थेरडा म्हातारा भाग : ७

नंतर पुढच्या आठवड्यात एके संध्याकाळी मी आणि जान्हवी टीव्ही पाहत हॉलमध्ये बसलो होतो. तेवढ्यात फोनची बेल वाजली. मी फोनपासून जवळ होतो तेव्हा उठून मी फोन घेतला.

“हॅल्लो!” मी म्हणालो.

“हायऽऽऽऽ,” लीनाचा आवाज माझ्या कानात घुमला, ”हाऊ आर यु, पप्पा?”

“फाईन!” मी चाचपत उत्तर दिले.

“तुम्हाला माहीत आहे का मी काय करतेय?”

“नाही, काय?”

“माझ्या पाझरणाऱ्या पुच्चीत बोटे घालतेय. आणि कल्पना करतेय की तुमच्या जाडजूड कडक लंडातून वीर्याच्या पिचकाऱ्या माझ्या चेहर्‍यावर उडतायेत.” लीना नशिल्या आवाजात म्हणाली.

माझ्या तोंडातून हुंकार बाहेर पडला.

“ओहऽऽ आय सी!” मी पुटपुटलो.

“जान्हवी मम्मी आहेत ना जवळपास?” तिने चावटपणे विचारले.

“हं? हो!” बोलताना माझा आवाज किंचित कापत होता.

“एक विचारू का, पप्पा?”

“विचार.”

“जान्हवी मम्मी खूप आवडीने चोखत असतील ना तुमचा लंड? तुमचा जाडजूड, लांब लंड. अगदी शेवटच्या थेंबापर्यंत तुमचे वीर्य त्या तोंडात घेत असतील.” तिने प्रश्न केला.

“हं वेल! नॉट रियली.” मी उत्तर दिले.

“काय? म्हणजे जान्हवी मम्मी तुमचा लंड चोखत नाही?”

“नाही आय मीन हल्ली बंद झालेय.” लीनाशी तसे चावट बोलताना माझी हालत खराब होत होती. उत्तेजनेने माझा लंड कडक व्हायला लागला होता.

“मग ती तुम्हाला स्वत:ची पुच्ची चाटायला देते का?”

लीनाचा आवाज फोनमध्ये घोगरा होत चालला होता. इतर बारीकसारीक आवाज तिच्या मागून येत होते त्यावरून मला जाणवत होते की ती कंबर मागे-पुढे हलवत असणार.

“कधी कधी.”

“हां, मग ठीक आहे. म्हणजे तुम्हाला अजून प्रॅक्टीस आहे तर. म्हणजे माझी पाझरणारी पुच्ची तुम्ही व्यवस्थित चाटाल. उम्म्म्मंऽऽऽऽ. ओह्ह्हऽऽ. तुम्ही माझी चाटाल या निव्वळ बोलण्याने माझी पुच्ची अजून पाझरत आहे.”

तेवढ्यात जान्हवीने वळून मला विचारले, ”कोण आहे हो? कोणाबरोबर एवढे बोलताय?”

मी रिसीव्हरच्या माऊथपीसवर हात ठेवत म्हटले, ”अगं, आमच्या ऑफीसमधील एक नवीन व्यक्ती आहे. नुकताच जॉईन झाला आहे. तो अकाऊंट्समधील काही आयडीया देत आहे.”

“अस्स्स! मग त्याला उद्या तुम्ही ऑफीसमध्ये जाईपर्यंत वाट पहाता येत नाही का? भलत्याच वेळेला फोन करतात.” असे काहीबाही बडबडत जान्हवी वळली आणि पुन्हा टीव्ही पाहू लागली.

“व्वा, पप्पा व्वा!,” लीनाने फोनवर माझी मस्करी करायला सुरुवात केली, ”लाज वाटली पाहिजे तुम्हाला जान्हवी मम्मीला असे खोटे सांगायला. त्यांनी जर खाली तुमच्या पॅन्टीचा फुगीरपणा पाहिला तर त्यांच्या लक्षात येईल ऑफीसमधील नवीन व्यक्तीने तुमची काय अवस्था करून ठेवलीय ते.”

“हं. खरी गोष्ट आहे.” मी माझा चेहरा कोरा ठेवत म्हणालो.

आता मलाही लीनाबरोबर असे कोड्यात बोलण्यात मजा वाटू लागली.

“हो! मला माहीत आहे मी खरे तेच बोलतेय,” पलीकडे लीना दिलखुलासपणे हसली. मग ती पुन्हा नशिल्या, मादक आवाजात बोलायला लागली, ”ओह्ह्ह जर मी तेथे असली असते. तर तुमच्या काळपट लंडाचा तो लालसर सुपाडा मी तोंडात घेतला असता. माझ्या तोंडात मी त्याला गरम केले असते, ओलसर केले असते. आणि मग मी खालून वरून चांगला चाटून त्यातील सगळा रस प्यायला असता.”

तिच्या बोलण्याने मी कमालीचा उत्तेजित झालो व अचानक माझ्या तोंडून एक चित्कार बाहेर पडला. जान्हवीने पटकन वळून आश्चर्याने माझ्याकडे पाहिले व मी लगेच खोटे खोटे खोकायला लागलो. असे दाखवायला की मला खोकल्याची उबळ आली व त्यामुळे माझ्या तोंडून चित्कार बाहेर पडला. जान्हवी पुन्हा टीव्हीकडे पाहू लागली.

“ओहहऽऽह पप्पा माझी पुच्ची एकदम गरम झाली आहे. सतत पाझरत आहे,” लीना पलीकडे चित्करायला लागली, ”तुमची काही हरकत नाही ना मी तुम्हाला पप्पा हाक मारते म्हणून?”

“नाही, अजिबात नाही.”

“म्हणजे तुम्हाला आवडते मी तुम्हाला पप्पा बोलते ते.”

“हो! फारच!”

“हो ना. मलाही आवडते. मी कल्पना करत असते की तुम्ही माझे लाडके पप्पा आहात. माझ्या पप्पांचा कडक लंड मी चाटतेय. माझ्या पप्पांचा जाडजूड लंड मी माझ्या पुच्चीत घेऊन झवून घेतेय. ओहह्ह्हऽऽ आह्ह्ह्हऽऽ पप्पाऽऽऽऽऽ.”

“हो कळतेय मला. ऐकायला बरे वाटतेय सगळे.” मी लीनाचा आवाज ऐकून उगाचच काहीतरी बोलत होतो.

“ओहहहऽऽ ऊंह्ह्हऽऽऽऽ. पप्पा. पप्पा. तुम्ही मला. पेटवलेय. मी झडतेय. मीऽऽऽऽ झऽऽडऽऽतेऽऽयऽऽऽ. आह्ह्ह्हऽऽ.” पलीकडे लीना अक्षरश किंचाळली व रत होवू लागली.

माझा लंड कमालीचा कडक झाला होता. माझ्या पॅन्टीचा फुगीरपणा जान्हवीला दिसू नये म्हणून मी हळूच फिरून तिच्याकडे पाठ केली. मी लक्ष देऊन रिसीव्हरमधून लीनाच्या हालचालीचा आवाज ऐकत होतो व इमॅजिन करत होतो ती काय करत असेल. तिचे चित्कार, धापा टाकल्याचे आवाज ऐकून मी ताडले की ती जोरात झडत होती. मग ती हळूहळू शांत झाली आणि तिचा आवाज मुळ पदावर आला.

“वाऊ, पप्पा. किती छान झडले मी. ऊफ!” तिच्या तोंडून हुंकार बाहेर पडला आणि मग काहीतरी चाटल्याचा स्पष्ट आवाज आला, ”आणि माझा रसही एकदम चवदार लागतोय. थँक्स, पप्पा! मला फोनवर साथ दिल्याबद्दल.”

“यु ऑलवेज वेलकम!” मी हसत हसत म्हटले.

“बाय, पप्पा.”

असे बोलून लीनाने फोन कट केला. मग मी फोन ठेवून दिला आणि तडक टॉयलेटमध्ये गेलो. खसखस लंड हलवून मी मूठ मारली. फोनवर लीना जे काही बोलली ते शब्द न शब्द आठवून मी कामोत्तेजित झालो आणि माझे वीर्य गाळले.

वीर्य स्खलनाच्या भरातून शांत झाल्यावर मी विचार करू लागलो. लीनामुळे मी हल्ली जास्तच हस्तमैथुन करायला लागलो होतो. मला जान्हवीला, माझ्या ऑफीसमधील बायकांना झवायला मिळत होते पण तरीही लीनाची आठवण झाली की मला मूठ मारावी असे वाटू लागायचे.

आमच्या फोनच्या संभाषणानंतर त्या रात्री मी फार कामोत्तेजित होतो. मी जान्हवीला चाळवून झवायला सुरुवात केली. तिला मी इतक्या त्वेशाने झवत होतो की तिनेही म्हटले फार दिवसांनी तुम्ही असे जोमाने मला झवत आहात. आता तिला काय सांगू? तिला काय सांगू की मी तिला नाही तर लीनाला झवत होतो. तिला लीना समजून तिची पुच्ची चोदत होतो.

दोन तीन दिवसांनी एके दुपारी मी ऑफीसमध्ये काम करत होतो. माझी सेक्रेटरी, मिसेस माथूरने मला इंटरकॉमवरून सांगितले की माझ्यासाठी कुरीयरने एक पार्सल आले आहे. मी तिला ते आत आणायला सांगितले.

ती माझ्या केबिनमध्ये आली व तिने मला ते छोटेसे पार्सल दिले. पार्सल देताना तिने माझा हात हळूच दाबला. मी तिच्याकडे पाहिले तर ती माझ्याकडे पाहून मादकपणे हसली. तिच्या मादक हसण्यावरून मी ओळखले की तिला काय हवे होते ते.

ऑफीसमध्ये असताना मिसेस माथूर मला बऱ्याचदा झवायला द्यायच्या. तिचा नवरा तिला व्यवस्थित लैंगिक सुख देत नव्हता हे मला तिच्याशी मैत्री झाल्यावर कळले होते. त्याचा फायदा घेऊन मी तिच्याशी जवळीक वाढवली व तिला माझ्याशी लैंगिक संबंध ठेवायला भाग पाडले. अर्थात! तिने अगदी खुशीत माझ्याशी लैंगिक संबंध ठेवले होते कारण जे सुख मी तिला देत होतो ते तिला तिच्या नवऱ्याकडून मिळत नव्हते.

आत्ताही तिच्या हसण्यावरून तिला झवायची तल्लफ आली असावी असे दिसत होते. पण मी कामात फारच बिझी असल्याने आत्ता काही करण्याच्या मूडमध्ये नव्हतो. तेव्हा पार्सल दिल्यावर तिला मी जायला सांगितले. थोड्याश्या पडेल चेहर्‍याने ती बाहेर निघून गेली.

मी मॅनेजरच्या पदावर असल्याने कुरीयरने असे एखादे पार्सल मला येणे नवीन नव्हते तेव्हा काही महत्त्वाची कागदपत्रे मी चेक करत होतो म्हणून मी ते पार्सल बाजूला ठेवले व माझे काम चालू ठेवले. जवळ जवळ तासभरानंतर माझे काम संपत आले होते तेवढ्यात माझ्या टेबलवरील प्रायव्हेट टेलिफोनची बेल वाजली.

“हॅल्लो!” मी रिलॅक्सपणे फोन घेतला.

“हॅल्लो, पप्पा.” लीनाचा मंजुळ आवाज माझ्या कानात शिरला.

“ओह, हाय बेटा!” तिचा आवाज ऐकून मी खुश झालो व म्हणालो.

“तुम्हाला पार्सल मिळाले का, पप्पा?”

“पार्सल?”

“हो! मी एक पार्सल पाठवले होते काल. जे तुम्हाला आज मिळालेच असणार.” लीनाने ठामपणे म्हटले.

“अरे हो! एक पार्सल आलेय खरं. मी कामात जरा बिझी होतो तेव्हा पाहिले नाही.”

“मग आता मोकळे झालात का?” तिने मिश्किलपणे विचारले.

“हो!”

“मग उघडा ते पार्सल आणि मजा करा.”

क्लिक! आणि लीनाने फोन ठेवून दिला.

आता त्या पार्सलने माझे लक्ष वेधून घेतले. ते पार्सल लीनाने पाठवले आहे म्हणजे त्यात काय असेल याची मला उत्सुकता वाटू लागली. पार्सल घेऊन मी लगबगीने त्याचा रॅपींग पेपर फाडून काढला.

आतमध्ये एक छोटा बॉक्स होता. मी बॉक्स उघडला तर त्यात एक गुलाबी जाळीदार कपडा होता. मी तो उचलला तर माझ्या लक्षात आले की ती एक पारदर्शक लेसी पॅन्टी होती. बॉक्समध्ये एक इन्व्हलप होते जे मी घेऊन उघडले. आतली पेपर मी बाहेर काढले तर ते ४/५ फोटो होते.

वरचा फोटो पाहिला तर एका ओलसर पुच्चीचा तो क्लोजअप शॉट होता. नग्न पुच्चीचा फोटो पाहून मी हडबडलो. पटकन उठून मी जाऊन माझ्या केबिनचा दरवाजा आतून लॉक केला. मग परत येऊन मी माझ्या सीटवर बसलो आणि फोटो पाहू लागलो.

दुसरा फोटो लीनाच्या चेहर्‍याचा होता. म्हणजे फोटो तिच्या डोळ्यापासून खालचा होता तेव्हा इतर कोणी ओळखू शकले नसते की तो फोटो लीनाचा आहे पण मी बरोबर ओळखला. तिच्या गालावर ओठावर वीर्याचे थेंब होते आणि जि‍भेने ती वीर्य चाटतेय असे फोटोत दिसत होते.

तिसऱ्या फोटोत तिच्या तोंडात जाडजूड लंड होता व तिच्या ओठाच्या कोपर्‍यातून वीर्य गळत होते. पुढच्या फोटोत एक लंड मुळाशी धरलेला दिसत होता. त्यातून वीर्याची एक पिचकारी उडालेली होती आणि अर्ध्या फुटावरील लीनाच्या चेहर्‍यावर पडत होती.

सगळे फोटो क्लोजअप होते आणि ओरिजनल फोटोमधून असे एक़्स्ट्रॅक्ट करून प्रिंट केले होते की एकाही फोटोत लीनाचा चेहरा पूर्ण दिसत नव्हता व कोणी ओळखू शकत नव्हते की ती मुलगी लीना आहे. ते फोटो पाहून मी उत्तेजित व्हायला लागलो व माझा लंड टाईट व्हायला लागला.

मी पॅन्टी उचलली आणि तिचे निरीक्षण केले. पॅन्टीचा पुच्चीकडचा भाग हात लावून पाहिले तर मला ओलसर लागला. मी पॅन्टी माझ्या नाकाजवळ नेऊन तिचा वास घेतला. लीनाच्या पुच्चीरसाचा उग्र गंध त्यातून येत होता.

ती पॅन्टी लीनाचीच होती हे मी सहज ओळखले कारण तिच्या पुच्चीरसाचा वास आता मलाही परिचयाचा होता. तिची पॅन्टी आणि नग्न फोटो पाहून माझा लंड कडक झाला होता. मी तिच्या पॅन्टीचा वास घेत घेत ते फोटो पुन्हा पुन्हा पाहत होतो.

तेवढ्यात माझ्या केबिनच्या दारावर टकटक झाली. मी वन मिनिट असे बोलून भराभर ते फोटो, पॅन्टी, रिकामा बॉक्स आणि रॅपींग पेपर वगैरे सगळे माझ्या टेबलच्या ड्रॉवरमध्ये टाकले. माझा कडक लंड पॅन्टमध्ये असा एडजस्ट केला की त्याचा फुगीरपणा पॅन्टवरून लक्षात येणार नाही. मग मी जाऊन दरवाजा उघडला. माझी सेक्रेटरी मिसेस माथूर आत आली. मी पुन्हा येऊन चेअरवर बसलो.

थेरडा म्हातारा

बायका-मुलींच्या बाबतीत मी पहिल्यापासून नशीबवान आहे. अगदी शाळेत असल्यापासून मला पोरी फळायच्या. का कोणास ठाऊक पण माझ्या दिसण्या-वागण्याने मुली माझ्याकडे आकर्षित व्हायच्या. अंगाने मी थोराड होतो त्यामुळेही कदाचित त्यांना माझे आकर्षण वाटत असावे. कारण काहीही असो पण मला मुली...

थेरडा म्हातारा भाग : २

पण तिने ती काढून अशी बेडवर का टाकली होती? मी निरखून पाहिले तर मला पॅन्टी खाली काही तरी असल्यासारखे वाटले. खरे तर मी शिडी आणायला तेथे आलो होतो पण बेडवर पडलेली लीनाची अंतर्वस्त्रे पाहून माझी उत्सुकता जागी झाली होती. मी पटकन पुढे झालो आणि तिची पॅन्टी उचलली. मी तिची...

थेरडा म्हातारा भाग : ३

माझे काम झाले आणि मी स्टॉपरचा बॉल फिक्स केला. मग मी टँकचा मेन सप्लाय कॉक चालू केला व टँक पाण्याने पुन्हा भरायला सुरुवात झाली. शिडीवरून मी खाली आलो व लीनाला म्हटले की रिपेअरींग झाले आहे व टँक पाण्याने पूर्ण भरून चेक करूया की स्टॉपर मेकॅनीझम बरोबर काम करते की नाही ते....

थेरडा म्हातारा भाग : ४

वास्तविक आता मी टीव्ही पकडल्यावर लीनाने बाजूला व्हायला हवे होते पण ती बाजूला झाली नाही आणि टीव्ही पकडून मला चिटकून तशीच उभी राहिली. मी टीव्ही सरकवून सरळ केला तेव्हा ती माझ्यापासून बाजूला झाली. मी तिला टीव्ही चालू करायला सांगितले. ती माझ्या मागे सोफ्यावर गेली व तिने...

थेरडा म्हातारा भाग : ४

वास्तविक आता मी टीव्ही पकडल्यावर लीनाने बाजूला व्हायला हवे होते पण ती बाजूला झाली नाही आणि टीव्ही पकडून मला चिटकून तशीच उभी राहिली. मी टीव्ही सरकवून सरळ केला तेव्हा ती माझ्यापासून बाजूला झाली. मी तिला टीव्ही चालू करायला सांगितले. ती माझ्या मागे सोफ्यावर गेली व तिने...

थेरडा म्हातारा भाग : ५

लीनाने डोळे बंद करत आपला हात पॅन्टीमध्ये अजून सारला. मग मान वर करत तिने दोन तीन वेळा हात आत-बाहेर केला आणि मग आपला हात पॅन्टीमधून बाहेर काढला. तिने आपली तर्जनी आणि मधले बोट मला दाखवत वर केले. तिची दोन्ही बोटे तिच्या कामरसाने बरबटली होती व लाईटमध्ये चमकत होती....

थेरडा म्हातारा भाग : ६

नंतर मग आठवडाभर काही घडले नाही आणि नयन टूरवरून परत आला. मग अजून एक आठवडा उलटला आणि एके दिवशी दुपारी नयन आणि लीना लंचसाठी आमच्याकडे आले. नॉर्मली ते दोघे ऑफीसमध्ये लंच घेतात पण त्या दिवशी नयनचे आमच्याच एरीयात काही काम होते तेव्हा त्याने आमच्याकडे लंचला यायचा विचार केला...

थेरडा म्हातारा भाग : ८

मिसेस माथूर एक फाईल घेऊन माझ्याजवळ आली व माझ्या अगदी जवळ उभी राहून ती मला फाईलमधील एक रिपोर्ट दाखवू लागली. रिपोर्ट दाखवताना ती किंचित वाकली होती तेव्हा तिच्या बिझनेस टॉपमधून तिच्या छातीचे उभार माझ्या डोळ्याच्या रेषेत आले होते. मी फक्त डोळे वळवून तिच्या मागे बघितले तर...

थेरडा म्हातारा भाग : ९

थोड्या वेळेपूर्वीच मिसेस माथूरने माझा लंड चोखून मला कामतृप्त केले होते तरीही माझ्या मनात माझी सून, लीनाचा विचार येत होता. तिची पॅन्टी, तिचे नग्न फोटो सतत माझ्या बंद डोळ्यासमोर उभे राहत होते. मी तिच्या विचारात गढून गेलेलो असताना फोनची रिंग वाजली. मी डोळे बंद ठेवूनच हात...

थेरडा म्हातारा भाग : १०

अचानक लीनाने माझ्या पॅन्टवरील कडक लंडाच्या फुगीरपणावर हात ठेवला आणि मादकपणे म्हणाली, ”वाऊ, पप्पा. चांगलाच कडक झालाय तुमचा लंड. असा पॅन्टमध्ये जखडून ठेवला तर त्रास होईल त्याला. काढा बाहेर त्याला." असे बोलून तिने माझ्या पॅन्टची झिप खाली खेचली आणि आत हात घातला. माझ्या...

थेरडा म्हातारा भाग : ११

गाडीच्या आत आम्ही दोघेही आहे त्या अवस्थेत कसरत करत मागच्या सीटवर आलो. माझी पॅन्ट मी पुढच्या सीटवर असतानाच काढली होती आणि मागे आल्यावर मी माझे शर्ट काढून पुढच्या सीटवर टाकले. आता मी माझ्या सुनेसमोर पूर्ण नागडा होतो. पण लीनाच्या कंबरेला तिचा मिनी स्कर्ट अजूनही होता. मी...

थेरडा म्हातारा भाग : १२

माझ्या सुनेची विनंती आज्ञेसारखी मानून मी मागे झालो आणि सीटच्या दुसर्‍या टोकावर बसून मी खाली वाकलो. माझी जीभ मी लीनाच्या डाव्या गुडघ्याच्या वर मांडीवर टेकवली आणि चाटत चाटत मी वर सरकू लागलो. पूर्ण मांडी चाटल्यावर मी तिच्या जांघेत आलो. जांघेत चाटून मी तिच्या पुच्चीकडे...

error: नका ना दाजी असं छळू!!