मज्जाच मज्जा भाग : ८

अचानक मा‍झ्या लक्षात आले की शैलाताईची नग्न भरीव छाती मा‍झ्या छातीखाली दबली आहे. मी माझा हात आमच्या शरीरामध्ये नेला आणि आंधळ्या सारखा आळीपाळीने तिची छाती कुस्करू लागलो.

उत्तेजनेमुळे तिचे निप्पल रबरासारखे कडक झालेले होते. मला त्यांना तोंडात घेऊन चोखण्याचा मोह आवरता आला नाही. मी खाली सरकलो आणि ते कडक निप्पल तोंडात घेऊन चोखू व चाटू लागलो. शैलाताईच्या तोंडातून उन्मादाने चित्कार बाहेर पडले.

मग तसेच शैलाताईच्या शरीराचे चुंबन घेत घेत मी खाली सरकलो आणि तिच्या नाभिवर येऊन थांबलो. जि‍भेने मग मी तिची खोलगट नाभी चाटू लागलो. घामाच्या बारीक थराने तिची त्वचा व बेंबी जिभेला थोडी खारट लागत होती. मग मी जीभ कडक करून तिच्या बेंबीत घुसवून पोखरू लागलो.

मी तसे केल्यामुळे तिच्या तोंडातून सुखाचे उसासे बाहेर पडू लागले. उत्तेजनेने ती तिचे पोट मा‍झ्या तोंडावर वर ढकलू लागली. मी तिची बेंबी चोखताना तिच्या पायावरून वर खाली हात फिरवायला सुरूवात केली. प्रत्येक वेळी हात वर नेताना मी तिचा स्कर्ट वर सरकवत होतो व तिच्या उघड्या मांड्यावरून हात फिरवू लागलो. किती कोमल आणि कडक लागत होत्या तिच्या मांड्या!

शैलाताईच्या मांड्यावरून हात फिरवता फिरवता मी हात तसाच तिच्या मांड्यांच्या मध्ये नेला व तिच्या पुच्चीला पॅन्टीवरून स्पर्श केला. तिचे शरीर लगेच ताठ झाले आणि तिने मांड्या एकमेकांवर दाबून धरल्या. मी हळूच वर सरकलो व तिच्या ओठांवर ओठ टेकवून मी माझी जीभ तिच्या तोंडात सारली. तिच्या तोंडातून हुंकार बाहेर पडला.

मी तसे तिचे चुंबन घेऊ लागलो त्यामुळे ती रिलॅक्स झाली आणि तिने दाबून धरलेल्या मांड्या विलग केल्या. मी हळूच माझा हात नेऊन तिच्या पुच्चीवर ठेवला. आता तिने मांड्या दाबल्या नाहीत. मग मी हळूहळू तिच्या पुच्ची पॅन्टीवरून कुरवाळू लागलो.

मा‍झ्या बोटाला तिचा पुच्चीदाणा लागला व मी त्यावर माझे बोट घासू लागलो. शैलाताई आनंदाने विव्हळू लागली. हळूहळू तिची पॅन्टी ओली होवू लागली. तिने आपले डोळे घट्ट मिटलेले होते. मी शैलाताईच्या पुच्चीवरून हात काढला आणि उठलो व बेडच्या खाली उतरलो.

मग मी तिच्या कमरेवर स्कर्टच्या वेस्टबॅन्डमध्ये हात घातला आणि तिचा स्कर्ट खाली ओढून काढून टाकला. मी एका झटक्यात माझा टी-शर्ट काढला व पॅन्टची झिप खोलून अंडरवेअर सकट तिला खाली करून काढून टाकली.

आता मी पूर्ण नागडा झालो होतो पण शैलाताईच्या अंगावर फक्त पॅन्टी उरली होती. माझा लंड लोखंडासारखा कडक झाला होता. मी शैलाताईच्या मांड्यामध्ये झोपलो व माझे तोंड पॅन्टीवरून तिच्या पुच्चीवर ठेवले.

प्रथमच मी तिच्या पुच्चीला तोंड लावत होतो म्हणून तिची काय रिएक्शन आहे हे पहाण्यासाठी मी त्याच अवस्थेत तिच्या चेहर्‍याकडे बघितले. तिने एकदाच क्षणभर डोळे उघडून खाली माझ्याकडे बघितले आणि पुन्हा डोळे मिटून घेतले.

ती शांत होती व मला थांबवत नव्हती हे पाहून मला हायसे वाटले. मग मी पुन्हा माझे तोंड जोराने तिच्या पुच्चीवर दाबले. माझे नाक तिच्या पुच्चीच्या चीरेवर दबले होते.

मी दीर्घ श्वास घेऊ लागलो. तिच्या पुच्चीरसाचा मादक गंध मला वेडापिसा करू लागला. मला तिच्या पॅन्टीच्या साईडने काही केस बाहेर आलेले दिसले. नक्कीच तिच्या पुच्चीच्या आजूबाजूला बरेच केस असावेत. अर्थात! मला ते माहीत होते कारण थिएटरमध्ये तिच्या पुच्चीला मी स्पर्श केला तेव्हा मला ते जाणवले होतेच.

मी आता शैलाताईची पुच्ची तिच्या पॅन्टीवरून जोर जोराने चाटायला लागलो. त्यावर उत्तेजनेने ती आपला कमरेचा भाग हलवू लागली. मध्ये मध्ये मी तोंड पूर्ण उघडून तिचा पुच्चीरस चोखत होतो जो तिच्या पॅन्टीमधून झिरपत होतो तो.

मला आता राहवेना. मी हात वर केले आणि माझी बोटे तिच्या पॅन्टीच्या पट्टीमध्ये खुपसली आणि तिची पॅन्टी खाली ओढू लागलो. अचानक शैलाताई ताडकन उठली.

“नाही सोनू! आपण थांबले पाहिजे!”

“पण का ताई? आता या क्षणापर्यंत आल्यानंतर?”

“कारण काही झाले तरी आपण बहीण भाऊ आहोत. आपण असे नाही करायला पाहिजे.”

“असे काय करतेस ताई? मग या आधी आपण जे काय केले ते ‍बहीणभावाने करायचे असते का? आणि तसे आपण कोठवर करत राहलो असतो? आतापर्यंत आपण जे केले त्याच्या पुढे जाणे सहाजिकच आहे.”

“पण सोनू जर कोणाला कळले तर आपण जे काय करतो ते?”

“ओह ताई! कोणालाही कळणार नाही. आपण व्यवस्थित काळजी घेऊ.”

“पण सोनू..”

मी तिला पुढे बोलूच दिले नाही व माझे ओठ तिच्या ओठांवर ठेवून तिचे चुंबन घेऊ लागलो. मला हा चान्स गमवायचा नव्हता. जर आत्ता मी काही केले नाही तर पुन्हा कधीच मला अशी संधी मिळाली नसती म्हणून मी वेड्यासारखे तिचे चुंबन घेऊ लागलो.

हळूहळू तिचे दडपण कमी होत गेले. तिचे ताठ झालेले शरीर रिलॅक्स झाले. आता तीपण त्वेषाने मा‍झ्या चुंबनाला साथ देऊ लागली. आमच्या जि‍भा एकमेकांच्या तोंडात नाच करू लागल्या. मी हात खाली नेला आणि तिची पॅन्टी खाली करू लागलो.

आता तिने मला थांबवले नाही. मी पॅन्टी पूर्णपणे ओढून काढली आणि बाजूला फेकली. स्त्री सुलभ लज्जेने लगेच शैलाताईने दोन्ही हाताने तिची पुच्ची झाकली. तिचा चेहरा लाजेने लाली लाल झाला होता. मी हळूच पण जोर लावून तिचे हात बाजूला केले आणि तिच्या नग्न पुच्चीचे प्रथम दर्शन घेतले.

काय सेक्सी वाटत होती शैलाताईची पुच्ची! अपेक्षेप्रमाणे तिच्या पुच्चीच्या आजूबाजूला बरेच केस होते. माझी नजर तिच्या पुच्चीवर अशी खिळली होती. स्वत:च्या सख्ख्या भावासमोर असे पुच्ची दाखवत नागडे पडल्याने ती शरमेने चूर चूर होत होती. तिच्या शरीरात कामवासना पेटून निघाली त्याने. तिने पटकन मला अंगावर ओढून घेतले आणि मला जोर जोराने किस करू लागली.

मीपण कामांध झालो. एक हात तिच्या मानेखालून घालून मी तिला घट्ट पकडले व दुसरा हात मी तिच्या सर्वांगावरून फिरवू लागलो. नंतर मी हात नेऊन तिच्या पुच्चीवर ठेवला आणि मग तिची पुच्ची कुरवाळू लागलो. कधी तिच्या पुच्चीत मी मधले बोट घालत होतो तर कधी तिचा पुच्चीदाणा घासत होतो.

जे काही घडत होते ते मला स्वप्नवत वाटत होते. जरी मी शैलाताईबद्दल बऱ्याच काम कल्पना केल्या होत्या तरी मला कधी वाटले नाही की त्या प्रत्यक्षात घडतील. पण हा येथे मी पूर्ण नागडा आहे व माझी बहीण, शैलाताई सुद्धा पूर्ण नागडी मा‍झ्या समोर आहे आणि लवकरच मी तिला झवणार आहे. त्या विचारानेच मी वेडापिसा झालो.

शैलाताईची पुच्ची पूर्ण ओली झाली होती. मी तिला किस करता करता खाली सरकलो. तिच्या मानेचे, छातीचे, पोटाचे चुंबन घेत घेत मी तिच्या मांड्यामध्ये आलो. तिच्या दोन्ही मांड्यांच्या आतल्या भागाचे थोडावेळ चुंबन घेतल्यानंतर मी तिच्या पुच्चीच्या वरच्या केसाळ भागावर आलो.

शैलाताई उन्मादाने विव्हळली. थोडा वेळ तिचे पुच्चीवरील केस चाटल्यानंतर मी माझे ओठ नेऊन तिच्या पुच्चीच्या उभारावर ठेवले. आणि ती वेडीपिसी झाली. माझे केस धरून ती माझे डोके तिच्या पुच्चीवर दाबू लागली. मीपण पिसाळलो आणि जोराने तिची पुच्ची चाटू लागलो.

मा‍झ्या जि‍भेने जेव्हा मी शैलाताईचा पुच्चीदाणा चाटायला लागलो तेव्हा तिच्या तोंडातून अस्फुट किंचाळी बाहेर पडली. मग मी माझे मधले बोट तिच्या पुच्चीत घातले आणि आत बाहेर करायला लागलो. त्याच वेळी मी तिचा पुच्चीदाणा चाटातही होतो.

बराच वेळ मी तिच्या पुच्चीदाण्याचे मर्दन करत होतो. तिची पुच्ची खूप खूप ओली झाली होती. माझे बोट तिच्या पुच्चीरसाने पूर्ण भिजले होते. अचानक शैलाताईचे शरीर कडक झाले व तिच्या तोंडातून कण्हल्यासारखे स्वर बाहेर पडले.

तिने माझे तोंड जोराने तिच्या पुच्चीवर दाबले. तिच्या शरीराला सूक्ष्म झटके बसत गेले आणि मी तिचा पुच्चीदाणा चाटत राहलो. मला कळले की स्खलित झाली. शैलाताईने माझे धरलेले डोके सोडून दिले व ती डोळे मिटून निपचित पडून राहिली. मी तसाच तिच्या पायामध्ये पडून तिच्या चेहर्‍याकडे बघत होतो.

थोड्या वेळात ती भानावर आली व तिने खाली माझ्याकडे पाहिले. मी तिच्याकडे बघून हसलो व तीही हसली. तिने हात वर करून मला वर येण्याची खूण केली. मी वर होऊन तिच्या अंगावर झोपलो व ती मला किस करू लागली.

शैलाताईची कामवासना पूर्ण झाली होती पण माझी बाकी होती. मी तिला किस करता करता थोडा वर झालो व तिच्या पुच्चीवर माझा लंड घासू लागलो. काही क्षण मी माझा लंड तिच्या पुच्चीच्या चीरेवर वर खाली घासला. नंतर माझा लंड तिच्या पुच्चीच्या बाहेरील पटलाच्या थोडा आत ढकलून तिच्या भोकावर ठेवला. मग मी तिच्या डोळ्यात खोलवर पाहिले.

तिने तिचा पार्श्व भाग वर ढकलून मला मुक संमती दिली. मी हळूहळू माझा लंड तिच्या पुच्चीत घालायला सुरूवात केली. जसा मी लंड आत ढकलत गेलो तशी तिची पुच्ची फुलाच्या पाकळ्या सारखी उघडत गेली.

अचानक शैलाताईने खालून धक्का दिला व माझा लंड मुळापर्यंत तिच्या पुच्चीत घुसून बसला. आई गं! तिची पुच्ची खूप घट्ट होती. मला असे वाटत होते जणू तिच्या पुच्चीने तिने माझा लंड पक्कडीत पकडल्यासारखा घट्ट पकडला होता.

मी माझे दोन्ही हात तिच्या खांद्याखाली घालून माझे शरीर हातावर पेलले. मग माझा लंड तिच्या पुच्चीच्या बाहेर काढला आणि पुन्हा आत सारला. या वेळी तो लोण्यात सुरी चालवल्यासारखा आत घुसला आणि मग मी शैलाताईला झवायला लागलो.

मा‍झ्या बहि‍णीला प्रथमच झवण्याच्या त्यावेळच्या मा‍झ्या भावना अशा होत्या की ज्या मी कधीही अनुभवल्या नव्हत्या. तिचे शरीर तालबद्ध रित्या हलत होते मा‍झ्या झवण्याने. लवकरच माझा लंड तिच्या पुच्चीरसाने पूर्ण ओला झाला ज्याने आत बाहेर करताना सुखद घर्षण झाले.

माझा प्रत्येक खाली जाणारा फटका तिच्या वर येणाऱ्या फटक्याला मिळत होता. आम्हा दोघांचे श्वास वाढत होते. जवळ जवळ दहा मिनिटे शैलाताईला त्वेषाने झवल्या नंतर अचानक तिने शरीर कडक केले व मा‍झ्या कमरेला तिने पायांनी घट्ट पकडले. मला जाणवले की मा‍झ्या लंडाभोवती तिच्या पुच्चीची पकड घट्ट झाली आणि ती पुन्हा स्खलित झाली!

मी तिला पुन्हा कामतृप्त केले. त्या विचाराने मला राहवले नाही. मी वेडा झालो. माझा लंड शैलाताईच्या पुच्चीत प्रमाणाच्या बाहेर कडक झाला. आणि माझा स्फोट झाला. मा‍झ्या लंडातून वीर्याच्या पिचकाऱ्या तिच्या पुच्चीत उडाल्या.

मा‍झ्या लंडातून इतके वीर्य बाहेर पडले की ते तिच्या पुच्चीतून बाहेर ओघळू लागले. मी खाली तिच्या अंगावर पडलो. जेव्हा मी भानावर आलो तेव्हा मी तिच्या अंगावरून उठलो आणि तिच्या बाजूला पडलो.

मी शैलाताईला झवत असताना पूर्ण वेळ ती आणि मी काही बोलत नव्हतो. आता झवून झाल्या नंतरही जवळ जवळ दहा मिनिटे आम्ही काही बोललो नाही. मला कळेना जे काही घडले त्याने शैलाताईची काय अवस्था आहे किंवा तिची काय प्रतिक्रिया आहे. मी वळलो आणि तिच्या कमरेत हात टाकून म्हणालो,

“ताई कसे वाटले तुला हे सगळे?”

“काय सांगू, सोनू? खूपच वेगळे फिलिंग होते ते.”

“तुला आवडले माझे झवणे?”

“थोडा त्रास झाला पण छान वाटले.”

“काय वाटत होते तुला जेव्हा मी तुला झवत होतो?”

“काय वाटणार? स्वत:च्या सख्ख्या भावाकडून मी झवून घेत होते. खूप भीती वाटत होती. मध्येच अपराध्याची भावना जागी झाली म्हणून मी तुला थांबवत होते. पण मांड्यामधील आग सगळ्या भावना बदलत होती. म्हणून मी नंतर काही बोलले नाही.”

“पण तुला पश्चाताप तर होत नाही ना ताई? तू माझा तिरस्कार तर करणार नाही ना?”

“नाही रे सोनू! मी का बरे तुझा तिरस्कार करू? जे घडले त्यात तुझाच सहभाग नव्हता काही. मीपण तुला साथ दिली. त्यामुळे मला पश्चाताप व्हायचे काही कारणच नाही.”

“ओह ताई! तू खूप खूप चांगली आहेस! मला तू खूप आवडते! आय लव यु ताई!” असे म्हणत मी शैलाताईला जोरात मिठी मारली.

मज्जाच मज्जा

आमचे मध्यम वर्गीय कुटुंब, मुंबईमध्ये लहान फ्लॅटमध्ये राहत आहे. माझे वडील आणि आई दोघेही सर्विस करतात. माझे नाव सागर आहे, वय २० वर्ष. मा‍झ्या बहि‍णीचे नाव शैला आहे आणि तिचे वय २६ वर्ष. ती सहा वर्षांनी माझ्यापेक्षा मोठी आहे. मी मा‍झ्या बहि‍णीला ‘शैलाताई’ म्हणतो आणि मला...

मज्जाच मज्जा भाग : २

दुसर्‍या दिवशी संध्याकाळी मी पुन्हा बाल्कनीत उभा होतो, आदल्या दिवशी प्रमाणे शैलाताई येऊन उभी राहील याची वाट बघत आणि ती आली. पण ती नेहमीसारखी मला चिकटून उभी न राहता थोडी बाजूला उभी राहिली. मी पाच मिनिटे वाट बघितली आणि वळून तिच्याकडे बघितले. तिनेही वळून माझ्याकडे...

मज्जाच मज्जा भाग : ३

दुसर्‍या दिवशी मी आणि शैलाताई बाल्कनीत उभे होतो तेव्हा ती म्हणाली, "सोनू काल आपण पकडले गेलो असतो ना. मला इतके विचित्र वाटत होते की काय सांगू." "हो ताई! माझ्यामुळे आपण संकटात सापडलो असतो. मला माफ कर! पण तुझी ब्रा केवढी घट्ट होती की मला हूक लावता येत नव्हता." "मला...

मज्जाच मज्जा भाग : ४

दोन मिनिटे आम्ही दोघेही शांत बसलो, समोर समुद्राकडे बघत. नंतर मी शैलाताईच्या खांद्यावर हात टाकून तिला जवळ ओढले. मी तोंड वळवून तिच्या कानात पुटपुटलो, "ताई! तू खूप सुंदर आहेस." "काहीतरीच काय बोलतोयस सोनू! माझ्यापेक्षा कितीतरी सुंदर मुली आहेत सगळीकडे. मी तर एकदम साधी...

मज्जाच मज्जा भाग : ५

आम्ही घरी पोहचलो. मा‍झ्या अंदाजाप्रमाणे आई किचनमध्ये जेवण बनवत होती. आम्ही पाच मिनिटे विश्रांती घेतली. नंतर शैलाताईने आपला नाईट गाऊन घेतला आणि किचनकडे वळली. किचनमध्ये प्रवेश करून ती वळली आणि तिने मधला पडदा पूर्ण ओढून घेतला. मी चाट पडलो की तिने पडदा थोडा उघडा का ठेवला...

मज्जाच मज्जा भाग : ६

शैलाताईबरोबर सिनेमा सिरीअसली बघणे हा माझा उद्देश नव्हता काही. सिनेमा बघताना थिएटरमधील अंधारात तिच्या नाजूक अवयवांना स्पर्श करून तिला उत्तेजित करायचे आणि नंतर जमलेच तर तिला कुठे तरी एकांतात नेऊन तिच्याबरोबर थोडी मजा करावी असा माझा प्लान होता. गेल्या काही दिवसात मी...

मज्जाच मज्जा भाग : ७

शैलाताई सरळ टॉयलेटकडे वळाली आणि आत गेली. मा‍झ्या लक्षात आले की ती पुच्ची साफ करायला व पॅन्टी घालायला आत गेली असावी. नंतर आम्ही थिएटरच्या बाहेर आलो. तेव्हा चार वाजत आले होते आणि मला एवढ्यात घरी न जाता शैलाताई बरोबर अजून मजा करायची होती. तेव्हा मी तिला विचारले, "ताई...

error: नका ना दाजी असं छळू!!