लव्ह यु डार्लिंग भाग : ३

आता मात्र मम्मी खूप चिडली आणि मला काहीपण बोलू लागली. पण तेवढ्यात सुद्धा मी हार मानली नाही कारण मला माहित होतं आत्ता जर थांबलो तर परत कधीच मम्मीला झवायला भेटणार नाही. कसंबसं करून मम्मीला शांत केलं आणि परत पुढे गेम चालू केला.

“ओठांवर मिळणार नाही, गालावर करायची असेल तर कर.”

“ठीक आहे.”

“कर मग लवकर.”

“जवळ तर ये की.”

मम्मी जवळ आली आणि मी तिच्या गालावर ओठ ठेवले आणि तसाच थांबलो काही क्षण गालांपासून ओठ थोडेच दूर होते पण मला सगळ्या गोष्टी तिच्या परवानगीने हव्या होत्या म्हणून गालावर किस केला आणि गाल थोडा जि‍भेने चाटला.

“गालावर किस करायला लावला होता चाटायला नाही.”

“मला गोड लागले ना म्हणून चाटले.”

अस ऐकताच मम्मीने मा‍झ्या पायावर लाडात चापट मारली.

“आता तू सांग Truth or Dare?”

“Truth.”

“काय यार मम्मी सारखाच Truth? Dare घे की एकदा तरी.”

“ठीक आहे बाबा, Dare.”

“आता मला तू तुझ्या कपाट मधला वनपीस घालून दाखव आणि ओठांवर लिपस्टिक लावून ये केस मोकळे सोडून ये.”

“अरे बाबा हे काय आता?”

“माझी गर्लफ्रेंड वनपीसमध्ये कशी दिसते ते बघायला नको का?”

“अरे पण तो ड्रेस शॉर्ट आहे ना त्यात माझी भरपूर बॉडी उघडी दिसेल. मी कस काय मा‍झ्या मुलासमोर घालून येऊ?”

“हो का, बाकीच्या दुनियेला दिसला तरी चालेल बाहेर घालून गेल्यावर पण मुलाला दिसला नाही पाहिजे?”

“अरे बाळा मी खूप वर्षे झाली तो ड्रेस घातला नाही मग कस काय दिसेल लोकांना?”

“पण आधी घातला तेव्हा दिसला ना लोकांना?”

मम्मीला समजले मी काही ऐकणार नाही म्हणून मग ती तयार झाली.

“हो बाबा हो थांब आले घालून.”

असा बोलून मम्मी बेडवरून उठून गेली जाताना मी तिची गांड पाहत होतो. नाईट पँट लुस असल्यामुळे तिची गांड खूप मस्त हलत होती. अस वाटत होते की जाऊन धरावी गांड आणि जोर जोरात चोळावी. पण हळूहळू प्लान योग्य दिशेने चालला आहे तर मग थोडं अजून थांबू म्हटलं. आणि मम्मी यायची वाट पाहू लागलो.

थोड्या वेळाने मम्मी आली ड्रेस घालून. मम्मी ड्रेस घालून आली आणि तिच्याकडे पाहून मी थबकलोच. ड्रेसमध्ये ती एकदम हॉट दिसत होती तिने लिपस्टिक लावली होती केस मोकळे सोडले होते.

ड्रेस स्लीवलेस असल्यामुळे तिचे ते उघडे खांदे, ड्रेस टाईट असल्यामुळे तिचे बॉल उठून दिसत होते. उघड्या मांड्या ती हाताने झाकून घेत होती पण मांड्या हाताने झाकल्या जात नव्हत्या. पायांच वॅक्स मम्मी वेळच्या वेळी करत होती हे मला आज समजले कारण तिचे पाय पूर्ण गुळगुळीत होते आणि चमकत होते. माझी मम्मी एकदम कडक माल वाटत होती. अस वाटत होतं की पकडून डायरेक्ट झोपवाव आणि लंड तोंडात द्यावा.

“मम्मी हाताने काय पाय झाकत आहेस?”

“पाय नाही बुद्धू मी माझे थाईस झाकत आहे.”

“मग हात बाजूला काढ आणि दोन्ही हात कमरेवर ठेवून पोस दे आणि किलर स्माईल दे तुझ्या बॉयफ्रेंडला.”

मग मग मम्मीने हात बाजूला घेऊन कमरेवर ठेवले आणि मला स्माईल दिली. पण तिला जरा अवघडल्यासारखे वाटत होते की कसे एखादी स्त्री आपल्या मुलासमोर आपले अर्धे उघडे शरीर दाखवून स्माईल देईल.

तिने पोस देऊन लगेच हात खाली केले आणि पुन्हा मांड्या झाकू लागली आणि माझ्यासोबत बोलू लागली. मम्मी जवळ येऊन म्हटली, “झालं का मनासारखं?” आणि तशीच बेडच्या बाजूला उभी राहिली.

“हो मम्मी लव्ह यु. खूप सुंदर दिसत आहेस.”

“Thank you.”

“मम्मी मघाशी उगाच तुझ्या गालावर किस केला मी.”

“का रे आता काय झालं?”

“नाही आतां तुझ्या उघड्या खांद्यावर किस करायला संधी होती ती घालवली.”

“तू खूप पुढचं बोलायला लागला आहेस रोहन.”

असा बोलून मम्मीने लाडात येऊन रागवल्याच नाटक केलं.

“आता खांदा आणि गळ्यावर किस करायला काय प्रॉब्लेम आहे?”

“काही नाही. जाऊ दे.”

मम्मी तशीच उभी होती ती विसरून गेली की आता तिची वेळ होती प्रश्न विचारायची आणि मीच तिला पुढचा प्रश्न केला.

“मम्मी, खरं खरं सांग तू माझी कोण आहेस.”

“आई!”

“तस नाही आता कोण आहेस मम्मी, गर्लफ्रेंड की बेस्टफ्रेंड?”

मम्मी तशी हुशार आहे तिला पुढच्या गोष्टींची जाणीव झाली होती.

“मी आधी तुझी आई आहे मग बेस्टफ्रेंड आहे आणि तू मघाशी बोललास म्हणून तुझी गर्लफ्रेंड आहे.”

“नाही मम्मी, तू आता फक्त माझी गर्ल्फ़्रेंड आहेस.”

असा बोलून मी बेडवरून उठलो आणि मम्मी जिथे उभी होती तिथे गेलो आणि तिचा हात हातात घेऊन तिच्या डोळ्यात पाहून म्हटले,

“मम्मी तू खूप सुंदर आहे आणि मला समजून घेतेस प्रत्येक गोष्टीत म्हणून पप्पा येईपर्यंत तू माझी गर्लफ्रेंड आहेस.”

मम्मी तशी हुशार होती. तिला पुढच्या गोष्टींची जाणीव झाली होती. पण मा‍झ्या समोर उभी असल्यामुळे मा‍झ्या गरम श्वासाच्या झळा तिला लागल्यामुळे ती पण हळूहळू उत्तेजित व्हायला लागली होती. पण तरीसुद्धा तिला या गोष्टींमध्ये पडायचे नव्हते.

पण मम्मी मा‍झ्या डोळ्यांमध्ये पाहून ज्या प्रकारे शांत उभी होती, त्याप्रकारे मला वाटत होतं की ती पण हळूहळू उत्तेजित होत होती. मम्मीला पूर्णपने उत्तेजित करून मला तिला झवायची होते.

तिचा हात हातात घेऊन मी तिला हळूच मिठी मारली आणि तिच्या उघड्या खांद्यावर हात ठेवून तिच्या डोळ्यात पाहून म्हटलं, “आय लव यु.”

मग तिनेपण डोळ्यात डोळे घालून नजर न हटवता मला “लव्ह यु टू” म्हटलं.

पण तिला या गोष्टींमध्ये पडायचं नव्हतं आणि ती लगेच थोडं मागे सरकली आणि भानावर येऊन मला म्हटली,

“चल बास आता मी कपडे बदलते.”

“राहूदे ना मम्मी गेम कुठे संपला आहे, ये बेड वर बस.”

मी बेडवर मांडी घालून बेडवर बसलो आणि मम्मी बेडवर बसायची वाट पाहू लागलो पण मम्मी काही बसायला तयार नव्हती कारण मम्मीने वनपीस घातला होता आणि ती माझ्यासमोर मांडी घालून बसली असती तर तिची चड्डी मला दिसली असती.

“बस की मम्मी काय झाले आता?”

“नाही मी उभीच ठीक आहे.”

“झालं काय ते तर सांग?”

“आता तुला पण माहीत आहे की मी वनपीस घातला आहे आणि तुझ्यासमोर मांडी घालून बसले तर तर माझे अंतर्वस्त्रे तुला दिसेल.”

“म्हणून काय झालं? मी तर दररोज बाथरूममध्ये बघतोच की चड्डी तुझी?”

मम्मी रागावली आणि बोलली,

“तुला समजतंय का तू काय बोलतोय, मम्मीसोबत असे बोलतात का?”

“तू माझी गर्लफ्रेंड आहे आता. म्हणून बोललो ना सरिता. सॉरी मम्मी.”

“हो का? पण हे विसरू नकोस आधी मी तुझी मम्मी आहे ते.”

“हो की मम्मी. पण बस की आता.”

“नको मला लाज वाटत आहे. मी कपडे चेंज करून येते.”

एवढे बोलून मम्मी टीशर्ट आणि हाल्फ पँट घालून आली आणि बसली.

मम्मीला समजले होते मी खूप पुढे चाललो आहे आणि तिने मा‍झ्या हातून काही चूक होण्याआधीच मला समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला.

“बाळ मला तुझं वागणे जरा चुकीचे वाटत आहे, मम्मीसोबत असे बोलणे खूप चुकीचे आहे आणि हे सगळे पाप आहे. बोलण्यापर्यंत ठीक आहे मी समजू शकते तुला पण तू किसिंग आणि मा‍झ्या अंतर्वस्त्रापर्यंत पोचलास?”

“मम्मी, पण या गोष्टीमध्ये तू आई-मुलाला का घेतेस? तू एक स्त्री आहेस आणि मी मुलगा आहे एवढंच विचार कर.”

“हो. पण मी तुझी आई आहे हे पण विसरलं नाही पाहिजेत ना? तू या गोष्टी तुझ्या वयाच्या मुलीसोबत केल्या तर मी तुला काहीच नाही बोलणार कारण की मी पण एका मुलाच्या भावना समजू शकते.”

“पण मला दुसरं कोणच आवडत नाही तुझ्याशिवाय आणि सेक्स हा विषय चुकीचा आहे आई आणि मुलांमध्ये किस थोडीच चुकीचा आहे?”

“नाही, मला या गोष्टी चुकीच्या वाटत आहे.”

“पण मम्मी जर आपण दोघे फ्रेंड असू आणि जर या गोष्टी केल्या तर काय प्रॉब्लेम आहे आजकाल लोक फ्रेंडशिपमध्ये सुद्धा किस करतातच की.”

“हो बाळा पण ते लोक फ्रेंड्स असतात. आई मुलगा नाही.”

“सेक्स या गोष्टीच मी समजू शकतो पण किसिंगला मला काही चुकीचं वाटत नाही मम्मी, कारण तू माझी गुड फ्रेंड आहेस आणि मग माझी आई.”

“हो बाळा पण या गोष्टी कुणाला समजल्या तर लोक काय बोलतील की याच्या घरचे एवढे शिकलेले असताना सुद्धा असल्या फालतू गोष्टी करतात.”

“ही गोष्ट आपल्या दोघांचातच राहणार आहे पप्पांना सुद्धा कळणार नाही प्रॉमिस.”

“पण नाही बाळ हे चुकीचे आहे तू दुसरीकडे लक्ष केंद्रित कर.”

“मम्मी तू मला समजून घेणार आहेस की नाही?”

“समजून घेत आहे म्हणून तर सांगत आहे ना, बाळ.”

मम्मी सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे शांत स्वरूपात देत होती बिलकुल चिडत नव्हती. मा‍झ्या मा‍झ्या अंदाजानुसार मम्मी उत्तेजित होऊ लागली होती. आता फक्त तिला विश्वासात घेऊन तयार करायच होत. मग मी मम्मीच्या उजव्या बाजूला चिकटून बसलो आणि माझा डावा हात तिच्या खांद्यावर ठेऊन उजवा हात हात घेऊन तिला म्हटले,

“मम्मी जेवढा तुझा माझ्याबर विश्वास आहे त्याला मी कधीच नाही तोडणार, आणि तुला वाईट वाटेल अस कधीच नाही करणार.”

असा बोलून मी तिच्या पाठीवरून डावा हात फिरवत होतो आणि उजव्या हाताने तिचा उजवा हात हातात दाबत होतो.

तिच्या डोळ्यात डोळे घालून तिला म्हटलं,

“मम्मी एवढा तरी स्वतःच्या मुलावर विश्वास ठेवू शकतेस.”

मम्मी मा‍झ्या डोळ्यात पाहून काहीच बोलली नाही आणि थोडी घाबरत आणि थोडी उत्तेजित होऊन फक्त डोळ्यात पाहत होती.

तिने मघाशी केस मोकळे सोडले होते ते तसेच होते. मी माझा डावा हात हळूहळू तिच्या डाव्या साईडच्या कानाच्या केसांवरून फिरवत होतो मधेच एखादे बोट तिच्या डाव्या गालावरून फिरवत होतो.

आल्हाद बोट फिरवल्यामुळे तिच्या अंगावर काटा उभा राहिला होता ते मला स्पष्ट जाणवत होता. आमच्या दोघांच्या ओठांमध्ये काही इंचाचे अंतर राहिले होते माझे गरम श्वास तिला स्पष्ट जाणवत होते आणि तिचे अंग थोडे थोडे थरथरत होते.

तिच्या मनाची तयारी नव्हती पण तिचे शरीर हळूहळू उत्तेजित होत होते. मग मी हळूच तिच्या कानाजवळ माझे ओठ नेले आणि तिच्या कानात हळूच म्हटले, “आय लव्ह यु, मम्मी.”

तिच्या कानाला माझे ओठ लागल्यामुळे ती किंचित दचकली. पण ती काहीच बोलली नाही. मग मी मा‍झ्या डाव्या हाताने तिच्या उजव्या मानेवरचे केस थोडे बाजूला केले आणि हलकीशी किस केली मानेवर. लगेच तिच्या अंगावर थोडे शहारे उभे राहिले.

मग थोडाही वेळ न घालवता मम्मीच्या मानेवर किस चालू केला. दोन्ही हाताने तिचे तोंड माझ्याकडे फिरवले आणि तिच्याकडे पाहीले. मम्मीने डोळे मिटून घेतले होते. मग मी तिच्या चेहर्‍यावरचे भाव पाहीले त्यातून मला जाणवले की किस तर मिळणार आहे.

मग मी तिच्या ओठावरून माझे उजव्या हाताच एक बोट फिरवले आणि मम्मीला म्हटले तुझे ओठ खूप छान आहेत. तिने डोळे मिटूनच ठेवले होते आणि नुसतं “हम्मम” म्हटली पण मम्मी अजून थरथर कापतच होती.

मग मी हळूच तिच्या ओठांवर ओठ टेकवले आणि किस केला. पण मम्मीकडून काहीच रीस्पॉन्स नव्हता. मम्मीने ओठ घट्ट मिटून ठेवले होते तिला मी किस चालू ठेवला मग जबरदस्तीने मा‍झ्या ओठाने तिचा खालचा ओठ वेगळा केला आणि त्या ओठाला किस करू लागलो.

लव्ह यु डार्लिंग भाग : १०

आता मला मम्मीचे गरम श्वास जाणवू लागले. मग मी जास्त विचार न करता किस थाम्बवला आणि तिचे दोन्ही फाकवुन तिच्या दोन्ही मांड्यांच्यामध्ये आलो आणि मा‍झ्या डाव्या हाताने तिची योनी फाकवली आणि उजव्या हाताच्या बोटाने तिच्या योनीवर थोडा मसाज केला. माझं उजव्या हाताच मधले बोट...

लव्ह यु डार्लिंग भाग : ९

एवढे बोलून ती उठायला लागली आणि तिच्या लक्षात आले की माझे तिच्या योनीत सोडलेले सगळे पाणी थोडं बाहेर आले होते. तिने रागात येऊन माझ्याकडे पाहिलं आणि मी समजून गेलो. लगेच मी उठून शेजारचा नॅपकिन घेऊन तिच्या योनीला साफ करायला लागलो. तेवढ्यात तिने नॅपकिन हिसकावून घेतले आणि ती...

लव्ह यु डार्लिंग भाग : ८

मम्मीने अचानक भानावर आल्यासारखे केलं आणि तिच्या डाव्या हाताने माझा उजवा हात धरण्याचा प्रयत्न करू लागली. पण मी माझा हात काय थांबवला नाही आणि चोळणे चालूच ठेवले. ती मध्ये विरोध करायची आणि मधेच मान जोर जोरात इकडे तिकडे फिरवायची. मग मी किस करणे थांबवले आणि आणि मम्मीकडे...

लव्ह यु डार्लिंग भाग : ७

थोड्या वेळाने जेव्हा मम्मीने मला जेवायला आवाज दिला तेव्हा मी हात धुवून डायनिंग टेबल वर जाऊन बसलो मम्मी मला वाढू लागली पण काही बोलत नव्हती मी पण जास्त काही बोलत नव्हतो. मी पटापट जेवलो आणि हात धुवून निघालो. तेवढ्यात मम्मी मला म्हटली, “पोटभर तरी जेव.” “भूक नव्हती मम्मी,...

लव्ह यु डार्लिंग भाग : ६

आता मम्मी पण खूप जोशमध्ये आली होती ती सुद्धा जो जोरात किस करत होती त्यात मी तिला उचलून मा‍झ्या मांड्यांवर बसवले. मी सोफ्यावर बसलो होतो त्यामुळे तिला मांड्यांवर बसवणे अवघड गेले नाही. तिला मांडीवर बसवताना ती काहीच बोलली नाही. आता मात्र आम्ही किसिंगमध्ये गुंग झालो होतो....

लव्ह यु डार्लिंग भाग : ५

“हो का, मला ते जाणवलं होत की तू खुपच पुढे चालला आहे म्हणून तर तुला ‘बास बास’ म्हटले मी आणि त्यात तू मान चाटू लागलास.” “हम्मम्म, आवडली का मी मान चाटलेली?” “नाही आवडली.” “हम्मम. कशी काय आवडणार, तुला तर पप्पानी केलेलं आवडत असेल ना. छोट्या बॉयफ्रेंडच काय किस आवडणार तुला?”...

लव्ह यु डार्लिंग भाग : ४

मम्मीने आता ओठ ढिले सोडले होते फक्त काही रीस्पॉन्स देत नव्हती. मग मी तिचा ओठ ओठात घेऊन चोखत राहिलो कधी खालचा ओठ कधी वरचा ओठ चोखू लागलो. पण तोंड उघडत नसल्यामुळे मला तिची जीभ मा‍झ्या तोंडात घेता येत नव्हती. आता मी “हम्मम उमम्म्मम” असा आवाज काढत तिचे ओठ ओठात घेत होतो....

लव्ह यु डार्लिंग भाग : २

अचानक मम्मीचा आवाज आला, “रोहन टॉवेल दे रे, मी बाहेरच विसरून आले.” मी लगेच टॉवेल घेऊन देण्यासाठी गेलो असता मम्मीने दरवाजा अर्धवट उघडला आणि टॉवेल घेण्यासाठी हात पुढे केला. हात पुढे करून मम्मी दे म्हटली टॉवेल, तेव्हा मम्मीने माझ्याकडे बघितले. मम्मीचे केस पूर्ण भिजलेले...

लव्ह यु डार्लिंग

आमच्या कुटुंबामध्ये मी, माझे बाबा आणि माझी मम्मी सरिता असे आम्ही तिघेच आहोत. पप्पा एक आयटी कंपनीमध्ये जॉब करतात आणि मम्मी गृहिणी आहे. मम्मी पप्पांची लव मॅरेज आणि दोघेही वेल एज्युकेटेड असल्यामुळे आमच्या घरात वातावरण तसे मोकळे आहे. मम्मीबद्दल सांगायचे झाल्यास मम्मी...

error: नका ना दाजी असं छळू!!