सपनाभाभी भाग : ५

सपनाभाभीचे बोलणे ऐकून दिप हुरळुन गेला आणि लपक लपक तिची छाती चोखू लागला. तिच्या छातीवरचा टपोरा बोंडूस त्याने बोटाने आधी कुस्करला होता पण तो आता चोखायला त्याला डबल मजा वाटत होती.
तिची छाती चोखता चोखता तो तिच्या पुच्चीत बोटे घालून आत-बाहेर करत होता. सपना त्याचे डोके गच्च धरून त्याला आपली छाती पाजत होती आणि खाली त्याच्या बोटांचे चोदणे अनुभवत होती. दिप एका हाताने आपला लंड हलवत तो कडक ठेवत होता.
“ओहह दिप. तुला आंबे फार आवडतात ना? कसे वाटताहेत माझे आंबे चोखायला?” सपनाने हूंकारत त्याला विचारले.
“खूपच मस्त. एकदम हापूस आंबे आहेत तुमचे सपनाभाभी.” तिचा निप्पल तोंडातच ठेवून दिप म्हणाला.
“हो ना. मग चोख चांगले. चांगले पिळून काढ. सगळा रस चोख मा‍झ्या आंब्यातला.”
आणि दिप त्वेषाने सपनाभाभीची छाती आंब्यासारखी चोखत राहिला.
शेवटी सपनाला राहवले नाही आणि ती थोडी मागे झाली. त्याच्या तोंडातून तिची छाती बाहेर पडली आणि त्याच्या बोटावरून तिच्या योनी बाजूला झाली. मग तिने त्याचा हात धरून त्याला कमोडवरून उठवले आणि स्वत: कमोडवर ओणवी झाली.
कमोडच्या सीटवर आपले दोन्ही गुढगे ठेवून ती त्यावर कुत्रीसारखी उभी राहिली. एका हाताने कमोडची टॅन्क धरत दुसर्‍या हाताने आपला एक नितंब बाजूला करत तिने मागून दिपला आपली पुच्ची दाखवली आणि मादक स्वरात त्याला म्हणाली,
“घाल मागून माझ्यात आणि चोद मला चांगली.”
दिपने सपनाभाभीच्या मागे पवित्रा घेतला आणि प्रथम तिच्या दोन्ही गोल गोल नितंबावर हात फिरवून घेतला. त्याने सपना सुखावली आणि ती चित्कारली. मग दिपने मागून बरोबर तिच्या पुच्चीच्या भोकावर आपल्या लंडाचा सुपाडा ठेवला आणि गचकन एक धक्का मारला.
सपनाची पुच्ची आधीच बुळबुळीत होती तेव्हा गपकन दिपचा लंड मुळापर्यंत तिच्या पुच्चीत घुसला. तिच्या नितंबाला आपली जांघ टेकवत काही क्षण तो स्तब्ध राहिला आणि तिच्या पुच्चीचे आपल्या लंडाभोवती असलेले आवरण तसेच तिच्या नितंबाला टेकण्याचे सुख अनुभवू लागला. नंतर मग त्याने लंड बाहेर काढून पुन्हा आत घातला आणि तो सपनाभाभीला मागून चोदू लागला.
“ओह्हह येस्स्स्स. चोद. असेच चोद मला दिप. तुझ्या भाभीला कोवळा लंड चोदल्याला खूप दिवस झाले रे. आपल्या एरियात पेपर टाकणारा मुलगा आहे. तुझ्याच वयाचा आहे. एकदा मी त्याला चढवून घेतले होते रे. मी खूप तापले होते आणि मला लंडच मिळत नव्हता चोदायला.
हा पेपरवाला मुलगा रस्त्यावरून चालला होता. तेव्हा मी त्याला पेपर द्यायला बोलावले. मग त्याला मी माझा पेपर दाखवून तपासायला लावला. आणि त्याच्याकडून मस्त चोदून घेतले रे. ओहहह खूप मस्त चोदले त्याने मला. तू पण तसेच चोदतोय. चोद. अजून चोद. ओहहहह.”
सपनाभाभीच्या बोलण्याने दिप अजून चेकाळला आणि गचागच तिला मागून चोदायला लागला. तिची कंबर पकडून तो तिला आपल्या लंडावर ओढत होता आणि गपागप तिच्या पुच्चीत लंड घालत होता.
मध्ये मध्ये तो तिचे हिंदळणारे नितंब कुस्करायचा. स्वत:ला तो खूप भाग्यवान समजत होता की त्याला सपनाभाभीसारखी सेक्साट बाई झवायला मिळाली होती. त्याचा पुरेपूर फायदा घेऊन तो तिला त्वेषाने चोदत राहिला.
सपनाला खूप मजा वाटत होती की तिने त्याला किती सहज चढवून घेतले होते. तिला वाटले त्यापेक्षा खूपच लवकर तो तिच्या जाळ्यात आला होता आणि आता तिला त्याच्याकडून सारखे चोदून घ्यायचे होते.
दिपला तिने चढवून घेतले होते आणि आता तिला त्याचा जुळा भाऊ, राजला एकदा चढवून घ्यायचे होते. आणि मग नंतर त्या दोघांना एकाच वेळी मागून पुढून झवायला लावून मस्त चोदायचे होते. दोघेही तिला मागून-पुढून झवताहेत अशी ती कल्पना करू लागली आणि स्वत:चा दाणा स्वत:च घासत दिपचे फटके झेलू लागली.
दिप सुद्धा सपनाभाभीला वेगवेगळ्या प्रकारे झवण्याची स्वप्न बघत तिला चोदत होता. जेव्हा त्यानेही कल्पना केली की सपनाभाभीला तो आणि राज दोघे एकाचवेळी झवत आहे तेव्हा त्याची वासना अनावर झाली.
“ओहहह भाभी. मी गळणार आता. नाही रहावत.”
“ओऽऽऽकेऽऽऽ गळऽऽऽऽ. गळ मा‍झ्या पुच्चीत. भरून टाक तुझ्या ह्या भाभीची पुच्ची. तुझ्या चीकाने. तुझ्या पाण्याने. आहहहहऽऽऽ मीऽऽऽ पणऽऽऽ झडतेयऽऽऽ रेऽऽऽऽ. ओहहहहऽऽऽऽऽऽ.”
आणि दोघेही एकाचवेळी झडायला लागले.
दिपने आपला दुसरा लोड सपनाभाभीच्या पुच्चीत सोडला आणि सपना खाली आपला दाणा घासत झडायला लागली. विर्याच्या पिचकाऱ्या दिपने सपनाच्या योनीत सोडल्या आणि तो शांत झाला.
सपनाही दाणा घासून घासून मनसोक्त झडली आणि शांत होत गेली. जेव्हा दिपचा लंड गळायचा थांबला तेव्हा तो तिच्यापासून बाजूला झाला आणि वॉशबेसीनला टेकून धापा टाकत दम घेऊ लागला. सपना फिरून कमोडवर बसली आणि मान मागे टाकून, डोळे मिटून दम घेत बसली.
नंतर दोघेही भानावर आले आणि मग सपनाने त्याचा हात धरून त्याला शॉवरमध्ये ओढले. मग शॉवरच्या पाण्याखाली तिने दिपला मिठीत घेतले आणि त्याला म्हणाली,
“थँक्स, दिप. तू मस्त चोदलेस मला!”
“थॅंक्स तर मी तुला म्हणायला पाहिजे, सपनाभाभी. तू मला झवायला दिलेस. मला तुला प्रत्यक्षात झवायला मिळेल ह्याची कल्पना मी केलीच नव्हती.” दिप तिला आवळत म्हणाला.
“अरे डोन्ट वरी, बेटा. आता तू मला कधीही चोदू शकतोस. मला जेव्हा जेव्हा वाटेल तेव्हा तेव्हा मी तुला चोदायला बोलवेल. येशील ना मला चोदायला?” सपनाने चावटपणे त्याला म्हटले.
“हो. एका पायावर. म्हणजे एका लंडावर.”
दिप हसत म्हणाला आणि दोघेही खळखळून हसले.
त्या दिवशी संध्याकाळी सपना मार्केटमध्ये बाजाराचे सामान आणायला गेली. शॉपींग करून ती परत आली आणि रिक्षातून सगळ्या खरेदीच्या पिशव्या तिने खाली उतरवल्या. मग कसेबसे सगळ्या पिशव्या उचलत ती आत बंगल्यात घेऊन जाऊ लागली. तेवढ्यात तिला आवाज आला.
“सपनाभाभी. मी तुम्हाला हेल्प करतो. द्या माझ्याकडे काही पिशव्या.”
सपनाने पाहीले की दिप समोरच्या बंगल्यातून धावत पळत तिला मदत करायला आला होता. तिने हसून त्याच्या हातात काही पिशव्या देत म्हटले,
“थँक्स, दिप. सो नाईस ऑफ यु.”
तो दिप नव्हता तर राज होता आणि सपनाभाभी आपल्याला दिप समजत आहे ह्याची त्याला मजा वाटली. तो तिला ते सांगणार इतक्यात त्याने विचार केला की थोडा वेळ सपनाभाभीला ते न सांगता तिची मजा करावी.
दोघेही जुळे असल्याने त्या दोघांच्यात कोणाचीही गल्लत होत असे आणि अनेकदा त्या घोळाने त्यांनी खूप गंमत केली होती. म्हणून तो काही बोलला नाही आणि नुसता हसत राहिला. सपना चालता चालता हसत त्याला म्हणाली,
“सो दिप. तू मा‍झ्या मागावरच होता की काय? सपनाभाभी कधी परत येतेय. आणि कधी मी तिच्याकडे जातोय. हो ना?”
ती असे का विचारतेय हे राजला कळेना पण ती दिप समजून ते विचारतेय म्हणजे त्यात काहीतरी गंमत असणार हे त्याच्या लक्षात आले. तेव्हा तो काही न बोलता नुसता हसला. सपनाने जणू दिपची चोरी पकडली अशा तऱ्हेने हसत त्याला म्हटले,
“अच्छा. इतका उतावळा झालायस का भाभीचे आंबे चोखायला? दुपारी दिले त्याने पोट नाही का भरले?”
पुन्हा राजला आश्चर्य वाटले की दुपारी दिपने भाभीकडे येवून आंबे खाल्ले पण त्याला ते सांगीतले नाही. तो म्हणाला खरे की तो चावी विसरला तेव्हा समोर भाभीच्या बंगल्यात त्याची वाट बघत बसला होता पण त्याने हे नाही सांगीतले की त्याने भाभीकडे आंबे खाल्ले. तेव्हा तो दिप असल्याचे नाटक वठवत तिला म्हणाला,
“काय भाभी. तुमचे आंबेच इतके गोड आहेत की सारखे खावेसे वाटतात.”
“हंम्म्म्म. अस्स होय. मग चल आत. देते तुला पुन्हा चोखायला. तुझा भाऊ, राज कुठे आहे? तो आहे का घरात? यायचा नाही ना तो तुझ्या मागावर?”
सपनाभाभीने तसे म्हटले तेव्हा राजला संशय आला की नक्कीच काहीतरी वेगळी भानगड आहे. सपनाभाभी असे का विचारतेय ह्याचा छडा त्याने लावायचे ठरवले. तेव्हा तो दिप असल्याचे नाटक पुढे चालू ठेवत तो म्हणाला,
“राज झोपला आहे. तो कॉलेजवरून ऊशीरा आलाय ना. तेव्हा दमला आहे.”
“अस्स. मग काही प्रॉब्लेम नाही. आपल्याला भरपूर वेळ घेता येईल म्हणजे.”
सपनाने त्याला तसे म्हटले तो पर्यंत ते बंगल्याच्या दारात पोहचले होते. तिने आपल्या हातातल्या पिशव्या खाली ठेवल्या आणि पर्समधून बंगल्याची चावी काढून तिने दरवाजा उघडला. दार उघडून ती पुन्हा पिशव्या उचलायला गेली तर राज तिला म्हणाला,
“भाभी तुम्ही जा आत. मी आणतो सगळ्या पिशव्या आत.”
“ओहहह. थँक्स दिप. किती हेल्पफूल आहेस तू.”
असे बोलत सपना आत शिरली आणि राज तिला पाठमोरी बघत तिच्या मागे निघाला. मागून तिचा कमनीय बांधा पाहून त्याचा लंड कासावीस झाला!
सपना जाऊन सोफ्यावर बसली आणि राज हातातील पिशव्या घेऊन तिच्या घरातील किचनमध्ये ठेवून आला. मग तो लगबगीने बाहेर गेला आणि त्याने राहिलेल्या पिशव्याही उचलून आणल्या आणि किचनमध्ये ठेवल्या.
सगळ्या पिशव्या आणून झाल्यावर सपनाने हसून राजला म्हटले,
“दिप. जाऊन दरवाजा लॉक कर. माझे आंबे चोखताना आपल्याला इतर कोणाचा डिस्टर्बन्स नकोय.”
राजला ती काय बोलतेय ते कळत नव्हते पण काहीतरी इंटरेस्टींग गोष्ट आहे हे त्याच्या लक्षात आले. तेव्हा तो काही बोलला नाही आणि लगबगीने जाऊन दरवाजा लॉक करून आला. सपना उठून उभी राहिली आणि त्याच्या जवळून पास होत हळूच पॅन्टवरून त्याच्या लंडावर हात फिरवत ती म्हणाली,
“तू बस, दिप. मी एक गंमत घेऊन येते.” असे बोलून त्याचा लंड किंचित दाबत ती आत किचनमध्ये निघून गेली.
राजला धक्काच बसला की सपनाभाभीने त्याच्या लंडाला हात लावला? तिने खरोखर हात लावला की तो चुकून लागला हे आधी त्याला कळेना. पण तिने त्याचा लंड व्यवस्थित दाबला होता म्हणजे तिने मुद्दाम दाबला हे नक्की होते.
राजला आश्चर्य वाटले की सपनाभाभी कसे काय असे डायरेक्ट त्याच्या लंडाला हात लावेल आणि ती दिप समजून हे करतेय म्हणजे तिने दिपबरोबर दुपारी असेच काही केले की काय? काय केले असेल दुपारी त्यांनी? ती आंबे चोखण्याबद्दल काहीतरी म्हणत होती.
म्हणजे दिपने तिचे आंबे! म्हणजे छाती चोखली की काय? तिने दिपला आपली छाती चोखायला दिली की काय? त्या विचाराने राज उत्तेजित झाला आणि त्याचा लंड कडक व्हायला लागला. तो सोफ्यावर बसला आणि त्याने मांडीवर मांडी घालून आपला लंड दाबून धरायचा प्रयत्न केला. त्याच्या मनात विचारांचे वादळ उठले.

सपनाभाभी भाग : ८

तिच्या मनात विचार आला की दिपबरोबर राज आलाच आहे तर त्यालाही थांबवून घ्यायचे का आणि आपल्या मजेत सामील करून घ्यायचे का? ज्या तऱ्हेने तो तिच्या अंगाकडे आत्ता बघत होता त्यावरून त्याला त्यांच्या मजेत सामील व्हायला नक्की आवडेल ह्याची तिला खात्री होती.पण तिने विचार केला की...

सपनाभाभी भाग : ७

सपनाने गपकन राजचा पूर्ण लंड तोंडात घेऊन त्याच्या लंडाच्या मुळाशी ओठ टेकवले आणि सुखाने राजने एक उसळी मारली! ते सुख त्याला पेलवले नाही आणि अनाहूतपणे त्याची कंबर वर उसळली, तिच्या तोंडात लंड अजून आत घुसवायला.पण सपनाने असे कितीतरी लंड आजपर्यंत आपल्या तोंडात घेतले होते...

सपनाभाभी भाग : ६

तसे काही असेल तर मग दिप सपनाभाभीला झवला पण असावा. तिने त्याला दुपारी झवायला दिले असेल तर मग आता मला दिप समजून ती पुन्हा झवायला देईल काय? मला सपनाभाभीला झवायचा चान्स मिळेल काय? ओहहह. सपनाभाभी सारखी सेक्सी बाई झवायला! वाऊऽऽ!!एका मिनीटात सपना हातात दोन डिश घेऊन बाहेर...

सपनाभाभी भाग : ४

तिच्या केस झटकण्याने तिचे अंग हलत होते आणि टॉवेलमध्ये गुंडाळली तिची छाती हलत होती. तिच्या छातीकडे चोरटी नजर टाकून दिप तिच्या बाथरूममध्ये शिरला. बाथरूमचा दरवाजा त्याने लावून घेतला पण सपनाभाभीच्या विचारांच्या तंद्रीत तो दरवाजा लॉक करायचा विसरला.भराभर आलले ओले कपडे काढून...

सपनाभाभी भाग : ३

“अस्स. चांगला रसीक दिसतोस तू आंब्याचा.,” असे बोलून पुन्हा सपनाने पदराशी चाळा केला जेणेकरून त्याला छाती नीट दिसावी. मग तिने राजकडे वळून त्याला विचारले, “आणि तुला काय आवडते, राज?”“मला ना. सफरचंद खूप आवडतात. खास करून काश्मिरी असतील तर बेस्ट!” असे बोलून तो सुद्धा तिच्या...

सपनाभाभी भाग : २

दोन्ही मुलें आतून काहीतरी बाहेर आणत होती किंवा बाहेरून काहीतरी आत नेत होती. मिसेस शर्माची त्यांच्याकडे पाठ असल्याने आपली मुलें काय करत आहेत हे तिल दिसत नव्हते. आणि सपनाही त्या मुलांकडे लक्ष नाही असे दाखवत होती पण तिचा एक डोळा त्यांच्यावरच होता.दोघेही सपनाला पाहून...

सपनाभाभी

सपना एक पस्तिशीची तरुण विवाहीत स्त्री होती. ऊंची जवळ जवळ पाऊणे सहा फूट, अंगाने गोरी गोरी पान, सगळे अवयव ठासून गच्च भरलेले, तरीही अंग एकदम प्रमाणबद्ध होते.तिच्या ब्रेसीयरची साईज ४० नंबरची होती. तिचे गोल गोल भरीव छातीचे उभार जेव्हा ब्रेसीयरमध्ये ठासून भरायचे तेव्हा...

error: नका ना दाजी असं छळू!!