सपनाभाभी भाग : ६

तसे काही असेल तर मग दिप सपनाभाभीला झवला पण असावा. तिने त्याला दुपारी झवायला दिले असेल तर मग आता मला दिप समजून ती पुन्हा झवायला देईल काय? मला सपनाभाभीला झवायचा चान्स मिळेल काय? ओहहह. सपनाभाभी सारखी सेक्सी बाई झवायला! वाऊऽऽ!!
एका मिनीटात सपना हातात दोन डिश घेऊन बाहेर आली. त्या डिशमध्ये फूल क्रिम असलेले केक्स होते. एक डिश राजच्या हातात देत ती सोफ्यावर राजच्या जवळ बसली. आणि मग हसून त्याला म्हणाली,
“अरे बाजारात त्या बेकरीमध्ये मस्त क्रिमवाले केक मिळतात. म्हटले तुम्हाला खायला आणावे. राजला आपण देवूच नंतर. आधी तुला टेस्ट करायला देते. मला तर खूप आवडते ह्या केकची क्रिम.”
असे बोलून सपना केक खायला लागली. राज सुद्धा केक खायला लागला. त्यालाही तो क्रिमवाला केक खूप आवडला आणि तो सुद्धा आवडीने खाऊ लागला. केक खाता खाता त्याची नजर सपनावर जात होती.
ती राजकडे पूर्ण दुर्लक्ष करत आपला केक खाण्यात गर्क होती. आपली जीभ बाहेर काढून सपनाभाभी केकच्या वरची क्रिम आधी चाटायची आणि मग केकचा तुकडा तोंडाने तोडून खायची.
तिच्या पारदर्शक साडीचा पदर खांद्यावरून थोडा खाली सरकलेला होता आणि तिच्या उभारांच्या वरचा भाग दिसत होता. श्वासाच्या लयीवर तिच्या गुबगुबीत उभारांची वर-खाली हालचाल होत होती आणि तिचे ते हलणारे गोळे पाहून राजच्या लंडाचा कडकपणा वाढत होता.
सपनाभाभी केक वरची क्रिम जि‍भेने चाटत असताना अचानक एकदा तिच्या जीभेवरून क्रिम खाली पडली आणि सरळ तिच्या उभाराच्या उघड्या भागावर पडली. दोन्ही हात बाजूला घेऊन तिने खाली आपल्या छातीवर पडलेल्या त्या क्रिमकडे पाहीले आणि वर राजकडे पाहीले.
राज तिच्या छातीवर पडलेल्या त्या क्रिमकडेच बघत होता. त्याला तेथे बघत असलेले पाहून सपना चावटपणे हसली आणि मादक स्वरात त्याला म्हणाली,
“दिप, तुझे आंबे चोखायची वेळ झाली बरं का. आता आंब्यावर क्रिमचा टॉपींग पण आहे. चल पुढे ये बघू. आणि चाटून काढ ही क्रिम.”
राजला तिचे बोलणे ऐकून पुन्हा धक्का बसला. ती आपल्याला तिच्या उभारावर पडलेली क्रिम चाटायला बोलावतेय. आपल्या जि‍भेने ती क्रिम चाटून घ्यायला बोलावतेय. सपनाभाभीच्या त्या मदमस्त छातीवरची क्रिम आपण जि‍भेने चाटायची. वाऊ!
आणि ती दिपला तसे करायला सांगतेय म्हणजे दिपने आधी तिची छाती चोखली आहे. म्हणजे दिपने तिचे हेच आंबे चोखले आहेत. आणि आता मला ती ते चोखायला सांगत आहे. वाऊ! सेक्सी!!
त्याला हरखून आपल्या छातीकडे नुसतेच बघत बसलेले पाहून सपनाभाभी पुन्हा त्याला म्हणाली,
“अरे दिप. नुसताच काय बघत बसलास? दुपारी कसे माझे आंबे मिटक्या मारत चोखत होतास. आता मी सांगतेय तर फक्त बघत बसलाय. लवकर ये चल. अजून कुठे कुठे तुला क्रिम लावून चाटवून घ्यायचेय मला.”
मग मात्र राजने वेळ घालवला नाही आणि तो तिच्या जवळ सरकून तिला चिकटला. आता निव्वळ फूटभर अंतरावरून तो सपनाभाभीच्या उभारावरील त्या क्रिमकडे रोखून पाहू लागला.
सपनाने त्याच्या डोक्यावर हात ठेवला आणि त्याने डोके ती खाली आपल्या उभाराकडे दाबून घेऊ लागली. तंद्रीत असल्यासारखा राज खाली खाली आपले तोंड नेवू लागला आणि तिच्या छातीवरील क्रिम आणि त्याच्या तोंडामधील अंतर कमी कमी होवू लागले.
शेवटी एकदाचे त्याचे ओठ तिच्या उभारावरील क्रिमपासून इंचभर अंतरावर आले. त्याने हळूच आपली जीभ बाहेर काढली आणि तिच्या उभाराला टेकवली.
राजच्या अंगाला एक झटका बसला आणि वासनेची एक लहेर त्याच्या अंगातून गेली. तो जि‍भेने तिच्या छातीचा भाग चाटू लागला पण त्याने पहिले ती क्रिम चाटली नाही. थोडी इकडे-तिकडे चाटल्यानंतरच त्याने क्रिमवर जीभ नेली आणि ती तो चाटायला लागला.
दोन तीन वेळा जीभ तेथे फिरवून त्याने सगळी क्रिम चाटून घेतली. तो क्रिम चाटत होता तोपर्यंत सपनाचे हात तिच्या पदराखाली तिच्या ब्लाऊजच्या हूकवर गेले आणि तिने आपल्या ब्लाऊजचे वरचे २/३ हूक उघडले.
जसे राजने सगळी क्रिम चाटून घेतली तसे तिने खांद्यावरचा पूर्ण पदर पाडला आणि दोन्ही खांद्यावरून ब्लाऊज ब्रेसीयरच्या पटटीसकट खाली सरकवला. मग पुढून आपल्या दोन्ही उभारावरून तिने ब्लाऊज ब्रेसीयर सकट खाली खेचला आणि आपल्या छातीचे दोन्ही उभार राजच्या नजरेसमोर नग्न केले.
सपनाभाभीचे ते दोन्ही मदमस्त उभार नग्न झालेले पाहून राजची कामोत्तेजना सटकन वाढली आणि त्याचा लंड प्रचंड कडक झाला! भाभी असे आपल्याला तिचे आंबे दाखवेल असे त्याला स्वप्नातही वाटले नव्हते आणि हे इथे ती ते उघडे करून त्याला दाखवत होती.
सपनाभाभी आपल्याच तंद्रीत पुढे झाली आणि तिने समोरील डिशमधील केकच्या वरची क्रिम बोटाने घेतली आणि ते बोट आपल्या कडक निप्पलवर आणू तिने क्रिम निप्पलला फासली. मग तिने तसेच दुसर्‍या निप्पलला केले आणि दोन्ही निप्पलला क्रिम लावून ती अभिमानाने आपली छाती त्याच्या डोळ्यासमोर नाचवत त्याला म्हणाली,
“दिप. आता ही क्रिम चाटून घे. आय ॲम श्युअर? तुला इथली क्रिम चाटायला खूप मजा येईल.”
सपनाभाभीचे बोलणे जेमतेम झाले आणि झटकन राजने आपले तोंड तिच्या त्या क्रिमने फासलेल्या एका निप्पलला लावले. लपलप करत तो तिच्या एका निप्पलवरील क्रिम चाटायला लागला.
तिचा क्रिमने भरलेला निप्पल चाटताना तो आजूबाजूचा अरोलाही चाटून घेत होता. अनाहूतपणे त्याचा एक हात वर झाला आणि तो तिच्या छातीचा तो गोळा वर उचलत त्याला दाबत तिच्या निप्पलवरील क्रिम चाटायला लागला.
‘स्स्स्स्स्स’ करत सपनाने एक दीर्घ श्वास सोडला आणि ती हुंकारू लागली. नकळत तिचा हात त्याच्या पॅन्टवरील लंडाच्या फुगवट्यावर गेला आणि तिने पॅन्टवरून त्याचा लंड दाबला. तिच्या हाताच्या स्पर्शाने पुन्हा राजचे अंग शहारले!
तो हपापल्यासारखा सपनाभाभीचे निप्पल चोखायला लागला. काही क्षण त्याचा लंड पॅन्टवरून दाबल्यावर तिला राहवले नाही आणि तिने त्याच्या पॅन्टची झिप खाली खेचली आणि आतमध्ये हात घालून बऱ्याच प्रयत्नाने त्याचा कडक लंड बाहेर काढला.
‘सपनाभाभीने आपला लंड बाहेर काढला. तिने आपला लंड हातात घेतला. ती आपला लंड हलवतेय. ती आपला लंड आवळतेय.’ अशा विचाराने राज प्रचंड उत्तेजित झाला आणि तिचे दोन्ही उभार हातात धरून आळीपाळीने तिचे निप्पल चोखू, चाटू लागला.
एव्हाना दोन्ही निप्पलवरची क्रिम त्याने चाटून घेतली होती आणि तो असेच तिचे निप्पल चोखत राहला. पुन्हा सपनाला राहवले नाही आणि तिने त्याचा लंड सोडून दिला आणि त्याचे तोंड आपल्या छातीवरून बाजूला करत म्हणाली,
“चल दिप. आपण पहिले हे कपडे काढून नग्न होवूया. दुपारसारखे. म्हणजे दुपारी आपण बाथरूममध्ये जी चुदाई केली तशी मजा आपल्याला घेता येईल.”
ते ऐकून राजला खात्री झाली की दुपारी दिप सपनाभाभीला झवला होता. सपनाभाभीने त्याच्याकडून चांगलेच झवून घेतले होते आणि हे दिपने त्याला सांगीतले नव्हते.
लकिली त्याने मघाशी सपनाभाभीला रिक्षातून सामान घेऊन उतरताना पाहीले होते आणि तो पळत तिला मदत करायला आला होता. त्याने तिला मदत करायची तत्परता दाखवली म्हणून त्याला हा चान्स मिळत होता. तिला कल्पना पण नव्हती की तो दिप नव्हता तर राज होता.
तसे दोघांमध्ये काहीही फरक नव्हता आणि त्यांच्या लंडामध्येही काही फरक नव्हता तेव्हा सपनाभाभीला त्यांच्यातील फरक कळण्याची काही शक्यता नव्हती. या आधीही असे झाले होते आणि त्या दोघांनी अदलाबदल करून एकमेकांच्या गर्लफ्रेन्डला झवले होते.
कोणालाही त्यांच्या लंडात काही फरक जाणवला नाही की त्यांच्या झवण्याच्या पद्धतीत काही वेगळे पण जाणवले नाही. तेव्हा राजला खात्री होती की सपनाभाभीला तो झवला तरी तिला कळणार नव्हते की तो दिप नव्हे राज होता.
सपनाभाभी आपले सगळे कपडे काढून पूर्ण नागडी झाली. तिच्या नागड्या अंगाकडे बघून राज आपले कपडे काढत होता आणि तिचे ते सेक्सी अंग पाहून तो हरखून गेला. जेव्हा त्याने आपली अंडरवेअर काढली तेव्हा त्याचा लंड ताठ सरळ उभा राहून तिला सलामी देऊ लागला.
सपनाभाभीने राजला सोफ्यावर बसवले आणि तिने त्याला मागे ढकलुन खाली झोपायला लावले. त्याचा कडक लंड सरळ उभा राहिला होता. सपनाने डिशमधील केकवरील क्रिम बोटाने घेतली आणि ती त्याच्या लंडाच्या सुपाड्यावर लावायला लागली. क्रिमने तिने त्याच्या लंडाचा सुपाडा चांगला बरबटवला.
नंतर मग सपनाने बोटावर क्रिम घेऊन ती आपल्या पुच्चीवर लावली. क्रिमचा चांगला थर तिने आपल्या पुच्चीवर दिला आणि एक बोट चीरेत घालून आत क्रिम सारली. मग ती उठून राजच्या डोक्याकडे उभी राहिली.
मग त्याच्या एका बगलेत आपल्या गुढगा टेकवून ती सोफ्यावर चढली आणि त्याच्या दुसर्‍या बगलेत गुढगा टेकवून तिने आपली पुच्ची त्याच्या तोंडावर आणली. आता ती राजच्या अंगावर ओणवी होती आणि तिची पुच्ची त्याच्या तोंडावर आणि तिचे तोंड त्याच्या लंडाच्या वर होते. सिक्स्टी-नाईन पोजीशनमध्ये ते दोघे पडले होते.
हळूहळू सपनाने आपली कंबर खाली नेली आणि आपली पुच्ची राजच्या तोंडाला लावली. अधाश्यासारखे राजने आपले तोंड वासले आणि तिच्या पुच्चीला आपल्या तोंडात घेतले. त्याच्या तोंडाच्या स्पर्शाने सपना सुखावली आणि तिने ओहहह करत एक मादक चित्कार दिला!
आपले पूर्ण तोंड सपनाभाभीच्या पुच्चीवर वासून राजने तिची पुच्ची चोखायला सुरुवात केली. एक मिनिट त्याला आपली पुच्ची चोखायला दिल्यानंतर सपनाने आपले तोंड खाली नेले आणि राजच्या लंडाच्या सुपाड्याला टेकवले.
तिच्या जि‍भेच्या स्पर्शाने त्याच्या लंडाला एक झटका बसला. सपनाला त्याची कल्पना होती म्हणून तिने आपले ओठ पटकन त्याच्या सुपाड्यावर टेकवले आणि त्याचा लंड आपल्या तोंडातून निसटू दिला नाही.
नंतर मग सपना जि‍भेने राजच्या लंडावरची क्रिम चाटून घेऊ लागली. राज तर जणु स्वर्गात पोहचला होता. त्याला सपनाभाभीची सेक्सी पुच्ची चाटायला मिळाली होती आणि वर ती त्याचा लंड चोखत होती ते सुख त्याला मिळाले होते. झालेच तर त्याला तिच्या डेरेदार नितंबाला हात लावायला मिळत होता आणि त्याच्या पोटावर तिच्या छातीचे गोळे घासले जात होते.
तिचे रेशमासारखे केस त्याच्या मांडीवर गुदगुल्या करत होते. राजला असे वाटत होते की त्याच्या चारो उंगलिया घी में और मूंह कढाई में आहे. त्याच्या तोंडाला, हाताला, पोटाला, लंडाला आणि मांड्यांना सपनाभाभीच्या मादक अंगाचे स्पर्शसुख मिळत होते.

सपनाभाभी भाग : ८

तिच्या मनात विचार आला की दिपबरोबर राज आलाच आहे तर त्यालाही थांबवून घ्यायचे का आणि आपल्या मजेत सामील करून घ्यायचे का? ज्या तऱ्हेने तो तिच्या अंगाकडे आत्ता बघत होता त्यावरून त्याला त्यांच्या मजेत सामील व्हायला नक्की आवडेल ह्याची तिला खात्री होती.पण तिने विचार केला की...

सपनाभाभी भाग : ७

सपनाने गपकन राजचा पूर्ण लंड तोंडात घेऊन त्याच्या लंडाच्या मुळाशी ओठ टेकवले आणि सुखाने राजने एक उसळी मारली! ते सुख त्याला पेलवले नाही आणि अनाहूतपणे त्याची कंबर वर उसळली, तिच्या तोंडात लंड अजून आत घुसवायला.पण सपनाने असे कितीतरी लंड आजपर्यंत आपल्या तोंडात घेतले होते...

सपनाभाभी भाग : ५

सपनाभाभीचे बोलणे ऐकून दिप हुरळुन गेला आणि लपक लपक तिची छाती चोखू लागला. तिच्या छातीवरचा टपोरा बोंडूस त्याने बोटाने आधी कुस्करला होता पण तो आता चोखायला त्याला डबल मजा वाटत होती.तिची छाती चोखता चोखता तो तिच्या पुच्चीत बोटे घालून आत-बाहेर करत होता. सपना त्याचे डोके गच्च...

सपनाभाभी भाग : ४

तिच्या केस झटकण्याने तिचे अंग हलत होते आणि टॉवेलमध्ये गुंडाळली तिची छाती हलत होती. तिच्या छातीकडे चोरटी नजर टाकून दिप तिच्या बाथरूममध्ये शिरला. बाथरूमचा दरवाजा त्याने लावून घेतला पण सपनाभाभीच्या विचारांच्या तंद्रीत तो दरवाजा लॉक करायचा विसरला.भराभर आलले ओले कपडे काढून...

सपनाभाभी भाग : ३

“अस्स. चांगला रसीक दिसतोस तू आंब्याचा.,” असे बोलून पुन्हा सपनाने पदराशी चाळा केला जेणेकरून त्याला छाती नीट दिसावी. मग तिने राजकडे वळून त्याला विचारले, “आणि तुला काय आवडते, राज?”“मला ना. सफरचंद खूप आवडतात. खास करून काश्मिरी असतील तर बेस्ट!” असे बोलून तो सुद्धा तिच्या...

सपनाभाभी भाग : २

दोन्ही मुलें आतून काहीतरी बाहेर आणत होती किंवा बाहेरून काहीतरी आत नेत होती. मिसेस शर्माची त्यांच्याकडे पाठ असल्याने आपली मुलें काय करत आहेत हे तिल दिसत नव्हते. आणि सपनाही त्या मुलांकडे लक्ष नाही असे दाखवत होती पण तिचा एक डोळा त्यांच्यावरच होता.दोघेही सपनाला पाहून...

सपनाभाभी

सपना एक पस्तिशीची तरुण विवाहीत स्त्री होती. ऊंची जवळ जवळ पाऊणे सहा फूट, अंगाने गोरी गोरी पान, सगळे अवयव ठासून गच्च भरलेले, तरीही अंग एकदम प्रमाणबद्ध होते.तिच्या ब्रेसीयरची साईज ४० नंबरची होती. तिचे गोल गोल भरीव छातीचे उभार जेव्हा ब्रेसीयरमध्ये ठासून भरायचे तेव्हा...

error: नका ना दाजी असं छळू!!