सपनाभाभी भाग : ४

तिच्या केस झटकण्याने तिचे अंग हलत होते आणि टॉवेलमध्ये गुंडाळली तिची छाती हलत होती. तिच्या छातीकडे चोरटी नजर टाकून दिप तिच्या बाथरूममध्ये शिरला. बाथरूमचा दरवाजा त्याने लावून घेतला पण सपनाभाभीच्या विचारांच्या तंद्रीत तो दरवाजा लॉक करायचा विसरला.
भराभर आलले ओले कपडे काढून तो नागडा झाला आणि आपला कडक लंड हातात पकडून तो हलवू लागला. डोळ्यासमोर सपनाभाभीची नागडी छबी आणून तो लंड हलवू लागला आणि तिला कसे झवू ह्याचे स्वप्न रंगवू लागला.
बाहेर सपना काही क्षण थांबली आणि ती दरवाज्याजवळ येवून आतील दिपच्या हालचालीचा कानोसा घेऊ लागली. त्याचे हलके हुंकार ऐकून तिने ओळखले की तो आत काय करत असावा ते. तिने विचार केला की आत घुसून त्याला थांबवावे आणि तिला आठवून तो जे काही करतोय ते प्रत्यक्षात त्याला करायला द्यावे.
तिला माहीत होते की त्याने दरवाजा लॉक केलेला नव्हता तेव्हा दरवाजा उघडून ती त्याला रंगेहाथ पकडू शकत होती. आणि त्याचे निमित्त करून ती त्याला तिला झवायला भाग पाडू शकत होती. तेव्हा तिने पटकन दरवाजा उघडला आणि ती आत शिरली.
दिप डोळे गच्च मिटून घेऊन सपनाभाभीच्या नग्न अंगाची कल्पना करत लंड हलवत होता. त्याला कळलेच नाही की ती आत आली आहे हे. सपना त्याच्या कडक लंडाकडे बघतच बसली आणि त्याच्या लंडाचा साईज बघून खूष झाली. मग ती खाकरली आणि त्याचे लक्ष वेधून घेत हसून म्हणाली,
“काय चाललेय, दिप?”
तिचा आवाज ऐकून दिपने पटकन डोळे उघडून तिच्याकडे पाहीले आणि तिला पाहून तो घाबरला. ती आत कशी आली ह्याचे त्याला आश्चर्य वाटले.
“अरे मला काहीतरी पाहिजे होते म्हणून मी दरवाजा उघडून पहात होते. तू दरवाजा लॉक केला नसल्याने तो पटकन उघडला. आत बघतेय तर तू हे करतोय.” सपनाने हसून म्हटले.
“सॉरी, सपनाभाभी. ते मी मला.” दिप गडबडून गेला आणि त्याला काय बोलावे ते कळेना. तो हाताने आपला लंड झाकण्याचा प्रयत्न करत होत.
“तू एक्साईट झाला आहेस का? कशाने? मला पाहून?” सपनाने डोळ्यांची नाटकी हालचाल करत त्याला विचारले.
“नाही म्हणजे हो.” दिपला काय उत्तर द्यावे सुचेना.
“ओह! म्हणजे मघाशी तू दरवाज्यातून मला बघत होतास. हो ना? तुझाच धक्का दरवाजाला लागला आणि आवाज झाला. हो ना?” सपनाने हसून त्याला विचारले.
“हं? हो. भाभी. आय ॲम सॉरी. ते दरवाजा उघडा होता आणि मला तू तशी दिसली.” दिप भांबावत म्हणाला.
“तशी दिसली? कशी?” सपनाने कुतुहल दाखवल्यासारखे विचारले.
“तशी. पूर्ण नग्न.” दिप आवंढळा गिळत म्हणाला.
“हंम्म्म आणि मला नग्न बघून तू एक्साईट झालास. हो ना?” तिने हसून म्हटले.
“हो!” दिप लाजत म्हणाला.
“आय सी. आणि मला तशी नग्न डोळ्यासमोर आणून तू तुझा हलवतोय ना?” तिने पुन्हा चावटपणे हसत विचारले.
“हो, भाभी.” पुन्हा तो लाजत म्हणाला.
“अरे मग नुसती कल्पना करून कशाला हलवतोय. मी प्रत्यक्षात दाखवते ना तुला. जे तू मघाशी चोरून बघितले ते.”
सपनाने झटकन आपल्या अंगाला गुंडाळलेला टॉवेल काढला आणि बाजूला टाकला. आता ती त्याच्यापासून ४ फूटावर पूर्ण नग्न उभी होती. सपनाभाभीला तशी इतक्या जवळ नग्न बघून दिप हरखून गेला आणि डोळे फाडून तिच्या अंगाकडे बघत बसला.
ती मुर्तीमंत सेक्सी होती व तिच्या अंगाचा एक एक भाग प्रचंड मादक होता. तिचे गोळे, तिचे पोट, तिची बेंबी, तिची पुच्ची, तिच्या मांड्या. कुठे पाहून आणि कुठे नको असे त्याला झाले! तिचे नग्न अंग बघून त्याचा लंड कमालीचा कडक झाला. त्याला राहवले नाही आणि तो आपला लंड मुठीत धरून हलवायला लागला.
ते पाहून सपना पुढे झाली आणि त्याच्या जवळ येवून उभी राहिली. तिने हळूच आपला हात त्याच्या लंडावर ठेवला आणि तो लंड हलवायचा थांबला. भाभीने हात लावला तेव्हा दिपने आपला हात काढून घेतला.
सपनाला जाणवले की त्याचा लंड प्रचंड कडक झाला होता आणि तो उत्तेजनेने थरथरत होता. सपना नशिल्या डोळ्याने, मादक आवाजात त्याला म्हणाली,
“अरे तू कशाला कष्ट घेतोस. माझ्यामुळे तुझ्या ह्याची ही अवस्था झाली आहे तर मीच त्याला शांत करते. तुझ्या हातांना तू दुसरे काम दे.”
असे म्हणून सपनाने दिपला दुसरे काही करायची हिंट दिली आणि ती त्याचा लंड हलवू लागली.
दिपने पहिल्या प्रथम डायरेक्ट सपनाभाभीच्या छातीच्या गोळ्यांवर हल्ला चढवला? त्याला विश्वासच बसत नव्हता की इतक्या लवकर त्याला ह्या सुंदर, सेक्सी सपनाभाभीवर हात टाकायला मिळेल ह्यावर.
अधाश्यासारखा तो सपनाभाभीचे दोन्ही गोळे दोन्ही हाताने कुस्करू लागला. त्याची सपनाला मजा वाटली आणि ती सुद्धा चेकाळत त्याचा लंड चांगलाच घट्ट पकडून हलवू लागली. अशा उतावळ्या मुलांचा लंड कसा हलवायचा हे तिला चांगले माहीत होते आणि ती तेच टेक्निक वापरून त्याला चेकळवत होती.
दिपसाठी ते सुख सहनशक्तीच्या बाहेरचे होते. जरी त्याने त्याच्या वयाच्या काही मुलींबरोबर सेक्सची मजा घेतली होती तर ह्या अनुभवी सेक्सी सपनाभाभीची जादू काही औरच होती. त्याला जास्त वेळ आपली उत्तेजना थोपवून धरता आली नाही.
“ओहहह सपनाभाभी. मला नाही रहावत. मी गळणार आता.” तो कसेबसे म्हणाला.
“अरे मग गळ ना. त्याच साठी तर मी हलवतेय तुझा.” सपना मादकपणे त्याला म्हणाली.
आणि दिपच्या लंडातून विर्याची पिचकारी सुटली जी डायरेक्ट सपनाभाभीच्या मांडीवर उडाली. सपनाने त्याचा लंड वरच्या दिशेने उभा धरला आणि त्याच्या लंडातून उडणाऱ्या पुढच्या पिचकाऱ्या आपल्या वरच्या अंगावर घेतल्या.
एका मागोमाग एक दिपचा लंड विर्याची पिचकारी सोडत होता आणि सपनाभाभीचे वरचे अंग बरबटत होता. एक पिचकारी तर तिच्या छातीच्या गोळ्यावर पण उडाली होती. तिचे पोट, बेंबी, कंबर सगळे त्याच्या चीकाने भरले आणि त्याचा चीक तिच्या अंगावरून ओघळू लागला.
सपना चांगलेच त्याचा लंड हलवत राहिली आणि गळून गळून तो पूर्ण रिकामा झाला. दिपच्या लंडातील उत्तेजना कमी कमी होत गेली आणि तो मलूल झाला. जेव्हा त्याचा लंड पूर्ण मलूल पडला तेव्हा तिने तो सोडून दिला आणि ती आपल्या बरबटलेल्या अंगाकडे पाहून हसत दिपला म्हणाली,
“दिप. माझे सगळे अंग खराब केलेस. आता तुलाच ते पुन्हा स्वच्छ करायला पाहिजे. आता तू मला पुन्हा अंघोळ घाल आणि मला चांगली स्वच्छ कर.”
“श्युअर भाभी. अगदी आनंदाने करेल मी.” दिप खूष होत म्हणाला.
त्याने सपनाभाभीचा हात धरला आणि तिला शॉवरखाली आणले. मग शॉवर चालू करून त्याने तिला बरोबर शॉवरच्या धारेखाली असे उभे केले की तिच्या डोके सोडून खाली तिच्या अंगावर शॉवरचे पाणी पडेल. मग तो तिच्या पोटावर हात फिरवून तेथे तिचे अंग चोळायला लागला.
सपनाने हसून त्याचा हात धरला आणि त्याचा हात वर आपल्या छातीच्या गोळ्यावर आणला आणि त्याला आपला गोळा धरायला लावत म्हटले,
“अरे इथून चालू कर. चांगले मस्त चोळून चोळून साफ कर आणि अगदी खालपर्यंत जा. तुझा चीक ओघळत ओघळत अगदी तिथे खाली आत गेला आहे.”
आपला चीक ओघळत सपनाभाभीच्या पुच्चीत शिरला आहे हे जाणून दिप खरोखर चेकाळला आणि भराभर तिच्या दोन्ही छातीचे उभार चोळायला लागला. सपनाचे दोन्ही निप्पल चांगलेच कडक झाले होते आणि त्याचा बोटांना खुपत होते. त्याने बोटाच्या चिमटीत तिचे निप्पल धरून तो त्यांना चिवडू लागला.
सपनाभाभी डोळे मिटून हुंकारात त्याच्या हाताचे सुख घेऊ लागली. तिचे दोन्ही गोळे मनसोक्तपणे कुस्करल्यावर, चोळल्यावर त्याने हात खाली नेला. तिच्या पोटांवरून हात चोळत चोळत त्याने तिच्या बेंबीत बोटे घातली. तिची बेंबी तो आवडीने चोळू लागला आणि तिच्या कंबरेवर हात फिरवू लागला.
नंतर त्याने हात सपनाभाभीच्या जांघेमध्ये नेला आणि सरळ तिच्या पुच्चीवर ठेवला. आपल्या पूर्ण पंज्याने त्याने आधी तिच्या पुच्चीचे स्पर्शसुख घेतले आणि मग मधले बोट तिच्या चीरेत घातले. ‘ओहहह’ करत सपना चित्कारली.
मधल्या बोटाबरोबर त्याने तर्जनीही तिच्या पुच्चीत घातली आणि दोन बोटाने तो तिला झवू लागला. सपनाची पुच्ची खूप गरम झाली होती आणि पाझरत बुळबुळीत झालेली होती. न रहावून दिप म्हणाला,
“सपनाभाभी. तुझी पुच्ची किती गरम आहे. आणि चांगली बुळबुळीत झालीय. खूप पाणी सुटते का तुला?”
“हो रे मा‍झ्या राजा. मी खूप ओली होते खाली तेथे. मा‍झ्या पुच्चीत नुसती आग लागलीय. तुझा लंड तिच्यात गेल्याशिवाय ती आग शांत होणार नाही. तुझा लंड तयार झाला का पुन्हा?”
असे बोलून सपनाने त्याच्या लंडाला हात लावून ती त्याचा लंड हलवू लागली.
दिपचा लंड ऑलरेडी कडक होत होता आणि त्यात आता सपनाभाभीने पकडला तर तो झटपट अजून कडक व्हायला लागला. ती त्याचा लंड हलवत होती आणि तो तिच्या पुच्चीत बोटे घालून तिला बोटाने झवत होता.
दिपचा लंड प्रचंड कडक झाला होता आणि तो तयार झालाय हे पाहून सपना त्याला म्हणाली,
“चल दिप. आता चढ माझ्यावर आणि चोद मला मस्त. कसा चोदशील मला? इथे बाथरूममध्येच की आत बेडवर जायचे?”
“नको इथेच करूया. मी पण अजूनपर्यंत कधी कोणाला बाथरूममध्ये झवलो नाही?” दिप हसत म्हणाला.
“हंम्म्म्म. अशा किती मुली चोदल्यास रे तू? चांगलाच खिलाडी दिसतोस तू.” सपनाने त्याच्या लंडाला धरून त्याला शॉवरमधून बाहेर काढत म्हटले.
“जास्त नाही. २/३ मुलींनाच झवतोय मी. पण तुमच्या सारख्या भाभीला मी प्रथमच झवतोय.” दिपने बिनधास्त उत्तर दिले.
“अस्स. मग आजची चुदाई तुझ्या चांगली लक्षात राहिल.”
असे बोलून सपना त्याला पुढे घेऊन आली आणि तिने कमोडच्या सीटचे कव्हर बंद करून दिपला त्यावर बसवले.
आता दिप कमोडवर बसल्याने आणि सपना उभी असल्याने तिच्या छातीचे उभार त्याच्या तोंडाच्या लेवलला आहे. ती पुढे झाली आणि तिने आपल्या छातीचा एक गोळा त्यांच्या तोंडात कोंबला आणि चित्कारत त्याला म्हटले,
“ओहहह दिप. आधी माझी छाती चांगली चोखून काढ. मला खूप मजा वाटते त्याने. मला मूल झाले नाही तेव्हा तू माझी छाती चोखली तर मला खूप बरे वाटेल.”

सपनाभाभी भाग : ८

तिच्या मनात विचार आला की दिपबरोबर राज आलाच आहे तर त्यालाही थांबवून घ्यायचे का आणि आपल्या मजेत सामील करून घ्यायचे का? ज्या तऱ्हेने तो तिच्या अंगाकडे आत्ता बघत होता त्यावरून त्याला त्यांच्या मजेत सामील व्हायला नक्की आवडेल ह्याची तिला खात्री होती.पण तिने विचार केला की...

सपनाभाभी भाग : ७

सपनाने गपकन राजचा पूर्ण लंड तोंडात घेऊन त्याच्या लंडाच्या मुळाशी ओठ टेकवले आणि सुखाने राजने एक उसळी मारली! ते सुख त्याला पेलवले नाही आणि अनाहूतपणे त्याची कंबर वर उसळली, तिच्या तोंडात लंड अजून आत घुसवायला.पण सपनाने असे कितीतरी लंड आजपर्यंत आपल्या तोंडात घेतले होते...

सपनाभाभी भाग : ६

तसे काही असेल तर मग दिप सपनाभाभीला झवला पण असावा. तिने त्याला दुपारी झवायला दिले असेल तर मग आता मला दिप समजून ती पुन्हा झवायला देईल काय? मला सपनाभाभीला झवायचा चान्स मिळेल काय? ओहहह. सपनाभाभी सारखी सेक्सी बाई झवायला! वाऊऽऽ!!एका मिनीटात सपना हातात दोन डिश घेऊन बाहेर...

सपनाभाभी भाग : ५

सपनाभाभीचे बोलणे ऐकून दिप हुरळुन गेला आणि लपक लपक तिची छाती चोखू लागला. तिच्या छातीवरचा टपोरा बोंडूस त्याने बोटाने आधी कुस्करला होता पण तो आता चोखायला त्याला डबल मजा वाटत होती.तिची छाती चोखता चोखता तो तिच्या पुच्चीत बोटे घालून आत-बाहेर करत होता. सपना त्याचे डोके गच्च...

सपनाभाभी भाग : ३

“अस्स. चांगला रसीक दिसतोस तू आंब्याचा.,” असे बोलून पुन्हा सपनाने पदराशी चाळा केला जेणेकरून त्याला छाती नीट दिसावी. मग तिने राजकडे वळून त्याला विचारले, “आणि तुला काय आवडते, राज?”“मला ना. सफरचंद खूप आवडतात. खास करून काश्मिरी असतील तर बेस्ट!” असे बोलून तो सुद्धा तिच्या...

सपनाभाभी भाग : २

दोन्ही मुलें आतून काहीतरी बाहेर आणत होती किंवा बाहेरून काहीतरी आत नेत होती. मिसेस शर्माची त्यांच्याकडे पाठ असल्याने आपली मुलें काय करत आहेत हे तिल दिसत नव्हते. आणि सपनाही त्या मुलांकडे लक्ष नाही असे दाखवत होती पण तिचा एक डोळा त्यांच्यावरच होता.दोघेही सपनाला पाहून...

सपनाभाभी

सपना एक पस्तिशीची तरुण विवाहीत स्त्री होती. ऊंची जवळ जवळ पाऊणे सहा फूट, अंगाने गोरी गोरी पान, सगळे अवयव ठासून गच्च भरलेले, तरीही अंग एकदम प्रमाणबद्ध होते.तिच्या ब्रेसीयरची साईज ४० नंबरची होती. तिचे गोल गोल भरीव छातीचे उभार जेव्हा ब्रेसीयरमध्ये ठासून भरायचे तेव्हा...

error: नका ना दाजी असं छळू!!