लव्ह यु डार्लिंग भाग : १०

आता मला मम्मीचे गरम श्वास जाणवू लागले. मग मी जास्त विचार न करता किस थाम्बवला आणि तिचे दोन्ही फाकवुन तिच्या दोन्ही मांड्यांच्यामध्ये आलो आणि मा‍झ्या डाव्या हाताने तिची योनी फाकवली आणि उजव्या हाताच्या बोटाने तिच्या योनीवर थोडा मसाज केला.

माझं उजव्या हाताच मधले बोट वर-खाली फिरवू लागलो आणि मम्मीच्या तोंडातून सुस्कारे सुटू लागले. मग मी जास्त विचार न करता माझी जीभ तिच्या योनीच्या वरून फिरवू लागलो मम्मी आता कंट्रोलच्या बाहेर चालली होती कारण मी तिच्या योनीच्या आतमध्ये जीभ घातली होती आणि तिची योनी चाटत होतो तस तिचा आवाज बाहेर पडत होता.

“आहह.. रोहन.. आहह… आआई.. थांब ना अअअअअअ..”

असा बोलून ती मा‍झ्या डोक्याबरून हात फिरवत होती आणि ओरडत होती.

तिची ओलसर झालेली योनी पूर्ण चाटून काढत होतो. मी माझी जीभ पूर्ण आतमध्ये टाकण्याचा प्रयत्न करत होतो माझी जीभ तिच्या मूत्रमार्गला लागताच मम्मी खूप जोरात ओरडत होती आणि माझे डोके जोरात योनीवर दाबत होती.

आता मी मा‍झ्या जिभे सोबत उजव्या हाताची एक बोट सुद्धा आतबाहेर करत होतो. असाच जोर जोरात योनी चाटताना अचानक तिने कंबर खूप जोरात वर उचलली आणि जोर जोरात श्वास घेऊन माझे डोके जोरात योनी बर दाबून ओरडली,

“अअअअअ… आईई… ह… अहहहह..”

आणि लगेच तिच्या योनीतून खूप मोठा स्त्राव बाहेर आला.

मला समजले की तीच पाणी गळाल आहे आणि तिने तीच पूर्ण शरीर ढिले सोडले आणि जो जोरात श्वास घेत बेडवर निपचित पडून राहिली. तोवर मी तिची पूर्ण पाणी मा‍झ्या जिभेने चाटून साफ केलं आणि तिच्या तिच्या शेजारी मम्मीच्या उजव्या बाजूला पडलो.

“काय झालं मम्मी? अचानक का मोठे मोठे श्वास घेतीयेस.”

“माझा झालं.”

मला सगळं माहीत होतं की तीच पाणी बाहेर आले होते ते तरी सुद्धा मी बोललो,

“काय झालं मम्मी?”

“माझा पाणी निघालं.”

२ मिनिटे आम्ही शांत पडून राहिलो पण माझा काहीच झालं नव्हतं म्हणून मला पुन्हा सुरू व्हावं असं वाटले.

“अच्छा. कस वाटलं तुला?”

“असा मा‍झ्या आयुष्यात पहिल्यांदाच झालं आहे.”

“असा कस याच्या आधी पप्पांसोबत करताना कधीच पाणी बाहेर नाही आले का तुझं?”

“नाही त्यांचं पाणी बाहेर आले की शांत व्हायचे.”

मला लक्षात आले की मम्मीला शांत आणि गरम करायला काय करावे लागणार आहे ते आणि तिला कशाची गरज होती ते.

“मग तुझ्या बॉयफ्रेंडला Thank you नाही बोलणार का डार्लिंग?”

“हो ना Thank you रोहन आणि Love you.”

“रोहन नाही डार्लिंग बोल.”

“हो बाबा, हो डार्लिंग.”

५-१० मिनिटांनी लगेच मी तिला उठून बसवले आणि तिच्यासमोर गुडघ्यावर बसून माझा लंड बराबर तिच्या तोंडासमोर धरून बोललो,

“आता माझे पाणी कोण काढणार?”

“नाही रे रोहन असा नको करायला लावूस मला, मला हे आवडत पण नाही. आणि मी कधी केलं पण नाही.”

“होईल ना सवय डार्लिंग घे लवकर चल.”

“अरे किती घाण वाटते ते तोंडात घ्यायला.”

“काही होत नाही, घे पटकन डार्लिंग.”

“अरे पण बाळा, एवढा मोठा मा‍झ्या तोंडात नाही जाणार रे.”

“असा बोलतेस जसा के पप्पापेक्षा मोठाय माझा.”

“हो रे बाळा त्यांचा एवढा मोठा नाहीये.”

पप्पांपेक्षा मोठा आहे म्हटल्यावर मी अजूनच खुश झालो आणि माझा लंड पूर्ण कडक झाला, म्हटलं बर झालं मम्मीला याची सवय लावायला पाहिजे. मी तिच्या तोंडासमोर माझा लंड हातात धरला आणि तिला इशारा केला की घे म्हणून.

पण मम्मी काही तयार होत नव्हती आणि मग मी तीच डोकं धरलं आणि तिचे ओठ मा‍झ्या लंडापर्यंत पुढे आणले पण ती काय तयार होत नव्हती, “नको नको” बोलत होती पण तिचे पूर्णपणे विरोध पण करत नव्हती.

मला समजले होते की तिला या गोष्टींची सवय नाहीये म्हणूनच ती माझा लंड पर्यंत आणलेले तोंड माघे घेत नव्हती. मग मीच मा‍झ्या लंडाची स्किन मागे घेतली आणि डाव्या हाताने तिचे डोके धरले आणि उजव्या हाताने माझ लंड धरला आणि तिच्या ओठांवर ठेवला.

मम्मीने लगेच डोळे मिटून घेतले मग मी माझा लँडची पुढचे टोक तिच्या ओठांवरून फिरवत होतो आणि मध्ये गालावरून फिरवत होतो. मी जेव्हा माझा लंड तिच्या गालांवरून फिरवायचो तेव्हा ती “नको रोहन” बोलत होती. मग मी लगेच ओठांवरून फिरवायचो मग ती तोंड बंद करून घेत होती. मग मी अस करून मम्मीला म्हटले,

“डार्लिंग तोंड उघड.”

“नको ना रोहन प्लिज मला घाण वाटत आहे.”

“आता लाडात नको येऊ उघड चुपचाप”

मा‍झ्या डाव्या हाताने तिचे डोके धारलेले होते. एवढे बोलून मी तिचे डोके थोडे मा‍झ्या लंडाकडे ओढले आणि बोललो,

“तोंड उघड.”

मम्मीने थोडे तोंड उघडले त्यात मग मी हळूच मा‍झ्या लंडाचे पुढचे टोक घातले तिने ते तोंडात घेतले आणि लगेच बाहेर काढले आणि बाजूला थुंकली आणि बोलली,

“शी रोहन किती घाण आहे हे.”

मी लगेच तिचे तोंड आता दोन्ही हाताने पकडले आणि पुन्हा मा‍झ्या लंडावर धरले आणि तोंड उघडण्याचा इशारा केला. तीनही पुन्हा तोंड उघडले आणि मी परत लंडाचे पुढचे टोक आतमध्ये घातले २-३ वेळा आत बाहेर केल्याबर तिने पुन्हा तोंड बाजूला केलं आणि परत बाजूला थुंकली आणि बोलली,

“काय काय करायला लावणारेस तू देव जाणे.”

मी हसलो आणि पुन्हा डोके पुढे ओढले आणि तिला मी काय बोलायच्या आतच तिनेच पुन्हा तोंड उघडले. मी पुन्हा लंडा तिच्या तोंडात घातला आणि आता अर्धा लंडा आतमध्ये घालून आत बाहेर केला.

आत्ता सुद्धा तिचे डोके धरूनच मी पुढे मागे करत होतो. मला काहीपण करून पूर्ण लंड तिच्या तोंडात द्यायचा होता. मग मी तिचे डोके सोडले तर ती हळूहळू लंड आतबाहेर करत होती.

मग मी आता तिचे दोन्ही हाताने केस गोळा करून पकडले आणि आणि ती लंड आतबाहेर करत होती तेव्हा तिचा डोक्यावर दाब देऊन लंडा पूर्ण तिच्या तोंडात दिला आणि दोन वेळा आत बाहेर केला.

माझा लंडा पूर्ण गळ्यापर्यंत आत गेल्यामुळे तिला श्वास घेता आला नाही आणि तिला ठसका लागला, तस तिने मला जोरात धक्का दिला आणि बेडच्या बाजूलाच उलटी केल्यासारखं करू लागली आणि उठून पळत जाऊन बेसिंगमध्ये उलटी करून आली.

“मम्मी ठीक आहेस ना तू?”

“छि किती घाण आहे रे हे रोहन.”

“चांगलं आहे की मम्मी.”

“तुला लाज आहे की नाहींरे थोडी तरी, एवढा आतमध्ये घालतात का कुणी मला किती त्रास झाला?”

एवढे बोलत बोलत मम्मी बेडजवळ आली मी लगेच तिला पकडले आणि उचलून बेडवर झोपवले.

“आरे थांब एवढी काय घाई करतोयस थांब जर मला दम तर खाऊ दे.”

मी काहीच न ऐकल्यासारखं केलं आणि तिच्या पायांच्यामध्ये जाऊन पाय फाकवले आणि मा‍झ्या लंडाचे पुढचे टोक तिच्या योनीवर घासले आणि थोडे आतमध्ये घातले आणि लगेच तिचे दोन्ही हात माझ्या हातानी पकडून तिला लिप्स किस करू लागलो.

जोमी र जोरात लिप्स चावू लागलो आणि हळूहळू कंबर हलवून माझा लंडा आतमध्ये घालू लागलो. मम्मीपण आता मला जोर जोरात चावे घेत होती आणि मी एक जोरात धक्का दिला तसा मम्मीने माझा किस सोडून जोरात ओरडली,

“आआआई.. ग.. रोहन.. हळू ना..”

मी तिचे हात सोडून तिचे बुब्स चोळू लागलो आणि पुन्हा एकदा लंड बाहेर काढून जोरात धक्का देऊन लंड पूर्ण आतमध्ये घातला, तोच मम्मी पुन्हा ओरडली,

“आआई.. आआहहह…”

मग जास्त विचार न करता मी जोर जोरात धक्के देऊ लागलो. तशी मम्मी जोर जोरात ओरडू लागली,

“आहह.. आहह.. आआई.. आहह.. हळू प्लिज.. आआहहह..”

मी धक्के देताना मम्मीला चावे घेत होतो. लिप्स किस करायला गेलो की मम्मी तोंड फिरवत होती आणि हळू कर बोलत होती.

“अस काय करतेस डार्लिंग, अस नाटक करतीयेस जस काय पहिल्यांदाच आतमध्ये घेतीये?”

“नाही रे बाळा तुझा खूप मोठा आहे आणि त्रास होतोय म्हणून तर ओरडतीये ना.”

“त्रास आवडत आहे का तुला?”

“हो, मला माझा बॉयफ्रेंड आवडत आहे.”

असा बोलताना मी धक्के मारत होतो. मध्ये जोरात एखादा धक्का देत होतो. मी जसा जोरात धक्का द्यायचो तसा ती तिचे बुब्स पण जोरात हलायचे हेच मला खूप आवडतं होत.

“हं मग तुझा बॉयफ्रेंड आहेच तेवढा रोमँटिक.”

“हो ना डार्लिंग. आआआई अहहहह आईग. लव्ह यु डार्लिंग.”

“तुझ्या सोबत बोलता बोलता तुला करायला खूप मज्जा येत आहे मला.”

“हो ना, पण हळूहळू धक्के मार… मध्ये एखादा जोरात धक्का मारतो आणि असा वाटत.. की तुझा पूर्ण पोटापर्यंत आत गेला की काय.. अहहहह.. आआई.. आहह.. उममम..”

मग मी तिच्या डोळ्यात डोळे घालून पाहू लागलो आणि मम्मीपण आता मा‍झ्या डोळ्यात डोळे घालून पाहू लागली आणि तिने इशारा केला किसिंगसाठी आणि तिचे दोन्ही हात मा‍झ्या पाठीभोवती गुंडाळून मला किस साठी आमंत्रित केले.

लगेच मी माझे लिप्स तिच्या लिप्सपाशी नेले आणि मम्मीनेच माझे लिप्स तोंडात धरून ओढू लागली. आता माझ्यापेक्षा मम्मीचा मला जोर जोरात किस करत होती आणि माझे हळूहळू धक्के चालूच होते.

५-१० मिनिटे असेच चालू राहिले मला समजले की माझे पाणी सुटणार आहे मग मी पूर्ण जोशमध्ये येऊन खूप जोरात मोठे श्वास घेऊन धक्के मारायला सुरुवात केली तस मम्मी ओरडू लागली,

“आआह.. आहह.. आहह.. हहह..”

मी धक्के मारता मारता पाणी अचानक जोरात सुटले ते डायरेक्ट तिच्या योनीत सोडले पूर्ण पाणी मम्मीच्या योनीत सोडल्यावर मी माझा लंड आतमध्ये ठेवून तिच्या अंगावरच झोपलो. आणि मोठ मोठे श्वास घेऊ लागलो.

आम्ही दोघेही पूर्ण घामाघूम झालो होतो. मी तसाच मम्मीच्या अंगावर पडून होतो आणि मम्मी मा‍झ्या डोक्यावरून हात फिरवत होती आणि मला म्हटली,

“झालं का समाधान?”

मी काहीच बोललो नाही फक्त पडून राहिलो. दोघेही शांत पडून राहिलो आणि मम्मीच मा‍झ्या डोक्यावरून हात फिरवणे चालूच होत.

मग २ मिनिटाने उठलो आणि शेजारी नॅपकिन सापडला नाही म्हणून मा‍झ्या टीशर्टने तिची योनी साफ करू लागलो. असा करता करता रात्रीचे ३ कधी वाजले समजलेच नाही दोघांना. मम्मीपण बाथरूममध्ये जाऊन आली आणि बोलली,

“झोप आता खूप उशीर झाला झाला आहे.”

“मम्मी Thank you.”

“लव्ह यु डार्लिंग.”

दोघेही खूप थकलो होतो लगेच आम्हाला गाढ झोप लागली आणि दोघेही झोपून गेलो.

लव्ह यु डार्लिंग भाग : ९

एवढे बोलून ती उठायला लागली आणि तिच्या लक्षात आले की माझे तिच्या योनीत सोडलेले सगळे पाणी थोडं बाहेर आले होते. तिने रागात येऊन माझ्याकडे पाहिलं आणि मी समजून गेलो. लगेच मी उठून शेजारचा नॅपकिन घेऊन तिच्या योनीला साफ करायला लागलो. तेवढ्यात तिने नॅपकिन हिसकावून घेतले आणि ती...

लव्ह यु डार्लिंग भाग : ८

मम्मीने अचानक भानावर आल्यासारखे केलं आणि तिच्या डाव्या हाताने माझा उजवा हात धरण्याचा प्रयत्न करू लागली. पण मी माझा हात काय थांबवला नाही आणि चोळणे चालूच ठेवले. ती मध्ये विरोध करायची आणि मधेच मान जोर जोरात इकडे तिकडे फिरवायची. मग मी किस करणे थांबवले आणि आणि मम्मीकडे...

लव्ह यु डार्लिंग भाग : ७

थोड्या वेळाने जेव्हा मम्मीने मला जेवायला आवाज दिला तेव्हा मी हात धुवून डायनिंग टेबल वर जाऊन बसलो मम्मी मला वाढू लागली पण काही बोलत नव्हती मी पण जास्त काही बोलत नव्हतो. मी पटापट जेवलो आणि हात धुवून निघालो. तेवढ्यात मम्मी मला म्हटली, “पोटभर तरी जेव.” “भूक नव्हती मम्मी,...

लव्ह यु डार्लिंग भाग : ६

आता मम्मी पण खूप जोशमध्ये आली होती ती सुद्धा जो जोरात किस करत होती त्यात मी तिला उचलून मा‍झ्या मांड्यांवर बसवले. मी सोफ्यावर बसलो होतो त्यामुळे तिला मांड्यांवर बसवणे अवघड गेले नाही. तिला मांडीवर बसवताना ती काहीच बोलली नाही. आता मात्र आम्ही किसिंगमध्ये गुंग झालो होतो....

लव्ह यु डार्लिंग भाग : ५

“हो का, मला ते जाणवलं होत की तू खुपच पुढे चालला आहे म्हणून तर तुला ‘बास बास’ म्हटले मी आणि त्यात तू मान चाटू लागलास.” “हम्मम्म, आवडली का मी मान चाटलेली?” “नाही आवडली.” “हम्मम. कशी काय आवडणार, तुला तर पप्पानी केलेलं आवडत असेल ना. छोट्या बॉयफ्रेंडच काय किस आवडणार तुला?”...

लव्ह यु डार्लिंग भाग : ४

मम्मीने आता ओठ ढिले सोडले होते फक्त काही रीस्पॉन्स देत नव्हती. मग मी तिचा ओठ ओठात घेऊन चोखत राहिलो कधी खालचा ओठ कधी वरचा ओठ चोखू लागलो. पण तोंड उघडत नसल्यामुळे मला तिची जीभ मा‍झ्या तोंडात घेता येत नव्हती. आता मी “हम्मम उमम्म्मम” असा आवाज काढत तिचे ओठ ओठात घेत होतो....

लव्ह यु डार्लिंग भाग : ३

आता मात्र मम्मी खूप चिडली आणि मला काहीपण बोलू लागली. पण तेवढ्यात सुद्धा मी हार मानली नाही कारण मला माहित होतं आत्ता जर थांबलो तर परत कधीच मम्मीला झवायला भेटणार नाही. कसंबसं करून मम्मीला शांत केलं आणि परत पुढे गेम चालू केला. “ओठांवर मिळणार नाही, गालावर करायची असेल तर...

लव्ह यु डार्लिंग भाग : २

अचानक मम्मीचा आवाज आला, “रोहन टॉवेल दे रे, मी बाहेरच विसरून आले.” मी लगेच टॉवेल घेऊन देण्यासाठी गेलो असता मम्मीने दरवाजा अर्धवट उघडला आणि टॉवेल घेण्यासाठी हात पुढे केला. हात पुढे करून मम्मी दे म्हटली टॉवेल, तेव्हा मम्मीने माझ्याकडे बघितले. मम्मीचे केस पूर्ण भिजलेले...

लव्ह यु डार्लिंग

आमच्या कुटुंबामध्ये मी, माझे बाबा आणि माझी मम्मी सरिता असे आम्ही तिघेच आहोत. पप्पा एक आयटी कंपनीमध्ये जॉब करतात आणि मम्मी गृहिणी आहे. मम्मी पप्पांची लव मॅरेज आणि दोघेही वेल एज्युकेटेड असल्यामुळे आमच्या घरात वातावरण तसे मोकळे आहे. मम्मीबद्दल सांगायचे झाल्यास मम्मी...

error: नका ना दाजी असं छळू!!