लव्ह यु डार्लिंग भाग : ८

मम्मीने अचानक भानावर आल्यासारखे केलं आणि तिच्या डाव्या हाताने माझा उजवा हात धरण्याचा प्रयत्न करू लागली. पण मी माझा हात काय थांबवला नाही आणि चोळणे चालूच ठेवले. ती मध्ये विरोध करायची आणि मधेच मान जोर जोरात इकडे तिकडे फिरवायची.

मग मी किस करणे थांबवले आणि आणि मम्मीकडे पाहत नुसते योनीवरून मा‍झ्या उजव्या हाताची मधले बोट फिरवू लागलो. मम्मीचे ते डोळे बंद करून विव्हळने इतके छान वाटले की अस वाटत होतं पूर्ण हाताचे चारही बोट तिच्या योनीत घालावे.

माझे योनी चोळणे चालूच होते. आता मला जाणवले की तिची योनी पूर्ण ओलसर झाली आहे. मग विचार न करता खाली सरकलो आणि लगेच तिची हाल्फ पॅन्ट खाली ओढली. तर जोरात ओढल्यामुळे तिची चड्डी आणि हाल्फ पॅन्ट दोन्हीही खाली सरकली.

पॅन्ट पूर्णपणे बाजूला काढता येत नव्हती कारण पॅन्ट तिच्या गांडीच्या खाली अडकली होती. मम्मीची हाल्फ पॅन्ट अर्धवट खाली आल्यामुळे तिची अर्धवट योनी मला दिसली. तिच्या योनीवर तुरळक केस होते आणि मी चोळल्यामुळे थोडी ओलसर झाली होती. तिचे पाणी सगळं थोडं बाजूला लागलं होतं.

ते पाहून मला काहीच कंट्रोल होत नव्हतं मी पुन्हा जोरात ओढायचा प्रयत्न केला पण मम्मी हाताने तिची हाल्फ पॅन्ट पुन्हा वर ओढत होती. पण तिचा वर ओढण्याचा विरोध जास्त नव्हता. म्हणून मी पुन्हा जोरात खाली ओढण्याचा प्रयत्न करू लागलो.

“नको रोहन हे नको करू न, मला लाज वाटत आहे.”

मी मम्मीचा काहीच ऐकून न घेता पूर्ण जोर लावून तिची चड्डी आणि पॅन्ट खाली खेचून तिच्या पायांमधून काढून बाहेर काढली आणि बाजूला फेकून दिली. आणि तिच्या योनीकडे पाहू लागलो. मम्मीने लगेच तिची योनी दोन्ही हातांनी झाकून घेतली आणि माझाकडे रागाने पाहू लागली.

मी तिचा हात बाजूला काढत होतो पण मम्मी हात बाजूला काढत नव्हती. मी रागाने मम्मीकडे पाहिले आणि तिच्या दोन्ही हाताला बाजूला काढले आणि तिच्या योनीवर हात ठेवून तिचे योनीवरचे कुरळे केस कुरवाळू लागलो.

तसे करत असताना मम्मी माझा हात पकडत होती आणि आणि मला योनीजवळ हात लावू देत नव्हती. पण हे सगळं करताना मम्मीचा विरोध खूप कमी होता. मग मी जास्त विचार न करता तिचे दोन्ही हात बाजूला काढून माझे तोंड तिच्या योनीजवळ घेऊन गेलो तसे ती ओरडली,

“रोहन काय करतोयस?”

“काही नाही.”

तिने पुन्हा माझे तोंड धरले आणि बाजूला काढू लागली. मी काहीही न ऐकता तिच्या योनीला किस केला आणि तिने लगेच तिने कंबर उचलून बाजूला केली आणि दुसऱ्या कुशीवर झाली.

“नाही रोहन, प्लिज असा काय करू नकोस”.

मी काहीही ऐकण्याच्या मनस्थितीत नव्हतो मी लगेच तिच्या कमरेला पकडले आणि आणि पुन्हा किस करण्याचा प्रयत्न करू लागलो. पण ती काही किस करू देत नव्हती. पण मी पुन्हा तिला सरळ झोपवले आणि माझा डाव्या हाताने तिचे निप्पल चोळू लागलो आणि उजव्या हाताने तिची योनीवर बोट ठेवून हळूहळू फिरवू लागलो.

मम्मी विव्हळत होती आणि “नको नको” बोलत होती. पण मला ऐक गोष्ट समजली होती की तिच्या योनीतून पाणी येत होतं. मग मी जास्त काही न करता मा‍झ्या उजव्या हाताने तिच्या योनीला थोडं फाकवले आणि पाहू लागलो.

“रोहन हे काय करतोयस तू, ऐक ना प्लिज, यार रोहन असा नको करू.”

“मम्मी चूप बस तू.”

“रोहन नको, मला आवडत नाही हे.”

“मम्मी, तू जरावेळ शांत बस आणि मला आज काय बोलू नकोस.”

एवढे बोलून मी मा‍झ्या डाव्या हाताने तिची योनीला थोडं फाकवले आणि उजव्या हाताच्या बोटाने तिची योनीचा मूत्रबिंदू चोळू लागलो तस मम्मी खूपच उत्तेजित झाली. मी उजव्या हाताने तिची योनी चोळत होतो आणि बोटाला जे योनीचा रस लागत होता ते बोट तोंडात घालून चाटत होतो.

एवढे करून लगेच तिच्या पायांच्यामध्ये जालो आणि डाव्या हाताने तिची योनी फाकवून तिचा योनीचा मूत्रबिंदू जो उघडा झाला होता तो जीभेने चाटू चाटू लागलो. मम्मी आता खूप उत्तेजित झाली होती.

मी जोर जोरात तिची योनी चाटत होतो आणि ती माझे केस जोर जोरात ओढत होती. मध्ये मी तिच्या मांड्या चाटून काढत होतो आणि मधेच तोची योनी चाटत होतो. मध्ये मी जोर जोरात योनीत बोट आत बाहेर करत होतो. मम्मी खप जोर जोरात आवाज काढत होती.

“आ.. आहहह.. आ.. आई.. आहह.. रोहन नको.. अहहहह..”

तीच माझे डोके जोर जोरात योनीवर दाबत होती. एवढे करून मी खुप जोर जोरात तिची योनी चाटत होतो. मग मध्ये मी थांबलो आणि पटापट कपडे काढू लागलो. टीशर्ट काढला आणि पॅन्ट काढून अंडरवेअर काढू लागलो तर मम्मी बोलली,

“हे काय करतोय?”

तोवर मी अंडरवेअर पण काढली होती आणि माझा लंड एकदम कडक झालेला तिने पहिला पण न पहिल्यासारखा केला. मी लगेच पुन्हा तिच्या पायांमध्ये आलो आणि तिचे दोन्ही पाय फाकवून तिच्या दोन्ही पायांच्यामध्ये आल्यावर माझा लंड तिच्या योनीला घासू लागलो.

मग लगेच मी मम्मीला किस करू लागलो आणि जोर जोरात तिचे बुब्स दोन्ही हाताने चोळू लागलो. मग मी मधेच थांबलो आणि तिचा डावा आणि उजवा पाय अजून फाकवून थोडा उठून उभा राहिल्यासारखं केलं आणि माझा लंड हाताने पकडला. आणि तिच्या योनीवर घासू लागलो तोच तिने विरोध करायला सुरुवात केली

“रोहन नाही, हे नको करुस प्लिज. झालं हे खुप आहे, तू काय करतोयस रोहन? आतमध्ये नको घालू, मी तुला कुठल्याच गोष्टीला थांबवलं नाही, पण हे तू जर अतिच करतोयस.”

मी काहीही न ऐकता माझा लंडाची स्किन मागे घेतली आणि थोडा हाताने हलवला आणि तिच्या योनीत घालण्यासाठी थोडा टच केला. तोच तिने तिच्या हाताने माझा लंड पुन्हा दूर केला.

मम्मी माझा लंडाला हात लावत होती पण लगेच तिच्या योनीच्या भोकापासून दूर झाल्यावर बाजूला काढत होती. आणि मी पुन्हा आतमध्ये घालण्यासाठी प्रयत्न करत होतो. पण मम्मी काही आतमध्ये घालू देत नव्हती.

“ऐक ना रोहन. हे नको करू, हे पाप आहे. असा आई मुलांमध्ये होणे चुकीचे आहे. प्लिज ऐक ना असा नको करू.”

तिचे सारखं बोलणं चालू होतं म्हणून मी लगेच तिच्या अंगावर झोपलो आणि तिचा आवाज बंद करण्यासाठी तिच्या तोंडात तोंड घालून किस करू लागलो. पण तिला आता समजले होते की मी काहीही करून तिच्या योनीत माझा लंड घालणार आहे म्हणून ती मला किस पण करून देत नव्हती आणि तोंड इकडे तिकडे फिरवून मला विरोध करत होती.

मी मा‍झ्या कमरेने तिच्या योनीचा अंदाज घेऊन लंड तिच्या योनीत घालण्याचा प्रयत्न करत होतो पण मम्मी तिच्या हाताने माझा लंड आतमध्ये जाऊ लागला की बाजूला काढत होती. पण मम्मी काही आतमध्ये लंड घालू देत नव्हती.

मा‍झ्या जोरापुढे तिचा विरोध कमी पडत होता. तरी सुद्धा मम्मी सुटण्याचा प्रयत्न करू लागली आणि कधी ती मला धक्का मारून बाजूला होत होती. मम्मी बाजूला झाली की मी तिला ओढून मा‍झ्या अंगावर घेत होतो आणि घट्ट मिठी मारून पुन्हा तिला खाली घेऊन तोच प्रयत्न करत होतो.

पण पुन्हा तसच व्हायच ती मा‍झ्या खाली आली की पुन्हा सुटण्याचा प्रयत्न करून मी तिला घट्ट मिठी मारून मा‍झ्या अंगावर घेत होतो. असे दोन तीन वेळा झाल्यावर मला राग आला आणि मी तिला खाली घेतले आणि मी तिच्या अंगावर झालो आणि तिचे दोन्ही हात पकडून तिच्या डोक्यावर घेऊन मा‍झ्या दोन्ही हाताने घट्ट पकडले आणि जोर जोरात ओठांवर किस करू लागलो.

आता मात्र मम्मीचा विरोध कमी झाला आणि ती पण मला किस करू लागली. तस मी लगेच माझी कंबर हलवून माझा लंड तिच्या पुच्चीत घालण्याचा प्रयत्न करू लागलो तोच ती पुन्हा कंबर हलवून विरोध करू लागली पण तिचा विरोध कमी पडत होता. माझा लंड तिच्या पुच्चीत जाताच मम्मी जोरात ओरडली.

आ.. आई.. ग.. रोहन.. नको.. आ.. आ.. आहहहह..”

मी जोर जोरात दोन तीन धक्के दिले. मला तर तिला खूप धक्के द्यायचे होते पण इतका वेळ मी पण कंट्रोल केलं होतं पण माझा पाणी सुटले गेलं ते डायरेक्ट तिच्या योनीत जोर जोरात प्रेशरने गेलं. आणि मी जस पाणी सुटणार तस माझा लंड जोरात धक्का देऊन खूप आतमध्ये रोवला.

माझा पूर्ण पाणी तिच्या योनीत आतमध्ये गेलं. आणि मी तसाच माझा लंड आतमध्ये ठेवला. जस जसा माझा पाण्याच्या प्रेशर कमी झाला तसा मी तिचा घट्ट पकडलेला हात ढिला पडत गेला आणि ती सुद्धा हळूहळू शांत होत गेली.

मी खूप जोर जोरात श्वास घेत होतो. मला दम लागला होता ते मम्मीला जाणवत होते. आणि मी तसाच तिच्या अंगावर पडून राहिलो. सगळे पाणी आतमध्ये गाळल्यावर मी माझी मान तिच्या बुब्स वर टाकली.

दोन मिनिटाने मी जेव्हा मम्मीच्या डोळ्यात पाहिले तेव्हा मम्मी तशीच पाडून होती. तिची काहीच हालचाल होत नव्हती आणि डोळ्यातून थोडं पाणी येत होतं आणि ते पाणी सरळ तिच्या कानाजवळ जात होत. आता ते आनंदाश्रू होते की काय होत काय माहीत पण मम्मी नुसती छताकडे एकटक पाहत होती आणि थोडी नाराज होती डोळ्यातून येणारे अश्रु सरळ कानाकडे जात होते.

२-३ मिनिटे दोघेही काहीच बोललो नाही. मग उठून तिच्या डाव्या साईडला झालो आणि तिच्याकडे एक कुशीवर होऊन पाहून बोललो.

“मम्मी काय झालं काहीच का बोलत नाहीयेस?”

मम्मी काहीच बोलली नाही मग मी तिच्या डोळ्यातले पाणी पुसले आणि हसून बोललो,

“मम्मी, Thank you.”

एवढे बोलून माझा डावा हात तिच्या बुब्सवर ठेवला आणि थोडासा बुब्स दाबला.

“कस वाटलं मम्मी तुला, मनापासून सांग.”

“मला नको विचारू काही, तुला सांगितलं होतं ना की आतमध्ये नको घालू म्हणून.”

“पण मम्मी मला एकदा करायचं होतं तुझ्यासोबत. पण तू नीट करूनच दिल नाहीस.”

“अरे पण तू माझा मुलगा आहे या गोष्टी आई मुलांच्यात नाही होत.”

“नाही आपण आत्ता गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड आहोत.”

“तू नालायक आहेस, मी ते मानले तुझे पण तू डायरेक्ट सेक्स करू लागला. मी तुला सगळं काही करू दिल तुला पण या गोष्टी नको व्हायला होत्या आपल्यात.”

“असुदेत ना, तू पण एक स्त्री आहेस आणि मी पण एक पुरुष मग त्यात काय एवढं?”

“तुला एवढं सोपं वाटत का हे सगळं?”

मी मम्मीचे विस्कटलेले केस सरळ करून तिच्या चेहऱ्यावरून बाजूला करत होतो. मध्ये तिच्या कपाळाला आलेला घाम पुसत होतो.

“बास आता झोप. तू सुधारणार नाहीस.”

लव्ह यु डार्लिंग भाग : १०

आता मला मम्मीचे गरम श्वास जाणवू लागले. मग मी जास्त विचार न करता किस थाम्बवला आणि तिचे दोन्ही फाकवुन तिच्या दोन्ही मांड्यांच्यामध्ये आलो आणि मा‍झ्या डाव्या हाताने तिची योनी फाकवली आणि उजव्या हाताच्या बोटाने तिच्या योनीवर थोडा मसाज केला. माझं उजव्या हाताच मधले बोट...

लव्ह यु डार्लिंग भाग : ९

एवढे बोलून ती उठायला लागली आणि तिच्या लक्षात आले की माझे तिच्या योनीत सोडलेले सगळे पाणी थोडं बाहेर आले होते. तिने रागात येऊन माझ्याकडे पाहिलं आणि मी समजून गेलो. लगेच मी उठून शेजारचा नॅपकिन घेऊन तिच्या योनीला साफ करायला लागलो. तेवढ्यात तिने नॅपकिन हिसकावून घेतले आणि ती...

लव्ह यु डार्लिंग भाग : ७

थोड्या वेळाने जेव्हा मम्मीने मला जेवायला आवाज दिला तेव्हा मी हात धुवून डायनिंग टेबल वर जाऊन बसलो मम्मी मला वाढू लागली पण काही बोलत नव्हती मी पण जास्त काही बोलत नव्हतो. मी पटापट जेवलो आणि हात धुवून निघालो. तेवढ्यात मम्मी मला म्हटली, “पोटभर तरी जेव.” “भूक नव्हती मम्मी,...

लव्ह यु डार्लिंग भाग : ६

आता मम्मी पण खूप जोशमध्ये आली होती ती सुद्धा जो जोरात किस करत होती त्यात मी तिला उचलून मा‍झ्या मांड्यांवर बसवले. मी सोफ्यावर बसलो होतो त्यामुळे तिला मांड्यांवर बसवणे अवघड गेले नाही. तिला मांडीवर बसवताना ती काहीच बोलली नाही. आता मात्र आम्ही किसिंगमध्ये गुंग झालो होतो....

लव्ह यु डार्लिंग भाग : ५

“हो का, मला ते जाणवलं होत की तू खुपच पुढे चालला आहे म्हणून तर तुला ‘बास बास’ म्हटले मी आणि त्यात तू मान चाटू लागलास.” “हम्मम्म, आवडली का मी मान चाटलेली?” “नाही आवडली.” “हम्मम. कशी काय आवडणार, तुला तर पप्पानी केलेलं आवडत असेल ना. छोट्या बॉयफ्रेंडच काय किस आवडणार तुला?”...

लव्ह यु डार्लिंग भाग : ४

मम्मीने आता ओठ ढिले सोडले होते फक्त काही रीस्पॉन्स देत नव्हती. मग मी तिचा ओठ ओठात घेऊन चोखत राहिलो कधी खालचा ओठ कधी वरचा ओठ चोखू लागलो. पण तोंड उघडत नसल्यामुळे मला तिची जीभ मा‍झ्या तोंडात घेता येत नव्हती. आता मी “हम्मम उमम्म्मम” असा आवाज काढत तिचे ओठ ओठात घेत होतो....

लव्ह यु डार्लिंग भाग : ३

आता मात्र मम्मी खूप चिडली आणि मला काहीपण बोलू लागली. पण तेवढ्यात सुद्धा मी हार मानली नाही कारण मला माहित होतं आत्ता जर थांबलो तर परत कधीच मम्मीला झवायला भेटणार नाही. कसंबसं करून मम्मीला शांत केलं आणि परत पुढे गेम चालू केला. “ओठांवर मिळणार नाही, गालावर करायची असेल तर...

लव्ह यु डार्लिंग भाग : २

अचानक मम्मीचा आवाज आला, “रोहन टॉवेल दे रे, मी बाहेरच विसरून आले.” मी लगेच टॉवेल घेऊन देण्यासाठी गेलो असता मम्मीने दरवाजा अर्धवट उघडला आणि टॉवेल घेण्यासाठी हात पुढे केला. हात पुढे करून मम्मी दे म्हटली टॉवेल, तेव्हा मम्मीने माझ्याकडे बघितले. मम्मीचे केस पूर्ण भिजलेले...

लव्ह यु डार्लिंग

आमच्या कुटुंबामध्ये मी, माझे बाबा आणि माझी मम्मी सरिता असे आम्ही तिघेच आहोत. पप्पा एक आयटी कंपनीमध्ये जॉब करतात आणि मम्मी गृहिणी आहे. मम्मी पप्पांची लव मॅरेज आणि दोघेही वेल एज्युकेटेड असल्यामुळे आमच्या घरात वातावरण तसे मोकळे आहे. मम्मीबद्दल सांगायचे झाल्यास मम्मी...

error: नका ना दाजी असं छळू!!