सपनाभाभी भाग : ७

सपनाने गपकन राजचा पूर्ण लंड तोंडात घेऊन त्याच्या लंडाच्या मुळाशी ओठ टेकवले आणि सुखाने राजने एक उसळी मारली! ते सुख त्याला पेलवले नाही आणि अनाहूतपणे त्याची कंबर वर उसळली, तिच्या तोंडात लंड अजून आत घुसवायला.
पण सपनाने असे कितीतरी लंड आजपर्यंत आपल्या तोंडात घेतले होते तेव्हा उत्तेजनेने जेव्हा कोणी असे उसळून तिच्या तोंडात अजून लंड घालायचे तेव्हा आपले तोंड वर घेऊन कसे तो मार चुकवायचा ते तिला चांगले माहीत होते.
तिच्या त्या तीव्र ॲक्शनला प्रत्युत्तर म्हणून राजनेही तिचा दाणा तोंडात घेऊन त्वेषाने चोखला. आणि मग दोघांमध्ये जणू स्पर्धा चालू झाली. कोण किती तिव्रपणे चोखतय, चाटतय ह्यावरून एकमेकांवर कुरघोड करत ते चोखत राहिले, चाटत राहिले.
सपना ह्या खेळात एकदम माहीर होती तेव्हा ती राजचा लंड चोखता चोखता त्याच्या मांड्यांवरून हात फिरवत होती तर कधी त्याच्या गोट्या हातात घेऊन कुरवाळत होती.
राज पण आपली कौशल्य पणाला लावत होता आणि तिची पुच्ची चोखता चोखता तिचे नितंब कुस्करत होता तर कधी ते फाकवून त्याच्या फटीत आपली जीभ सारत होता. त्याच्या जीभेचा स्पर्श तिच्या बोच्याच्या भोकाला झाला की तिच्या अंगाला झटका बसायचा.
पाच मिनिटे दोघेही उत्कटपणे एकमेकांना चोखत राहिले आणि दोघांच्याही भावना अनावर झाल्या. दोघांचाही धीर सुटू लागला आणि वासनेचा बांध फुटू लागला. ‘उंहूऽऽऽ हुंहूऽऽऽऽ‘ करत दोघांनीही हुंकारातच एकमेकांना सूचीत केले की ते गळायला आले आहेत.
आणि मग अचानक सपनाचे अंग ताठ झाले आणि ती झडायला लागली. त्याची जाणीव झाल्यावर राजनेही चाप ओढला आणि आपली गोळी तिच्या तोंडात सोडून दिली. तो पाईप फुटल्यासारखा सपनाभाभीच्या तोंडात गळू लागला आणि तिचे तोंड आपल्या चीकाने भरू लागला.
खाली सपनाही त्याच्या तोंडावर झडत होती आणि आपल्या पुच्चीरसाने त्याचे तोंड बरबटवत होती. गचके देत राज सपनाभाभीच्या तोंडात गळत होता आणि आपली सगळी वासना रिकामी करत होता. तो खाली असल्याने त्याचा चीक तिच्या तोंडात गळून पुन्हा त्याच्या लंडावरून गळत खाली येत होता.
ती आपले तोंड त्याच्या लंडावर वर खाली करत होती तर त्याचा गळलेला चीक त्याच्याच लंडाच्या मुळाशी साठत होता. गळून गळून त्याच्या गोट्या पूर्ण रिकाम्या झाल्या आणि सपनानेही त्याच्या गोट्या दाबून दाबून त्याला पूर्ण चीक गाळून बाहेर काढायला भाग पाडले.
शेवटी मग राज थकून निपचीत पडला आणि त्याने आपल्या सगळ्या हालचाली थांबवल्या. सपना आता हळूवारपणे त्याच्या लंडावरील त्याचा सगळा चीक चाटून घेऊ लागली. त्याच्या लंडाच्या मुळाशी साचलेला त्याचा चीक सगळा तिने नीट चाटून घेतला.
त्याच्या चीकाचा एकही थेंब तिने वाया जाऊ दिला नाही आणि त्याचा लंड चाटून पूर्ण स्वच्छ केला आणि तेव्हाच तिने आपले तोंड वर घेतले. त्याच्या अंगावरून उठून ती खाली उतरली आणि उभी राहिली. आपले सुटलेले केस तिने वर बांधले आणि ती त्याच्या पायाशी सोफ्यावर बसली.
सपनाभाभी राजच्या पायाशी बसली म्हणून तो उठून बसला. सपना दुसर्‍या बाजूला लवंडली आणि तिने राजला आपल्या अंगावर ओढले. राज तिच्या अंगावर पडला आणि तिने त्याला आपल्या कवेत घेतले.
त्याच्या ओठांवर ओठ ठेवून ती त्याचे चुंबन घेऊ लागली आणि राजही तिला साथ देवू लागला. तिच्या तोंडातील आपल्याच विर्याची चव त्याला मिळत होती पण त्याचे त्याला काही वाटत नव्हते.
सपनाभाभीसारख्या सेक्सी स्त्रीचे आपण चुंबन घेतोय ही भावनाच कुठलाही विचार करण्याच्या पलीकडची होती. राज तिच्या छातीचे दोन्ही गोळे जमेल तसे दाबत होता. सपनाभाभीची ती मदमस्त छाती दिपनेही दाबली असेल, चोखली असेल ह्याची त्याला आता कल्पना होती.
त्याच्या नजरेसमोर दृष्य तरळले की तो सपनाभाभीची एक छाती चोखतोय तर दुसरी छाती दिप चोखतोय. दोघेही तिच्या अंगाला चिकटलेले आहेत आणि दोघेही तिच्या मादक सेक्सी अंगाचे लचके तोडत आहेत असे त्याला दिसू लागले.
त्याचा परिणाम त्याच्या लंडावर व्हायला लागला आणि तो ताठ व्हायला लागला. बघता बघता राजचा लंड पुन्हा कडक झाला आणि तो तिच्या मांड्यांमध्ये खुपायला लागला. सपनाच्या जेव्हा ते लक्षात आले तेव्हा ती एकदम खूष झाली आणि त्याचा लंड पकडून खुशीत म्हणाली,
“म्हणून मला कोवळी मुलें जास्त आवडतात? किती पटकन ते पुन्हा चोदायला रेडी होतात. आता पुन्हा माझ्यात तुझा हा लंड घालायची वेळ आली आहे. चल दिप. दुपारी तू कमोडवर मागून माझ्यात घातला होता. आता पुढून असा घाल.”
राजला कळले की दुपारी दिप सपनाभाभीला कमोडवर मागून झवला होता. त्याला आता तिला पुढून झवायचा चान्स मिळत होता. त्याने अजिबात वेळ वाया घालवला नाही आणि तो तिच्या अंगावरून किंचित वर झाला.
सपनाने पटकन आपले पाय फाकवले आणि त्याला आपल्या मांड्यांमध्ये जागा करून दिली. आपला लंड एका हातात पकडून राजने सपनाभाभीच्या पुच्चीवर टेकवला आणि हळूहळू तो आत तिच्या पुच्चीत लंड घालू लागला.
बघता बघता त्याचा लंड तिच्या पुच्चीत गडप झाला आणि तो तिच्या अंगावर पडला. काही क्षण तिने राजला मिठीत घेऊन त्याची पाठ थोपटली आणि मग त्याला झवणे चालू करायचा इशारा केला.
राज आपली कंबर हलवायला लागला आणि सपनाभाभीला झवायला लागला. तो नुकताच गळून गेलेला होता तेव्हा आता त्याला लगेच गळायची भीती नव्हती तेव्हा तो जोर लावून त्वेषाने भाभीची पुच्ची झवायला लागला.
वर होत तो तिच्या छातीचे दोन्ही उभार धरून ते कुस्करत त्याच्या आधाराने तिला झवत होता तर कधी तिची कंबर धरून गचागच फटके मारून तिच्या पुच्चीत लंड आत-बाहेर करत होता.
सपनाही आपली कंबर उचलून उचलून त्याच्या दणक्याला उत्तर देत होती आणि तितक्याच तिव्रपणे झवत होती. त्याची कंबर धरून ती त्याला आवळुन आवळुन आपल्या पुच्चीत खोलवर घालू घेत होती.
जवळ जवळ दहा मिनिटे राज तिला त्वेषाने झवत होता आणि तेवढ्या वेळेत सपना दोन वेळा झडली होती. शेवटी पुन्हा राजच्या भावना अनावर झाला आणि तो सपनाभाभीच्या पुच्चीत आपला लंड गाळून मोकळा झाला.
त्याने आपल्या चीकाने तिची पुच्ची भरून काढली आणि मग तो गपगार होऊन तिच्या अंगावर पडून राहला.
दहा मिनिटे त्याला तसे पडू देऊन सपना हळूच त्याच्या कानात कुजबुजली,
“दिप. उठ आता. मला बरीच कामे आहेत. तू आता रात्री माझ्याकडे ये. नऊ वाजता. आपण रात्री पुन्हा मजा घेवूया.”
तिने रात्रीचे आमंत्रण दिले तसे राज खूष होऊन गेला. आता रात्री परत दिप बनून यायचे आणि भाभीला मनसोक्त झवायचे ह्या विचाराने तो हरखून गेला.
बरोबर नऊ वाजता राजने सपनाभाभीच्या बंगल्याची बेल मारली. ती बहुतेक आत तयारच होती कारण काही सेकंदातच दरवाजा उघडला गेला आणि हसतमुख सपनाभाभी दरवाज्यात दिसली.
तिने लाल रंगाचा पारदर्शक गाऊन घातला होता आणि आतली काळी ब्रेसीयर आणि पॅन्टी त्यातून दिसत होती. तिच्या बंगल्याच्या दरवाज्याच्या बरोबर समोर एक स्क्रिन होती त्यामुळे रस्त्यावरून कोणाला दरवाजा डायरेक्ट दिसत नसे. त्यामुळे ती दरवाज्यात तशी उभी असलेली कोणाला दिसण्याची शक्यता नव्हती.
राजला पाहून ती खुशीत म्हणाली,
“अरे दिप ये पटकन आत. किती वेळ मला असा बघत उभा राहशील.”
तिने तसे म्हटल्यावर राज आत शिरला आणि सपनाभाभी दरवाजा लावायला गेली तर अचानक दिप तिच्या दारात उभा राहिला. त्याला पाहून तिला वाटले तो राज आहे तेव्हा ती आश्चर्याने दिपकडे पहायला लागली आणि आत शिरलेल्या राजकडे पहायला लागली.
तिची गोंधळलेली मुद्रा पाहून राज हसला आणि तिला म्हणाला,
“सपनाभाभी. मी राजला सांगीतले की तुम्ही खूप मस्त क्रिमवाला केक आमच्यासाठी आणला आहे तेव्हा तो टेस्ट करायला तो आला आहे. केक खाऊन तो निघून जाईल. आणि मी त्याला सांगीतलेय की तुम्हाला तुमच्या बंगल्यातील अडगळीच्या खोलीतील काही सामान हलवायचेय तेव्हा मी तुमच्याकडे नंतर थांबणार आहे. बरोबर ना?” असे बोलून त्याने तिला हळूच डोळा मारला.
सपनाला कळेना हे काय चालले आहे पण तिला त्याच्या बोलण्याला दुजोरा देण्यावाचून गत्यंतर नव्हते तेव्हा ती कसेबसे हसली आणि दारातील राजला म्हणाली,
“हं. हो. दिपला मी तसे म्हटले होते खरे. ये ना राज. आत ये.”
मग दिप आतमध्ये शिरला आणि सपनाने दरवाजा लावून घेतला. राज आणि दिप दोघेही जाऊ सोफ्यावर बसले आणि सपनाभाभीकडे पाहू लागले. दिपने लाल टि-शर्ट घातला होता आणि राजने निळा टि-शर्ट घातला होता त्यामुळे तिला कळत होते की कोण कोण होते ते.
पण प्रत्यक्षात लाल टि-शर्टमध्ये होता तो राज होता आणि निळ्या टि-शर्टमध्ये होता तो दिप होता. दिपच्या नजरेचे सपनाला काही वाटत नव्हते पण राजच्या नजरेने तिला शरम वाटत होती.
तिने खूपच पारदर्शक गाऊन घातला होता आणि तिचे जवळ जवळ अर्धनग्न अंग त्यातून स्पष्ट दिसत होते. आणि दोघांचीही नजर तिच्या अंगावरून फिरत होती. सपनाला माहीत नव्हते की ती राजला दिप आणि दिपला राज समजत होती.
तिच्या दृष्टीने तिला दुपारी आणि संध्याकाळी दिपनेच झवले होते पण प्रत्यक्षात दुपारी तिला दिपने झवले होते आणि संध्याकाळी तिला राजने झवले होते. त्यामुळेच तिला राजसमोर असे पारदर्शक कपड्यात राहून लाज वाटत होती. ती किंचित ओशाळत त्यांना म्हणाली,
“मी ॲक्च्युअली झोपणार होते म्हणून हा गाऊन घातला होता. तुम्ही थांबा हं. मी गाऊन चेंज करून येते.”
“कशाला सपनाभाभी. तुम्ही छान दिसता ह्या गाऊनमध्ये. एनीवे! आम्ही जे बघायला नाही पाहिजे ते पाहीले आहे. तेव्हा आता कशाला लाजताय? राहू द्या हा गाऊन.” राजने तिला म्हटले.
सपनाला त्याचे म्हणणे पटले. आता त्याने पाहिलेच आहे तर अजून काय लाजायचे? तेव्हा ती हसून त्याला म्हणाली,
“ठीक आहे. बसा हं तुम्ही टिव्ही बघत. मी तुम्हाला केक घेऊन येते.”
असे बोलून सपना पाठमोरी झाली आणि किचनकडे जाऊ लागली.
तिच्या पाठमोऱ्या अंगावर चार डोळे खिळले होते आणि मागून दिसणाऱ्या तिच्या अर्धनग्न अंगाकडे ते हापापल्यासारखे बघत होते. सपनाला त्याची कल्पना होती तेव्हा ती जरा जास्तच आपले नितंब हेलकावत आत गेली.

सपनाभाभी भाग : ८

तिच्या मनात विचार आला की दिपबरोबर राज आलाच आहे तर त्यालाही थांबवून घ्यायचे का आणि आपल्या मजेत सामील करून घ्यायचे का? ज्या तऱ्हेने तो तिच्या अंगाकडे आत्ता बघत होता त्यावरून त्याला त्यांच्या मजेत सामील व्हायला नक्की आवडेल ह्याची तिला खात्री होती.पण तिने विचार केला की...

सपनाभाभी भाग : ६

तसे काही असेल तर मग दिप सपनाभाभीला झवला पण असावा. तिने त्याला दुपारी झवायला दिले असेल तर मग आता मला दिप समजून ती पुन्हा झवायला देईल काय? मला सपनाभाभीला झवायचा चान्स मिळेल काय? ओहहह. सपनाभाभी सारखी सेक्सी बाई झवायला! वाऊऽऽ!!एका मिनीटात सपना हातात दोन डिश घेऊन बाहेर...

सपनाभाभी भाग : ५

सपनाभाभीचे बोलणे ऐकून दिप हुरळुन गेला आणि लपक लपक तिची छाती चोखू लागला. तिच्या छातीवरचा टपोरा बोंडूस त्याने बोटाने आधी कुस्करला होता पण तो आता चोखायला त्याला डबल मजा वाटत होती.तिची छाती चोखता चोखता तो तिच्या पुच्चीत बोटे घालून आत-बाहेर करत होता. सपना त्याचे डोके गच्च...

सपनाभाभी भाग : ४

तिच्या केस झटकण्याने तिचे अंग हलत होते आणि टॉवेलमध्ये गुंडाळली तिची छाती हलत होती. तिच्या छातीकडे चोरटी नजर टाकून दिप तिच्या बाथरूममध्ये शिरला. बाथरूमचा दरवाजा त्याने लावून घेतला पण सपनाभाभीच्या विचारांच्या तंद्रीत तो दरवाजा लॉक करायचा विसरला.भराभर आलले ओले कपडे काढून...

सपनाभाभी भाग : ३

“अस्स. चांगला रसीक दिसतोस तू आंब्याचा.,” असे बोलून पुन्हा सपनाने पदराशी चाळा केला जेणेकरून त्याला छाती नीट दिसावी. मग तिने राजकडे वळून त्याला विचारले, “आणि तुला काय आवडते, राज?”“मला ना. सफरचंद खूप आवडतात. खास करून काश्मिरी असतील तर बेस्ट!” असे बोलून तो सुद्धा तिच्या...

सपनाभाभी भाग : २

दोन्ही मुलें आतून काहीतरी बाहेर आणत होती किंवा बाहेरून काहीतरी आत नेत होती. मिसेस शर्माची त्यांच्याकडे पाठ असल्याने आपली मुलें काय करत आहेत हे तिल दिसत नव्हते. आणि सपनाही त्या मुलांकडे लक्ष नाही असे दाखवत होती पण तिचा एक डोळा त्यांच्यावरच होता.दोघेही सपनाला पाहून...

सपनाभाभी

सपना एक पस्तिशीची तरुण विवाहीत स्त्री होती. ऊंची जवळ जवळ पाऊणे सहा फूट, अंगाने गोरी गोरी पान, सगळे अवयव ठासून गच्च भरलेले, तरीही अंग एकदम प्रमाणबद्ध होते.तिच्या ब्रेसीयरची साईज ४० नंबरची होती. तिचे गोल गोल भरीव छातीचे उभार जेव्हा ब्रेसीयरमध्ये ठासून भरायचे तेव्हा...

error: नका ना दाजी असं छळू!!