थेरडा म्हातारा भाग : ६

नंतर मग आठवडाभर काही घडले नाही आणि नयन टूरवरून परत आला. मग अजून एक आठवडा उलटला आणि एके दिवशी दुपारी नयन आणि लीना लंचसाठी आमच्याकडे आले.

नॉर्मली ते दोघे ऑफीसमध्ये लंच घेतात पण त्या दिवशी नयनचे आमच्याच एरीयात काही काम होते तेव्हा त्याने आमच्याकडे लंचला यायचा विचार केला आणि लीनालाही तिच्या ऑफीसमधून लंचसाठी बोलावले.

नयनने फोन करून आधी सांगितले होते तेव्हा जान्हवीने आधीच जेवण तयार करून ठेवले होते. ते आल्यावर जान्हवी आणि लीनाने जेवण डायनिंग टेबलवर घेतले आणि आम्ही हसत, गप्पा मारत जेवण करू लागलो.

लीनाने अंगात बिझनेस सूट म्हणजे मिडी स्कर्ट आणि सिल्कचा टॉप घातला होता. तिचा मिडी स्कर्ट जेमतेम गुडघ्यापर्यंत होता आणि तिच्या नितंबावर टाईट बसला होता. त्या स्कर्टवरून तिच्या भरीव नितंबाचा आकार खुलून दिसत होता.

घरात आल्यावर तिने आपला कोट काढून ठेवला होता त्यामुळे तिच्या सिल्कच्या तलम टॉपमधून तिची आतली सफेद ब्रेसीयर डिझाइनसकट दिसत होती. इकडे-तिकडे जाताना, हसताना तिच्या छातीचे उभार डुचमळायचे आणि माझी नजर आपोआप त्यावर जायची.

मी लीनाच्या वळणदार अवयवांकडे चोरून बघतोय हे जान्हवी आणि नयनच्या लक्षात येऊ नये याची मला फार काळजी घ्यावी लागत होती. लीनाला कळत होते की मी कुठे बघतोय तेव्हा ती जान्हवी आणि नयनच्या नकळत आपल्या नाजूक अवयवांची हालचाल अजून मोहक होईल याची पुरेपूर काळजी घेत होती.

अर्थात! नयन आणि जान्हवी समोर लीना एका आदर्श सुनेसारखी वागत होती आणि तिच्या वागण्यात आमच्यात जे काही घडले त्याचा मागमूसही नव्हता. जेवण झाल्यावर आम्ही सगळे हॉलमध्ये बसून गप्पा मारत होतो.

नयन आपली कंपनी, बिझनेस आणि ऑफीस टूरबद्दल बोलत होता आणि जान्हवी उत्साहाने त्याचे बोलणे ऐकत होती. मध्ये मध्ये लीनाही काही बोलायची. मला कोणी काही विचारले तर मी ‘हां हूं’ शिवाय फारसे काही बोलत नव्हतो.

माझे त्यांच्या बोलण्याकडे फारसे लक्ष नव्हते. माझ्या मनात लीनाचा विचार होता. नयनला जर कळले की मी त्याच्या बायकोबरोबर म्हणजे माझ्या सुनेबरोबर काय करतो तर त्याला काय वाटेल? त्या विचाराने मी अस्वस्थ होत होतो.

दोन आठवड्यापूर्वी माझ्यात आणि लीनात जे घडले होते त्यानंतर आता तिच्याशी नजर मिळवणे मला मुश्किल झाले होते. जेव्हा जेव्हा मी लीनाच्या निरागस, हसऱ्या चेहर्‍याकडे पाहायचो तेव्हा तेव्हा मला तिचा चेहरा माझ्या वीर्याने बरबटलेला दिसायचा. जेव्हा जेव्हा माझी नजर तिच्या अंगावर जायची तेव्हा तेव्हा मला तिच्यात त्या दिवशी सोफ्यावर पाहलेली नागडी लीना दिसायची आणि मी उत्तेजित व्हायचो.

“जरा आलो हं.” असे सांगून मी त्यांच्यातून उठलो व टॉयलेटला गेलो. मग पाणी पिण्यासाठी मी किचनमध्ये आलो तर लीना तेथे ऑलरेडी उपस्थित होती. ती फळे कापत होती त्यावरून माझ्या लक्षात आले की जान्हवीने तिला सफरचंद कापून आणायला सांगितले असावे.

क्षणभर आमची नजरानजर झाली. मी केविलवाणे हसलो पण लीना दिलखुलासपणे हसली. मग ती खाली बघून सफरचंद कापू लागली.

“पप्पा, तुम्ही फारच शांत आहात. माझ्याशीही जास्त गप्पा मारत नाही आहात.” तिने वर न पहाता हळूच म्हटले.

“वेल! दोन आठवड्यापूर्वी आपल्यात जे काही घडले त्यानंतर पूर्वीसारखे मोकळेपणे वागणे अशक्य आहे. पुन्हा आपल्या खऱ्या नात्यात परतणे कठीण आहे.” मी तिला उत्तर दिले.

“पण, पप्पा. आपण आपल्या खऱ्या नात्याप्रमाणे वागावे असे मी म्हणतच नाही. उलट आपल्यात सासरा-सून नात्याचा अडसर मलाच नकोय. आणि मला हेच हवंयऽऽऽ!”

असे बोलून ती माझ्याकडे वळली. तिने माझ्या पॅन्टवरून माझा अर्धवट कडक लंड पकडला आणि हळूच दाबला.

मी पटकन मागे झालो आणि आश्चर्याने तिला म्हणालो,

“काय हे, लीना? तुझे डोके वगैरे फिरले की काय?” थोडेसे घाबरत मी म्हटले.

“नाही, पप्पा,” लीनाने नशिल्या डोळ्याने माझ्याकडे पाहत मादक आवाजात म्हटले, “डोके नाही फिरले. पण तुमचा लंड त्या दिवशी पाहून माझे मन फिरलेय. तुमचा लंड आठवला की मी पाणी पाणी होते.”

असे म्हणून तिने आपला मिडी स्कर्ट वर केला.

तिने बॉडी कलरची स्टॉकींग्ज घातली होती आणि त्याची एंब्रॉयडरीची डिझाइन तिच्या मांडीवर दिसत होती. माझी नजर वर सरकली तर मला तिच्या पुच्चीच्या पाकळ्या चमकताना दिसल्या. आयला! ती चक्क नागडी होती आत. तिने पॅन्टी घातलीच नव्हती.

स्कर्ट वर करून तिने आपले बोट आपल्या पुच्चीच्या भेगेत घातले आणि बाहेर काढले. मग आपले ओलसर बोट माझ्या नजरेसमोर धरत ती म्हणाली,

“बघा, पप्पा. तुम्ही मला किती गरम करतात. माझी पुच्ची नुसती पाझरत असते.”

लीनाच्या पुच्चीरसाचा उग्र गंध माझ्या नाकात शिरला आणि एक गोड शिरशिरी माझ्या अंगात शिरली. त्या गंधाचा परिणाम सरळ माझ्या मांड्यांमध्ये झाला आणि माझा लंड ताठ व्हायला लागला. तिने आपले ओलसर बोट आपल्या ओठाजवळ आणले. मग आपली जीभ बाहेर काढून तिने बोटावरील रस चाटून घेतला.

“उंम्म्म्मऽऽऽ. फार टेस्टी आहे. पण तुमचे वीर्य त्यात मिक्स असले असते तर अजून टेस्टी लागले असते.” तिने चावट स्वरात हळुवारपणे म्हटले.

आम्ही किचनमध्ये अगदी हळू आवाजात बोलत होतो तेव्हा कोणी ऐकण्याचा प्रश्न नव्हता पण जास्त वेळ आम्ही तेथे थांबलो तर कोणी तरी आम्हाला बघायला येतील या भीतीने मी किचनमधून काढता पाय घेतला.

मी हॉलमध्ये आलो आणि नयन आणि जान्हवी बसले होते त्या सोफ्याच्या विरुद्ध बाजूच्या सोफा चेअरवर बसलो. एक दोन मिनिटानंतर लीना सफरचंद कापून बाहेर घेऊन आली. सोफ्याच्या मध्ये ठेवलेल्या सेंटर टिपॉयवर तिने डिश ठेवली आणि ती नयन आणि जान्हवीच्या मध्ये जाऊन बसली.

आता नयन, लीना आणि जान्हवी माझ्यासमोर थ्री सीटर सोफ्यावर बसले होते आणि मी एकटा त्यांच्यासमोर बसलो होतो. मग सफरचंद खाता खाता आमच्या गप्पा पुन्हा चालू झाल्या. आता मीही गप्पांमध्ये इंटरेस्ट घेऊन बोलू लागलो.

सफरचंदाची एक खाप संपली की दुसरी घ्यायला मी पुढे व्हायचो व टिपॉयवर वाकून खाप घ्यायचो. एकदा मी पुढे वाकून खाप घेत असताना लीनाने सहज हालचाल करून आपले पाय विलग केले. माझी नजर क्षणभर तिच्या मांड्यांत गेली. मग मी पटकन उठून माझ्या जागेवर बसलो आणि सफरचंद खाऊ लागलो.

लीनाने पाय फाकवून माझे लक्ष वेधून घेतले होते. बोलताना, हसताना लीना आपल्या मांड्यांची हालचाल अशा तऱ्हेने करू लागली की मला तिच्या स्कर्ट खालील नजारा स्पष्टपणे दिसावा. एखादा जोक झाला की ती खळखळून हसत होती व पाय फाकवून मला स्कर्टमधील उघडी पुच्ची दाखवत होती.

माझी नजर वारंवार तिच्या मांड्यांमध्ये जात होती आणि ते नयन किंवा जान्हवीच्या लक्षात येऊन नये याची मला काळजी घ्यावी लागत होती. पण लीनाला त्याची फिकीर नव्हती. बोलताना ती निरागसपणे हसत होती व आपल्या पायांची पोझीशन चेंज करत मला सगळ्या ॲन्गलने आपल्या पुच्चीचा नजारा दाखवत होती. थोडक्यात ती मला खेळवत होती आणि मी तिच्या खेळात भुलत चाललो होतो.

नयन मध्येच टॉयलेटला जायला उठला. मग लीनाने साळसूदपणे आपल्या मांड्या जवळ घेऊन आपला नजारा बंद केला. जोपर्यंत नयन टॉयलेटला जाऊन आला आणि माझ्या मागे उभा राहला तोपर्यंत लीनाने आपल्या एका मांडीवर दुसरी मांडी टाकून शो पूर्ण बंद केला होता. नयनच्या गावीही नसेल की त्याची बायको काही क्षणापूर्वी त्याच्या बापाला आपली पुच्ची दाखवत होती.

शेवटी नयन आणि लीना जायला निघाले. नयन जान्हवीबरोबर बोलत पुढे निघाला. मी माझे हात पाठी घेऊन त्यांच्या मागे चाललो होतो व माझ्या मागे लीना येत होती. नयन आणि जान्हवी बोलत बोलत काही पावले पुढे गेले. अचानक मागून लीनाने माझा हात पकडला. मी स्तब्ध झालो व वळून बघायला लागलो तर लीनाने मला वळू दिले नाही व तसेच सरळ उभे राहायला भाग पाडले.

मग मला जाणवले की लीना माझ्या जवळ आली होती. तिच्या कपड्याचा माझ्या हाताला स्पर्श झाला. माझ्या हाताला स्पर्श करत असलेला तिचा कपडा वर सरकल्याचे मला जाणवले. मग माझ्या हाताला थंड असा मऊ मऊ, ओलसर स्पर्श जाणवला. फटकन माझी ट्युब पेटली!

लीनाने माझा हात पकडून आपला स्कर्ट वर करून माझ्या हाताची बोटे तिच्या नग्न पुच्चीला लावली होती. तिने माझी बोटे आपल्या ओलसर पुच्चीवर पटकन फिरवली व पुढच्याच क्षणी आपल्या पुच्चीच्या भेगेत खुपसली आणि मग पटकन बाहेर काढली. नंतर तिने माझा हात सोडून दिला.

काही न सुचल्याने मी हात तसाच मागे ठेवून स्तब्ध उभा राहलो. लीना झटकन पुढे आली आणि माझ्या कानात कुजबुजली,

“पप्पा बोटे चांगली चाटून घ्या.”

एवढे बोलून ती क्षणार्धात पुढे निघून गेली. मी पटकन भानावर आलो व हात तसाच मागे ठेवून पुढे निघालो. नयन आणि जान्हवी कुठल्या विषयावर एवढे बोलत होते कोणास ठाऊक पण दरवाज्याच्या बाहेर उभे राहून ते अजूनही बोलत होते.

लीना नुकतीच त्यांच्या जवळ पोहचली होती आणि मग नयन आणि लीना आम्हाला ‘टाटा बाय बाय सी यु’ करू लागले. मी लीनाकडे पाहिले तर ती चावटपणे माझ्याकडे बघून हसत होती. इतरांच्या नकळत तिने आपल्या ओठांवरून जीभ फिरवली आणि मला हळूच डोळा मारला. मीही तिच्याकडे बघून गुढपणे हसलो आणि तीही सूचकपणे हसली.

ते दोघे निघून गेल्यावर जान्हवीने दरवाजा बंद करून घेतला. मी पटकन वळून तिला म्हटले की टॉयलेटला जाऊन येतो आणि मग मी टॉयलेटमध्ये आलो. आत आल्यावर मी पटकन माझी पॅन्ट खोलली आणि माझा कडक झालेला लंड बाहेर काढला.

हे सगळे करत असताना मी लीनाच्या पुच्चीरसाने बरबटलेली दोन बोटे बाजूला पकडली होती जेणेकरून त्यावरील तिचा रस पुसला जाऊ नये. मग माझ्या दुसर्‍या हाताने माझा लंड हलवत मी लीनाच्या पुच्चीरसाने ओली झालेली माझी बोटे माझ्या नाकाजवळ आणली आणि त्याचा मी मनसोक्तपणे वास घेतला.

तिच्या पुच्चीचा वास मला धुंद करून गेला. मग मी ती बोटे माझ्या तोंडात टाकली व चाटू लागलो. तिच्या पुच्चीरसाच्या पाणचट चवीने मी कामोत्तेजित झालो. डोळे मिटून मी जोरजोराने लंड हलवत कल्पना करू लागलो की मी लीनाची पुच्ची चाटत आहे आणि तिच्या पुच्चीचा रस चाखत आहे.

त्या कल्पनेने मला कामोत्तेजनेच्या शिखरावर नेऊन पोहचवले. पुढच्याच क्षणी माझा लंड गळू लागला आणि त्यातून वीर्य बाहेर गळू लागले. लंड जोरजोरात हलवत मी त्यातील वीर्याचा थेंब आणि थेंब बाहेर काढू लागलो. नंतर मी शांत झालो व लंड हलवायचे बंद केले.

पुढचे काही दिवस आमच्या घरातील फोनची घंटी वाजली की माझी छाती धडधडायला लागायची. न जाणो लीनाचा फोन असायचा आणि तिला पुन्हा काहीतरी रिपेअर करण्यासाठी माझ्या मदतीची गरज लागायची. पण फोन तिचा नसायचा आणि माझी हुरहूर निराधार साबीत व्हायची.

थेरडा म्हातारा

बायका-मुलींच्या बाबतीत मी पहिल्यापासून नशीबवान आहे. अगदी शाळेत असल्यापासून मला पोरी फळायच्या. का कोणास ठाऊक पण माझ्या दिसण्या-वागण्याने मुली माझ्याकडे आकर्षित व्हायच्या. अंगाने मी थोराड होतो त्यामुळेही कदाचित त्यांना माझे आकर्षण वाटत असावे. कारण काहीही असो पण मला मुली...

थेरडा म्हातारा भाग : २

पण तिने ती काढून अशी बेडवर का टाकली होती? मी निरखून पाहिले तर मला पॅन्टी खाली काही तरी असल्यासारखे वाटले. खरे तर मी शिडी आणायला तेथे आलो होतो पण बेडवर पडलेली लीनाची अंतर्वस्त्रे पाहून माझी उत्सुकता जागी झाली होती. मी पटकन पुढे झालो आणि तिची पॅन्टी उचलली. मी तिची...

थेरडा म्हातारा भाग : ३

माझे काम झाले आणि मी स्टॉपरचा बॉल फिक्स केला. मग मी टँकचा मेन सप्लाय कॉक चालू केला व टँक पाण्याने पुन्हा भरायला सुरुवात झाली. शिडीवरून मी खाली आलो व लीनाला म्हटले की रिपेअरींग झाले आहे व टँक पाण्याने पूर्ण भरून चेक करूया की स्टॉपर मेकॅनीझम बरोबर काम करते की नाही ते....

थेरडा म्हातारा भाग : ४

वास्तविक आता मी टीव्ही पकडल्यावर लीनाने बाजूला व्हायला हवे होते पण ती बाजूला झाली नाही आणि टीव्ही पकडून मला चिटकून तशीच उभी राहिली. मी टीव्ही सरकवून सरळ केला तेव्हा ती माझ्यापासून बाजूला झाली. मी तिला टीव्ही चालू करायला सांगितले. ती माझ्या मागे सोफ्यावर गेली व तिने...

थेरडा म्हातारा भाग : ४

वास्तविक आता मी टीव्ही पकडल्यावर लीनाने बाजूला व्हायला हवे होते पण ती बाजूला झाली नाही आणि टीव्ही पकडून मला चिटकून तशीच उभी राहिली. मी टीव्ही सरकवून सरळ केला तेव्हा ती माझ्यापासून बाजूला झाली. मी तिला टीव्ही चालू करायला सांगितले. ती माझ्या मागे सोफ्यावर गेली व तिने...

थेरडा म्हातारा भाग : ५

लीनाने डोळे बंद करत आपला हात पॅन्टीमध्ये अजून सारला. मग मान वर करत तिने दोन तीन वेळा हात आत-बाहेर केला आणि मग आपला हात पॅन्टीमधून बाहेर काढला. तिने आपली तर्जनी आणि मधले बोट मला दाखवत वर केले. तिची दोन्ही बोटे तिच्या कामरसाने बरबटली होती व लाईटमध्ये चमकत होती....

थेरडा म्हातारा भाग : ७

नंतर पुढच्या आठवड्यात एके संध्याकाळी मी आणि जान्हवी टीव्ही पाहत हॉलमध्ये बसलो होतो. तेवढ्यात फोनची बेल वाजली. मी फोनपासून जवळ होतो तेव्हा उठून मी फोन घेतला. "हॅल्लो!” मी म्हणालो. "हायऽऽऽऽ,” लीनाचा आवाज माझ्या कानात घुमला, ”हाऊ आर यु, पप्पा?" "फाईन!” मी चाचपत उत्तर...

थेरडा म्हातारा भाग : ८

मिसेस माथूर एक फाईल घेऊन माझ्याजवळ आली व माझ्या अगदी जवळ उभी राहून ती मला फाईलमधील एक रिपोर्ट दाखवू लागली. रिपोर्ट दाखवताना ती किंचित वाकली होती तेव्हा तिच्या बिझनेस टॉपमधून तिच्या छातीचे उभार माझ्या डोळ्याच्या रेषेत आले होते. मी फक्त डोळे वळवून तिच्या मागे बघितले तर...

थेरडा म्हातारा भाग : ९

थोड्या वेळेपूर्वीच मिसेस माथूरने माझा लंड चोखून मला कामतृप्त केले होते तरीही माझ्या मनात माझी सून, लीनाचा विचार येत होता. तिची पॅन्टी, तिचे नग्न फोटो सतत माझ्या बंद डोळ्यासमोर उभे राहत होते. मी तिच्या विचारात गढून गेलेलो असताना फोनची रिंग वाजली. मी डोळे बंद ठेवूनच हात...

थेरडा म्हातारा भाग : १०

अचानक लीनाने माझ्या पॅन्टवरील कडक लंडाच्या फुगीरपणावर हात ठेवला आणि मादकपणे म्हणाली, ”वाऊ, पप्पा. चांगलाच कडक झालाय तुमचा लंड. असा पॅन्टमध्ये जखडून ठेवला तर त्रास होईल त्याला. काढा बाहेर त्याला." असे बोलून तिने माझ्या पॅन्टची झिप खाली खेचली आणि आत हात घातला. माझ्या...

थेरडा म्हातारा भाग : ११

गाडीच्या आत आम्ही दोघेही आहे त्या अवस्थेत कसरत करत मागच्या सीटवर आलो. माझी पॅन्ट मी पुढच्या सीटवर असतानाच काढली होती आणि मागे आल्यावर मी माझे शर्ट काढून पुढच्या सीटवर टाकले. आता मी माझ्या सुनेसमोर पूर्ण नागडा होतो. पण लीनाच्या कंबरेला तिचा मिनी स्कर्ट अजूनही होता. मी...

थेरडा म्हातारा भाग : १२

माझ्या सुनेची विनंती आज्ञेसारखी मानून मी मागे झालो आणि सीटच्या दुसर्‍या टोकावर बसून मी खाली वाकलो. माझी जीभ मी लीनाच्या डाव्या गुडघ्याच्या वर मांडीवर टेकवली आणि चाटत चाटत मी वर सरकू लागलो. पूर्ण मांडी चाटल्यावर मी तिच्या जांघेत आलो. जांघेत चाटून मी तिच्या पुच्चीकडे...

error: नका ना दाजी असं छळू!!