लव्ह यु डार्लिंग भाग : ४

मम्मीने आता ओठ ढिले सोडले होते फक्त काही रीस्पॉन्स देत नव्हती. मग मी तिचा ओठ ओठात घेऊन चोखत राहिलो कधी खालचा ओठ कधी वरचा ओठ चोखू लागलो. पण तोंड उघडत नसल्यामुळे मला तिची जीभ मा‍झ्या तोंडात घेता येत नव्हती.

आता मी “हम्मम उमम्म्मम” असा आवाज काढत तिचे ओठ ओठात घेत होतो. माझे दोन्ही हाताने तिचे तोंड पकडून ठेवले होते आणि किसिंग करत होतो. किस करत करत मी माझे दोन्ही हात तिच्या कमरेवर ठेवले आणि मम्मीला माझ्याजवळ ओढले.

मम्मी काहीच रीस्पॉन्स देत नव्हती फक्त नुसती बसून होती. तिचे शरीर गरम झाल्यासारखे वाटत होते पण तिचे मन तयार नव्हते या गोष्टीला. मी बाकीचा विचार न करता तिच्या कमरेला सोडले नाही.

किस करत करत मी तिच्या कमरेवरून हात फिरवत होतो. मध्ये मध्ये तिच्या दातांवरून जीभ फिरवत होतो पण मम्मी काही तोंड उघड नव्हती आणि मला तिला सांगण्या ऐवजी किस करण्याला प्राधान्य द्या वाटलं कारण गाडी रुळावर आली होती परत ती लिंक तुटू द्यायची नव्हती.

मी तिचा खालचे ओठ मा‍झ्या ओठांमध्ये घेऊन चोखू लागलो आणि दोन्ही हातानी टीशर्ट हलका थोडा वर करून तिच्या पोटावरून हात फिरवू लागलो. मधेच तिच्या बेंबीवरून बोट फिरवू लागलो. मधेच अचानक तिची कंबर दोन्ही हाताने घट्ट दाबत असे.

तिचा श्वास आता मोठा झालेला होता आणि ती हळूहळू उत्तेजित व्हायला लागली होती. मग मी कमरेची घट्ट मिठी थोडी सैल करून परत तिच्या पोटावरून हात फिरवू लागलो. पण हात जास्त वरती नव्हतो घेत. जिथे आपल्या पँटची इलेस्टिक असते त्याच्या किंचित थोडस वरती मी हात फिरवत होतो.

मधेच हात फिरवत होतो, मध्येच घट्ट दाबत होतो, मध्येच हात समोरून पाठीमागे फिरवत होतो. मग मी हळूच तिच्या बेंबीवरून बोट फिरवत होतो आणि एक बोट तिच्या बेंबीत घालत होतो. मम्मीपण किसिंगमध्ये गुंग झाली होती फक्त एवढंच की रीस्पॉन्स देत नव्हती.

अचानक तिला जाणीव झाली की माझा हात तिच्या टीशर्टच्या आतमध्ये आहे. तिने लगेच माझा हात बाजूला काढून टीशर्ट जो थोडाच वर होता तो खाली खेचला. यावरून मला समजले की मम्मीपण किस करण्यामध्ये गुंग झाली होती.

मी पुन्हा हात आतमध्ये घालायचा प्रयत्न करायचो तेव्हा ती हाताने माझा हात तिच्या हाताने बाजूला करू लागली आणि मोठा श्वास घेत बोलली, “बास आता.” आणि थोडं बाजूला तोंड केलं.

मीपण भानावर आलो आणि मोठे श्वास घेऊ लागलो. जसा आपल्याला पळालो की दम लागतो तसा. मी मम्मीच्या डोळ्यात पाहिलं आणि तिने पण मा‍झ्या डोळ्यात पाहिलं, असच बघत राहून तिने लगेच आपली नजर खाली केली आणि श्वास घेऊ लागली.

मम्मी थोडी बाजूला झाली होती मग मी क्षणाचाही विलंब न करता पुन्हा तिच्या कमरेला पकडले जोरात मा‍झ्या जवळ ओढले ती काही बोलणार इतक्यात मी पुन्हा जोरात किसिंग चालू केली.

तिने सुटण्याचा प्रयत्न केला तोवर मी तिला जोरात मिठीत पकडून ठेवले. आम्ही दोघेही बसूनच किसिंग करत होतो. त्यामुळे मिठीत घट्ट पकडल्यामुळे आमचे शरीर एकमेकांना चिकटले होते. मला तिच्या बॉलचा स्पर्श जाणवत होता पण माझे लक्ष फक्त किसिंग वर होते.

मम्मी सुटण्याचा थोडासा प्रयत्न करत होती पण मी सोडत नव्हतो. तिचे ओठ जोर जोरात ओढत होतो. अचानक तिने डोळे उघडून मोठे डोळे करून मला ‘बास’ बोलत होती कारण मी तिचे ओठ सोडत नव्हतो म्हणून तिला बोलता येत नव्हते.

मी तसेच तिच्या डोळ्यात पाहून जोर जोरात किस करत होतो. पण आता तिच्या डोळ्यात अश्रु येऊ लागले होते म्हणून मी पण स्वतःवर कंट्रोल केले आणि आणि किस हळूहळू करू लागलो, पण मम्मीला मिठातून सोडले नाही.

मग मी तिचे ओठ सोडले आणि मानेवर किस करू लागलो एकदा उजव्या बाजूला एकदा डाव्या बाजूला पण मम्मीला मिठातून सोडत नव्हतो. मम्मीच्या मानेवर किस करताना मम्मी बोलत होती, “बास रोहन बास कर सोड आता.” तरी पण मी सोडत नव्हतो मिठी. माझे किसिंग चालूच होते.

मम्मी बोलत होती, “मान चाटू नकोस, प्लिज.” पण मी तिच्याकडे लक्ष देत नव्हतो आणि कधी उजवी कधी डावी मान जिभेने चाटत होतो. मग मी लगेच तिच्या ओठांजवळ ओठ नेले पण तिने तोंड बाजूला केले. मी पुन्हा प्रयत्न केला किस करण्यासाठी पण तिने पुन्हा तोंड बाजूला घेऊन “बास आता एवढे खूप झाले” अस बोलून सुटण्याचा प्रयत्न करू लागली.

मी समजून घेतले की मम्मी आता भानावर आली आहे. जवळपास आम्ही बारा मिनिटे एक शब्द न बोलता किस करत होतो. मम्मीला राग आला तर परत काही भेटणार नाही हा विचार करून मी मम्मीला मिठीतून सोडले आणि मम्मी उठून फ्रेश व्हायला गेली.

दुसर्‍या दिवशी असाच मी अंघोळ करू आलो आणि मम्मीचा मूड कसा आहे पाहवे म्हटले आणि डायरेक्ट किचनमध्ये गेलो आणि चौकटीपासून मम्मीला पाठीमागून पाहू लागलो.

मम्मीने नाईटी घातली होती एकदम सिल्की. ती तिच्या कामात मग्न होती आणि मी तिला पाठीमागून पाहत होतो. तिची फिगर पाहून असा वाटत होतं की जाऊन घट्ट मिठी मारावी आणि तिला उचलून डायरेक्ट बेडरूममध्ये घेऊन जावे.

पण आधी मला मम्मीचा मूड पाहायचं होता की कसा आहे आणि काल जे घडलं त्याबद्दल मम्मीच्या मनात काय चालू आहे. मी असा विचार करताना मम्मी काहीतरी घेण्यासाठी माझ्याकडे फिरली आणि मला पाहून अवाक झाली आणि बोलली,

“तू कधी आलास?”

“आत्ताच आलो, म्हटलं पाहवे माझी गर्लफ्रेंड काय करतीये.”

“रोहन, बास कर ते गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड. जे काल झालं ते बास. परत असलं काही नाही करायचं.”

“पण मम्मी, तो एक साधा गेम होता आणि मी तुला बोललो होतो की जोवर पप्पा येत नाहीत तोवर तू माझी गर्लफ्रेंड आहेस. मग आता अचानक अस का बोलतीयेस?”

“काही नाही जाउदे. तुला बोलण्यात काही अर्थ नाही.”

“बोल ना मम्मी एवढं काय? तुझाच आहे मी.”

“तुला कुठून सुचतात रे या गोष्टी? हे करायचं ते करायचं?”

“मम्मी, मला तू आवडते मग एवढं काय त्यात आणि आता तर तू माझी गर्लफ्रेंड आहेस म्हटल्यावर सुचनारच ना वेडी.”

“हो का. पण मला कालच्याबद्दल तुझ्यासोबत बोलायचं आहे. तू कपडे घालून नाष्टा करायला ये लवकर जा.”

एवढं ऐकून मा‍झ्या पायाखालची जमीनच सरकली. मला वाटलं आत्ता पर्यंत तर मम्मीचा मूड मला पाहिजे तसा होता. पण आत्ता अचानक काय झालं काय माहीत की लगेच मम्मीला त्या टॉपिक वर बोला वाटलं.

मला एकदा वाटायचं की आता इथून पुढे संधी नाही मिळणार आणि एकदा वाटायचं की भेटेल. मग विचार केला आणि म्हटलं की जाऊदे काय होईल ते होईल पण आता माघार नाही घ्यायची कारण पहिली पायरी तर आपण चढलो आहे किस करून. मी मम्मीला “हो” बोललो आणि निघून गेलो.

थोड्या वेळाने फ्रेश होऊन आलो आणि किचनमध्ये डायनिंग टेबल वर बसलो.

“बोला काय बोलायचं आहे तुमच्या बॉयफ्रेंडसोबत तुम्हाला?”

“झाला का सुरू तू पुन्हा? तुला कितीवेळा सांगू की आता आपण आई आणि मुलगा या नात्याने आहोत.”

“मला माहित नाही मम्मी, मी तुला कालच सांगितलं आहे की जोवर पप्पा येत नाही तोवर तू माझी गर्लफ्रेंड आहेस.”

“हा बस आता, मला हेच सांगायचं होत की काल जे घडलं आपल्यात ते कुणाला कळता कामा नये आणि परत हे आपल्यात घडणार नाही याची काळजी घे.”

“मम्मी तू माझ्यावर विश्वास ठेवून मला किस केलास. मग मी कशाला कुणाला सांगू? आणि आपल्यात घडणार नाही म्हणजे तुला मी किस केलेलं आवडल नाही का?”

“एकतर मी तुला किस केला नाही आणि दुसरं म्हणजे तू केलेला किस आवडणं न आवडण्यासारखं यात काहीही नाहीये, पण तू समजले पाहिजे की एका आई-मुलामध्ये या गोष्टी चुकीच्या आहेत आणि हे पाप आहे.”

“मला माहितीये की आई आणि मुलगा यामध्ये या गोष्टी होत नाही. पण वेस्टर्न देशांमध्ये या गोष्टी कॉमन आहेत मम्मी.”

“ते काहीपण असो मला नाही माहीत, पण आता इथून पुढे नको काहीच.”

आता मला समजले होते की मम्मी यातून काढता पाय घेत होती किंवा तिला या गोष्टी करायच्या नव्हत्या पण मला काही करून मम्मीला तयार करायची होती म्हणून उगाचच लाडात येऊन बोललो.

“म्हणजे तुला किस आवडला नाही वाटत माझा? पण मला आवडला तुझा किस मम्मी.”

“मी तुला किस केलेला नाहीये. तूच मला जबरदस्ती किस करत होतास.”

“काही नको बोलू मम्मी. आधी मीच करत होतो तुला किस पण नंतर तू पण माझे ओठ ओढत होतीस.”

“हो का. तू करतच तस होतास, कधी दातांवरून काय जीभ फिरवतोय, ओठ काय ओढतोय परत मानेवर किस काय करतोय आणि त्यात शेवटी माझी मान का चाटत होतास तु?”

“मम्मी मला किसिंग करताना तुझ्यातून जे गरम श्वास जाणवत होते ना त्यामुळे मला कंट्रोल नाही झालं आणि मी उत्तेजित होऊन कुठे किस करू आणि कुठे नको असं झालं आणि त्यात तू मला ‘बास बास’ बोलत होतीस म्हणून तस केलं मी. का आवडलं नाही का तुला मान चाटलेली?”

“तस नाही रे रोहन, पण मी मान चाटणे हे कधी अनुभवले नाही म्हणून जरा वेगळच वाटत होत म्हणून बोलले.”

मम्मी मा‍झ्या प्रश्नांची उत्तरे आता सहज देत होती म्हणजे मला फक्त हाच टॉपिक ताजा ठेवायचा होता म्हणून सारख सारख तेच बोलत होतो.

“मग मान चाटलेली आवडली होती तर मग का थांबवलं मला मम्मी?”

“तू किस करत होता पण तुझा हात कुठे कुठे गेला ते लक्षात आले ना मा‍झ्या. मी तुला किस साठी हो बोलले होते कुठे पण हात लावायला नाही.”

“त्यात काय झालं मम्मी, मी तर फक्त पोटाला हात लावला आणि बेंबीसोबत खेळलो त्यात काय एवढ तेव्हा?”

“लाज वाटते का तुला असा बोलायला?”

“गर्लफ्रेंडसोबत काय लाजयच?”

मम्मी थोडी रागावत बोलली, “परत झाला सुरू तू, बस्स आता खूप झालं.”

“पण मम्मी एक सांगू?”

“आता परत काही गेम वगैरे खेळायचं बोलायचं नाही. बाकी काय सांगायचं आहे ते सांग.”

“हो बाबा. नाही खेळायची गेम. आता कस, मग तर बास?”

“हम्मम्म मग बोल आता काय बोलायचं ते.”

“मला मला काल किस नंतर तुझ्या बेंबीला हात लावला आणि जे बेंबीमध्ये बोट घातलं ना त्यावेळेस खूप भारी वाटलं होतं काही तरी वेगळाच फील आला होता मला.”

“हो मला पण वेगळाच वाटलं पण ते चुकीचं होत म्हणून मी तुला बास बोलले.”

“पण मला खूप भारी वाटलं म्हणून मी तुला जोरात घट्ट पकडून किस केला आणि तुला मिठातून सुटून नाही दिल.”

लव्ह यु डार्लिंग भाग : १०

आता मला मम्मीचे गरम श्वास जाणवू लागले. मग मी जास्त विचार न करता किस थाम्बवला आणि तिचे दोन्ही फाकवुन तिच्या दोन्ही मांड्यांच्यामध्ये आलो आणि मा‍झ्या डाव्या हाताने तिची योनी फाकवली आणि उजव्या हाताच्या बोटाने तिच्या योनीवर थोडा मसाज केला. माझं उजव्या हाताच मधले बोट...

लव्ह यु डार्लिंग भाग : ९

एवढे बोलून ती उठायला लागली आणि तिच्या लक्षात आले की माझे तिच्या योनीत सोडलेले सगळे पाणी थोडं बाहेर आले होते. तिने रागात येऊन माझ्याकडे पाहिलं आणि मी समजून गेलो. लगेच मी उठून शेजारचा नॅपकिन घेऊन तिच्या योनीला साफ करायला लागलो. तेवढ्यात तिने नॅपकिन हिसकावून घेतले आणि ती...

लव्ह यु डार्लिंग भाग : ८

मम्मीने अचानक भानावर आल्यासारखे केलं आणि तिच्या डाव्या हाताने माझा उजवा हात धरण्याचा प्रयत्न करू लागली. पण मी माझा हात काय थांबवला नाही आणि चोळणे चालूच ठेवले. ती मध्ये विरोध करायची आणि मधेच मान जोर जोरात इकडे तिकडे फिरवायची. मग मी किस करणे थांबवले आणि आणि मम्मीकडे...

लव्ह यु डार्लिंग भाग : ७

थोड्या वेळाने जेव्हा मम्मीने मला जेवायला आवाज दिला तेव्हा मी हात धुवून डायनिंग टेबल वर जाऊन बसलो मम्मी मला वाढू लागली पण काही बोलत नव्हती मी पण जास्त काही बोलत नव्हतो. मी पटापट जेवलो आणि हात धुवून निघालो. तेवढ्यात मम्मी मला म्हटली, “पोटभर तरी जेव.” “भूक नव्हती मम्मी,...

लव्ह यु डार्लिंग भाग : ६

आता मम्मी पण खूप जोशमध्ये आली होती ती सुद्धा जो जोरात किस करत होती त्यात मी तिला उचलून मा‍झ्या मांड्यांवर बसवले. मी सोफ्यावर बसलो होतो त्यामुळे तिला मांड्यांवर बसवणे अवघड गेले नाही. तिला मांडीवर बसवताना ती काहीच बोलली नाही. आता मात्र आम्ही किसिंगमध्ये गुंग झालो होतो....

लव्ह यु डार्लिंग भाग : ५

“हो का, मला ते जाणवलं होत की तू खुपच पुढे चालला आहे म्हणून तर तुला ‘बास बास’ म्हटले मी आणि त्यात तू मान चाटू लागलास.” “हम्मम्म, आवडली का मी मान चाटलेली?” “नाही आवडली.” “हम्मम. कशी काय आवडणार, तुला तर पप्पानी केलेलं आवडत असेल ना. छोट्या बॉयफ्रेंडच काय किस आवडणार तुला?”...

लव्ह यु डार्लिंग भाग : ३

आता मात्र मम्मी खूप चिडली आणि मला काहीपण बोलू लागली. पण तेवढ्यात सुद्धा मी हार मानली नाही कारण मला माहित होतं आत्ता जर थांबलो तर परत कधीच मम्मीला झवायला भेटणार नाही. कसंबसं करून मम्मीला शांत केलं आणि परत पुढे गेम चालू केला. “ओठांवर मिळणार नाही, गालावर करायची असेल तर...

लव्ह यु डार्लिंग भाग : २

अचानक मम्मीचा आवाज आला, “रोहन टॉवेल दे रे, मी बाहेरच विसरून आले.” मी लगेच टॉवेल घेऊन देण्यासाठी गेलो असता मम्मीने दरवाजा अर्धवट उघडला आणि टॉवेल घेण्यासाठी हात पुढे केला. हात पुढे करून मम्मी दे म्हटली टॉवेल, तेव्हा मम्मीने माझ्याकडे बघितले. मम्मीचे केस पूर्ण भिजलेले...

लव्ह यु डार्लिंग

आमच्या कुटुंबामध्ये मी, माझे बाबा आणि माझी मम्मी सरिता असे आम्ही तिघेच आहोत. पप्पा एक आयटी कंपनीमध्ये जॉब करतात आणि मम्मी गृहिणी आहे. मम्मी पप्पांची लव मॅरेज आणि दोघेही वेल एज्युकेटेड असल्यामुळे आमच्या घरात वातावरण तसे मोकळे आहे. मम्मीबद्दल सांगायचे झाल्यास मम्मी...

error: नका ना दाजी असं छळू!!