थेरडा म्हातारा भाग : २

पण तिने ती काढून अशी बेडवर का टाकली होती? मी निरखून पाहिले तर मला पॅन्टी खाली काही तरी असल्यासारखे वाटले. खरे तर मी शिडी आणायला तेथे आलो होतो पण बेडवर पडलेली लीनाची अंतर्वस्त्रे पाहून माझी उत्सुकता जागी झाली होती. मी पटकन पुढे झालो आणि तिची पॅन्टी उचलली.

मी तिची पॅन्टी उचलताच त्यामधून एक गाजर खाली पडले. गाजर बऱ्यापैकी गुळगुळीत वाटत होते व ओलसर भासत होते. मी पटकन ते उचलून नाकाजवळ आणले आणि त्याचा वास घेतला. त्याला येत असलेल्या स्त्रीच्या कामरसाच्या वासाशी मी चांगलाच परिचित होतो.

मी लीनाची पॅन्टी माझ्या नाकाजवळ आणली आणि त्याचा वास घेतला. त्यालाही गाजरावरील वासासारखाच वास येत होता अच्छा! म्हणजे लीना ते गाजर आपल्या पुच्चीत घालून आपल्या पुच्चीची खाज भागवत होती.

नयनच्या गैरहजेरीत लीना गाजराने स्वत:चे समाधान करून घेत होती. पण मग तिने आपली अंतर्वस्त्रे अशी बेडवर सहज दिसतील अशी का टाकली होती? बरे टाकली तर टाकली वर त्याखाली स्वत:च्या कामतृप्तीचे साधन म्हणजे ते गाजर का बरे ठेवले?

तिला कल्पना असणार की वॉटर टँकचा तो प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्यासाठी शिडी लागणार. आणि मग शिडी आणण्यासाठी मी त्यांच्या बेडरूममध्ये येणार आणि मला बेडवर हे सगळे दिसणार. म्हणजे मला दिसावे व मला कळावे म्हणून तर लीनाने ते सगळे असे बेडवर ठेवले की काय?

क्षणार्धात माझ्या मनात हे सगळे विचार आले. विचार करायला माझ्याकडे जास्त वेळ नव्हता म्हणून मी चटकन ते गाजर आणि पॅन्टी बेडवर पहिल्यासारखी ठेवली. मग मी बाल्कनीमध्ये गेलो आणि शिडी घेऊन बाहेर आलो.

शिडी घेऊन मी जेव्हा बाथरूम जवळ आलो तेव्हा मला असे भासले की लीनाच्या चेहर्‍यावर सूचक असे स्मित हास्य होते.

“लॅडर सापडायला काही त्रास झाला का, पप्पा?” लीनाने गुढपणे हसत मला विचारले.

“नाही नाही. काही विशेष नाही.” मी अडखळत उत्तर दिले.

“नाही तुम्हाला यायला थोडा वेळ लागला म्हणून मला तसे वाटले.” तिने मिश्किलपणे हसत म्हटले.

माझा चेहरा गोरामोरा झाला पण मी काही झाले नाही असे भासवले व पुढे झालो. मग मी बाथरूमच्या पुढे शिडी ओपन केली आणि त्यावर चढलो. लीना बाजूला उभी राहून मी काय करतोय ते बघत होती. मी शिडीवर चढलो आणि वॉटर टँकच्या वर चेक केले.

प्रथम मी टँकला सप्लाय देणाऱ्या पाईपचा कॉक बंद केला ज्याने टँक ओव्हर फ्लो व्हायची थांबली. मग मी टँकच्या आत चेक केले तेव्हा माझ्या लक्षात आले की टँकच्या वॉटर सप्लाय मेकॅनीझमच्या स्टॉपरचा बॉल निघाला होता ज्याने टँक भरली तरी सप्लाय थांबत नव्हता. आणि म्हणून टँक ओव्हर फ्लो होऊन वहात होती.

मी वरतून खाली पाहत लीनाला सांगू लागलो की नक्की काय प्रॉब्लेम झाला आहे ते. सांगता सांगता माझे लक्ष वरच्या ॲंगलने दिसणाऱ्या तिच्या भरगच्च छातीच्या उभारांवर गेले. पटकन माझ्या लक्षात आले की तिच्या नाईटीच्या गाऊनचे वरचे एक दोन हूक उघडे होते.

तिच्या नाईटीच्या आतील स्लीपच्या रूंद गळ्यातून तिच्या पुष्ट उभारांचा बराचसा भाग आणि उभारांमधली खोल घळी मला स्पष्ट दिसत होती. माझ्या लक्षात आले की तिच्या गाऊनचे ते हूक आधी उघडे नव्हते कारण आधी जेव्हा ती माझ्या समोर होती तेव्हा तिच्या नकळत माझे लक्ष तिच्या छातीकडे एक दोनदा गेले होते व तिच्या नाईटीचे हूक व्यवस्थित बंद होते.

ते हूक आधी उघडे असले असते तर माझी नजर आधी तेथे नक्कीच गेली असती कारण अशा पुष्ट छातीच्या नजार्‍याचे दर्शन मी सहसा चुकवत नाही. म्हणजे मी वर टँक चेक करत असताना तिने आपल्या गाऊनचे वरचे एक दोन हूक उघडले होते जेणेकरून मला वरतून तिच्या छातीचे उभार व्यवस्थित दिसावेत.

आणि तिचा उद्देश सफल झाला होता कारण बोलताना वरतून माझी नजर सारखी तिच्या छातीच्या गोळ्याकडे जात होती. जेव्हा तिच्या लक्षात आले म्हणजे तिने असे दाखवले की तिच्या लक्षात आले की माझी नजर वरतून दिसणाऱ्या तिच्या छातीच्या उभारांवर जातेय तेव्हा तिने मान खाली करून आपल्या छातीकडे पाहिले आणि “ओह! सॉरी हं!” असे म्हणत तिने उगाचच वर माझ्याकडे पाहत ओशाळल्यासारखा चेहरा केला आणि आपल्या नाईटीचे ते उघडे हूक लावून घेतले.

मग तिने मला विचारले की मला तो प्रॉब्लेम रिपेअर करता येईल का? मी तिला म्हटले की येईल पण मला काही टूल्स वगैरे हवीत. तिने म्हटले की त्यांच्याकडे एक टूल बॉक्स आहे व ती स्वत: जाऊन टूल बॉक्स घेऊन आली.

मी तिला म्हटले की वॉटर टँक पूर्ण भरलेली असताना मला रिपेअरींग जमणार नाही तेव्हा टँक अर्धी अधिक खाली करायला हवी तेव्हा तिने बाथरूम, वॉश बेसीन वगैरेचे कॉक ओपन करून टँक खाली करायला सुरुवात केली.

टँक जोपर्यंत खाली होत होती तोपर्यंत लीनाने मला चहा किंवा सरबत वगैरे घेणार का म्हणून विचारले. मी तिला सरबत बनवायला सांगितले. तिने मला किचनमध्ये कॉफी टेबलच्या चेअरवर बसायला सांगितले आणि ती फ्रिजमधून कोल्ड वॉटर, सरबतची बाटली वगैरे काढून सरबत बनवू लागली.

मी गुपचूपपणे तिचे निरीक्षण करत होतो. फ्रिज उघडून थोडे खाली वाकून ती आतले काही काढत होती तेव्हा मला असे वाटले की तिचे नितंब मागच्या बाजूने थोडे जास्तच उठले गेले होते. लगबगीने इकडे तिकडे चालताना तिच्या बिना ब्रेसीयरच्या छातीचे उभार मुक्तपणे डुचमळत होते. तिचे निप्पल ताठर झाले होते व नाईटीच्या तलम मटेरीयल मधून स्पष्ट उठून दिसत होते.

सरबत बनवून झाल्यावर लीनाने मला एक ग्लास दिला आणि दुसरा ग्लास घेऊन ती माझ्या समोरच्या चेअरवर बसली. काही क्षण आम्ही गुपचूपपणे सरबत पित राहलो पण नंतर लीनाने बोलायला सुरुवात केली. तिने जान्हवी व घरची वगैरे चौकशी केली. मी नयनचा विषय काढत तिला विचारले,

“असे दिसतेय की नयनच्या ऑफीस टूर दिवसेन दिवस वाढत चालल्या आहेत.”

“हो ना! आणि त्याच्या जाण्याने आता मलाही फरक पडायला लागला आहे. आत्ताही तो जाऊन चारच दिवस झालेत पण मला ॲडजस्ट करायला भारी पडत आहे. म्हणजे एकटेपणा’.” तिने सूचकपणे म्हटले.

“वेल! जर तुला एकटेपणा वाटत असेल तर तू काही दिवस आमच्याकडे येऊन राहू शकतेस.” मी तिला सुचवले.

“ते तर आहेच माझ्या मनात. पण मी किती दिवस आणि किती वेळा तुमच्याकडे येऊन राहू? नयनचे टूरवर जाणे नेहमीचेच झाले आहे, पप्पा.” तिने थोड्या तक्रारीच्या स्वरात म्हटले.

“तू तसा विचार का करतेस? तेही तुझे हक्काचे घर आहे. तुला पाहिजे तितके दिवस आणि पाहिजे तितक्या वेळा तू तेथे राहू शकतेस.”

“ते तर आहेच म्हणा. तुमच्याबरोबर राहायला मला आवडेल. खास करून तुमच्या कंपनीत, पप्पा. पण प्रॉब्लेम एकटे रहाण्याचा नाही. नवऱ्याचा सहवास मिळणे महत्त्वाचे आहे.”

‘सहवास’ शब्दावर विशेष जोर देत लीनाने म्हटले. नवऱ्याचा सहवास म्हणजे नक्की काय ते माझ्या बरोबर लक्षात आले पण मी काही बोललो नाही. काही क्षणानंतर लीनाने म्हटले,

“आलेच हं मी टॉयलेटला जाऊन. तुमचा सरबत पिऊन झाला की तुम्ही टँक चेक करा हं.”

असे बोलून लीना उठून निघून गेली.

एक दोन मिनिटात मी माझा सरबत संपवला आणि उठलो बाहेर आलो. बाथरूमचा दरवाजा बंद होता म्हणजे लीना आत गेलेली होती. कमोड आणि शॉवर एकत्र असलेले ते कॉमन बाथरूम होते. बाथरूमच्या समोर उभे राहून मी वर टँककडे पाहिले आणि पाण्याच्या लेवलची शॅडो चेक केली. मग मी टूल बॉक्स मधून मला हवे ती टूल्स घेऊन लॅडरवर चढलो व वर टँक लेवलला आलो.

बाथरूम मधून काही अस्पष्ट आवाज मला ऐकू आले. मी स्तब्ध राहून कानोसा घेतला. आतून हलकेच हुंकार आणि सुस्कारे टाकल्याचा आवाज ऐकू येत होता. वॉटर टँकच्या साईडला भिंतीला लागून मला प्रकाशाचा एक कवडसा दिसला.

मी नीट पाहिले तर माझ्या लक्षात आले की बाथरूम लॉफ्ट स्लॅबला पाण्याचे पाईप खाली जाण्यासाठी होल होते. जुन्या बांधकामाची बिल्डींग असल्यामुळे पाईप लाईन कंसील नव्हती म्हणून लॉफ्ट स्लॅबला होल करून पाईप लाईन आत बाथरूममध्ये नेली होती.

मी लॅडरच्या अजून एक वरच्या स्टेपवर चढलो आणि पुढे झुकलो. माझा उजवा डोळा जेमतेम होलच्या बरोबर वर पोहचला आणि मला आतले थोडे दिसू लागले. मला कमोडचा थोडा भाग दिसत होता आणि त्यावर बसलेल्या लीनाचा थोडा भाग दिसत होता.

लीनाने नाईटी जांघेपर्यंत वर केलेला होता व तिची एक दुधाळ मांडी मला दिसत होती. तिचे अंग तालबद्धपणे थोडेसे हलत होते आणि तिच्या तोंडातून हलकेच उसासे आणि हुंकार बाहेर पडत होते. तिच्या मांडीच्या आतल्या बाजूला मला थोडी हालचाल दिसली त्यावरून मी लगेच ओळखले की लीना कमोडवर बसून हस्तमैथुन करत होती.

कदाचित ती आपल्या पुच्चीचा दाणा घासत होती व स्वत:ची कामतृप्ती करून घेत होती. एका हाताने ती दाणा घासत होती कारण तिचा दुसरा हात तिच्या एका छातीच्या उभारावर होता व ती आपला उभार कुस्करत होती.

काही क्षण तिचे अंग हलत होते आणि तिच्या तोंडातून हुंकार बाहेर पडत राहले. मग एका क्षणी तिच्या अंगाला एक झटका बसला आणि तिच्या तोंडातून एक हलकासा चित्कार बाहेर पडला. मग ती स्तब्ध झाली.

लीनाची कामतृप्ती झाली हे माझ्या लक्षात आले. मी पटकन मागे झालो आणि एक स्टेप खाली उतरून उभा राहलो व माझे रिपेअरींगचे काम मी चालू केले. त्या होल मधून मला आतले स्पष्ट काही दिसले नाही पण जे काही दिसले त्याने मी उत्तेजित झालो होतो व माझा लंड कडक झाला होता.

आत ती काय व कसे करत होती ह्याची कल्पना करत मी माझे काम चालू ठेवले. कमोड फ्लश केल्याचा आवाज आतून आला आणि नंतर वॉश बेसीनच्या पाण्याचा. मग काही क्षणानंतर लीना बाथरूमचा दरवाजा उघडून बाहेर आली. तिचे केस विस्कटले होते आणि नाईटी चुरगळल्यासारखी वाटत होती.

“ओह! तुम्ही काम चालू पण केले! मला वाटले तुम्ही अजून किचनमध्येच असाल.” लीनाने मला लॅडरवर पाहून आश्चर्य व्यक्त करत म्हटले.

तिला खरोखर आश्चर्य वाटले होते की ती ॲक्टींग करत होती ते देव जाणे. माझ्याकडे वर बघताना लीनाने एक चोरटा कटाक्ष माझ्या पॅन्टवरील फुगीरपणावर टाकला. ते माझ्या लक्षात आल्यावर मी वळलो आणि माझे काम करू लागलो. मी जरी लपवण्याचा प्रयत्न केला तरी तिच्या नक्कीच लक्षात आले असणार की माझा लंड थोडा कडक झाला होता.

पण आता मीही त्याची काही फिकीर करणार नव्हतो. ती जर बऱ्याच गोष्टी सूचकपणे करत होती तर मीही माझा इंटरेस्ट का लपवू? असा मी विचार केला.

थेरडा म्हातारा

बायका-मुलींच्या बाबतीत मी पहिल्यापासून नशीबवान आहे. अगदी शाळेत असल्यापासून मला पोरी फळायच्या. का कोणास ठाऊक पण माझ्या दिसण्या-वागण्याने मुली माझ्याकडे आकर्षित व्हायच्या. अंगाने मी थोराड होतो त्यामुळेही कदाचित त्यांना माझे आकर्षण वाटत असावे. कारण काहीही असो पण मला मुली...

थेरडा म्हातारा भाग : ३

माझे काम झाले आणि मी स्टॉपरचा बॉल फिक्स केला. मग मी टँकचा मेन सप्लाय कॉक चालू केला व टँक पाण्याने पुन्हा भरायला सुरुवात झाली. शिडीवरून मी खाली आलो व लीनाला म्हटले की रिपेअरींग झाले आहे व टँक पाण्याने पूर्ण भरून चेक करूया की स्टॉपर मेकॅनीझम बरोबर काम करते की नाही ते....

थेरडा म्हातारा भाग : ४

वास्तविक आता मी टीव्ही पकडल्यावर लीनाने बाजूला व्हायला हवे होते पण ती बाजूला झाली नाही आणि टीव्ही पकडून मला चिटकून तशीच उभी राहिली. मी टीव्ही सरकवून सरळ केला तेव्हा ती माझ्यापासून बाजूला झाली. मी तिला टीव्ही चालू करायला सांगितले. ती माझ्या मागे सोफ्यावर गेली व तिने...

थेरडा म्हातारा भाग : ४

वास्तविक आता मी टीव्ही पकडल्यावर लीनाने बाजूला व्हायला हवे होते पण ती बाजूला झाली नाही आणि टीव्ही पकडून मला चिटकून तशीच उभी राहिली. मी टीव्ही सरकवून सरळ केला तेव्हा ती माझ्यापासून बाजूला झाली. मी तिला टीव्ही चालू करायला सांगितले. ती माझ्या मागे सोफ्यावर गेली व तिने...

थेरडा म्हातारा भाग : ५

लीनाने डोळे बंद करत आपला हात पॅन्टीमध्ये अजून सारला. मग मान वर करत तिने दोन तीन वेळा हात आत-बाहेर केला आणि मग आपला हात पॅन्टीमधून बाहेर काढला. तिने आपली तर्जनी आणि मधले बोट मला दाखवत वर केले. तिची दोन्ही बोटे तिच्या कामरसाने बरबटली होती व लाईटमध्ये चमकत होती....

थेरडा म्हातारा भाग : ६

नंतर मग आठवडाभर काही घडले नाही आणि नयन टूरवरून परत आला. मग अजून एक आठवडा उलटला आणि एके दिवशी दुपारी नयन आणि लीना लंचसाठी आमच्याकडे आले. नॉर्मली ते दोघे ऑफीसमध्ये लंच घेतात पण त्या दिवशी नयनचे आमच्याच एरीयात काही काम होते तेव्हा त्याने आमच्याकडे लंचला यायचा विचार केला...

थेरडा म्हातारा भाग : ७

नंतर पुढच्या आठवड्यात एके संध्याकाळी मी आणि जान्हवी टीव्ही पाहत हॉलमध्ये बसलो होतो. तेवढ्यात फोनची बेल वाजली. मी फोनपासून जवळ होतो तेव्हा उठून मी फोन घेतला. "हॅल्लो!” मी म्हणालो. "हायऽऽऽऽ,” लीनाचा आवाज माझ्या कानात घुमला, ”हाऊ आर यु, पप्पा?" "फाईन!” मी चाचपत उत्तर...

थेरडा म्हातारा भाग : ८

मिसेस माथूर एक फाईल घेऊन माझ्याजवळ आली व माझ्या अगदी जवळ उभी राहून ती मला फाईलमधील एक रिपोर्ट दाखवू लागली. रिपोर्ट दाखवताना ती किंचित वाकली होती तेव्हा तिच्या बिझनेस टॉपमधून तिच्या छातीचे उभार माझ्या डोळ्याच्या रेषेत आले होते. मी फक्त डोळे वळवून तिच्या मागे बघितले तर...

थेरडा म्हातारा भाग : ९

थोड्या वेळेपूर्वीच मिसेस माथूरने माझा लंड चोखून मला कामतृप्त केले होते तरीही माझ्या मनात माझी सून, लीनाचा विचार येत होता. तिची पॅन्टी, तिचे नग्न फोटो सतत माझ्या बंद डोळ्यासमोर उभे राहत होते. मी तिच्या विचारात गढून गेलेलो असताना फोनची रिंग वाजली. मी डोळे बंद ठेवूनच हात...

थेरडा म्हातारा भाग : १०

अचानक लीनाने माझ्या पॅन्टवरील कडक लंडाच्या फुगीरपणावर हात ठेवला आणि मादकपणे म्हणाली, ”वाऊ, पप्पा. चांगलाच कडक झालाय तुमचा लंड. असा पॅन्टमध्ये जखडून ठेवला तर त्रास होईल त्याला. काढा बाहेर त्याला." असे बोलून तिने माझ्या पॅन्टची झिप खाली खेचली आणि आत हात घातला. माझ्या...

थेरडा म्हातारा भाग : ११

गाडीच्या आत आम्ही दोघेही आहे त्या अवस्थेत कसरत करत मागच्या सीटवर आलो. माझी पॅन्ट मी पुढच्या सीटवर असतानाच काढली होती आणि मागे आल्यावर मी माझे शर्ट काढून पुढच्या सीटवर टाकले. आता मी माझ्या सुनेसमोर पूर्ण नागडा होतो. पण लीनाच्या कंबरेला तिचा मिनी स्कर्ट अजूनही होता. मी...

थेरडा म्हातारा भाग : १२

माझ्या सुनेची विनंती आज्ञेसारखी मानून मी मागे झालो आणि सीटच्या दुसर्‍या टोकावर बसून मी खाली वाकलो. माझी जीभ मी लीनाच्या डाव्या गुडघ्याच्या वर मांडीवर टेकवली आणि चाटत चाटत मी वर सरकू लागलो. पूर्ण मांडी चाटल्यावर मी तिच्या जांघेत आलो. जांघेत चाटून मी तिच्या पुच्चीकडे...

error: नका ना दाजी असं छळू!!