मज्जाच मज्जा भाग : ७

शैलाताई सरळ टॉयलेटकडे वळाली आणि आत गेली. मा‍झ्या लक्षात आले की ती पुच्ची साफ करायला व पॅन्टी घालायला आत गेली असावी. नंतर आम्ही थिएटरच्या बाहेर आलो. तेव्हा चार वाजत आले होते आणि मला एवढ्यात घरी न जाता शैलाताई बरोबर अजून मजा करायची होती. तेव्हा मी तिला विचारले,

“ताई आत्ताशी चारच वाजत आहेत. एवढ्यात घरी जाण्यात काही पॉइंट नाही. तुला काय वाटते?”

“हो सोनू मलापण एवढ्यात घरी जावेसे वाटत नाही. पण मग कोठे जायचे?” शैलाताईने मलाच विचारले.

“तुझी हरकत नसेल तर मी एक सुचवू का?”

“काय रे सोनू?”

“मला एक हॉटेल माहीत आहे जेथे एक दोन तासाकरता रूम मिळतात. जर आपण तेथे गेलो तर?”

“हॉटेल रूम? नको रे बाबा! आपल्याला कोणी तरी पाहिले तर तेथे?” तिने पटकन उत्तर दिले.

“कोणीही पाहणार नाही ताई.”

“काय कोणी पहाणार नाही सोनू? मी काय उडत थोडी जाणार आहे त्या रूममध्ये? जाताना लोक बघतील ना मला.”

“अगं ताई त्या रूमकडे जाणारा रस्ता त्या बिल्डींगच्या पाठून आहे तेव्हा कोणाला कळत नाही कोण रूममध्ये जातात ते.”

“तुला कसे माहीत सोनू? तू गेलायस का तेथे आधी?” शैलाताईने मिश्किलपणे मला विचारले.

“नाही! मी गेलो नाही तेथे कधी पण मला कोणी तरी सांगितले आहे.” मी उत्तर दिले.

“जर आपण समुद्र किनारी गेलो तर त्या दिवशी सारखे?” शैलाताईने मला सुचवले.

“नाही ताई! आत्ता तर किती उजेड आहे अजून. आपण कसे काय तेथे बसायचे तसे? सगळे बघतील ना आपल्याला.”

“हॉटेल रूममध्ये जायची मला भीती वाटते. कोणाला समजले तर?” तिने थोड्या काळजीच्या स्वरात म्हटले.

“घाबरू नकोस ताई. काही होत नाही की कोणाला कळणार नाही. आपण जास्त वेळ थांबायचे नाही तेथे. तुला जर ठीक वाटले नाही तर आपण निघून येऊ तेथून.” मी तिला दिलासा दिला.

“पण हॉटेल रूमच का सोनू?”

“कारण तेथे आपल्याला चांगला एकांत मिळेल.”

“आणि तुला एकांत कशाला हवा?” शैलाताईने मिश्किलपणे विचारले.

“कारण गेले कित्येक दिवस तू मला तुझ्या छातीचे तसेच पु… तुझ्या खालच्या भागाचे स्पर्शसुख घेऊ देत आहेस पण प्रत्येक वेळी कोणी तरी बघेल या भीतीने मला थांबावे लागते. तेव्हा मला तुझ्याबरोबर व्यवस्थित एकांत हवा आहे म्हणजे मी मनसोक्तपणे तुझे स्पर्शसुख घेऊ शकेल.” मी एका दमात तिला सांगून टाकले.

“अच्छा! तुला मनसोक्तपणे स्पर्शसुख घ्यायचे आहे तर.” तिने म्हटले.

“बरोबर!”

“आणि फक्त स्पर्शसुखच घ्यायचे आहे की अजून काही करायचे आहे?”

“ते तुझ्यावर अवलंबून आहे ताई. जर तुझी हरकत नसेल तर आपण अजून बरेच सुख घेऊ शकतो.” मी साळसूदपणे म्हटले.

शैलाताई थोड्या विचारात पडली पण शेवटी ती तयार झाली. माझा चेहरा एकदम खुलला. मला थोडे आश्चर्यसुद्धा वाटले की ती पटकन कशी काय तयार झाली हॉटेल रूममध्ये यायला. आणि मी असे म्हटले की आपण अजून बरेच काही सुख घेऊ शकतो तरीही ती तयार झाली.

याचा अर्थ निव्वळ छाती आणि पुच्चीचे स्पर्शसुख न घेता आम्ही अजूनही काही करू शकतो. कदाचित ती मला झवायला सुद्धा देईल. शैलाताईला झवायच्या विचाराने माझा लंड पॅन्टमध्ये कडक होवू लागला.

वा! काय मजा येईल शैलाताईला झवायला! मा‍झ्या मोठ्या बहि‍णीला झवायला! हॉटेलरूमच्या एकांतात काय काय करता येईल या विचाराने मी उत्तेजित होवू लागलो आणि माझी उत्तेजना मा‍झ्या कडक होत चाललेल्या लंडामुळे पॅन्टीवरून दिसू शकत होती.

शैलाताई किंवा इतर कोणाच्याही ते लक्षात येऊ नये म्हणून मी झवण्याच्या त्या कल्पना मनातून झटकून टाकल्या. मग तेथून आम्ही त्या हॉटेलवर गेलो.

हॉटेल रिसेप्शनचा एंटरन्स पुढून होता आणि रूमचा पाठच्या बाजूने. ज्यांना ते माहीत होते ते लोक बरोबर असलेल्या मुलीला पाठीमागे असलेल्या अंधार्‍या बोळात उभे करत व रिसेप्शनमध्ये पैसे भरून रूमची चावी घेऊन येत. त्यामुळे बरोबरील मुलीला सहसा कोणी पहात नसे.

मी शैलाताईला तेथे उभे केले आणि रिसेप्शनमध्ये जाऊन मी पैसे भरून रूमची चावी घेतली. मग परत येऊन मी शैलाताईला खूण केली व रूमच्या दिशेने चालायला लागलो. ती मा‍झ्या मागे आली. रूमचा दरवाजा उघडून मी तिला आत घेतले व दरवाजा पटकन बंद केला.

ती साधारणतः दहा बाय दहाची रूम असावी पुढील भिंतीला मेन दरवाजा, डाव्या भिंतीला एक खिडकी होती. उजव्या भिंतीला टेकून एक मोठा पलंग, रूमच्या मध्ये होता. आणि समोरच्या भिंतीला लहान टॉयलेटचा दरवाजा होता. जेव्हा मी शैलाताईला सांगितले की तेथे टॉयलेट आहे तेव्हा ती म्हणाली मी फ्रेश होऊन येते.

ती आत होती तोपर्यंत मी रूमची एकमेव खिडकी व्यवस्थित बंद आहे की नाही ते चेक केले व पडदा नीट लावून घेतला. जेव्हा शैलाताई बाहेर आली तेव्हा मी तिला बेडवर बसायला सांगितले व मी टॉयलेटमध्ये फ्रेश व्हायला गेलो.

आत गेल्यावर मी कमोड पुढे उभा राहून झटकन माझी पॅन्ट अंडरवेअरसकट खाली केली. माझा लंड टणकन उडाला. मुठीत धरून मी त्याला जोरजोराने हलवू लागलो. शैलाताईला झवायला मिळेल या कल्पनेने काही सेकंदातच मा‍झ्या लंडामधून वीर्याची पिचकारी उडाली.

दोन मिनिट मी डोळे बंद करून माझा लंड हलवत राहलो. मग टॉयलेट पेपरने माझा लंड पुसून मी अंडरवेअर पॅन्टसकट वर केली आणि लंड अंडरवेअरमध्ये अ‍ॅडजस्ट केला. नंतर हात वगैरे धुवून मी बाहेर आलो.

मी टॉयलेटमध्ये मूठ मारली कारण मला माहीत होते की जर मला शैलाताईला झवायला मिळाले तर मी पटकन फिनीश होईल. जिला झवण्याची स्वप्न मी दिवसरात्र बघत असे त्या मा‍झ्या बहि‍णीला प्रत्यक्षात झवताना मा‍झ्या लंडावर माझा ताबा राहणारच नाही याची मला खात्री होती आणि मी पटकन स्खलित झालो तर सगळी मजाच जाईल.

तसेच कदाचित शैलाताई मला उतावळा वगैरे समजेल म्हणून मी मूठ मारली. आता जर मला तिला झवायला मिळाले तर मी जास्त वेळ टिकून राहील. राहता राहला प्रश्न माझा लंड पुन्हा ताठ होण्याचा. तर शैलाताईला स्पर्श केला की तो आपोआपच उठायला लागेल याची मला खात्री होती.

शैलाताई बेडच्या कडेला पाय खाली सोडून बसली होती. तिने आपले जॅकेट काढून बाजूला टाकले होते. त्या पॉइंटवरूनही माझी नजर कोठे गेली असेल तर तिच्या छातीच्या उभारांवर! मी जाऊन तिच्या जवळ बेडवर बसलो.

आमची नजरानजर झाली. दोघांनीही एकमेकांना नजरेने मूक संमती दिली. मग मी पुढे सरकलो आणि तिला घट्ट मिठी मारली. ती सुद्धा मला बिलगली. तिला तसेच मिठीत धरत आम्ही बेडवर पडलो.

मी चेहरा वर करून पाहिले की शैलाताईने डोळे मिटलेले होते. खाली वाकून मी माझे ओठ तिच्या ओठांवर ठेवले व तिचे चुंबन घेऊ लागलो. तीपण मला साथ देऊ लागली. आमच्या चुंबनाची तीव्रता वाढली आणि मला शैलाताईच्या शरीराची उत्तेजना तिच्या कपड्यावरून वाढलेली जाणवली.

माझा हात आता मी तिच्या उत्तेजित शरीरावरून मुक्तपणे फिरवू लागलो. हात फिरवताना कधी मी तिच्या छातीच्या उभारावर रेंगाळत त्यांना कुस्करत असे तर कधी तिच्या नितंबावर थांबत त्यांना चोळत असे.

तसा हात शैलाताईच्या अंगावरून फिरवताना मला तिच्या कपड्यांचा अडथळा जाणवू लागला. मग मी हात फिरवताना तिचा टी-शर्ट वर करू लागलो. टी-शर्ट तिच्या अंगाखाली अडकला होता म्हणून वर होत नव्हता. मग मी उठून बसलो व तिलाही वर ओढून बसवले. तिने डोळे अजूनही बंद केलेले होते.

कदाचित तिला लाज वाटत असावी. एका झटक्यात मी शैलाताईचा टी-शर्ट वर करून काढून टाकला. तिने तीच काळी ब्रेसीयर घातलेली होती जी तिने मी दिलेल्या पैशाने घेतली होती. त्या दिवशी किचनमध्ये कपडे बदलताना मी ती ब्रेसीयर थोडी लांबून बघितली होती पण आत्ता मला ती अगदी जवळून बघता येत होती.

खरोखरच एकदम सेक्सी ब्रेसीयर होती ती! मी शैलाताईला पुन्हा झोपवले आणि मीपण तिच्या बाजूला कुशीवर पडलो. नंतर एक हात दुमडून त्याच्या आधारावर मी वर झालो व दुसर्‍या हाताने मी तिच्या ब्रेसीयरवरून तिची छाती दाबू लागलो.

थोडा वेळ तसे शैलाताईच्या छातीचे उभार दाबल्यावर मी तिला कुशीवर वळवले आणि तिच्या पाठीवरील ब्रेसीयरचा हूक काढला. नंतर तिला मी पुन्हा पाठीवर सरळ केले. जसे मी तिच्या छातीवरून ब्रेसीयर वर करू लागलो तसे तिने माझा हात पकडला व मला आपल्या अंगावर ओढले. आणि मला घट्ट मिठी मारून ती माझे चुंबन घेऊ लागली.

मीपण मग कामवासनेने पेटलो आणि तिचे कसून चुंबन घेऊ लागलो. मध्येच मी शैलाताईचे ओठ मा‍झ्या ओठाने विलग केले आणि माझी जीभ आत सारली.

जसा मा‍झ्या जि‍भेचा स्पर्श तिच्या जिभेला झाला तसे तीपण कामवासनेने पेटली आणि माझी जीभ चोखू लागली. तसे चुंबन घेत असताना मी धसमुसळेपणाने तिच्या छातीवरची ब्रेसीयर ओढून काढली. मग मी वर सरकलो व तिच्या अंगावर चढलो आणि तिचे ओठ चोखू लागलो.

मज्जाच मज्जा

आमचे मध्यम वर्गीय कुटुंब, मुंबईमध्ये लहान फ्लॅटमध्ये राहत आहे. माझे वडील आणि आई दोघेही सर्विस करतात. माझे नाव सागर आहे, वय २० वर्ष. मा‍झ्या बहि‍णीचे नाव शैला आहे आणि तिचे वय २६ वर्ष. ती सहा वर्षांनी माझ्यापेक्षा मोठी आहे. मी मा‍झ्या बहि‍णीला ‘शैलाताई’ म्हणतो आणि मला...

मज्जाच मज्जा भाग : २

दुसर्‍या दिवशी संध्याकाळी मी पुन्हा बाल्कनीत उभा होतो, आदल्या दिवशी प्रमाणे शैलाताई येऊन उभी राहील याची वाट बघत आणि ती आली. पण ती नेहमीसारखी मला चिकटून उभी न राहता थोडी बाजूला उभी राहिली. मी पाच मिनिटे वाट बघितली आणि वळून तिच्याकडे बघितले. तिनेही वळून माझ्याकडे...

मज्जाच मज्जा भाग : ३

दुसर्‍या दिवशी मी आणि शैलाताई बाल्कनीत उभे होतो तेव्हा ती म्हणाली, "सोनू काल आपण पकडले गेलो असतो ना. मला इतके विचित्र वाटत होते की काय सांगू." "हो ताई! माझ्यामुळे आपण संकटात सापडलो असतो. मला माफ कर! पण तुझी ब्रा केवढी घट्ट होती की मला हूक लावता येत नव्हता." "मला...

मज्जाच मज्जा भाग : ४

दोन मिनिटे आम्ही दोघेही शांत बसलो, समोर समुद्राकडे बघत. नंतर मी शैलाताईच्या खांद्यावर हात टाकून तिला जवळ ओढले. मी तोंड वळवून तिच्या कानात पुटपुटलो, "ताई! तू खूप सुंदर आहेस." "काहीतरीच काय बोलतोयस सोनू! माझ्यापेक्षा कितीतरी सुंदर मुली आहेत सगळीकडे. मी तर एकदम साधी...

मज्जाच मज्जा भाग : ५

आम्ही घरी पोहचलो. मा‍झ्या अंदाजाप्रमाणे आई किचनमध्ये जेवण बनवत होती. आम्ही पाच मिनिटे विश्रांती घेतली. नंतर शैलाताईने आपला नाईट गाऊन घेतला आणि किचनकडे वळली. किचनमध्ये प्रवेश करून ती वळली आणि तिने मधला पडदा पूर्ण ओढून घेतला. मी चाट पडलो की तिने पडदा थोडा उघडा का ठेवला...

मज्जाच मज्जा भाग : ६

शैलाताईबरोबर सिनेमा सिरीअसली बघणे हा माझा उद्देश नव्हता काही. सिनेमा बघताना थिएटरमधील अंधारात तिच्या नाजूक अवयवांना स्पर्श करून तिला उत्तेजित करायचे आणि नंतर जमलेच तर तिला कुठे तरी एकांतात नेऊन तिच्याबरोबर थोडी मजा करावी असा माझा प्लान होता. गेल्या काही दिवसात मी...

मज्जाच मज्जा भाग : ८

अचानक मा‍झ्या लक्षात आले की शैलाताईची नग्न भरीव छाती मा‍झ्या छातीखाली दबली आहे. मी माझा हात आमच्या शरीरामध्ये नेला आणि आंधळ्या सारखा आळीपाळीने तिची छाती कुस्करू लागलो. उत्तेजनेमुळे तिचे निप्पल रबरासारखे कडक झालेले होते. मला त्यांना तोंडात घेऊन चोखण्याचा मोह आवरता आला...

error: नका ना दाजी असं छळू!!