मज्जाच मज्जा भाग : २

दुसर्‍या दिवशी संध्याकाळी मी पुन्हा बाल्कनीत उभा होतो, आदल्या दिवशी प्रमाणे शैलाताई येऊन उभी राहील याची वाट बघत आणि ती आली. पण ती नेहमीसारखी मला चिकटून उभी न राहता थोडी बाजूला उभी राहिली.

मी पाच मिनिटे वाट बघितली आणि वळून तिच्याकडे बघितले. तिनेही वळून माझ्याकडे बघितले. मी ओशाळून हसलो पण ती हसली नाही आणि पुन्हा रस्त्यावर बघायला लागली.

“जवळ ये ना ताई.” मी तिला म्हटले.

“का?” तिने शांतपणे विचारले.

“मला हात लावायचा आहे ती..” मी पूर्ण बोलू शकलो नाही.

“हात लावायचा? कुठे?” तिने मला विचारले.

“तुला माहीत आहे कुठे ते.” मी म्हटले.

“मला नाही माहीत.” तिने उत्तर दिले.

“अगं कालच्या सारखा! तुझ्या छातीला!” मी बिनधास्तपणे म्हटले.

“आई येईल कदाचित!” ती म्हणाली.

“ती आली तर आपल्याला कळेल लगेच. आणि आपण पाठमोरे आहोत. तिला कळणार नाही.” मी उत्तर दिले.

ती काही बोलली नाही आणि शांत उभी राहिली.

“प्लीज ताई! ये ना जवळ!” मी काकुळतेने म्हटले आणि शैलाताई जवळ सरकली! पण जेमतेम मला स्पर्श होईल इतकी. कालच्या सारखी पूर्ण चिकटून नाही. कदाचित तिला लाज वाटली असावी.

आधी ती कित्येक वेळा निरागसपणे मला चिकटून उभी रहायची. पण आता तिला माहीत आहे तिचा लहान भाऊ काय करणार आहे तेव्हा ती कशी काय मला बिनधास्त चिकटून उभी राहील? मग मीच तिला जवळ ओढले.

आता शैलाताईच्या छातीचे उभार कालच्या सारखेच मा‍झ्या दंडावर साईडने दाबले गेले. मी दोन मिनिटे थांबलो आणि नंतर माझा हात तिच्या छातीच्या उभारावर ठेवला आणि पुन्हा मला स्वर्गसुख मिळाले! आता मी जास्त आत्मविश्वासाने मा‍झ्या बहि‍णीचे स्तन दाबू लागलो.

तिनेही हाताची घडी करून हात रेलिंगवर ठेवले आणि तिच्या हाताखालून मी तिचे स्तन दाबत होतो. तिची स्तनाग्रे पुन्हा ताठ झाली. तिच्या कमीज आणि ब्राच्या पातळ कपड्यावरून तिची ताठ स्तनाग्रे मला स्पष्ट जाणवत होती. मग मध्ये मध्ये मी बोटाच्या चिमटीत तिची स्तनाग्रे धरून दाबू लागलो. जेव्हा मी तसे दाबायचो तिचे शरीर ताठ व्हायचे.

“हळू दाब! मला त्रास होतोय!” अगदी शांत आवाजात शैलाताईने म्हटले.

मग मी थोडा थंडावलो आणि हळुवारपणे शैलाताईचे स्तन कुरवाळायला लागलो. आम्ही कुठल्या तरी फालतू विषयावर बोलून असे दाखवत होतो की आम्ही गंभीरपणे बोलत आहोत. पण खरे तर मी मा‍झ्या बहि‍णीची छाती आमच्या हाताखालून दाबत होतो. जेव्हा आईने हाक मारली तेव्हा ती निघून गेली.

असे काही दिवस चालू राहले. मी शैलाताईचे भरदार उरोज दिवसेंदिवस जास्त आत्मविश्वासाने दाबत होतो. फक्त अडचण ही होती की एका वेळी मला तिचा एकच उरोज दाबायला मिळायचा.

म्हणजे जेव्हा ती मा‍झ्या डाव्या बाजूला उभी राही तेव्हा मला तिचा उजवा स्तन दाबायला मिळायचा आणि जेव्हा ती मा‍झ्या उजव्या बाजूला उभी राही तेव्हा मला तिचा डावा स्तन दाबायला मिळायचा.

मला आता शैलाताईचे दोन्ही स्तन एकाच वेळी दाबावेसे वाटत होते पण त्याजागी तसे उभे राहून ते शक्य नव्हते. मी त्यावर विचार करायला लागलो की ते कसे शक्य होईल.

एके दिवशी संध्याकाळी मी हॉलमध्ये बसून टीव्ही बघत होतो. आई किचनमध्ये स्वयंपाक करत होती आणि शैलाताई तिला मदत करत होती. थोड्या वेळाने शैलाताई बाहेर आली. मी पलंगावर पाय पसरून भिंतीला टेकून बसलो होतो.

ती आली आणि पलंगावर बसली. दोन मिनिटे ती टीव्ही बघत राहिली आणि नंतर तिने पेपर उचलला आणि वाचायला लागली. ती मांडी घालून मा‍झ्या उजव्या बाजूला पायाशी बसली होती. मा‍झ्या पावलाचा हलकासा स्पर्श तिच्या मांडीला होत होता. दोन्ही हाताने पेपर उघडा धरून ती वाचत होती.

मी पाठमोर्‍या शैलाताईचे निरीक्षण करायला लागलो. तिने सफेद रंगाचा टी-शर्ट घातला होता आणि त्यातून मला तिची काळी ब्रेसीयर स्पष्ट दिसत होती. तिला तशी पाठमोरी बघून मी उत्तेजित झालो.

पटकन मा‍झ्या लक्षात काहीतरी आले आणि मी हळूच हसलो. मी हलकेच शैलाताईच्या पाठीवर हात ठेवला. ती जागीच स्तब्ध झाली. मी हळूहळू तिच्या पाठीवरून वर खाली हात फिरवायला लागलो.

“काय करतोयस सोनू तू?” तिने हळू आवाजात विचारले.

“काही नाही! तुझ्या पाठीवरून हात फिरवत आहे.” मी म्हटले.

“मूर्ख आहेस का तू? आई बघेन ना किचनमधून?” तिने काळजीच्या स्वरात विचारले.

“तिला कसे काय दिसेल बरे?” मी विचारले.

“तिने वळून बघितले तर दिसेल ना तिला.” तिने म्हटले.

“कसे काय दिसेल तिला?” मी पुन्हा विचारले.

“म्हणजे काय?” तिने त्रासिक स्वरात म्हटले.

“म्हणजे असे की तू पेपर समोर धरला आहेस. जरी तिने वळून बघितले तरी तिला फक्त आपले डोके दिसेल, खालचा भाग नाही.” मी चतुरपणे उत्तर दिले.

“तू ना! स्मार्ट आहेस नालायका तू!” तिने मंदपणे हसत म्हटले.

शैलाताई तसाच पेपर समोर उघडा धरून वाचू लागली आणि मी तिच्या पाठीवरून वर खाली हात फिरवू लागलो. मध्ये मध्ये मी तिच्या टी-शर्ट मधून दिसणार्‍या ब्रेसीयरचा पट्टीवरून बोट फिरवायचो.

थोडा वेळ तसा हात फिरवून झाल्यावर मी माझा हात तिच्या उजव्या काखेतून नेला आणि थोडा वेळ तेथे वर खाली फिरवत राहलो. नंतर मी थोडा पुढे वाकलो आणि माझा उजवा हात तिच्या उजव्या स्तनावर ठेवला. नंतर माझा डावा हात तिच्या डाव्या स्तनावर ठेवला.

शैलाताई काहीही हालचाल करत नव्हती व पेपर समोर धरून होती. तिची मुक संमती आहे असे गृहीत धरून मी आता तिचे दोन्ही स्तन हळूहळू कुस्करायला लागलो. काय सांगू तुम्हाला माझी अवस्था? असे दोन्ही हाताने एकदम मा‍झ्या बहि‍णीचे भरदार स्तन दाबायला मिळावे म्हणून मी झुरत होतो.

पूर्ण वेळ शैलाताई शांत बसून मला तिची भरदार छाती दाबू देत होती. मीपण या संधीचा पूर्ण फायदा घेत होतो. तिचा उजवा स्तन दाबत राहून मी माझा डावा हात मागे आणला आणि तिच्या पाठीवरून वरखाली फिरवायला लागलो.

जेव्हा मी हात वर न्यायचो तेव्हा मी तिचे टी-शर्टवर ओढायचो. पण ते वर होत नव्हते कारण तिच्या नितंबाखाली ते अडकले होते. मी जोराने ओढायचा प्रयत्न केला पण ते वर झाले नाही.

“ताई! जरा वर!” मी हळूच तिला म्हटले.

शैलाताईच्या लक्षात आधीच आले होते की मा‍झ्या मनात काय आहे ते. तिने आपले नितंब हलकेच वर केले आणि मी टी-शर्ट वर खेचला. नंतर मी माझा हात टी-शर्ट खालून तिच्या उघड्या पाठीवर ठेवला.

आहाहा! काय मुलायम त्वचा होती शैलाताईची! अगदी रेशमावरून हात फिरवल्यासारखा वाटत होता. हळूहळू मी तिच्या उघड्या पाठीवरून वर खाली हात फिरवू लागलो. जसे मी हात वर न्यायचो तसे तिचे टी-शर्ट वर होऊन मला तिची गोरी गोरी पाठ उघडी दिसत होती. मग मी दोन्ही हाताने पाठीवरून टी-शर्ट वर केला आणि तिच्या उघड्या पाठीचे निरीक्षण करायला लागलो.

शैलाताईच्या गोऱ्या गोऱ्या पाठीवर ती काळ्या रंगाची ब्रेसीयर अगदी उठून दिसत होती. तिची ब्रा नक्कीच घट्ट होती कारण ब्राची पट्टी तिच्या पाठीवर रूतून बसली होती आणि पट्टीच्या बाजूने तिची त्वचा फुगून आली होती.

तिच्या खांद्यावरून ब्राची पट्टी परफेक्टली खाली येऊन खालच्या आडव्या पट्टीला हूकने जोडली होती आणि खालची आडवी पट्टी दोन्ही बाजूने तिच्या हाताखालून पुढे जात होती. मला तिच्या डाव्या स्तनाचा थोडासा भाग दिसत होता. काय दृश्य दिसत होते ते!

मी हळूहळू शैलाताईच्या ब्रेसीयरचा पट्टीवरून बोट फिरवायला लागलो. तिचे अंग शहारले जेव्हा मी हळुवारपणे तिला स्पर्श केला. कारण तिच्या पाठीवरील केसांची लव ताठ झालेली मला दिसली. पाठीवर तिच्या संपूर्ण ब्रेसीयरवरून हात फिरवल्यानंतर मी हात तसाच फिरवत काखेखालून पुढे नेला आणि अलगद तिचे स्तन धरले.

तसे शैलाताईच्या फक्त ब्रेसीयर घातलेल्या भरीव स्तनांना हात लावून मी खूपच उत्तेजित होत होतो. कारण या आधी मी तिचे स्तन कमीज आणि ब्रा वरून दाबले होते आणि आता एक कपडा कमी होता. हळूहळू मी तिचे स्तन कुस्करू लागलो.

उत्तेजनेमुळे ताठर झालेली तिची स्तनाग्रे मला जाणवत होती आणि त्यांना ब्रेसीयरचा पातळ मटेरियल वरून चिमटीत पकडून दाबायला मला मजा वाटत होती. बराच वेळ मी तसे शैलाताईचे दोन्ही उरोज एकाच वेळी बिनधास्तपणे दाबत होतो.

मी असे मा‍झ्या मोठ्या बहि‍णीचे उन्नत स्तन दाबत होतो आणि पूर्ण वेळ आमची आई किचनमध्ये स्वयंपाक करत होती. आम्ही जेथे बसलो होतो तेथून ती आम्हाला पूर्ण दिसत होती.

कधी कधी ती किचनमध्ये इकडून तिकडे जात येत होती काही करण्यासाठी. पण तिने आमच्याकडे नजर टाकली तर तिला फक्त शैलाताईचे पेपर वरून डोके आणि माझे पाय दिसत असावेत. कधी तिला स्वप्नातपण वाटणार नाही की तिच्या पाठीमागे तिचा लहान मुलगा तिच्या मोठ्या मुलीची छाती दाबत आहे.

मला शैलाताईचे आश्चर्य वाटत होते की ती कशी काय मला एवढी निर्लज्जपणे तिची छाती दाबून देत होती. माझी मजा होती तसे बहि‍णीचे स्तन दाबायला मिळत होते म्हणून. त्या संधीचा पूर्ण फायदा घ्यायचा मी ठरवले.

मी माझे हात पाठीमागे आणून तिच्या ब्रेसीयरच्या हूकवर ठेवले आणि तिची ब्रेसीयर ओपन करायला लागलो. पाठीवर हूक असलेली तिची ब्रेसीयर नक्कीच घट्ट होती कारण सहजपणे ती उघडत नव्हती. मी काय करतोय हे तिच्या लक्षात येण्या आधी ब्राचा हूक निघाला आणि पट्टे तिच्या काखेखालून पुढे गेले.

शैलाताई ताठ झाली आणि मला काहीतरी बोलणार तेवढ्यात आई हॉलमध्ये आली. मी पटकन शैलाताईचा टी-शर्ट खाली करून सरळ केला. आई पलंगाच्या बाजूला येऊन काहीतरी घेऊ लागली आणि शैलाताईला विचारू लागली. शैलाताईने तसेच पेपर धरत तिला उत्तर दिले.

साईडने आईने बघितले तेव्हा तिला शैलाताईची पाठ आणि मी तिच्या पाठीमागे बसलेलो दिसलो पण तिला कसला संशय आला नाही. नंतर आई परत किचनमध्ये गेली आणि काम करू लागली. शैलाताईने पेपरवरून तिला बघितले आणि हळू आवाजात मला म्हटले,

“चल सोनू! मा‍झ्या ब्राचा हूक लाव!”

“मी लावू? पण मला नाही लावता येणार.”

“का? तुला हूक काढता येतो आणि लावायचा माहीत नाही का?”

“तसे नाही ताई! तुझी ब्रा खूप घट्ट आहे.” मी उत्तर दिले.

“ते काही मला माहीत नाही! तू हूक काढलाय तर तूच लावायला पाहिजे.” तिने त्रासिक स्वरात म्हटले.

“पण ताई! तू का लावत नाहीस?” मी हताशपणे विचारले.

“अरे मूर्खा! मी नाही ना लावू शकत. जर मी हात पाठी घेतले तर पेपर कोण धरेल पुढे? आणि पेपर खाली ठेवला तर आईला सगळा तमाशा दिसेल ना, नालायका!” तिने रागात म्हटले.

मला समजेना काय करावे ते? मी तिला म्हटले मी प्रयत्न करतो. मग मी माझे हात तिच्या टी-शर्ट खाली घातले. नंतर दोन्ही बाजूने तिच्या ब्रेसीयरची पट्टी मी पाठीवर ओढली आणि हूक लावायचा प्रयत्न केला.

पण तिची ब्रेसीयर खूप घट्ट असल्यामुळे मला हूक लावता येत नव्हता. हे घडत असताना पूर्ण वेळ आमचे लक्ष किचनमध्ये आईवर होते. तिचे काम जवळ जवळ संपले होते आणि कुठल्याही क्षणी ती हॉलमध्ये येऊ शकत होती. शैलाताईने जरा वाट पाहीली आणि म्हटले,

“गाढवा! चल! हा पेपर धर असा पुढे! मी हूक लावते!”

मी शैलाताईच्या दोन्ही बाजूने हात वर करून पेपर पुढे धरला. लगेच तिने टी-शर्ट खालून हात पाठी आणले आणि ब्राचा हूक लावायला लागली. मी मागून तिचे निरीक्षण करत होतो. तिला सुध्दा हूक लावायला त्रास होत होता पण तिने कसाबसा तो लावला.

जसा तिने ब्राचा हूक लावून हात पुढे आणून पेपर पुन्हा धरला, आईने वळून हॉलमध्ये प्रवेश केला. मी पाठी सरकून व्यवस्थित बसलो. आई सुध्दा पलंगावर येऊन बसली आणि शैलाताई बरोबर बोलू लागली.

नंतर मी हळूच तेथून सटकलो आणि बाथरूममध्ये पळालो. झाल्या प्रकाराने मी उत्तेजित झालो होतो आणि माझा लंड ताठ झाला होता. तुम्हाला हे सांगायची गरजच नाही की बाथरूममध्ये मी ते सगळे आठवून जोरात मूठ मारली आणि माझे एक जोरदार वीर्य स्खलन झाले.

मज्जाच मज्जा

आमचे मध्यम वर्गीय कुटुंब, मुंबईमध्ये लहान फ्लॅटमध्ये राहत आहे. माझे वडील आणि आई दोघेही सर्विस करतात. माझे नाव सागर आहे, वय २० वर्ष. मा‍झ्या बहि‍णीचे नाव शैला आहे आणि तिचे वय २६ वर्ष. ती सहा वर्षांनी माझ्यापेक्षा मोठी आहे. मी मा‍झ्या बहि‍णीला ‘शैलाताई’ म्हणतो आणि मला...

मज्जाच मज्जा भाग : ३

दुसर्‍या दिवशी मी आणि शैलाताई बाल्कनीत उभे होतो तेव्हा ती म्हणाली, "सोनू काल आपण पकडले गेलो असतो ना. मला इतके विचित्र वाटत होते की काय सांगू." "हो ताई! माझ्यामुळे आपण संकटात सापडलो असतो. मला माफ कर! पण तुझी ब्रा केवढी घट्ट होती की मला हूक लावता येत नव्हता." "मला...

मज्जाच मज्जा भाग : ४

दोन मिनिटे आम्ही दोघेही शांत बसलो, समोर समुद्राकडे बघत. नंतर मी शैलाताईच्या खांद्यावर हात टाकून तिला जवळ ओढले. मी तोंड वळवून तिच्या कानात पुटपुटलो, "ताई! तू खूप सुंदर आहेस." "काहीतरीच काय बोलतोयस सोनू! माझ्यापेक्षा कितीतरी सुंदर मुली आहेत सगळीकडे. मी तर एकदम साधी...

मज्जाच मज्जा भाग : ५

आम्ही घरी पोहचलो. मा‍झ्या अंदाजाप्रमाणे आई किचनमध्ये जेवण बनवत होती. आम्ही पाच मिनिटे विश्रांती घेतली. नंतर शैलाताईने आपला नाईट गाऊन घेतला आणि किचनकडे वळली. किचनमध्ये प्रवेश करून ती वळली आणि तिने मधला पडदा पूर्ण ओढून घेतला. मी चाट पडलो की तिने पडदा थोडा उघडा का ठेवला...

मज्जाच मज्जा भाग : ६

शैलाताईबरोबर सिनेमा सिरीअसली बघणे हा माझा उद्देश नव्हता काही. सिनेमा बघताना थिएटरमधील अंधारात तिच्या नाजूक अवयवांना स्पर्श करून तिला उत्तेजित करायचे आणि नंतर जमलेच तर तिला कुठे तरी एकांतात नेऊन तिच्याबरोबर थोडी मजा करावी असा माझा प्लान होता. गेल्या काही दिवसात मी...

मज्जाच मज्जा भाग : ७

शैलाताई सरळ टॉयलेटकडे वळाली आणि आत गेली. मा‍झ्या लक्षात आले की ती पुच्ची साफ करायला व पॅन्टी घालायला आत गेली असावी. नंतर आम्ही थिएटरच्या बाहेर आलो. तेव्हा चार वाजत आले होते आणि मला एवढ्यात घरी न जाता शैलाताई बरोबर अजून मजा करायची होती. तेव्हा मी तिला विचारले, "ताई...

मज्जाच मज्जा भाग : ८

अचानक मा‍झ्या लक्षात आले की शैलाताईची नग्न भरीव छाती मा‍झ्या छातीखाली दबली आहे. मी माझा हात आमच्या शरीरामध्ये नेला आणि आंधळ्या सारखा आळीपाळीने तिची छाती कुस्करू लागलो. उत्तेजनेमुळे तिचे निप्पल रबरासारखे कडक झालेले होते. मला त्यांना तोंडात घेऊन चोखण्याचा मोह आवरता आला...

error: नका ना दाजी असं छळू!!