लव्ह यु डार्लिंग भाग : ५

“हो का, मला ते जाणवलं होत की तू खुपच पुढे चालला आहे म्हणून तर तुला ‘बास बास’ म्हटले मी आणि त्यात तू मान चाटू लागलास.”

“हम्मम्म, आवडली का मी मान चाटलेली?”

“नाही आवडली.”

“हम्मम. कशी काय आवडणार, तुला तर पप्पानी केलेलं आवडत असेल ना. छोट्या बॉयफ्रेंडच काय किस आवडणार तुला?”

“हो का. आता माझा बॉयफ्रेंड लाडात पण यायला लागला वाटत?”

एवढं ऐकून माझा लंड खूप कडक झाला कारण मम्मी मला बॉयफ्रेंड बोलली म्हणजे एकप्रकारे ती मा‍झ्या या गोष्टींना न बोलता सहमती दर्शवत होती पण तयार होत नव्हती.

“ये हुई ना बात मेरी प्यारी गर्लफ्रेंड.”

“चल आता लाडात येऊ नको आणि या गोष्टी इथेच बास कर आणि नाष्टा करून घे.”

“नाष्टा तर करेल पण मा‍झ्या गर्लफ्रेंडला किस आवडला की नाही हे तरी विचारावं लागेल ना?”

“हो बाबा आवडला किस बास का आता, घे करून नाष्टा.”

“हो पण नाष्ट्याला अजून काय आहे? कालच्यासारखं काही गोड आहे की नाही?”

“तू खुपच चावट व्हायला लागला आहे, कुठून शिकला रे हे सगळं?”

“पप्पांकडून”

“कस काय?”

“तू बोलणार नाहीस ना त्यांना?”

“नाही सांगत बाबा.”

“एकदा त्यांनी माझा लॅपटॉप घेतला होता कामासाठी, तेव्हा परत दिल्यावर मी सहज ब्राउजिंग हिस्टरी चेक केली. त्यात सेक्स स्टोरीसची वेबसाईट होती. ती ओपन केली. त्यात खूप साऱ्या सेक्स स्टोरीस होत्या. त्यात एक आई आणि मुलगा यांची सेक्स स्टोरी होती ती पण वाचली होती मी.”

“म्हणजे तुझे पप्पा असले उद्योग करतात का? येउदे त्यांना बघतेच त्यांच्याकडे.”

“पण त्यात सेक्स स्टोरी खूप छान छान होत्या.”

“छान म्हणजे?”

“त्यात एक्सप्लेंन केलेलं असत सगळं सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत.”

“म्हणजे मला नाही समजलं?”

“जाऊ दे तुला पाठवतो मग तू वाच आणि सांग मला.”

“काही नको आणि मला एक सांग तू असल्या फालतू गोष्टीमुळे मला किस मागितला?”

“तस नाही मम्मी, मी जास्त काही सांगू शकत नाही मला नाही जमणार तुला सांगायला, एक काम करतो तुला पाठवतो तूच वाच मग कळेल तुला.”

“काही नको पाठवू, आणि बास कर विषय. चुपचाप नाष्टा करून घे आणि जा तुझ्या बेडरूममध्ये.”

“हो हो माझी गर्ल्फ़्रेंड एवढी का रागावतीयेस?”

लगेच मी मोबाइल काढला आणि २-३ आई मुलाच्या सेक्स स्टोरीस मम्मीला पाठवल्या ज्यात फक्त रोमान्स होता पण सेक्स नव्हता.

“पाठवल्यात बघ तुला वेळ असेन तेव्हा वाच.”

“मी नाही वाचणार.”

“तुझी इच्छा.”

एवढं बोलून मी चुपचाप नाष्टा केला आणि मम्मीला बोललो,

“मी बेडरूममध्ये लॅपटॉप वर गेम खेळत आहे.”

मी बेडरूममध्ये गेल्यावर माझं लक्ष गेमवर नव्हतं, राहवून राहवून मी सारखं व्हाट्सअप्प चेक करत होतो की मम्मीने वाचली का नाही स्टोरी. नंतर मला समजले की मम्मीने सेक्स स्टोरी वाचली आहे. व्हाट्सअप्पवर ब्लु टिक दिसल्यावर. मी मनातल्या मनात खूप खुश झालो आणि आता मम्मी रूममध्ये येणाची वाट पाहू लागलो.

दुपारी मम्मीने जेवणासाठी बोलावलं आणि मी जेवण करायला गेलो पण मम्मी काहीच बोलली नाही. कदाचित तिला समजत नसेल की काय बोलावे. पण असेही असेल की तिने फक्त स्टोरी ओपन करून सोडून दिली असेल कारण ती आधीच बोलली होती की वाचणार नाही म्हणून.

मला समजत नव्हते की काय झालं म्हणून. तरी पण मी ठरवले की काहीच बोलायचं नाही म्हणून. मी जेवण केलं आणि बेडरूममध्ये जाऊन बसलो मोबाईल हातात घेऊन. मग थोड्या वेळाने मम्मी सगळं आवरून बेडरूममध्ये आली. मी तिला पाहताच अस नाटक केलं की मोबाईलमध्ये काहीतरी चोरून पाहत आहे हे तिच्या लक्षात आले लगेच ती बोलली,

“बास कर आता तसल्या वाईट स्टोरी वाचायच्या, किती घाण असतात.”

“वाचल्यास तु?”

“हो, कसले कसले लोक आहे या जगात काय माहीत.”

“का काय झालं?”

“कोण करतात का अस मम्मीसोबत? छि बाबा,मला तर किळसच आली असले वाचून, मघाशी वाचल्यापासून तेच दिसतंय समोर.”

मी गालातल्या गालात हसलो आणि बोललो,

“खऱ्या असतात स्टोरी, नाहीतर उगाचच कुणी आपल्या पूर्ण डिटेल दिल्या असत्या का त्यात?”

आता मला हे पण माहीत आहे की कोण खऱ्या डिटेल देत नाहीत, पण मम्मीला पटवून द्यायचं म्हटल्यावर थोडं खोट बोललो, पण रेटून बोललो.

“छि बाबा, मला तर विश्वासच बसत नाही या गोष्टीवर.”

“का नाही बसत? काल तर आपण केला ना किस, मग त्यात काय होत तेच होत ना.”

“हो का ते वाचून माझ्यावर ट्राय केलास का?”

“तस नाही डार्लिंग, पण माझ्यासारखे या जगात खूप आहेत जे आपल्या मम्मीला गर्लफ्रेंड बनवू पाहतात म्हणून जरा आनंद झाला.”

“नालायक आहेस तू खूप, आता डार्लिंग पण बोलू लागला का मम्मीला?”

“हो मग पप्पा येईपर्यंत तू माझीच आहेस.”

“हो पण चुकीचं वागू नको.”

“मी तुझा विश्वास तोडणार नाही मम्मी.”

एवढं ऐकून मम्मी हसली आणि मला मिठीत घेतले आणि बोलली,

“झोप आता जरा वेळ मग बोलू निवांत संध्याकाळी.”

“माझी एक अट आहे.”

“आता कसली अट आहे?”

“संध्याकाळी हा ड्रेस नको घालू, शॉर्ट घाल टीशर्ट आणि हाल्फ पॅन्ट.”

“का?”

मम्मी शेजारीच झोपली होती मी लगेच माझा डावा हात तिच्या पोटावर ठेवला आणि ड्रेस वरून बेंबीवर बोट ठेऊन म्हटलं,

“मला पहायची आहे.”

“नाही त्या दिवशी पहिली आहेस ना, मग आता नाही.”

“कुठे पहिली त्यादिवशी, तुला किस करण्यात एवढा गुंग झाला होतो की पाहताच आली नाही”

“झोप आता जास्त लाडात नको येऊ.”

“प्लिज न डार्लिंग.”

मम्मी हसली आणि काहीच नाही बोलली आणि मी समजून गेलो की काहीतरी होणार आहे रात्री. मग दुपारी आम्ही दोघे झोपून गेलो.

साधारण संध्याकाळी सहा वाजता मला जाग आली मी उठून पाहीले तर मम्मी मा‍झ्या आधीच उठून गेली होती. मी लगेच उठलो आणि बाहेर जाऊन बघितलं तर डोळे उघडे राहिले माझे.

कारण हॉलमध्ये मम्मी टीशर्ट आणि हल्फ पॅन्ट घालून सोफ्यावर टिव्ही पाहत बसली होती. मला आता समजले होते की मम्मी आता पूर्ण तयार झाली आहे रोमान्ससाठी फक्त सेक्सचा विषय राहिला होता पण तो नंतर क्लिअर करता येईल.

मी लगेच गेलो आणि तिच्या शेजारी बसलो तिच्या उजव्या बाजूला आणि डावा हात तिच्या गळ्यात टाकला आणि थँक्स डार्लिंग बोललो. मम्मी हसली आणि बोलली,

“जा फ्रेश होऊन ये आधी.”

मी तिच्या गालावर किस केला आणि लगेच फ्रेश व्हायला निघून गेलो.

बाथरूममध्ये गेल्यावर मस्तपैकी हलवून आलो आणि बाहेर येऊन बॉडी स्प्रे मारून मम्मीच्या शेजारी बसलो.

“चहा करू का तुला?”

“नको राहू दे मला काहीतरी खायचं आहे.”

“काय?”

“तुला माहीत आहे.”

“मी तुला आधीच सांगितलं आहे की इथून पुढे काही नाही म्हणून.”

“मग सांगितलेला ड्रेस का घातला आहेस तू?”

एवढं बोलून मी मघाशी बसलो होतो तसाच बसलो आणि डावा हात पुन्हा तिच्या गळ्यात टाकून तिच्या केसांमधून फिरवू लागलो आणि उजव्या हाताने तिचा हात हातात घेऊन बोलू लागलो.

“रोहन हे चुकीचं आहे रे.”

“आय लव्ह यु.”

एवढं बोलून मी तिच्या मानेवर किस करू लागलो आणि उजव्या हाताने तिचा हात घट्ट पकडून दाबू लागलो.

मम्मीचा आवाज हळूहळू कमी होत होता ती नुसतं बोलत होती,

“एक ना रोहन, प्लिज एक ना.”

एवढं बोलून मी तिचा उजवा हात सोडला आणि तिच्या टीशर्टमध्ये घातला आणि बेंबी शोधून त्यात बोट फिरवू लागलो. मम्मीला अचानक करंट बसल्यासारखं झालं आणि तिच्या अंगावर काटा उभा राहिला.

मी लगेच डाव्या हाताने तिचे तोंड माझ्याकडे फिरवले आणि तिच्या ओठांवर किस करू लागलो आणि टीशर्टच्या आतून बेंबीवरून बोट फिरवू लागलो. मध्ये हात तिच्या मांड्यांवरून फिरवत होतो. पण मम्मी अजून पण किसला रिस्पॉन्स देत नव्हती.

मी मध्ये किस थांबवलं आणि बोललो,

“आज आपण बॉयफ्रेंड-गर्लफ्रेंड सारखा किस करणार आहोत.”

मम्मी काहीच बोलली नाही आणि मी पुन्हा किसिंगला सुरुवात केली. तेव्हा मात्र मम्मी माझे ओठ ओठात घेत होती आणि किस करत होती. मी पूर्ण पोट चोळून काढलं होत किस करता करता. मग म्हटलं आता मम्मी मूडमध्ये तर पुढचे पण बघूया.

मी किस थांबवून तिला म्हटलं,

“टीशर्ट वर कर, मला तुझ्या बेंबीला किस करायचा आहे.”

मम्मी “नको” बोलत होती तरी मी तिला सोफ्यावर झोपवलं आणि टीशर्ट तिच्या ब्रा पर्यंत वर केला आणि तिच्या बेंबीमध्ये जीभ घालून चाटू लागलो आणि बोललो,

“मम्मी मला तुझी बेंबी खूप आवडली.”

आता मम्मीच्या तोंडून आवाज निघत होते. मग मी तिचे दोन्ही पाय फाकवले आणि पायांच्यामध्ये झोपून तिचे पोट चाटत होतो. टीशर्ट हळूहळू वर करत पार बुब्स पर्यंत नेला. आणि जोर जोरात किस करू लागलो तिच्या पोटावर. तिच्या बेंबीला किस करताना ती हसत होती आणि बोलत होती,

“अरे बस रोहन मला गुदगुल्या होत आहेत.”

आता तिच्या बेंबी आणि बुब्स मधले अंतर खूप कमी राहिले होते. पण मला लगेच घाई करायची नव्हती. मला आधी तिला गरम करायचं होतं. खूप वेळ बेंबीला किस केल्यावर मी उठलो आणि ती पण उठून बसली.

मम्मी काहीच बोलत नव्हती फक्त शांत माझ्याजवळ बसली होती आणि एक हाताने टीशर्ट खाली घेत होती तर मी म्हटलं,

“राहू दे की, काय होतंय मला ते पाहून मज्जा येतीये आणि अजून कुठे आपला रोमान्स झाला आहे.”

“हो का आता अजून काय राहिले आहे? काहीपण चावटपणा करू नकोस.”

“हो का? तुमच्या दोघांच्या रोमान्समध्ये मी झालो आणि आता मला बोलतीयेस का की बास एवढंच रोमान्स म्हणून.”

“काहीपण बोलू नको ते तुझे पप्पा आहेत आणि आम्ही दोघे नवरा बायको आहोत आम्ही काहीही करू तुला काय त्याच.” एवढं बोलून मम्मी हलकी हसली.

“हो मग मी पण तुझा बॉयफ्रेंड आहे.”

आता असा बोलून मम्मीला परत मिठीत घेतले आणि जोर जोरात तिची मान चाटू लागलो.

“बस ना रोहन आता किती वेळ करतोयस हे सगळं. मला कामे वगैरे आवरू देत की घरातली.”

“नंतर आवर तुझी कामे.” आणि एवढे बोलून तिच्या पोटाला चिमटा काढला.

“आऊच, हे काय करतोयस तू, रोहन?”

ती एवढं बोले पारी मी तिला जोरात घट्ट मिठी मारली आणि जोर जोरात किससिंग करू लागलो.

लव्ह यु डार्लिंग भाग : १०

आता मला मम्मीचे गरम श्वास जाणवू लागले. मग मी जास्त विचार न करता किस थाम्बवला आणि तिचे दोन्ही फाकवुन तिच्या दोन्ही मांड्यांच्यामध्ये आलो आणि मा‍झ्या डाव्या हाताने तिची योनी फाकवली आणि उजव्या हाताच्या बोटाने तिच्या योनीवर थोडा मसाज केला. माझं उजव्या हाताच मधले बोट...

लव्ह यु डार्लिंग भाग : ९

एवढे बोलून ती उठायला लागली आणि तिच्या लक्षात आले की माझे तिच्या योनीत सोडलेले सगळे पाणी थोडं बाहेर आले होते. तिने रागात येऊन माझ्याकडे पाहिलं आणि मी समजून गेलो. लगेच मी उठून शेजारचा नॅपकिन घेऊन तिच्या योनीला साफ करायला लागलो. तेवढ्यात तिने नॅपकिन हिसकावून घेतले आणि ती...

लव्ह यु डार्लिंग भाग : ८

मम्मीने अचानक भानावर आल्यासारखे केलं आणि तिच्या डाव्या हाताने माझा उजवा हात धरण्याचा प्रयत्न करू लागली. पण मी माझा हात काय थांबवला नाही आणि चोळणे चालूच ठेवले. ती मध्ये विरोध करायची आणि मधेच मान जोर जोरात इकडे तिकडे फिरवायची. मग मी किस करणे थांबवले आणि आणि मम्मीकडे...

लव्ह यु डार्लिंग भाग : ७

थोड्या वेळाने जेव्हा मम्मीने मला जेवायला आवाज दिला तेव्हा मी हात धुवून डायनिंग टेबल वर जाऊन बसलो मम्मी मला वाढू लागली पण काही बोलत नव्हती मी पण जास्त काही बोलत नव्हतो. मी पटापट जेवलो आणि हात धुवून निघालो. तेवढ्यात मम्मी मला म्हटली, “पोटभर तरी जेव.” “भूक नव्हती मम्मी,...

लव्ह यु डार्लिंग भाग : ६

आता मम्मी पण खूप जोशमध्ये आली होती ती सुद्धा जो जोरात किस करत होती त्यात मी तिला उचलून मा‍झ्या मांड्यांवर बसवले. मी सोफ्यावर बसलो होतो त्यामुळे तिला मांड्यांवर बसवणे अवघड गेले नाही. तिला मांडीवर बसवताना ती काहीच बोलली नाही. आता मात्र आम्ही किसिंगमध्ये गुंग झालो होतो....

लव्ह यु डार्लिंग भाग : ४

मम्मीने आता ओठ ढिले सोडले होते फक्त काही रीस्पॉन्स देत नव्हती. मग मी तिचा ओठ ओठात घेऊन चोखत राहिलो कधी खालचा ओठ कधी वरचा ओठ चोखू लागलो. पण तोंड उघडत नसल्यामुळे मला तिची जीभ मा‍झ्या तोंडात घेता येत नव्हती. आता मी “हम्मम उमम्म्मम” असा आवाज काढत तिचे ओठ ओठात घेत होतो....

लव्ह यु डार्लिंग भाग : ३

आता मात्र मम्मी खूप चिडली आणि मला काहीपण बोलू लागली. पण तेवढ्यात सुद्धा मी हार मानली नाही कारण मला माहित होतं आत्ता जर थांबलो तर परत कधीच मम्मीला झवायला भेटणार नाही. कसंबसं करून मम्मीला शांत केलं आणि परत पुढे गेम चालू केला. “ओठांवर मिळणार नाही, गालावर करायची असेल तर...

लव्ह यु डार्लिंग भाग : २

अचानक मम्मीचा आवाज आला, “रोहन टॉवेल दे रे, मी बाहेरच विसरून आले.” मी लगेच टॉवेल घेऊन देण्यासाठी गेलो असता मम्मीने दरवाजा अर्धवट उघडला आणि टॉवेल घेण्यासाठी हात पुढे केला. हात पुढे करून मम्मी दे म्हटली टॉवेल, तेव्हा मम्मीने माझ्याकडे बघितले. मम्मीचे केस पूर्ण भिजलेले...

लव्ह यु डार्लिंग

आमच्या कुटुंबामध्ये मी, माझे बाबा आणि माझी मम्मी सरिता असे आम्ही तिघेच आहोत. पप्पा एक आयटी कंपनीमध्ये जॉब करतात आणि मम्मी गृहिणी आहे. मम्मी पप्पांची लव मॅरेज आणि दोघेही वेल एज्युकेटेड असल्यामुळे आमच्या घरात वातावरण तसे मोकळे आहे. मम्मीबद्दल सांगायचे झाल्यास मम्मी...

error: नका ना दाजी असं छळू!!