थेरडा म्हातारा भाग : ११

गाडीच्या आत आम्ही दोघेही आहे त्या अवस्थेत कसरत करत मागच्या सीटवर आलो. माझी पॅन्ट मी पुढच्या सीटवर असतानाच काढली होती आणि मागे आल्यावर मी माझे शर्ट काढून पुढच्या सीटवर टाकले.

आता मी माझ्या सुनेसमोर पूर्ण नागडा होतो. पण लीनाच्या कंबरेला तिचा मिनी स्कर्ट अजूनही होता. मी हपापल्यासारखा तिच्या छातीच्या गोळ्यांकडे पाहत होतो. पुन्हा एकदा तिची छाती चोखायचा मला मोह झाला आणि मी तिला जवळ ओढत तिची छाती चोखायला लागलो.

“अहो, पप्पा. तुम्ही मला झवताना माझी छाती चोखू शकता,” तिने माझे डोके वर उचलत म्हटले, ”माझा स्कर्ट काढा आणि मला नागडी करा. माझ्या पुच्चीत तुमचा लंड घाला आणि झवता झवता चोखा ना मला.”

असे बोलून ती मागे झाली आणि सीटच्या कोपऱ्यात पडली. आपले नितंब सीटच्या कडेला आणून तिने आपली कंबर वर उचलून धरली.

अंधुक प्रकाशात तिचे सपाट पोट आणि खोलगट बेंबी मादक वाटत होती. मी हात लांब करून तिच्या स्कर्टचा हूक काढला व तिची झिप खाली सरकवली. मग मी तिच्या स्कर्टच्या पट्टीत बोटे खुपसली आणि तिचा स्कर्ट खाली खेचू लागलो.

स्कर्ट तिच्या नितंबावर इतका टाईट बसला होता की मला खाली खेचताना बराच त्रास होत होता. तिचे नितंब तिच्या कंबरेपेक्षा बरेच मोठे होते कारण हूक आणि झिप काढून स्कर्ट ढिल्ला केला तरी नितंबावरून खाली सरकत नव्हता.

“गॉड! तुम्ही बायका असे टाईट स्कर्ट कसे काय घालता कोणास ठाऊक. खालीच सरकत नाहीये.” मी हतबल होत म्हणालो.

“अहो, पप्पा. तो व्यवस्थित मापात आहे. पण तुम्ही खेचताना तिरका खेचताय. म्हणून खाली सरकत नाहीय.”

“अगं पण इतका टाईट? खेचताना फाटून जायचा.”

“वेट पप्पा! उगाच जास्त कसरत करू नका. नाहीतर मला नागड्याने घरी जावे लागेल. एकतर मी पॅन्टीही घातलेली नाही. तुम्ही एक काम करा. स्कर्ट नाही काढला तरी चालेल. स्कर्ट वर माझ्या कंबरेवर सरकवा.”

लीनाने असे म्हणल्यावर मला हायसे वाटले आणि मी तिचा स्कर्ट तिच्या नितंबावरून वर कंबरेवर सरकवायला लागलो. पुन्हा थोड्याश्या कसरती नंतर मी तिचा स्कर्ट तिच्या कंबरेवर सरकवण्यात यशस्वी झालो.

आता तिची पुच्ची माझ्यासमोर उघडी पडली. तिची पुच्ची चांगलीच ओलसर झाली होती व अंधुक प्रकाशात चमकत होती. पण तिचा स्कर्ट सरकवण्याच्या कसरतीमध्ये मी तिचे नितंब चांगलेच हाताळले होते ज्याने तिच्या मांसल, गरगरीत नितंबाचा मऊ मऊ स्पर्श मला मोहरून गेला.

तिच्या नितंबांना पुन्हा व्यवस्थित कुस्करायचा मला मोह झाला आणि मी तिला म्हणालो,

“लीना बेटी, तू उलटी फिरशील का? मला तुझे नितंब मागून.”

“मला मागून झवायचेय का, पप्पा? डॉगी स्टाईलने??”

“ते?? येसऽऽ जर तुझी काही हरकत नसेल तर.”

मला काय करायचे होते आणि तिने काय विचारले? पण तेही माझ्या फायद्याचे होते.

“मग झवा नाऽऽ मागून काय? आणि पुढून काय? दोन्हीकडून मला पुच्ची झवून घ्यायचीय.”

असे बोलून लीना उठली आणि पटकन उलटी झाली. आपले गुडघे सीटवर रोवत ती खाली झाली आणि आपले अंग तिने सीटच्या बॅकवर विसावले.

मी पटकन माझा एक गुडघा सीटवर दुमडून ठेवत तिच्या नितंबाच्या मागे सरकलो. मग तिचे नितंब थोडेसे मागे-पुढे करत मी माझ्या लंडाच्या रेषेत आणले. मग माझा एक हात मी तिच्या नितंबामधील फटीत घातला.

मधली दोन बोटे मी तिच्या ओलसर पुच्चीवरून फिरवली आणि त्याच वेळी माझा अंगठा तिच्या सुरकुतलेल्या गुदद्वारावर ठेवला. मग मी माझी दोन बोटे तिच्या पुच्चीच्या भेगेत घालून तिच्या भोकाच्या डायरेक्शनचा अंदाज घेतला.

तसे करताना मी माझा अंगठा मुद्दाम तिच्या गुदद्वारावर दाबत होतो. त्याने लीना अजून उत्तेजित झाली व आपले नितंब वरच्या दिशेने उठवू लागली. तिच्या तोंडून सुस्कारे बाहेर पडत होते. मग मी माझा कडक लंड दुसर्‍या हातात पकडला आणि मागून तिच्या पुच्चीच्या भेगेला टेकवला.

ज्या क्षणाची मी आतुरतेने वाट पाहत होतो तो क्षण आला होता. माझ्या लाडक्या सुनेची, लीनाची पुच्ची मला झवायला मिळत होती. एक हलकासा धक्का देत मी तिच्या पुच्चीत मागून लंड सारला. तिची पुच्ची अपेक्षेपेक्षा जास्तच टाईट होती किंवा असे म्हटले तरी चालेल की मी मागून घालत होतो म्हणून जास्तच टाईट वाटत होती.

“ओहऽऽ पप्पाऽऽऽ. किती छानऽऽ वाटतेयऽऽ,” लीनाने मादकपणे चित्कारली.

माझा लंड लीनाला आवडला हे पाहून मला हुरूप आला! मी तिचे नितंब पकडत हळूहळू तिच्या पुच्चीत लंड आत-बाहेर करत तिला झवू लागलो. काही क्षणात लीनाही रंगात आली आणि ती आपले नितंब मागे ढकलत माझ्या धक्क्यांना साथ देऊ लागली.

मध्ये मध्ये माझे हात तिच्या उघड्या तुकतुकीत पाठीवरून फिरत होते. तिच्या नितळ आणि मुलायम त्वचेच्या स्पर्शाने माझी उत्तेजना वाढत होती. मग मी तिचे नितंब दोन्ही हाताने कुस्करायला लागलो. तिच्या गरगरीत मांसल नितंबांना दाबत, चिवडत, कुस्करत मी माझी कामोत्तेजना वाढवू लागलो.

मी पुच्चीत लंड सारून धक्का देत असताना ती मागे होत माझ्या लंडावर आपले नितंब ढकलत होती. जेव्हा ती मागे येत होती तेव्हा मी तिचे नितंब पकडून तिला माझ्या लंडावर अजून ओढत होतो. त्याने तिचे नितंब माझ्या लंडाभोवतालच्या भागावर, जांघेवर दबले जात होते. खाली तिच्या मांडीचा मागचा भाग माझ्या मांडीच्या पुढच्या भागाला पूर्णपणे चिटकत असे. त्याने मला तिच्या लांबसडक मांडीचे स्पर्शसुख मिळत होते.

मग नंतर मी लीनाला वर खेचले. तिच्या बगलेत हात घालून मी पुढे नेले आणि तिच्या छातीचे उभार पकडत तिला माझ्या अंगावर मागे ओढले. तिच्या पूर्ण पाठीवर माझी छाती, पोट चिकटवत मी तिला मागून मिठी मारली होती. खाली माझा लंड अजून तिच्या पुच्चीत आत-बाहेर होत होता आणि ती मागे-पुढे होत मला साथ देत होती.

आता तिचे मागचे पूर्ण अंग माझ्या पुढच्या पूर्ण अंगाला भिडले होते आणि आम्ही जोमाने झवत होतो. बगलेत हात घालून मी तिच्या छातीचे उभार कुस्करत होतो आणि तिच्या मानेवर माझे गरम श्वास सोडत होतो. आमच्या दोघांच्याही तोंडातून हुंकार आणि चित्कार बाहेर पडत होते.

लीनाला राहवले नाही आणि तिने आपली मान फिरवून माझ्याकडे पाहिले. तिचे ओठ माझ्या ओठांच्या जवळ आले म्हणून मी पटकन तिच्या ओठांवर माझे ओठ टेकवले. मग लोहचुंबकासारखी आमची तोंडे एकमेकांवर लॉक झाली व आम्ही किसिंग करू लागलो. आमचे ओठ विलग होऊन आम्ही एकमेकांची जीभ कधी चोखू लागलो हे कळलेच नाही.

वर आम्ही एकमेकांना चुंबत होतो आणि मध्ये मी तिच्या छातीचे उभार चिवडत होतो व खाली मी तिच्या पुच्चीत मागून लंड घालून झवत होतो. एकाच वेळी तीन तीन ठिकाणी मी तिच्या अंगावर झोंबत होतो व तिला झवण्याची माझी सगळी खुमारी शमवत होतो.

मग असे झवता झवता लीनाने माझा हात पकडून खाली आपल्या मांड्यांमध्ये नेला. थोड्याश्या प्रयत्नाने माझी बोटे तिच्या पुच्चीवर पोहचली. तिने माझे मधले बोट पकडून आपल्या पुच्चीदाण्यावर टेकवले आणि ती माझ्या बोटांनी आपला दाणा घासू लागली.

तिला काय हवे आहे ते मी ओळखले. मग तिने माझा हात सोडून दिला व मी आवडीने तिचा दाणा घासू लागलो. पण त्या पोझीशनमध्ये तिला मागून झवता झवता पुढे हात घालून तिचा दाणा घासताना मला बराच त्रास होत होता. तिलाही त्यातून म्हणावे तेवढे सेंसेशन मिळत नव्हते तेव्हा काही क्षणानंतर ती माझ्या कानात पुटपुटली,

“पप्पा, मला तुमच्या वर यायचेय. तुमच्या लंडावर बसायचेय.”

“अगं मग बस ना. हक्काने बस, बेटी.”

असे म्हणत मी लीनाच्या पुच्चीतून माझा लंड बाहेर काढला.

तिच्या पुच्चीरसाने माझा लंड पूर्ण माखला होता. लीना थोडी साईडला झाली आणि मी सीटवर बसलो. मागे रेलून मी सीटच्या बॅकला माझी पाठ विसावली. मग लीना माझ्या अंगावर झुकली आणि तिने आपला एक पाय माझ्या पायांच्या पलीकडे टाकला व ती माझ्यावर झुकून उभी राहिली.

ती खाली झुकल्याने तिच्या छातीचे गुबगुबीत उभार माझ्या तोंडावर घासत होतो. माझे हात आपोआप तिच्या कंबरेवर गेले आणि तिची कंबर धरत मी तिला माझ्या अंगावर ओढली. माझ्या नितंबाच्या दोन्ही बाजूला आपले गुडघे रोवत ती सीटवर चढली.

माझ्या मानेमागे आपला एक हात टाकून तिने माझ्या तोंडावर आपल्या छातीचे उभार दाबले. मग दुसरा हात तिने खाली नेला आणि माझा उभा ताठ लंड पकडला. आपले अंग हलवत तिने आपल्या पुच्चीचे भोक माझ्या लंडाच्या रेषेत आणले.

मग माझ्या लंडाचा सुपाडा आपल्या पुच्चीच्या भेगेत घुसवत ती खाली होवू लागली. तिची पुच्ची माझ्या लंडावर दबली जाऊ लागली व एक एक सेंटिमीटर करत करत माझा लंड तिच्या पुच्चीत गडप होवू लागला.

एकदाचा माझा पूर्ण लंड तिच्या पुच्चीत शिरला आणि ती माझ्या मांडीवर बसली. मग मी आवडीने तिच्या छातीचे उभार चोखू लागलो आणि ती वर-खाली होत होत माझ्याकडून झवून घेऊ लागली. तिच्या उभारावरील ताठ निप्पल मी दातात पकडत होतो, ओठात दाबत होतो.

मध्येच मी तो जोराने चोखत होतो तर कधी त्यावर जीभ फिरवत होतो. मनसोक्तपणे मी तिच्या छातीचे रसपान करत होतो. तीही माझ्या खांद्यावर हात रोवून वर-खाली होत होती. मध्येच ती माझ्या मांडीवर बसायची आणि माझा लंड आपल्या पुच्चीत ठेवत आपली कंबर गोलाकारपणे हलवायची. दही भरलेल्या मडक्यात रवी घुसळावी तसा ती माझा लंड आपल्या पुच्चीत घुसळायचा प्रयत्न करत होती.

मग मी तिच्या दोन्ही नितंबाखाली माझे दोन्ही हात सारले आणि तिचे नितंब उचलून उचलून तिला झवण्यात मदत करू लागलो. मध्येच ती मागे-पुढे होत माझ्या लंडावरील भागावर आपला दाणा घासत होती.

तिचा दाणा घासला जाऊन ती अजून उत्तेजित होत होती आणि तिच्या पुच्चीत लंड आत-बाहेर होऊन मी उत्तेजित होत होतो पण आम्ही दोघेही झवण्यात अनुभवी असल्यामुळे आपापले स्खलन रोखून धरत होतो. मध्येच लीना मला विचारू लागली,

“माझी पुच्ची टाईट आहे का, पप्पा?”

“हो, फारच! असे वाटतेय माझा लंड तू पुच्चीने जखडलाय.” मी कबूल करत म्हणालो.

“तुम्ही झवलेल्या बायका अन मुलींपेक्षा जास्त टाईट आहे का माझी पुच्ची?”

“हो नक्कीच!”

“खरोखर मी टाईट आहे का आत्ता मला झवताय म्हणून मला खुश करण्यासाठी हो बोलताय?”

“अगं मी खरेच बोलतोय. इतर कोणापेक्षा तुझी पुच्ची नक्कीच टाईट आहे. मला फरक स्पष्टपणे जाणवतोय.”

“ओह, पप्पा. तुम्ही मला खुश केलेत. फार मजा वाटतेय. तुमच्याकडून झवून घ्यायला.”

असे बोलून ती अजून जोमाने झवून घेऊ लागली. तिच्या पुच्चीतून पाझरत असलेल्या रसाने माझा लंड ओला झाला होता व माझ्या लंडावरून खाली ओघळत होता.

आता वर-खाली होऊन होऊन ती थकल्यासारखी वाटू लागली. तिच्या गळ्यावरून घामाचे थेंब खाली ओघळत होते व तिच्या दोन्ही उभारांच्या घळीत शिरत होते. मध्ये मध्ये मी तिचे ते घामाचे थेंब माझ्या जि‍भेने चाटत होतो.

नंतर लीनाला काय वाटले कोणास ठाऊक? ती पटकन माझ्या लंडावरून उठली आणि म्हणाली, ”मी खाली झोपते आता. तुम्ही वर या.”

मी पटकन उठत बाजूला झालो आणि लीना एका कोपऱ्यात पाठीवर झोपली. तिने एक पाय वर सीटच्या बॅकवर टाकला व दुसरा पाय सीटखाली रोवून ती आपले पाय फाकवून पडली. माझ्या सुनेला तशी रांडेसारखी पुच्ची फाकवून पडलेली पाहून माझ्या लंडाने आचका दिला.

पटकन तिच्या अंगावर रेलत मी खाली वाकलो व तिच्या ओठांवर ओठ ठेवून मी तिचे चुंबन घेऊ लागलो. ती माझ्या माने मागे हात टाकून मला आपल्या अंगावर ओढून घेऊ लागली व मला चुंबनात साथ देऊ लागली.

खाली माझा कडक लंड तिच्या ओलसर पुच्चीवर घासत होता आणि ती आपली कंबर हलवून माझ्या लंडाखाली आपला दाणा रगडून घ्यायचा प्रयत्न करत होती. मग तिने मला आपल्या अंगावरून दूर केले व माझ्याकडे पाहून ती नशिल्या स्वरात म्हणाली,

“या, पप्पा! घाला माझ्या पुच्चीत तुमचा लंड.”

“ओके, बेटी. तुझी पुच्ची जरा फाकव ना.”

मी तिला असे म्हणल्यावर तिने आपल्या डाव्या हाताची दोन बोटे आपल्या पुच्चीच्या पटलाच्या दोन्ही बाजूवर टेकवली आणि बोटाच्या कैचीने आपल्या पुच्चीच्या पाकळ्या फाकवल्या.

अंधुक प्रकाशात तिच्या पुच्चीच्या आतील ओलसर भाग चमकत होता व मला दिसत होता. मी माझा कडक लंड माझ्या हातात पकडून तिच्या भोकाजवळ आणला. पण तिच्या भोकात माझा लंड घालण्याऐवजी मी तो थोडा वर नेला आणि माझ्या लंडाचा सुपाडा तिच्या दाण्यावर घासला.

त्याने लीना चित्कारली व आपली कंबर उचलून माझ्या सुपाड्यावर आपला दाणा घासू लागली. काही क्षण तसे केल्यावर मी लंड खाली सरकवला आणि तिच्या भोकात घालणार तितक्यात लीना म्हणाली,

“थांबा, पप्पा. आधी माझी पुच्ची चोखा. माझा दाणा चांगला चाटा. तुमच्याकडून माझी पुच्ची चाटून घ्यायला मी आसुसलेली आहे. ती माझी इच्छा पूर्ण करा.”

थेरडा म्हातारा

बायका-मुलींच्या बाबतीत मी पहिल्यापासून नशीबवान आहे. अगदी शाळेत असल्यापासून मला पोरी फळायच्या. का कोणास ठाऊक पण माझ्या दिसण्या-वागण्याने मुली माझ्याकडे आकर्षित व्हायच्या. अंगाने मी थोराड होतो त्यामुळेही कदाचित त्यांना माझे आकर्षण वाटत असावे. कारण काहीही असो पण मला मुली...

थेरडा म्हातारा भाग : २

पण तिने ती काढून अशी बेडवर का टाकली होती? मी निरखून पाहिले तर मला पॅन्टी खाली काही तरी असल्यासारखे वाटले. खरे तर मी शिडी आणायला तेथे आलो होतो पण बेडवर पडलेली लीनाची अंतर्वस्त्रे पाहून माझी उत्सुकता जागी झाली होती. मी पटकन पुढे झालो आणि तिची पॅन्टी उचलली. मी तिची...

थेरडा म्हातारा भाग : ३

माझे काम झाले आणि मी स्टॉपरचा बॉल फिक्स केला. मग मी टँकचा मेन सप्लाय कॉक चालू केला व टँक पाण्याने पुन्हा भरायला सुरुवात झाली. शिडीवरून मी खाली आलो व लीनाला म्हटले की रिपेअरींग झाले आहे व टँक पाण्याने पूर्ण भरून चेक करूया की स्टॉपर मेकॅनीझम बरोबर काम करते की नाही ते....

थेरडा म्हातारा भाग : ४

वास्तविक आता मी टीव्ही पकडल्यावर लीनाने बाजूला व्हायला हवे होते पण ती बाजूला झाली नाही आणि टीव्ही पकडून मला चिटकून तशीच उभी राहिली. मी टीव्ही सरकवून सरळ केला तेव्हा ती माझ्यापासून बाजूला झाली. मी तिला टीव्ही चालू करायला सांगितले. ती माझ्या मागे सोफ्यावर गेली व तिने...

थेरडा म्हातारा भाग : ४

वास्तविक आता मी टीव्ही पकडल्यावर लीनाने बाजूला व्हायला हवे होते पण ती बाजूला झाली नाही आणि टीव्ही पकडून मला चिटकून तशीच उभी राहिली. मी टीव्ही सरकवून सरळ केला तेव्हा ती माझ्यापासून बाजूला झाली. मी तिला टीव्ही चालू करायला सांगितले. ती माझ्या मागे सोफ्यावर गेली व तिने...

थेरडा म्हातारा भाग : ५

लीनाने डोळे बंद करत आपला हात पॅन्टीमध्ये अजून सारला. मग मान वर करत तिने दोन तीन वेळा हात आत-बाहेर केला आणि मग आपला हात पॅन्टीमधून बाहेर काढला. तिने आपली तर्जनी आणि मधले बोट मला दाखवत वर केले. तिची दोन्ही बोटे तिच्या कामरसाने बरबटली होती व लाईटमध्ये चमकत होती....

थेरडा म्हातारा भाग : ६

नंतर मग आठवडाभर काही घडले नाही आणि नयन टूरवरून परत आला. मग अजून एक आठवडा उलटला आणि एके दिवशी दुपारी नयन आणि लीना लंचसाठी आमच्याकडे आले. नॉर्मली ते दोघे ऑफीसमध्ये लंच घेतात पण त्या दिवशी नयनचे आमच्याच एरीयात काही काम होते तेव्हा त्याने आमच्याकडे लंचला यायचा विचार केला...

थेरडा म्हातारा भाग : ७

नंतर पुढच्या आठवड्यात एके संध्याकाळी मी आणि जान्हवी टीव्ही पाहत हॉलमध्ये बसलो होतो. तेवढ्यात फोनची बेल वाजली. मी फोनपासून जवळ होतो तेव्हा उठून मी फोन घेतला. "हॅल्लो!” मी म्हणालो. "हायऽऽऽऽ,” लीनाचा आवाज माझ्या कानात घुमला, ”हाऊ आर यु, पप्पा?" "फाईन!” मी चाचपत उत्तर...

थेरडा म्हातारा भाग : ८

मिसेस माथूर एक फाईल घेऊन माझ्याजवळ आली व माझ्या अगदी जवळ उभी राहून ती मला फाईलमधील एक रिपोर्ट दाखवू लागली. रिपोर्ट दाखवताना ती किंचित वाकली होती तेव्हा तिच्या बिझनेस टॉपमधून तिच्या छातीचे उभार माझ्या डोळ्याच्या रेषेत आले होते. मी फक्त डोळे वळवून तिच्या मागे बघितले तर...

थेरडा म्हातारा भाग : ९

थोड्या वेळेपूर्वीच मिसेस माथूरने माझा लंड चोखून मला कामतृप्त केले होते तरीही माझ्या मनात माझी सून, लीनाचा विचार येत होता. तिची पॅन्टी, तिचे नग्न फोटो सतत माझ्या बंद डोळ्यासमोर उभे राहत होते. मी तिच्या विचारात गढून गेलेलो असताना फोनची रिंग वाजली. मी डोळे बंद ठेवूनच हात...

थेरडा म्हातारा भाग : १०

अचानक लीनाने माझ्या पॅन्टवरील कडक लंडाच्या फुगीरपणावर हात ठेवला आणि मादकपणे म्हणाली, ”वाऊ, पप्पा. चांगलाच कडक झालाय तुमचा लंड. असा पॅन्टमध्ये जखडून ठेवला तर त्रास होईल त्याला. काढा बाहेर त्याला." असे बोलून तिने माझ्या पॅन्टची झिप खाली खेचली आणि आत हात घातला. माझ्या...

थेरडा म्हातारा भाग : १२

माझ्या सुनेची विनंती आज्ञेसारखी मानून मी मागे झालो आणि सीटच्या दुसर्‍या टोकावर बसून मी खाली वाकलो. माझी जीभ मी लीनाच्या डाव्या गुडघ्याच्या वर मांडीवर टेकवली आणि चाटत चाटत मी वर सरकू लागलो. पूर्ण मांडी चाटल्यावर मी तिच्या जांघेत आलो. जांघेत चाटून मी तिच्या पुच्चीकडे...

error: नका ना दाजी असं छळू!!