मज्जाच मज्जा भाग : ६

शैलाताईबरोबर सिनेमा सिरीअसली बघणे हा माझा उद्देश नव्हता काही. सिनेमा बघताना थिएटरमधील अंधारात तिच्या नाजूक अवयवांना स्पर्श करून तिला उत्तेजित करायचे आणि नंतर जमलेच तर तिला कुठे तरी एकांतात नेऊन तिच्याबरोबर थोडी मजा करावी असा माझा प्लान होता.

गेल्या काही दिवसात मी शैलाताईच्या पुष्ट छातीचे उभार मनसोक्तपणे दाबले होते व चोखलेही होते. आणि तीपण मला बरेच काही करू देत होती म्हणजे तिलाही ते हवे असते. तेव्हा मला आता तिच्याबरोबर पुढची पायरी चढायची होती आणि माझा तोच विचार होता.

जेव्हा शैलाताई तयार व्हायला लागली तेव्हा मी तिला मुद्दाम स्कर्ट घालायला सांगितला. ती गालातच हसली आणि म्हणाली ‘ठीक आहे’. तसेच तिच्याकडे एक जॅकेट सारखा टॉप होता जो मी तिला टी-शर्टवर घालायला लावला आणि तिने तो घातला. आम्ही घरातून बारा वाजता बाहेर पडलो आणि त्या मल्टीप्लेक्स सिनेमा थिएटरला गेलो.

तेथे तीन चार वेगवेगळी थिएटर होती. प्रत्येक शोचा टाईम पंधरा ते वीस मिनिटाच्या फरकाने होता. सगळीकडे नवीन पिक्चर लागले होते. फक्त एका ठिकाणी थोडा जूना सिनेमा लागला होता. इतर पिक्चरची तिकीट मिळत नाही असे सांगून मुद्दाम मी त्या थोड्या जुन्या सिनेमाची तिकिटे काढली.

शैलाताईने तो सिनेमा पाहिला नव्हता तेव्हा ती काही बोलली नाही. तो थोडा जुना सिनेमा होता त्यामुळे मला माहीत होते की त्या थिएटरमध्ये जास्त लोक नसणार आणि तेच मला हवे होते. तो एक वाजताचा शो होता.

आम्ही जेव्हा थिएटरमध्ये शिरलो तेव्हा ट्रेलर चालू झाला होता व आत अंधार होता. जसे अंधारात माझे डोळे सरावले तसे मला दिसले की मा‍झ्या अंदाजाप्रमाणे थिएटरमध्ये फारसे पब्लिक नव्हते. मी एका कोपर्‍यातील जागा हेरली आणि शैलाताईचा हात धरून तिला तिकडे नेले. तिला कोपर्‍याच्या सीटवर बसवून मी तिच्या बाजूला बसलो.

आमच्या सीटच्या आजूबाजूला कोणीही नव्हते आणि बहुतेक जोडपीच होती जी इतर ठिकाणी कॉर्नरच्या सीटवर बसली होती. सिनेमा चालू झाला आणि आम्ही तो बघू लागलो. शैलाताई आवडीने सिनेमा बघत होती पण मनातल्या मनात मी प्लानिंग करत होतो की तिच्या छातीला हात कसा लावावा आणि तिने विरोध दर्शवला नाही तर तिच्या स्कर्टमध्ये कसा हात घालावा.

मी साधारण अर्धा तास वाट बघितली आणि नंतर मा‍झ्या सीटमध्ये मी थोडा खाली सरकलो, आरामात बसण्याच्या उद्देशाने! शैलाताई मा‍झ्या उजव्या बाजूच्या सीटवर बसली होती. मी माझा उजवा हात जो सीटच्या हॅन्डलवर होता तो खाली सरकवला आणि शैलाताईच्या मांडीवर ठेवला.

ती काही बोलली नाही व पिक्चर बघत राहिली. मी हळूहळू हात तिच्या स्कर्टवरून मांडीवर फिरवायला लागलो. नंतर मी हळूहळू तिचा स्कर्ट वर सरकवू लागलो म्हणजे मला माझा हात तिच्या उघड्या मांड्यावर फिरवता यावा म्हणून. शैलाताईने मला थांबवले नाही पण माझ्या बाजूने थोडे वाकून ती पुटपुटली,

“सोनू! कोणी बघेल आपल्याला.”

“कोणालाही दिसू शकत नाही ताई.” मीपण पुटपुटलो.

“वेड्या! पडद्यावरचा प्रकाश पुरेसा आहे सगळे दिसायला.” तिने पुन्हा म्हटले.

“मग तुझे जॅकेट काढून तू मांडीवर ठेव ना शैलाताई.” मी तिला म्हटले.

शैलाताईने काही क्षण वाट पाहिली आणि नंतर आपले जॅकेट काढले व स्वत:च्या मांडीवर असे ठेवले की माझा बराचसा हात त्याखाली झाकला जाईल. आता मी माझा हात मोकळेपणे शैलाताईच्या स्कर्टच्या आत मांडीवर फिरवू लागलो.

“कोणाला तरी दिसेल तू काय करतोयस ते.” ती पुन्हा पुटपुटली पण मला तिने थांबवले नाही.

“कोणाला दिसत नाही ताई! मी काळजी घेईल.” मी म्हटले.

मी शैलाताईच्या मांडीवरून हात फिरवत होतो आणि प्रत्येक वेळी हात वर नेताना मी तिच्या मांड्यामधील पॅन्टीच्या जवळ सरकवत होतो. खरे म्हणजे माझा हात अवघडत होता आणि मा‍झ्या लक्षात आले की त्या पोझीशनमध्ये माझा हात तिच्या पुच्चीजवळ पोहचणार नाही. मग मी तिच्या साईडला झुकलो आणि म्हणालो,

“ताई थोडे खाली सरकतेस का?”

“का?” तिने विचारले.

“माझा हात तेथे पोहचत नाही. तुझ्या..”

मला पूर्ण वाक्य बोलवले नाही. पण शैलाताईच्या लक्षात आले मला काय करायचे आहे ते. तेव्हा ती हळूहळू सीटमध्ये खाली सरकली. मी माझा हात तिच्या मांड्यांच्या आतल्या भागावर स्थिर ठेवला होता आणि जसे ती खाली सरकली तसा तिच्या पॅन्टीने आच्छादलेल्या पुच्चीचा भाग मा‍झ्या हाताला लागला. मग मी माझा हात हलवला आणि शैलाताईच्या पुच्चीवर ठेवला.

त्यावेळी सर्वात प्रथम मी मा‍झ्या बहिणीच्या पुच्चीला स्पर्श केला. मला शैलाताईची पुच्ची गरम भासत होती. मग मी माझा हात तिच्या पुच्चीच्या उभारावरून फिरवू लागलो. तसा हात फिरवताना मा‍झ्या बोटांना तिच्या पुच्चीची भेग स्पष्ट जाणवत होती.

थोड्या वेळात मला जाणवले की शैलाताई उत्तेजित होत आहे कारण तिची पॅन्टी ओली होऊ लागली. ती मा‍झ्या बाजूला झुकली आणि कुजबुजली,

“मी ओली होत आहे सोनू! तुझा हात काढ तेथून!”

पण मी तिच्याकडे दुर्लक्ष केले आणि तिची पुच्ची कुरवाळत राहलो. ती पुन्हा म्हणाली,

“प्लीज सोनू! माझी पॅन्टी आणि स्कर्ट खूप ओली होईल जर तू असेच करत राहला तर!”

शैलाताईच्या बोलण्यातील गंभीरपणा मला जाणवला. जर मी तसा हात तिच्या पुच्चीवरून फिरवत ठेवला आणि ती ओली होत राहिली तर नक्कीच तिच्या स्कर्टवर ओला स्पॉट राहील आणि नंतर आम्ही बाहेर गेल्यावर कोणाच्याही तो लक्षात येईल. तेव्हा मी माझा हात तिच्या पुच्चीवरून काढला व तिच्या मांड्यांच्या आतल्या भागावर फिरवू लागलो.

सिनेमाच्या इंटरवलमध्ये आम्ही बाहेर गेलो पॉपकॉर्न आणि पेप्सी घेण्यासाठी. एका कोपर्‍यात उभे असताना मी हळू आवाजात शैलाताईला म्हटले,

“ताई तू टॉयलेटमध्ये जा आणि तुझी पॅन्टी काढून ठेव!”

“का रे?” तिने आश्चर्याच्या स्वरात विचारले.

“मग ती ओली होण्याचा प्रश्नच नाही मी तेथे हात लावल्यावर!”

“आणि मा‍झ्या स्कर्टचे काय?” तिने मिश्किलपणे विचारले.

“वेरी सिंपल ताई! सीटवर बसताना पाठून तू तो वर करून बस.” मी डोळा मिचकावत तिला म्हटले.

“तू ना! तुझ्याकडे प्रत्येक गोष्टीचे सोल्यूशन असते हा सोनू!” असे म्हणत ती हसली.

नंतर सिनेमा चालू झाल्यावर आम्ही आत गेलो. सीटवर बसताना शैलाताईने पाठून स्कर्ट थोडा वर केला. जॅकेट तिने मांडीवर पसरवून ठेवले. मग आम्ही पॉपकॉर्न आणि पेप्सी संपवले आणि सीटमध्ये रिलॅक्स झालो.

दोन तीन मिनिटानंतर मी माझा हात शैलाताईच्या जॅकेटखालून तिच्या मांडीवर ठेवला. ती काय ते समजली आणि पाय जमिनीवर दाबून तसेच सीटच्या आर्मरेस्टवर दोन्ही हात दाबून तिने आपले नितंब थोडे उचलले आणि हाताच्या पंजाची फक्त हालचाल करत तिने स्कर्ट पाठून वर ओढायला सुरूवात केली. हळूहळू करत तिने सगळा स्कर्ट नितंबाखालून ओढला आणि मग सीटवर ती आरामात बसली.

आता शैलाताई उघड्या नितंबाने सीटवर बसली होती पण कोणालाही ते कळू शकत नव्हते. मी अधीरपणे माझा जॅकेट खालील हात हलवला. हलकेच तिच्या स्कर्टचा पुढील भाग वर करत मी हात वर नेला आणि तिच्या पुच्चीवर ठेवला.

जसा मा‍झ्या हाताचा स्पर्श शैलाताईच्या नग्न पुच्चीला झाला तिच्या शरीराला झटका बसला. मा‍झ्या स्पर्शाने ती नक्कीच उत्तेजित होत होती. पॅन्टी नसलेल्या बहिणीच्या पुच्चीला तसा स्पर्श करून मीपण उत्तेजित होत होतो. काहीतरी वेगळेच फिलिंग होते ते. पुच्चीच्या वर असलेले विरळ केसही मला जाणवले.

मग मी मुक्तपणे शैलाताईच्या पुच्चीला आणि झाट्यांना कुरवाळू लागलो. मी तिची पुच्ची दाबत असे तर मध्येच पूर्ण पंजाने धरत असे. मध्येच मी पुच्चीच्या भेगेमध्ये बोट दाबून वर खाली करत असे. तसे करताना एकदा माझे बोट तिच्या पुच्चीच्या वरच्या भागातील दाण्याला लागले आणि तिच्या शरीराला जणू झटका बसला.

मग मी सारखा त्या पुच्चीच्या दाण्याला बोट लावू लागलो. मध्येच मी तो दाणा चिमटीत धरत असे तर कधी दाबत असे. माझे तसे दाण्याशी खेळल्याने शैलाताईवर भलताच परिणाम होत होता. मला जाणवले तिच्या श्वासाची लय वाढली. ती हलकेच तिच्या मांड्यांची हालचाल करू लागली. तिची पुच्ची मला ओलसर जाणवू लागली.

मलापण मजा वाटू लागली आता बहिणीच्या पुच्चीशी खेळून. मी धीर करत माझे मधले बोट तिच्या पुच्चीच्या चीरेत खुपसले. मा‍झ्या बोटाला भोक मिळाले आणि मी पूर्ण बोट त्या भोकात घातले. बापरे! किती गरम होती शैलाताईची पुच्ची!

तिची पुच्ची अशी घट्ट होती की असे वाटत होते जसे माझे बोट कोणी तरी पकडले आहे आणि घट्ट असूनही खूप मऊ आणि मुलायम वाटत होती. मी खूप उत्तेजित होतो आणि माझा लंडपण ताठ झाला होता. मी शैलाताईच्या पुच्चीतील माझे बोट हलवू लागलो. मध्येच मी बोट आत बाहेर करत होतो जसे काही मा‍झ्या बोटाने मी तिला झवत आहे.

शैलाताई खूपच ओली होत होती मा‍झ्या बोटाच्या झवण्याने! मध्येच एकदा दोनदा तिचे शरीर ताठ झाले आणि तिने माझा हात घट्ट पकडला होता. तसे झाले की जवळ जवळ मिनिटभर ती तशीच ताठ राही माझा हात घट्ट पकडून. मग नंतर ती रीलॅक्स होई. मा‍झ्या लक्षात आले की त्यावेळी तिचे काम स्खलन होत होते.

मला स्वत:चा थोडासा अभिमानपण वाटू लागला की निव्वळ मा‍झ्या बोटाने मी शैलाताईच्या पुच्चीशी खेळून तिला कामसुख देत होतो. मी इतका उत्तेजित झालो होतो की मला अजून बरेच काही करावेसे वाटत होतो पण मा‍झ्या लक्षात आले की सिनेमा संपत आला होता. शेवटी मी माझे बोट तिच्या पुच्चीतून बाहेर काढले.

खाली सीटला जेव्हा माझा स्पर्श झाला तेव्हा मला जाणवले की तो भाग शैलाताईच्या पुच्चीरसाने खूपच ओला झाला होता. पुढच्या शोला जो कोणी त्या सीटवर बसेल त्याचे कपडे नक्कीच ओले होणार होते त्या पुच्चीरसाने. सिनेमा संपला आणि आम्ही उठलो व एक्झीट दरवाज्याने बाहेर आलो.

मज्जाच मज्जा

आमचे मध्यम वर्गीय कुटुंब, मुंबईमध्ये लहान फ्लॅटमध्ये राहत आहे. माझे वडील आणि आई दोघेही सर्विस करतात. माझे नाव सागर आहे, वय २० वर्ष. मा‍झ्या बहि‍णीचे नाव शैला आहे आणि तिचे वय २६ वर्ष. ती सहा वर्षांनी माझ्यापेक्षा मोठी आहे. मी मा‍झ्या बहि‍णीला ‘शैलाताई’ म्हणतो आणि मला...

मज्जाच मज्जा भाग : २

दुसर्‍या दिवशी संध्याकाळी मी पुन्हा बाल्कनीत उभा होतो, आदल्या दिवशी प्रमाणे शैलाताई येऊन उभी राहील याची वाट बघत आणि ती आली. पण ती नेहमीसारखी मला चिकटून उभी न राहता थोडी बाजूला उभी राहिली. मी पाच मिनिटे वाट बघितली आणि वळून तिच्याकडे बघितले. तिनेही वळून माझ्याकडे...

मज्जाच मज्जा भाग : ३

दुसर्‍या दिवशी मी आणि शैलाताई बाल्कनीत उभे होतो तेव्हा ती म्हणाली, "सोनू काल आपण पकडले गेलो असतो ना. मला इतके विचित्र वाटत होते की काय सांगू." "हो ताई! माझ्यामुळे आपण संकटात सापडलो असतो. मला माफ कर! पण तुझी ब्रा केवढी घट्ट होती की मला हूक लावता येत नव्हता." "मला...

मज्जाच मज्जा भाग : ४

दोन मिनिटे आम्ही दोघेही शांत बसलो, समोर समुद्राकडे बघत. नंतर मी शैलाताईच्या खांद्यावर हात टाकून तिला जवळ ओढले. मी तोंड वळवून तिच्या कानात पुटपुटलो, "ताई! तू खूप सुंदर आहेस." "काहीतरीच काय बोलतोयस सोनू! माझ्यापेक्षा कितीतरी सुंदर मुली आहेत सगळीकडे. मी तर एकदम साधी...

मज्जाच मज्जा भाग : ५

आम्ही घरी पोहचलो. मा‍झ्या अंदाजाप्रमाणे आई किचनमध्ये जेवण बनवत होती. आम्ही पाच मिनिटे विश्रांती घेतली. नंतर शैलाताईने आपला नाईट गाऊन घेतला आणि किचनकडे वळली. किचनमध्ये प्रवेश करून ती वळली आणि तिने मधला पडदा पूर्ण ओढून घेतला. मी चाट पडलो की तिने पडदा थोडा उघडा का ठेवला...

मज्जाच मज्जा भाग : ७

शैलाताई सरळ टॉयलेटकडे वळाली आणि आत गेली. मा‍झ्या लक्षात आले की ती पुच्ची साफ करायला व पॅन्टी घालायला आत गेली असावी. नंतर आम्ही थिएटरच्या बाहेर आलो. तेव्हा चार वाजत आले होते आणि मला एवढ्यात घरी न जाता शैलाताई बरोबर अजून मजा करायची होती. तेव्हा मी तिला विचारले, "ताई...

मज्जाच मज्जा भाग : ८

अचानक मा‍झ्या लक्षात आले की शैलाताईची नग्न भरीव छाती मा‍झ्या छातीखाली दबली आहे. मी माझा हात आमच्या शरीरामध्ये नेला आणि आंधळ्या सारखा आळीपाळीने तिची छाती कुस्करू लागलो. उत्तेजनेमुळे तिचे निप्पल रबरासारखे कडक झालेले होते. मला त्यांना तोंडात घेऊन चोखण्याचा मोह आवरता आला...

error: नका ना दाजी असं छळू!!