सपनाभाभी भाग : ८

तिच्या मनात विचार आला की दिपबरोबर राज आलाच आहे तर त्यालाही थांबवून घ्यायचे का आणि आपल्या मजेत सामील करून घ्यायचे का? ज्या तऱ्हेने तो तिच्या अंगाकडे आत्ता बघत होता त्यावरून त्याला त्यांच्या मजेत सामील व्हायला नक्की आवडेल ह्याची तिला खात्री होती.
पण तिने विचार केला की कदाचित तो आपल्या भावासारखा लगेच खुलून तिला लागणार नाही. तेव्हा तिने घाई न करायचे ठरवले आणि नंतर कधीतरी राजला तिच्या मजेत सामील करून घ्यायचे ठरवले.
ती असा विचार करत फ्रिजमधून केक बाहेर काढत वळली आणि तिला किचनच्या दरवाज्यातून आत येत असलेला दिप दिसला, जो खरे म्हणजे राज होता. त्याला तसे येत असलेले पाहून ती नवल करत म्हणाली,
“काय रे दिप. काही पाहिजे होते का तुला?”
“हो, सपनाभाभी. तो क्रिम मला पुन्हा तुझ्या आंब्यावरून चाटावसा वाटतोय.” राजने चावटपणे हसत तिला म्हटले.
“चल चावट कुठला! तुझा भाऊ राज बसलाय ना बाहेर. त्याला केक खायला घालूया आणि मग तो गेल्यावर बस लावत क्रिम मा‍झ्या अंगाला. पूर्ण अंग चाटू देईल मी तुला.” सपना हसून म्हणाली.
“नाही भाभी. मला आत्ता पाहिजे. बघ नुसते त्या कल्पनेने माझा लंड कडक व्हायला लागलाय. बघ हा लंड कसा कडक होतोय.” राजने तिला म्हटले आणि तिला बोट करून इशाऱ्यात आपला कडक लंड दाखवला.
सपनाने त्याच्या लंडाच्या फुगवट्याकडे पाहीले आणि तिने आपल्या ओठांवरून जीभ फिरवली. तिलाही त्याचा लंड पाहिजे होता पण बाहेर राज बसला होता. तेव्हा ती त्याला म्हणाली,
“दिप. वेडेपणा करू नकोस. आपण नंतर करूया ना. राजला जाऊ दे पहिले.”
“राज टिव्ही बघत बसलाय, भाभी. तो नाही येणार आत. तू प्लिज माझा लंड आत्ता चोखून दे ना. माझा लंड खूप कडक झालाय.”
असे बोलून राजने सरळ आपल्या बर्म्युडा खाली केला आणि आपला लंड बाहेर काढून तो हलवत हलवत तो सपनाभाभीच्या जवळ आला.
त्याचा लंड पाहून सपना जागच्या जागीच स्तब्ध झाली आणि तिला काय बोलावे ते सुचेना. ती क्षीणपणे त्याला म्हणाली,
“दिप. प्लिज. असे रे काय करतोस? नंतर करूया ना.”
पण राजने तिच्या बोलण्याकडे लक्ष दिले नाही आणि तो तिच्या गाऊनचे पुढचे हूक खोलायला लागला.
सपना तोंडाने नको नको पुटपुटीत होती पण त्याला थांबवण्याचा प्रयत्न ती अजिबात करत नव्हती. ती पण एका अर्थी थोडी एक्साईट झाली होती की बाहेर राज बसला आहे आणि आत किचनमध्ये ती त्याच्या भावाबरोबर हे चाळे करायला जात होती.
राजने तिच्या गाऊनचे पुढचे हूक काढले आणि दोन्ही बाजु तिच्या खांद्यावर सरकवत तिची आतली काळ्या अंर्तवस्त्रातील गोरी गोरी काया उघडी केली. राज निव्वळ तिचा गाऊन सरकवून थांबला नाही तर त्याने तो तिच्या खांद्यावरून खाली ढकलला आणि क्षणात ती त्याच्यासमोर फक्त ब्रा आणि पॅन्टीमध्ये उभी राहिली.
सपनाचे लक्ष त्याच्या बाहेर लटकणाऱ्या कडक लंडावर होते. राजने तिच्या उघड्या खांद्यावरून हलकेच आपल्या हाताची बोटे फिरवत खाली आणली आणि तिच्या छातीच्या उभारावरून फिरवत तिच्या पोटावर आणली.
त्याच्या बोटांच्या हळूवार स्पर्शाने तिचे अंग मोहरून गेले आणि तिच्या अंगावर काटा उभा राहिला. राजने सपनाभाभीला मिठीत घेतले आणि गच्च आवळले. त्याचा कडक लंड तिच्या जांघेमध्ये घुसला आणि पॅन्टीने आच्छादलेल्या तिच्या पुच्चीला स्पर्श करू लागला.
त्या स्पर्शाने पुन्हा तिचे अंग मोहरून गेले. तिने आपले ओठ त्याच्या ओठाजवळ नेले आणि राजने पटकन तिच्या ओठांवर ओठ दाबत तिला कसून किस केले. आपली जीभ सपनाभाभीच्या तोंडात सारून तो तिला उत्कटपणे किस करू लागला.
राजने सपनाभाभीचे दोन्ही नितंब घट्ट पकडले आणि तिला आपल्या कडक लंडावर गच्च दाबून धरले. दोघेही हुंकारात एकमेकांना फ्रेंच किस करत राहिले. तिचे डोळे मिटले होते आणि ती अधाश्यासारखी त्याची जीभ चोखत होती.
सपनाला जाणवले की पाठीवर तिच्या ब्रा चा हूक उघडला गेला होता आणि त्याच्या दोन्ही बाजु तिच्या बगलेत उडून शिरल्या होत्या. मग तिच्या दोन्ही खांद्यावर त्याचे हात हलकेच फिरत खाली तिच्या हाताला घासून सरकू लागले. मग ते हात हळूच तिच्या बगलेत शिरले आणि त्या दोघांच्या घट्ट चिकटलेल्या अंगामध्ये घुसून तिच्या छातीच्या गोळ्यांवर गेले.
सपना कामवासनेच्या भावनेत इतकी धुंद होती की तिला आपल्या छातीवर दोन हात जाणवत होते आणि आपल्या नितंबावरही दोन हात जाणवत होते. आपण वासनेच्या इतके आहारी गेलो आहोत की आपल्याला वर दोन हात जाणवताहेत आणि खाली दोन हात जाणवत आहेत असे तिला वाटले.
अचानक तिचे डोके चालायला लागले आणि तिच्या लक्षात यायला लागले की दिपने तिला पुढून आवळले होते तेव्हा त्याचे दोन हात तिच्या नितंबावर होते आणि नितंबावरच असायला पाहिजे होते.
मग आपल्या छातीवर त्याचे दोन हात कसे येतील? आपल्या पाठीमागून आपल्या बगलेतून त्याचे दोन हात असे आपल्या छातीवर कसे येतील? सगळ्यात मेन म्हणजे दिपला चार हात कसे असतील?
ते सपनाच्या लक्षात आले आणि तिने खाडकन डोळे उघडले. आश्चर्याने ती दिपकडे पाहू लागली आणि तो मिश्किलपणे तिच्या डोळ्यात पाहून हसत होता. त्याच्या पोजीशनवरून तिची खात्री झाली की तिच्या नितंबावर असलेले दोन्ही हात दिपचे होते पण तिच्या छातीवर असलेले दोन्ही हात त्याचे नव्हते.
ती पटकन मागे वळायला गेली पण राजने तिला घट्ट पकडून धरले होते की तिला वळताच आले नाही. आश्चर्याने तिने त्याला विचारले,
“दिप. काय चालले आहे हे? हे हात कोणाचे आहे?”
त्यावर राजने तिला थोडे ढिल्ले सोडले आणि गरकन तिला फिरवून तिचे तोंड पलीकडे केले. तिला फिरवून तिची पाठ त्याने स्वत:च्या अंगाला सटवली आणि तिला घट्ट पकडून धरले.
सपना डोळे फाडून समोर पाहू लागली आणि तिच्यापासून फूटभर अंतरावर राज उभा होता. म्हणजे तिच्या मागे दिप होता आणि पुढे राज उभा होता. दोघांच्या मध्ये ती ट्रॅप झाली होती.
“राज, दिप. हा काय चावटपणा चाललाय? सोडा मला.” सपनाने उगाचच त्यांना दरडावत म्हटले.
“ओह कमॉन, सपनाभाभी. तुम्ही आता एकदम सती-सावित्री बनत आहात. दुपारी दिपकडून आणि संध्याकाळी राजकडून झवून घेतले तेव्हा एकदम रांडेसारख्या वागत होत्या.” समोर उभे असलेल्या राजने तिला म्हटले.
“काय? काय बोलतोस तू हे, राज?” असे बोलून सपना वळून दिपकडे पाहू लागली आणि त्याला म्हणाली, “दिप, राज काय बोलतोय हे? तू त्याला सगळे सांगीतलेस की काय?”
“हो. मी त्याला सगळे सांगीतले. म्हणून मी त्याला घेऊन आलोय. आता आम्ही दोघे मिळून तुझ्याशी मजा करणार आहे.” राज हसून तिला म्हणाला.
“ओह दिप. व्हाट अ रबीश? तुला काय मी रांड वाटले? कोणाकडूनही झवून घ्यायला?” सपनाने लटक्या रागात त्याला म्हटले.
“ओहोहोहो. काय एकदम पतीव्रतेसारखी बोलतेय. तुला काय वाटते दुपारी तू कोणाबरोबर झवलीस? आणि संध्याकाळी कोणाबरोबर झवलीस?” राजने हसत तिला विचारले.
“कोणाबरोबर काय? तुझ्याच बरोबर.” असे बोलून ती किंचित लाजली आणि समोरील दिपकडे राज समजून लाजत पहायला लागली.
“नाही! मग मी सांगतो ते ऐक नीट. दुपारी तू दिप’बरोबर झवलीस. जो हा तुझ्या समोर उभा आहे आणि संध्याकाळी तू माझ्याबरोबर झवलीस. जो मी तुझ्या पाठी उभा आहे. तुला वाटले मी दिप आहे पण मी दिप नाही. मी राज आहे. तेव्हा तू आमच्या दोघांबरोबर झवली आहेस. आम्ही दोघांनी तुला नागडी पाहिलेय, तुला झवलेय. आम्हा दोघांचा लंड तू तुझ्या पुच्चीत घेतला आहेस.”
राजने एका दमात सपनाला सगळे सांगीतले आणि तिला सगळा उलगडा झाला? दोघांनी तिला झवले होते म्हणजे तिला आता लाजायचे काही कारण नव्हते हे तिच्या लक्षात आले. अचानक दोघांना पाहून ती भांबावली होती खरी पण आता तिला हायसे वाटत होते आणि उलट तिला आनंद व्हायला लागला.
अचानक सपनाला दोन दोन लंड एकाच वेळी घ्यायची संधी चालून आली होती आणि त्या कल्पनेने ती हरखून गेली. पण तिने चेहर्‍यावर आपला आनंद दाखवला नाही आणि ती तशीच निर्विकार चेहर्‍याने उभी राहिली.
तिच्या समोर असलेल्या दिपने आपला बर्म्युडा खाली केला आणि आपला लंड बाहेर काढला. मग आपला कडक लंड हलवत तो सपनाला म्हणाला,
“सपनाभाभी. तू राजचा लंड संध्याकाळी मस्त चोखून दिला असे राज सांगत होता. दुपारी बाथरूममध्ये तू माझा लंड चोखला नव्हता. तेव्हा आता माझा लंड चोखून मला खूष कर ना.”
तो इतके म्हणाला आणि सपनाच्या मागे असलेल्या राजने तिचा खांदा दाबून तिला खाली बसायला भाग पाडले. सपना काही न बोलता गुपचूप खाली गुढग्यावर बसली आणि दिपने गपकन आपला लंड तिच्या तोंडात घातला.
सपना चुपचाप त्याचा लंड चोखायला लागली. तिच्या मागे असलेल्या राजने भराभर आपले सगळे कपडे काढले आणि तो पूर्ण नागडा झाला. मग आपला कडक लंड हलवत तो सुद्धा पुढे आला आणि दिपच्या बाजूला उभा राहून त्याने तिला आपला लंड चोखायचा इशारा केला.
सपनाने दिपचा लंड सोडला आणि ती राजचा लंड पकडून चोखायला लागली. ती राजचा लंड चोखतोय तोपर्यंत दिपने भरभर आपले कपडे काढले आणि तो पूर्ण नागडा झाला. त्याने सपनाचा हात पकडला आणि आपल्या लंडावर ठेवून तिला लंड पकडायला लावला आणि हलवायला लावला.
मग सपना दिपचा लंड हलवू लागली आणि राजचा चोखू लागली. दोन तीन मिनिटे राजचा लंड चोखल्यावर तिने त्याचा लंड तोंडातून बाहेर काढला आणि दुसर्‍या हाताने तो हलवत दिपचा लंड तोंडात घेतला. मग राजचा लंड हलवत ती दिपचा लंड चोखायला लागली.
हा चोखाचोखीचा कार्यक्रम १०/१५ मिनिटे चालू होता. मग शेवटी राज आणि दिपने सपनाला दोन्ही बाजूने धरले आणि उभे केले. मग तिच्या दोन्ही बाजूने तिच्या कंबरेत हात घालून ते किचनमधून निघाले आणि तिच्या बेडरूममध्ये आले.
तिच्या बेडरूममध्ये शिरल्यावर त्यांनी तिला सोडले आणि सपनाने अंगावर असलेले एकमेब वस्त्र म्हणजे आपली पॅन्टी काढून पूर्ण नागडी झाली व बेडवर चढली. वळून ती मागे बेडवर पडली आणि तिने दोघांना वर बेडवर यायचा इशारा केला.
दोन जुळे नग्न मुलें तिच्या दोन्ही बाजूने बेडवर तिला चिकटले आणि दोघेही तिच्या नग्न अंगाशी चाळे करू लागलो. दोघेही नग्न होते तेव्हा कोण कोण होते हे सपनाला माहीतच नव्हते.
तिला इतकेच कळत होते की चार हात तिचे मादक सेक्सी अंग कुस्करत होते आणि दोन लंड तिच्या अंगाला भिडत होते.
पुढची सगळी रात्र ते दोन हात, दोन लंड तिच्या सर्वांगाची खाज भागवणार होते. ते दोन लंड तिच्या तिन्ही भोकात आलटून-पालटून घुसणार होते आणि तिला तिन्ही भोकात झवून तृप्त करणार होते.
त्या रात्री आणि पुढील अनेक रात्री-दिवसा चान्स मिळेल तसे सपनाभाभी राज-दिपच्या दोन लंडाकडून झवून घेऊन डबल मजा घेणार होती.

सपनाभाभी भाग : ७

सपनाने गपकन राजचा पूर्ण लंड तोंडात घेऊन त्याच्या लंडाच्या मुळाशी ओठ टेकवले आणि सुखाने राजने एक उसळी मारली! ते सुख त्याला पेलवले नाही आणि अनाहूतपणे त्याची कंबर वर उसळली, तिच्या तोंडात लंड अजून आत घुसवायला.पण सपनाने असे कितीतरी लंड आजपर्यंत आपल्या तोंडात घेतले होते...

सपनाभाभी भाग : ६

तसे काही असेल तर मग दिप सपनाभाभीला झवला पण असावा. तिने त्याला दुपारी झवायला दिले असेल तर मग आता मला दिप समजून ती पुन्हा झवायला देईल काय? मला सपनाभाभीला झवायचा चान्स मिळेल काय? ओहहह. सपनाभाभी सारखी सेक्सी बाई झवायला! वाऊऽऽ!!एका मिनीटात सपना हातात दोन डिश घेऊन बाहेर...

सपनाभाभी भाग : ५

सपनाभाभीचे बोलणे ऐकून दिप हुरळुन गेला आणि लपक लपक तिची छाती चोखू लागला. तिच्या छातीवरचा टपोरा बोंडूस त्याने बोटाने आधी कुस्करला होता पण तो आता चोखायला त्याला डबल मजा वाटत होती.तिची छाती चोखता चोखता तो तिच्या पुच्चीत बोटे घालून आत-बाहेर करत होता. सपना त्याचे डोके गच्च...

सपनाभाभी भाग : ४

तिच्या केस झटकण्याने तिचे अंग हलत होते आणि टॉवेलमध्ये गुंडाळली तिची छाती हलत होती. तिच्या छातीकडे चोरटी नजर टाकून दिप तिच्या बाथरूममध्ये शिरला. बाथरूमचा दरवाजा त्याने लावून घेतला पण सपनाभाभीच्या विचारांच्या तंद्रीत तो दरवाजा लॉक करायचा विसरला.भराभर आलले ओले कपडे काढून...

सपनाभाभी भाग : ३

“अस्स. चांगला रसीक दिसतोस तू आंब्याचा.,” असे बोलून पुन्हा सपनाने पदराशी चाळा केला जेणेकरून त्याला छाती नीट दिसावी. मग तिने राजकडे वळून त्याला विचारले, “आणि तुला काय आवडते, राज?”“मला ना. सफरचंद खूप आवडतात. खास करून काश्मिरी असतील तर बेस्ट!” असे बोलून तो सुद्धा तिच्या...

सपनाभाभी भाग : २

दोन्ही मुलें आतून काहीतरी बाहेर आणत होती किंवा बाहेरून काहीतरी आत नेत होती. मिसेस शर्माची त्यांच्याकडे पाठ असल्याने आपली मुलें काय करत आहेत हे तिल दिसत नव्हते. आणि सपनाही त्या मुलांकडे लक्ष नाही असे दाखवत होती पण तिचा एक डोळा त्यांच्यावरच होता.दोघेही सपनाला पाहून...

सपनाभाभी

सपना एक पस्तिशीची तरुण विवाहीत स्त्री होती. ऊंची जवळ जवळ पाऊणे सहा फूट, अंगाने गोरी गोरी पान, सगळे अवयव ठासून गच्च भरलेले, तरीही अंग एकदम प्रमाणबद्ध होते.तिच्या ब्रेसीयरची साईज ४० नंबरची होती. तिचे गोल गोल भरीव छातीचे उभार जेव्हा ब्रेसीयरमध्ये ठासून भरायचे तेव्हा...

error: नका ना दाजी असं छळू!!