मज्जाच मज्जा भाग : ४

दोन मिनिटे आम्ही दोघेही शांत बसलो, समोर समुद्राकडे बघत. नंतर मी शैलाताईच्या खांद्यावर हात टाकून तिला जवळ ओढले. मी तोंड वळवून तिच्या कानात पुटपुटलो,

“ताई! तू खूप सुंदर आहेस.”

“काहीतरीच काय बोलतोयस सोनू! माझ्यापेक्षा कितीतरी सुंदर मुली आहेत सगळीकडे. मी तर एकदम साधी दिसते. कोणीही सांगेन.” तिने हसत उत्तर दिले.

“कोणी काहीही सांगू दे पण मा‍झ्या नजरेने जर बघितले तर तू जगातील सगळ्यात सुंदर मुलगी आहेस.”

“कशावरून तू म्हणतोयस हे सोनू? तुला काय माहीत आहे मी किती सुंदर आहे ते?”

“मला माहीत आहे ताई, मी तुला रोज बघतो.”

“चोरून! हो ना?” तिने हसत विचारले, “जेव्हा मी कपडे बदलते तेव्हा! आणि घरात असताना. हो की नाही?”

“हो!” मी थोडे ओशाळत उत्तर दिले, “कारण तू खरंच सुंदर आहेस! मी मस्करी नाही करत आहे. मला तू खूप आवडतेस.”

“खरंच? एवढी मी तुला आवडते?” तिने गंभीरपणे विचारले.

“काय सांगू तुला मी ताई! मी वेडा झालो आहे तुझ्यासाठी!” असे म्हणत मी तिला अजून जवळ ओढले आणि तिच्या कानाच्या पाळीजवळ माझे ओठ नेले.

“ओह सोनू!” असे म्हणत तीपण मला बिलगली आणि मा‍झ्या खांद्यावर तिने डोके ठेवले.

मी तिच्या कानात कुजबुजलो, “ताई! मी तुझे चुंबन घेऊ?”

ती काही बोलली नाही. मी पुन्हा तिला विचारले पण ती गप्पच होती. ती तशीच मा‍झ्या खांद्यावर डोके ठेवून होती. तिची मुक संमती गृहीत धरून मी तिच्या हनुवटीला धरून तिचा चेहरा वर केला.

तिने एक क्षण मा‍झ्या डोळ्यात पाहिले आणि आपले डोळे मिटून घेतले. मा‍झ्या सख्ख्या बहि‍णीला तसे मिठीत धरून मी इतका उत्तेजित झालो की अधीरतेने मी तिच्या ओठांवर माझे ओठ टेकवले.

आहाहा! काय लुसलुशीत होते शैलाताईचे ओठ! आणि मला ते गरमही भासले. जसे मी तिच्या ओठांवर माझे ओठ ठेवले तिच्या तोंडातून हुंकार बाहेर पडला. मग मी हळूहळू शैलाताईच्या ओठांचे चुंबन घ्यायला लागलो. ते चुंबन प्रियकर प्रेयसी सारखे गरमागरम नसले तरीही आम्हा दोघांनाही उत्तेजित करण्या एवढे पुरेशे होते.

शैलाताई मा‍झ्या उजव्या बाजूला बसली होती. मी माझा डावा हात खाली आणला आणि शैलाताईच्या उजव्या स्तनावर ठेवला. आता मी तिच्या ओठांचे चुंबन घेत तिची गुबगुबीत छातीही दाबू लागलो. त्यावेळी मी बिनधास्तपणे शैलाताईच्या छातीचे उभार, करकचून दाबत होतो कारण तेथे आई वगैरे यायची भीती नव्हती.

थोडा वेळ मी तिचे स्तन तिच्या टॉपवरून दाबले आणि नंतर माझा उजवा हात जो तिच्या खांद्यावर होता तो तिच्या टॉपच्या गळ्यामधून मी खाली सारला आणि तिच्या ब्रेसीयरमध्ये बंद असलेल्या स्तनावर ठेवला.

आता मी तिचे स्तन तिच्या ब्रेसीयरवरून दाबू लागलो. पण तसे तिच्या टॉपच्या गळ्यामधून तिचे स्तन मुक्तपणे दाबणे थोडे अवघड होते. म्हणून मी माझे दोन्ही हात काढले आणि तिच्या कमरेवर ठेवले.

नंतर हळूहळू मी हाताने तिचा टॉप वर करून माझे हात आत घालून तिचे दोन्ही स्तन हाताने धरून दाबू लागलो. शैलाताई काहीही बोलत नव्हती आणि मला न थांबवता काहीही करून देत होती. आता मी शैलाताईची भरदार छाती जोराने दाबत होतो आणि ती फक्त उसासे सोडत विव्ह्ळत होती.

मी माझे हात तिच्या पाठीवर आणले आणि तिच्या ब्रेसीयरचा हूक खोलला. तिने काहीही प्रतिकार केला नाही. मी माझे हात पुन्हा तिच्या टॉप खालून पुढे आणले आणि तिची ब्रेसीयर तिच्या स्तनावरून वर करून तिचे नग्न स्तन हातात धरले.

प्रथमच मा‍झ्या बहि‍णीचे असे उघडे स्तन हातात धरून मी उत्तेजित होत होतो. आणि जसे मी ते दाबायला लागलो, तिचे अंग शहारले. तिने माझे मनगट घट्ट पकडले, मला थांबवण्यासाठी नव्हे तर अति उत्तेजनेमुळे तिच्या शरीराला कंप सुटला.

मीपण चांगलाच तापलो होतो. माझा लंड इतका कडक झाला होता की जीन्स पॅन्टमध्ये कसाबसा ताणून बंद होता. असे वाटत होते तेथेच पॅन्ट खोलावी आणि लंड बाहेर काढून जोरजोराने मूठ मारावी. पण मला माहीत होते मी तसे करू शकत नव्हतो.

आता मी शैलाताईचे भरीव मांसल स्तन पिसाटल्यासारखे दाबू लागलो. कधी मी ते दाबत होतो तर कधी त्यांना कुस्करत होतो तर कधी नुसतेच हातात धरून पेलवत होतो. तिची स्तनाग्रे उत्तेजनेमुळे कडक आणि लांब झाली होती.

मध्ये मध्ये मी तिची स्तनाग्रे बोटाच्या चिमटीत धरून दाबत होतो. मी तशी ती दाबली की तिचे शरीर ताठ व्हायचे, वेदनेने की उत्तेजनेमुळे ते देव जाणे! बराच वेळ मा‍झ्या बहि‍णीची उन्नत छाती दाबल्यानंतर आता त्यांना चोखायला मी अधीर झालो होतो. मी खाली वाकलो आणि तिच्या उजव्या छातीचे निप्पल मा‍झ्या ओठात धरले.

पूर्ण वेळ शैलाताई डोळे मिटून स्वत:चे स्तन दाबून घेत होती माझ्याकडून. तेव्हा तिच्या लक्षात आले नाही की मी काय करत आहे. जेव्हा शैलाताईला स्वत:च्या छातीवर गरम श्वास जाणवला तेव्हा तिने डोळे उघडले आणि तिला कळले की मी तिचे स्तन चोखत आहे. नंतर मी आळीपाळीने तिचे दोन्ही स्तन चोखू लागलो.

आपला लहान भाऊ आपले स्तन चोखत आहे हे पाहून ती खूप उत्तेजित झाली. ती जोराने श्वास घेऊ लागली. तिच्या शरीराला कंप सुटला. तिने माझा हात घट्ट पकडला होता. हळूहळू तिच्या शरीराची हालचाल वाढली आणि तोंडातून येणारे उसासे जास्त झाले.

हळूहळू तिच्या शरीराचा कंप वाढत जाऊन एका शिगेला पोहचला आणि एक दबका चित्कार तिच्या घशातून बाहेर पडला. तिचे शरीर अजून एकदा कंप पावले आणि हळूहळू ती शांत झाली. पूर्ण वेळ मी खाली वाकून शैलाताईचे स्तन चोखत होतो. माझे नाक तिच्या पोटाजवळ होते आणि मला थोडा वेगळाच गंध जाणवला.

बापरे! अरे बापरे! शैलाताई स्खलित झाली! मी नुसते तिचे स्तन चोखले तर तिची कामभावना उत्तेजित होऊन ती कामतृप्त झाली. तिचे स्खलन एवढे तीव्र होते की मला स्त्रियांचा तो वेगळाच गंध स्पष्ट जाणवला.

मी माझा चेहरा वर केला आणि तिच्या ओठांचे चुंबन घेऊ लागलो, तिची छाती दाबत. मग मी माझा हात तिच्या पोटावर ठेवला. नंतर मी हळूहळू माझा हात खाली नेला आणि तिच्या स्कर्टच्या इलास्टीकमधून बोट घालून आत घुसवू लागलो.

“नको!” शैलाताईने माझा हात धरला.

“का?” मी विचारले.

“आतमध्ये हात घालू नको सोनू!”

“पण का ताई?”

“मी ओली झाले आहे खाली तेथे.” तिने लाजऱ्या स्वरात म्हटले.

मी हळूच तिच्या कानात पुट्पुटलो, “तू झालीस का ताई?”

“हो!” ती हलक्या स्वरात म्हणाली.

“माझ्यामुळे तू एवढी उत्तेजित झालीस?”

“ओह सोनू! तू एवढा वेड्यासारखा माझी छाती चोखत होता की मी कंट्रोल करू शकले नाही.”

“तुला आवडले मी जे काय केले ते ताई?”

“खूपच सोनू!” असे म्हणत शैलाताईने तिचे रसरशीत ओठ मा‍झ्या ओठांना भिडवले. आयुष्यात प्रथमच मा‍झ्या मोठ्या बहि‍णीने माझे तसे चुंबन घेतले.

“चल सोनू! आता पुरे झाले! आपल्याला उशीर होत आहे.”

मी पुन्हा एकदा शैलाताईच्या रसरशीत ओठांचे खच्चून चुंबन घेतले आणि तिला सोडले. तिने पटकन आपल्या ब्राचा हूक लावला आणि उभे राहून ती स्कर्ट आणि टाप व्यवस्थित करू लागली.

मीपण उठलो आणि आमच्या बॅगा उचलल्या. मग आम्ही वर आलो आणि फुटपाथवरून चालू लागलो. तेथून बस स्टॉप दहा पंधरा मिनिटाच्या अंतरावर होता. चालताना शैलाताई हळूच म्हणाली,

“ओह! मला कसेतरीच होत आहे.”

“काय झाले ताई? तू ठीक आहेस ना?” मी काळजीने विचारले.

“मी ठीक आहे रे सोनू! पण माझी अंडरवेअर.. खाली तेथे ओली आणि चिकट झाली आहे त्यामुळे मला चालताना कसेतरीच वाटत आहे.” तिने थोडे लाजतच उत्तर दिले.

“ओह! सारी ताई! माझ्यामुळे तसे झाले!” मी थोडे अपराध्यासारखे म्हटले.

“अरे तुझा काही दोष नाही त्यात सोनू!” तिने मला समजावण्याच्या स्वरात म्हटले.

थोडावेळ आम्ही तसेच शांतपणे चालत राहलो. मी शैलाताईच्या अवस्थेचा विचार करत होतो. तिला शेवट पर्यंत घरी जाईपर्यंत तसा ओलेपणा आणि चिकटपणा सहन करावा लागणार होता. अचानक मा‍झ्या मनात एक आयडीया आली.

“ए ताई! मी एक गोष्ट विचारू का?”

“काय रे सोनू?” तिने कुतुहलाने म्हटले.

“तू मघाशी त्या लेडीज कपड्याच्या दुकानात काय काय घेतले?”

“का रे? एवढ्या आवडीने का विचारत आहेस तू?” तिने मस्करीच्या स्वरात म्हटले.

” तू आधी सांग ना ताई! मग मी सांगतो काय ते.”

“ठीक आहे सोनू! तुला काय वाटते? मी काय खरेदी केले असेल तेथे?”

“मला वाटते की तू. मी सांगितल्याप्रमाणे काळ्या रंगाची ब्रेसीयर घेतली असावी. हो की नाही?”

“हो! बरोबर!” तिने म्हटले.

“मग तू मॅचींग अंडरवेअरपण घेतली असणार. हो की नाही, ताई?”

“एकदम स्मार्ट आहेस तू सोनू! अगदी बरोबर!”

“मग प्रॉब्लेम सुटला ताई! पुढे एक सार्वजनिक शौचालय आहे. तेथे स्त्रियांच्या भागात जाऊन तू तुझी अंडरवेअर चेंज का करत नाहीस? तुझ्याकडे नवीन घेतलेली अंडरवेअर आहेच.” मी जग जिंकल्याच्या स्वरात शैलाताईला म्हटले.

“वा! काय आयडीया सांगितलीस तू सोनू! तुझे डोके खूप चालते हा!” तिने आनंदात म्हटले.

जसे आम्ही त्या पब्लिक टॉयलेट जवळ आलो तसे शैलाताईने मा‍झ्या हातातून ती शेवटी खरेदी केलेली बॅग घेतली. जसे ती आत जायला वळाली मी तिला हळूच म्हटले,

“ताई आत जाऊन तू अंडरवेअर चेंज करतच आहेस तर ब्रापण बदल. तू नवीन घेतलेली ब्रेसीयर व्यवस्थित बसते की नाही ते कळेल तुला.” मी मिस्कीलपणे तिला म्हटले.

“तू ना! खूप नालायक आणि बेशरम झाला आहेस सोनू!” असे म्हणत ती लाजून हसली आणि आत गेली.

जवळ जवळ पंधरा मिनिटानंतर शैलाताई बाहेर आली आणि आम्ही बस स्टॉपवर गेलो. आम्हाला बस लगेच मिळाली. बस त्या स्टॉपपासून चालू होत होती म्हणून बसमध्ये चार पाचच पॅसेंजर होते. जसे कंडक्टर आम्हाला तिकीट देऊन मागे गेला मी शैलाताईला विचारले,

“ताई! तू ब्रेसीयरपण बदललीस का?”

“का विचारतोयस मला तू हे?” तिने हसून मलाच प्रश्न केला.

“सांग ना ताई! तू बदललीस का?” मी पुन्हा विचारले.

“हो! मी बदलली माझी ब्रेसीयर!”

“मग मी एक विचारू का? नाही म्हणू नकोस!” मी अधीरपणे तिला विचारले.

“काय?”

“मला तू त्या नवीन ब्रेसीयर आणि अंडरवेअरवर कशी दिसतेस ते बघायचे आहे. दाखवशील का मला तू ते?”

“कुठे! येथे? वेड लागले की काय तुला सोनू?” तिने आश्चर्याने म्हटले.

“नाही नाही! येथे नाही घरी!”

“घरी? शक्य तरी आहे का ते? आई असेल ना घरात!”

“आई असली तरी काही प्रॉब्लेम नाही, ताई! ती किचनमध्ये स्वयंपाक करत असेल. तू नेहमी सारखे किचनमध्ये कपडे बदल फक्त दरवाज्याचा पडदा थोडा उघडा ठेव. मी हॉल मधून गुपचूप तुला बघेन.”

“ते जमेल की नाही हे मी सांगू शकत नाही सोनू! बघू आपण घरी गेल्यावर!”

“ठीक आहे ताई! पण जर जमलेच तर तू हळूहळू कपडे बदल म्हणजे मला व्यवस्थित बघता येईल तुला.”

त्यावर शैलाताई काही बोलली नाही आणि बसच्या खिडकीमधून बाहेर पहायला लागली. नंतर घरी पोहचेपर्यंत आम्ही फारसे काही बोललो नाही.

मज्जाच मज्जा

आमचे मध्यम वर्गीय कुटुंब, मुंबईमध्ये लहान फ्लॅटमध्ये राहत आहे. माझे वडील आणि आई दोघेही सर्विस करतात. माझे नाव सागर आहे, वय २० वर्ष. मा‍झ्या बहि‍णीचे नाव शैला आहे आणि तिचे वय २६ वर्ष. ती सहा वर्षांनी माझ्यापेक्षा मोठी आहे. मी मा‍झ्या बहि‍णीला ‘शैलाताई’ म्हणतो आणि मला...

मज्जाच मज्जा भाग : २

दुसर्‍या दिवशी संध्याकाळी मी पुन्हा बाल्कनीत उभा होतो, आदल्या दिवशी प्रमाणे शैलाताई येऊन उभी राहील याची वाट बघत आणि ती आली. पण ती नेहमीसारखी मला चिकटून उभी न राहता थोडी बाजूला उभी राहिली. मी पाच मिनिटे वाट बघितली आणि वळून तिच्याकडे बघितले. तिनेही वळून माझ्याकडे...

मज्जाच मज्जा भाग : ३

दुसर्‍या दिवशी मी आणि शैलाताई बाल्कनीत उभे होतो तेव्हा ती म्हणाली, "सोनू काल आपण पकडले गेलो असतो ना. मला इतके विचित्र वाटत होते की काय सांगू." "हो ताई! माझ्यामुळे आपण संकटात सापडलो असतो. मला माफ कर! पण तुझी ब्रा केवढी घट्ट होती की मला हूक लावता येत नव्हता." "मला...

मज्जाच मज्जा भाग : ५

आम्ही घरी पोहचलो. मा‍झ्या अंदाजाप्रमाणे आई किचनमध्ये जेवण बनवत होती. आम्ही पाच मिनिटे विश्रांती घेतली. नंतर शैलाताईने आपला नाईट गाऊन घेतला आणि किचनकडे वळली. किचनमध्ये प्रवेश करून ती वळली आणि तिने मधला पडदा पूर्ण ओढून घेतला. मी चाट पडलो की तिने पडदा थोडा उघडा का ठेवला...

मज्जाच मज्जा भाग : ६

शैलाताईबरोबर सिनेमा सिरीअसली बघणे हा माझा उद्देश नव्हता काही. सिनेमा बघताना थिएटरमधील अंधारात तिच्या नाजूक अवयवांना स्पर्श करून तिला उत्तेजित करायचे आणि नंतर जमलेच तर तिला कुठे तरी एकांतात नेऊन तिच्याबरोबर थोडी मजा करावी असा माझा प्लान होता. गेल्या काही दिवसात मी...

मज्जाच मज्जा भाग : ७

शैलाताई सरळ टॉयलेटकडे वळाली आणि आत गेली. मा‍झ्या लक्षात आले की ती पुच्ची साफ करायला व पॅन्टी घालायला आत गेली असावी. नंतर आम्ही थिएटरच्या बाहेर आलो. तेव्हा चार वाजत आले होते आणि मला एवढ्यात घरी न जाता शैलाताई बरोबर अजून मजा करायची होती. तेव्हा मी तिला विचारले, "ताई...

मज्जाच मज्जा भाग : ८

अचानक मा‍झ्या लक्षात आले की शैलाताईची नग्न भरीव छाती मा‍झ्या छातीखाली दबली आहे. मी माझा हात आमच्या शरीरामध्ये नेला आणि आंधळ्या सारखा आळीपाळीने तिची छाती कुस्करू लागलो. उत्तेजनेमुळे तिचे निप्पल रबरासारखे कडक झालेले होते. मला त्यांना तोंडात घेऊन चोखण्याचा मोह आवरता आला...

error: नका ना दाजी असं छळू!!