मा‍झ्या अंडरवेअरमध्ये हात घातला.
तिच्या हाताची बोटे मा‍झ्या कडक लंडाजवळ पोहचली आणि त्याचा स्पर्श जाणवताच मी उन्मादाने एक सुस्कारा सोडला! तिचा बोटांचा स्पर्श मला खूप आवडला हे मी तिला मुद्दम जाणवून दिले. त्याने तिचे धाडस वाढले आणि तिने आत माझा लंड तिच्या मुठीत पकडला.

लगीन घाई भाग : ८

अचानक तिचे अंगही ताठ झाले आणि ती आपली कंबर हलवायला लागली. एक आर्त किंचाळी मारत पुन्हा तिने मला घट्ट आवळून धरले. ती सुद्धा माझ्याबरोबर झडली हे मा‍झ्या लक्षात आले.एकमेकांना घट्ट पकडून आम्ही स्तब्ध पडून राहिलो आणि आमच्या पहिल्या झवण्याचा आणि झडण्याचा आनंद मन:पटलावर ठसवत...

लगीन घाई भाग : ७

दिपाली जराही तक्रार न करता माझे धक्के खोलवर घेऊ लागली. उलट ती तिचा एक हात मा‍झ्या मांडीवर फिरवायला लागली आणि दुसर्‍या हाताने मा‍झ्या गोट्या कुरवळायला लागली. पुन्हा ती ब्लू-फिल्ममधले ज्ञान वापरून मला अनोख्या सुखाची अनुभुती देत राहिली.फ्रॅन्कली! माझा पण तो पहिलाच...

लगीन घाई भाग : ६

आहाहाहाऽऽऽऽ! काय मस्त वाटत होते! प्रथम दुसर्‍या कोणीतरी माझा लंड असा पकडला होता. आणि तो हात दिपालीचा आहे ह्या जाणीवतेने माझी कामोत्तेजना अजूनच पेटत होती. माझा लंड नुसतेच आचके द्यायला लागला आणि त्याची थरथर तिलाही जाणवली.तिने कुतुहलाने वर पाहून मला नजरेनेच विचारले, ‘काय...

लगीन घाई भाग : ४

दिपाली अजूनही डोळे मिटून उभीच होती आणि नंतर भानावर आली. तिला वाटले होते की मी पुढे काही करेन पण मी तिला सोडून दिले होते.तिने डोळे उघडल्यावर मी तिच्याकडे पाहून हसलो आणि मिश्किलपणे म्हणालो,“निघायचे का आपण आता? बाकी सगळे रात्री. परत आल्यावर.”दिपाली थोडी ओशाळली आणि लाजत...

लगीन घाई भाग : ३

एकदा असेच आम्ही सिनेमा थिएटरमध्ये एक इंग्लिश सिनेमा बघत होतो. सिनेमा जुना असल्याने जास्त गर्दी नव्हती आणि आम्ही एका कोपऱ्यात एकटेच बसलो होतो. सवयीप्रमाणे माझे चाळे चालू होते आणि माझा हात दिपालीच्या खांद्यावरून खाली येऊन तिच्या कमीजच्या आतील ब्रेसीयरमध्ये मुक्तपणे फिरत...

लगीन घाई भाग : २

आम्हा दोघांना कळत होते की आता आमच्यात फक्त मैत्री राहिली नव्हती तर प्रेमाचे नाते तयार झाले होते. पण आमच्या प्रेमाची कबुली ना ती मला देत होती ना मी तिला देत होतो. मांजर जसे डोळे मिटून दूध पिते आणि त्याला वाटते की जग आपल्याला पहात नाही तसे आम्ही दोघेही एकमेकांच्या...

लगीन घाई

“दिपाली. आपले हे असे किती दिवस चालत रहाणार? आपल्या ह्या मैत्रीला काय म्हणायचे? ही केवळ मैत्री आहे की अजून काही?” मी दिपालीच्या कानात हळूच म्हणालो.आम्ही चर्नी रोड जवळील सी-फेसच्या कटट्यावर बसलो होतो.“ओऽऽ होऽऽ हो हो होऽऽऽ असे विचारतोय जसे काही तुला माहीतच नाही. तुला पण...

error: नका ना दाजी असं छळू!!