लव्ह यु डार्लिंग भाग : ६

आता मम्मी पण खूप जोशमध्ये आली होती ती सुद्धा जो जोरात किस करत होती त्यात मी तिला उचलून मा‍झ्या मांड्यांवर बसवले. मी सोफ्यावर बसलो होतो त्यामुळे तिला मांड्यांवर बसवणे अवघड गेले नाही. तिला मांडीवर बसवताना ती काहीच बोलली नाही.

आता मात्र आम्ही किसिंगमध्ये गुंग झालो होतो. मग मी तिच्या टीशर्टच्या आतून हात घालून तिची पाठ चोळू लागलो. मम्मीला मात्र मूड आला होता. आता तीच मला खूप जोर जोरात किस करत होती आणि माझे ओठ तिच्या ओठांत ओढत होती याचाच फायदा घेऊन मी तिच्या ब्रा स्ट्रिप्स खोळू लागलो पण मला खोलता येत नव्हती.

आता मात्र माझा कडक झालेला लंड तिच्या गांडीला जाणवू लागला होता. आणि मला पण ते जाणवत होतं की तो तिच्या गांडीला घासत आहे म्हणून. मग मी किस थांबवलं आणि माझा टीशर्ट काढला.

“ हे काय करतोय तू?”

“काही नाही मला किस करताना अडचण येत आहे.”

“पण मी टीशर्ट काढणार नाही.”

“का?”

“मला लाज वाटते.”

मी तिच्यासोबत बोलता बोलता थोडा टीशर्ट वर करू लागलो काढण्यासाठी, पण ती मला काढू देत नव्हती. मग मी तिला तिची कंबर पकडून मा‍झ्या कडे ओढले आणि बोललो,

“चूप बस तुझ्या बॉयफ्रेंडला तुझा टीशर्ट काढायचा आहे आणि आता काय जास्त बोलू नको.” एवढं बोलून मी तिचा विरोध असताना तिचा टीशर्ट काढलं.

मम्मी लाल ब्रामध्ये काय माल वाटत होती. मम्मी आता खूप लाजू लागली आणि मा‍झ्या मांडीवरून उतरू लागली पण मी तिला उतरून दिले नाही कारण तिचे बुब्स मा‍झ्या तोंडासमोर येत होते म्हणून.

“काय झालं का उतरतीयेस?”

मम्मीने तिचे दोन्ही हाताने बुब्स झाकून बोलली,

“मला लाज वाटतोय आता आपण बास करूयात रोहन.”

मी तिला मांडीवरून उतरू ना देत तिचे तोंड दोन्ही हाताने धरून तिला म्हटले,

“मम्मी माझ्याकडे बघ. डोळ्यात डोळे घालून बघ.”

तिची नजर झुकलेली होती मग तिने मा‍झ्या डोळ्यात डोळे घालून बघितले लगेच मी माझे तोंड पुढे केले तसे तिने पण तिचे तोंड पुढे केले आणि आम्ही पुन्हा किस करू लागलो पण तिचे दोन्ही हात बुब्स वर होते बुब्स झाकण्यासाठी मी तिचे हात पकडून बाजूला करायचो पण ती हात बाजूला घेत नव्हती.

मग मी आता मानेवर किस करू लागलो मम्मी मा‍झ्या मांडीवर फक्त ब्रा आणि खाली हाफ बरमुड्यावर होती. मग मी हळूहळू मान चाटू लागलो आणि मा‍झ्या दोन्ही हातानी तिची पाठ चोळून ब्रा खोलण्याचा प्रयत्न करू लागलो. ते मम्मीच्या लक्षात आले आणि बोलली,

“रोहन हे नको करू प्लिज नको खोलू.”

मी तिच्याकडे लक्ष देत नव्हते पण मला ब्रा खोलता पण येत नव्हता मग मी खांद्यावर किस करत करत तिचे ब्रा स्ट्रिप्स खाली घेऊन किस करू लागलो. मम्मीपण आता मूडमध्ये आली होती.

मग मी किस करत करत तिचे हात हातात धरले आणि बुब्स वरून बाजूला केले. आणि तिच्या ब्रा स्ट्रिप्स खाली ओढल्या. तसे तिचे अर्धे बुब्स मला दिसू लागले पण तिने लगेच माझा हात सोडून एका हाताने बुब्स झाकायला प्रयत्न केला नाही दुसर्‍या हाताने ब्रा स्ट्रिप्स परत वर करू लागली.

पण मी जास्त विचार न करता तिची ब्रा सरळ खाली ओढली जोरात. त्यात तिचे हुक पण तुटले आणि ब्रा पूर्ण पोटावर आली आणि बुब्स मोकळे झाले एकदम. मम्मीने लगेच बुब्स दोन्ही हाताने झाकले आणि उठू लागली व रागात बोलली,

“रोहन बस कर आता हे चुकीचं आहे.”

मी तिला जास्त काही न बोलता पुन्हा किस करायचा प्रयत्न करू लागलो पण ती काय किस करू देत नव्हती व सारखा उठण्याचा प्रयत्न करत होती पण मी तिला काय मांडीवरून उठू देत नव्हतो. मग तिला विनवणी करत करत तिचे दोन्ही हात बुब्स वरून बाजूला काढण्याचा प्रयत्न करू लागलो.

“रोहन नको बास, हे चुकीचं आहे.”

“हात तर काढ की बाजूला मम्मी, मला पाहू तरी दे की तुझे बुब्स.”

“नाही, जाऊ दे मला. तुला कळतंय का तू काय बोलतोय ते.”

“पण मम्मी लहानपणी मी यातूनच दूध पिलोय ना मग आता का लाजतीयेस?”

“हो पण आत्ता नाही तू मोठा झालाय, मला जाऊ दे रोहन, प्लिज.”

“आधी हात काढ मला बुब्स पाहु दे तरच मी जाऊ देईल तुला नाहीतर मांडीवरून उठू देणार नाही.”

मम्मीने बुब्स वरून हात फक्त खाली घेतले पण बाजूला काढले नाही आणि नजर दुसरीकडे करून शांत बसली. मी तिच्या बुब्सकडे पाहत लगेच कंबर हलवली आणि तिला समजले की मी माझा लंड तिच्या गांडीला घासत आहे.

“रोहन हे अति होतंय तू सोड मला जाऊ दे नाहीतर बघ.”

“नाहीतर काय करणारेस डार्लिंग?”

एवढे बोलून मी विचार न करता तिच्या डाव्या निपल्लला मा‍झ्या उजव्या हाताच्या बोटाने हळूहळू चोळू लागलो. मम्मीला राग आला आणि लगेच ती उठून जाऊ लागली. मी तिला पकडण्याचा प्रयत्न केला पण ती उठली आणि बाथरूमकडे जाऊ लागली.

मी पण उठून लगेच तिला पाठीमागून पकडले आणि जबरदस्तीने मम्मीला भिंतीकडे नेले. मम्मी काही बोलायच्या आतमध्ये मी तिला तसाच भिंतीवर दाबून धरले आणि आणि तिच्या पाठीला किस करू लागलो. मम्मी हालचाल करत होती.

“काय करतोय रोहन, हे चुकीचं आहे बास कर आता खूप झाला हे.”

पण मी तिच्याकडे लक्ष देत नव्हते तिला तसेच भिंतीकडे दाबून तिची पाठ चाटू लागलो होतो.

आता मी तिला दाबून धरले नव्हते तरी ती तशीच भिंतीला चिटकून उभी होती आणि शांत होती. मी कधी पाठीला किस करत होतो तर कधी कमरेला किस करत होतो. किस करता करता तिच्या गांडीला हात लागत होता पण ती काही बोलत नव्हती.

मग मी तिचे पूर्ण केस पुढच्या बाजूला केले म्हणजे बुब्सच्या बाजूला आणि पूर्ण उघडी झालेली पाठ पुन्हा पुन्हा चाटू लागलो. तिच्या अंगावर आता शहारे उभे राहिले होते. कदाचित ती पण उत्तेजित झाली होती. मग लगेच मी तिला फिरवले आणि माझ्याकडे तोंड करून उभे केले. तेव्हा मात्र तिने तिचे बुब्स हाताने झाकले नाही पण शांत उभी होती ती. मग मी म्हटले,

“मम्मी काय झाल का बास बोलत होती.”

“नको रोहन बास आता मला कपडे घालू दे प्लिज.”

“तू कपडे घालायचे नाहीस आता.”

“नाही रोहन, बास आता.”

एवढे बोलून पुन्हा मी तिचा डावा निप्पल मा‍झ्या उजव्या बोटाने पकडला व त्यावरून नुसतं बोट फिरवू लागलो लगेच तिच्या तोंडातून “उम्म्म्म” असा आवाज आला. मग मी तिच्यासोबत बोलता बोलता निपल्ल चोळू लागलो तशी ती उत्तजेची व्हायला लागली.

तिने आता डोळे बंद केले होते. मम्मी आता काहीच बोलत नव्हती फक्त डोळे मिटून भिंतीला टेकून उभी होती. मग मी तिचे दोन्ही निप्पल दोन्ही हातच्या बोटाने चोळू लागलो. मम्मीला आता कसतरी होत होत. मम्मी भिंतीला पाठ टेकवून उभी होती मम्मीला नेमके काय करावे ते कळत नव्हते कारण तिला एकीकडे हे चुकीचे पण वाटत होते आणि मी तिला गरम करत होतो ते पण राहवत नव्हतं तिला.

मम्मी आता नुसती डोळे मिटून उभी होती आणि मी दोन्ही हाताच्या बोटाने तिचे निप्पल हळूहळू चोळत होतो. मला तर खूप मज्जा येत होती कारण तिचे गोरे गोरे मऊ मऊ बुब्स माझ्यासमोर उघडे होते आणि हळूहळू कडक होणारे निप्पल मी बोटाने चोळत होतो.

आणि त्यापेक्षा मादक म्हणजे मम्मी नुसती डोळे मिटून उभी होती पण तिच्या तोंडातून जोर जोरात श्वास बाहेर पडत होते आणि हलका आवाज सुद्धा. मी तिच्या डोळ्यात पाहत होतो पण मम्मी नुसती डोळे बंद करून ओठ स्वत:च्या दाताने चावत होती.

आता मला मात्र समजले की मम्मी उत्तेजित झाली आहे. मग मी लगेच थांबलो आणि तिच्याकडे पाहू लागलो मग मम्मी भानावर आली आणि मी का थांबलो हे पाहण्यासाठी डोळे उघडून पाहू लागली तेवढ्यात पुन्हा मी मम्मीच्या कमरेत हात घातला आणि तिला माझ्याजवळ ओढले आणि म्हटलं,

“मा‍झ्या डोळ्यात पहा.”

“रोहन, प्लिज.”

“मम्मी प्लिज, ऐक ना मला तुझी गरज आहे.”

“बास ना रोहन हे खूप अति होतंय आता.”

मी क्षणाचाही विचार केला नाही आणि मम्मीला किस करू लागलो, मला जिथे जागा भेटेल तिथे किस करू लागलो आता मात्र मम्मी काहीच बोलत नव्हती नुसती, “अहहह.. रोहन… हळू प्लिज… आआहहह… ऐक ना.. रोहन.” अस बोलत होती.

मग मी मानेवर किस करत करत मम्मीचे दोन्ही बुब्स जोर जोरात चोळू लागलो तर मम्मीला ते सहन झाले नाही. ती जोराने ओरडू लागली.

“रोहन.. हळू दाब.. आई ग… मला त्रास होतोय.. रोहन.. प्लिज…”

मी काही ऐकण्याच्या मनस्थितीत नव्हतो मी जोर जोरात चोळत होतो आणि किस करत होतो. मम्मीला आता माझा खूप राग आला आणि मला जोरात माघे धक्का दिला आणि रागावत बोलली.

“तुला समजत नाही का रोहन एकदा सांगितलेले.”

मग बाजूला जाऊन ती केस नीट करू लागली आणि टीशर्ट कुठे पडला आहे ते पाहू लागली.

मी पण खूप हट्टाला पेटलो होतो. मी लगेच मम्मीचा हात जोरात पकडला आणि पुन्हा तिला मा‍झ्या जवळ ओढले आणि पुन्हा किस करण्याचा प्रयत्न करू लागलो. ती पुन्हा विरोध करू लागली. मम्मी ऐकण्याच्या मनस्थितीमध्ये नव्हती आणि मीपण.

“रोहन काय करतोय तू तुला सांगितलेले समजत नाही का?”

“नाही, मम्मी मला तुझ्यावर प्रेम करायचं आहे.”

“हे बघ रोहन आता खूप अति होतंय तू नीट शांतपणे विचार कर.”

“मला आत्ता तेव्हढा वेळ नाहीये.”

“मग तुला सांगितलेलं कळत नाही का? किती जोर जोरात चोळतोय मला त्रास होत आहे.”

मी पण भानावर आलो आणि विचार केला की आपण जरा अतिच करतोय म्हणून मी लगेच “सॉरी” बोललो आणि तिला जवळ ओढले.

“आता काय नको बोलू तू आणि मला जाऊदे मला कामे करुदेत.”

“मम्मी ऐक ना. सॉरी हळूहळू करूयात ना.”

“तुला लाज वाटते का असा बोलायला? एकतर मी तयार होत नव्हते, फक्त किस बोललास आणि आता काय काय दाबतोय, अजून शांत बसले तर पुढे काय काय करशील.”

“मम्मी मी तुला प्रॉमिस केलाय ना की तुला वाईट वाटलं असे काही करणार नाही म्हणून.”

“तुझं प्रॉमिस तुझ्याकडेच ठेव.”

एवढं बोलून मम्मीने टीशर्ट उचलला आणि घालून गेली पण ब्रा घातलीच नाही. मग मी हळूच बोललो,

“माझी गर्लफ्रेंड ब्रा घालायला विसरली वाटत.”

तेवढ्यात मम्मी बोलली,

“ठेव तुलाच.”

मम्मी गेली निघून किचनमध्ये. साधारण आमच्यामध्ये ही गोष्ट अर्धा ते एक तास चालली असेल. अस करता करता कधी आठ वाजले कळलेच नाही. मग मम्मी निघून गेल्यावर स्वयंपाक करू लागली आणि मी पण बेडरूममध्ये जाऊन शांत पडलो.

लव्ह यु डार्लिंग भाग : १०

आता मला मम्मीचे गरम श्वास जाणवू लागले. मग मी जास्त विचार न करता किस थाम्बवला आणि तिचे दोन्ही फाकवुन तिच्या दोन्ही मांड्यांच्यामध्ये आलो आणि मा‍झ्या डाव्या हाताने तिची योनी फाकवली आणि उजव्या हाताच्या बोटाने तिच्या योनीवर थोडा मसाज केला. माझं उजव्या हाताच मधले बोट...

लव्ह यु डार्लिंग भाग : ९

एवढे बोलून ती उठायला लागली आणि तिच्या लक्षात आले की माझे तिच्या योनीत सोडलेले सगळे पाणी थोडं बाहेर आले होते. तिने रागात येऊन माझ्याकडे पाहिलं आणि मी समजून गेलो. लगेच मी उठून शेजारचा नॅपकिन घेऊन तिच्या योनीला साफ करायला लागलो. तेवढ्यात तिने नॅपकिन हिसकावून घेतले आणि ती...

लव्ह यु डार्लिंग भाग : ८

मम्मीने अचानक भानावर आल्यासारखे केलं आणि तिच्या डाव्या हाताने माझा उजवा हात धरण्याचा प्रयत्न करू लागली. पण मी माझा हात काय थांबवला नाही आणि चोळणे चालूच ठेवले. ती मध्ये विरोध करायची आणि मधेच मान जोर जोरात इकडे तिकडे फिरवायची. मग मी किस करणे थांबवले आणि आणि मम्मीकडे...

लव्ह यु डार्लिंग भाग : ७

थोड्या वेळाने जेव्हा मम्मीने मला जेवायला आवाज दिला तेव्हा मी हात धुवून डायनिंग टेबल वर जाऊन बसलो मम्मी मला वाढू लागली पण काही बोलत नव्हती मी पण जास्त काही बोलत नव्हतो. मी पटापट जेवलो आणि हात धुवून निघालो. तेवढ्यात मम्मी मला म्हटली, “पोटभर तरी जेव.” “भूक नव्हती मम्मी,...

लव्ह यु डार्लिंग भाग : ५

“हो का, मला ते जाणवलं होत की तू खुपच पुढे चालला आहे म्हणून तर तुला ‘बास बास’ म्हटले मी आणि त्यात तू मान चाटू लागलास.” “हम्मम्म, आवडली का मी मान चाटलेली?” “नाही आवडली.” “हम्मम. कशी काय आवडणार, तुला तर पप्पानी केलेलं आवडत असेल ना. छोट्या बॉयफ्रेंडच काय किस आवडणार तुला?”...

लव्ह यु डार्लिंग भाग : ४

मम्मीने आता ओठ ढिले सोडले होते फक्त काही रीस्पॉन्स देत नव्हती. मग मी तिचा ओठ ओठात घेऊन चोखत राहिलो कधी खालचा ओठ कधी वरचा ओठ चोखू लागलो. पण तोंड उघडत नसल्यामुळे मला तिची जीभ मा‍झ्या तोंडात घेता येत नव्हती. आता मी “हम्मम उमम्म्मम” असा आवाज काढत तिचे ओठ ओठात घेत होतो....

लव्ह यु डार्लिंग भाग : ३

आता मात्र मम्मी खूप चिडली आणि मला काहीपण बोलू लागली. पण तेवढ्यात सुद्धा मी हार मानली नाही कारण मला माहित होतं आत्ता जर थांबलो तर परत कधीच मम्मीला झवायला भेटणार नाही. कसंबसं करून मम्मीला शांत केलं आणि परत पुढे गेम चालू केला. “ओठांवर मिळणार नाही, गालावर करायची असेल तर...

लव्ह यु डार्लिंग भाग : २

अचानक मम्मीचा आवाज आला, “रोहन टॉवेल दे रे, मी बाहेरच विसरून आले.” मी लगेच टॉवेल घेऊन देण्यासाठी गेलो असता मम्मीने दरवाजा अर्धवट उघडला आणि टॉवेल घेण्यासाठी हात पुढे केला. हात पुढे करून मम्मी दे म्हटली टॉवेल, तेव्हा मम्मीने माझ्याकडे बघितले. मम्मीचे केस पूर्ण भिजलेले...

लव्ह यु डार्लिंग

आमच्या कुटुंबामध्ये मी, माझे बाबा आणि माझी मम्मी सरिता असे आम्ही तिघेच आहोत. पप्पा एक आयटी कंपनीमध्ये जॉब करतात आणि मम्मी गृहिणी आहे. मम्मी पप्पांची लव मॅरेज आणि दोघेही वेल एज्युकेटेड असल्यामुळे आमच्या घरात वातावरण तसे मोकळे आहे. मम्मीबद्दल सांगायचे झाल्यास मम्मी...

error: नका ना दाजी असं छळू!!