ओळख पाहू? भाग : ४

तिच्या दोन्ही बगलेतुन मी बोटे वर तिच्या काखेत नेली आणि तिच्या घामोजलेल्या काखेच्या फुगीर भागावर मी बोटे फिरवू लागलो. तिला पुन्हा किंचित गुदगुल्या झाल्या आणि तिने आपले अंग हलवले. मी तिच्या काखेची ती किंचित जाडसर निबर त्वचा बोटाच्या मध्ये धरली आणि ती त्वचा दाबायला लागलो. घामाने तिची काख ओलसर झाली होती आणि तिच्या त्या ओलसर काखेवरुन बोटे फिरवताना माझा बर्म्युडा ओलसर व्हायला लागला होता. तिच्या काखेमध्ये त्वचेला ज्या वळ्या पडल्या होत्या त्या मी बोटांनी चाचपत होतो. मध्येच तिची त्वचा बोटात धरुन दाबत होतो तर कधी बोटे तिच्या काखेत रुतवत होतो. न रहावून माझ्या तोंडून शब्द बाहेर पडले.
“ओह ताई. किती मुलायम. किती किती मुलायम आहे तू.”
“तुला आवडली?” तिने हळूच मला विचारले.
“हो.. खुपच.” मी घोगऱ्या आवाजात म्हटले.
“त्यात काय इतके खास आहे जे तुला इतकी आवडली.” तिनेही घोगऱ्या आवाजात विचारले.
“माहीत नाही, ताई. पण मला खुप सेक्सी सेक्सी वाटतेय तुझ्या काखेतुन अशी बोटे फिरवायला. तुझ्या काखेतल्या घामाच्या स्पर्शाने माझ्या तोंडाला पाणी सुटले आहे. असे वाटतेय खसकन तुझा टि-शर्ट वर करावा आणि तुझी ही घामोजलेली काख चाटायला सुरुवात करावी.”
“बहिणीबरोबर प्रवास कथेसारखे. बरोबर?” तिने डोळे मिटून घेत उत्तेजकपणे म्हटले.
“त्यापेक्षाही जास्त आसक्तीने. जास्त तीव्रपणे. जास्त हपापल्यासारखा.” तिची काख कुरवाळत मी नशेत असल्यासारखे म्हटले.
“ओह समीर. किती उत्तेजक बोलतोस तू.” तिनेही डोळे उघडुन मादक आवाजात म्हटले.
“आवडते माझे असे बोलणे? उत्तेजीत होतेस ना तू त्याने??” मी हळूच तिला विचारले.
“हो. आहऽऽऽ. खुप कसंतरी होतं. तू सांग बरं लवकर. माझ्या पॅन्टीचा रंग.” श्वेताताईने आपले डोळे बंद करत विचारले.
मी माझे हात श्वेताताईच्या पाठीवर नेल आणि तिला अजूनच माझ्या अंगावर घटट दाबुन धरले. तसे करताना मी तिच्या पाठीवर तिच्या ब्रेसीयरवर बोटे फिरवायला सुरुवात केली. तिला मी माझ्या अंगावर दाबुन धरले तसे तिच्या छातीचे मदमस्त गोळे माझ्या छातीवर फुग्यासारखे दाबले गेले. तिच्या गच्च भरलेल्या गोळ्यांचा मुलायम कडक स्पर्श मला चिथावत होता. ती सुद्धा अजूनच माझ्या अंगाला चिकटत होती. तिच्या बंद डोळ्याकडे मी निरखून पाहिले आणि मला ते प्रचंड सेक्सी वाटले. न रहावून मी माझे ओठ हलकेच तिच्या एका बंद डोळ्यावर ठेवले. तिला तो स्पर्श जाणवला आणि तिने मादक सुस्कारा सोडत मला अजूनच आवळले.
“ओह ताई.” मी तिच्या बंद डोळ्याला चुंबत पुटपुटलो, “तू खुप सुंदर आहेस. मला तू खुप खुप आवडतेस.”
“मी आवडते की माझे अंग आवडते?” तिने हळूच विचारले.
“दोन्ही. तू पण आणि तुझे अंग पण.”
“म्हणजे तुझे माझ्या अंगावर प्रेम आहे. माझ्यावर नाही.” ती म्हणाली.
“नाही, ताई. माझे तुझ्यावरही प्रेम आहे. माझ्या मनात फक्त तुझ्या शरीराबद्दल नाही तर तुझ्या मनाबद्दलही आसक्ती आहे. मी तुझ्यावर पुर्णपणे प्रेम करतो.”
माझ्या मनातुन माझ्या बहिणीविषयीचे निस्सिम प्रेम उचंबळुन आले आणि मी तिला अजूनच घटट मिठीत घेतले.. ह्यावेळी माझ्या मिठीत कामवासनेचा स्पर्श नव्हता तर एका वेगळ्यात प्रेमाचे ते आलिंगन होते. तिलाही ते जाणवले असावे कारण तिनेही मला वेगळ्याच प्रेमाने मिठी मारली. आपले तोंड तिने वर घेतले ज्याने तिचे ओठ माझ्या ओठांच्या अगदी जवळ आले. जणु तिला मला किस करायचे होते. तिचा तो इशारा आहे असे समजुन मी माझे ओठ खाली न्यायला लागलो. कसे कोणास ठाऊक पण तिच्याही ते लक्षात आले आणि तिने आपले बंद डोळे हळूच उघडले. क्षणभर आमची नजरानजर झाली! आम्ही खोलवर एकमेकांच्या नजरेत पाहिले.
आणि मी हळूच माझे ओठ माझ्या बहिणीच्या ओठांवर टेकवले. माझ्या ओठांचा तिच्या ओठांना स्पर्श झाला तसे तिने एक हुंकार सोडला आणि आपले डोळे पुन्हा मिटून घेतले. तिचे ओठ किंचित थरथरत होते. त्यांची थरथर मला खुप भावली आणि न राहवून मी तिचा खालचा ओठ माझ्या दोन्ही ओठात पकडला आणि त्याला किस करू लागलो. माझा वरचा ओठ तिच्या दोन्ही ओठांमध्ये होता तेव्हा ती सुद्धा माझा वरचा ओठ चुंबायला लागली. काही क्षण एकमेकांचा एकच ओठ चुंबल्यावर आमची पूर्ण तोंडे एकमेकांना भिडली आणि आम्ही पूर्ण ओठांचे संपुर्ण चुंबन घ्यायला लागलो. आसुसल्यासारखा मी तिच्या टपोऱ्या मुलायम ओठांचे रसपान करायला लागलो.
पहिली वेळ मी माझ्या बहिणीच्या ओठांचे प्रत्यक्षात चुंबन घेत होतो. तिच्या ओठांना चुंबायची कल्पना मी अनेकदा केली होती पण त्या कल्पनेपेक्षाही खुप जास्त सुख मला तिचे ओठ प्रत्यक्षात चुंबताना मिळत होते. मी चुंबनाची पुढची पायरी गाठली आणि माझ्या जीभेचा शेंडा तिच्या ओठांवर फिरवला. तिनेही आपली जीभ बाहेर काढुन माझ्या ओठांवर फिरवली आणि मी सावज तावडीत सापडल्यासारखी घाई करत तिची जीभ माझ्या ओठांत पकडली. आणि मग तिची जीभ तोंडात घेऊन मी तिच्या जि‍भेचे रसपान करायला लागलो. ती सुद्धा माझ्याप्रमाणे माझी जीभ आपल्या तोंडात घेऊन चोखायला लागली.
खाली मी माझे हात श्वेताताईच्या काखेतुन खाली नेले आणि तिच्या स्लॅकच्या आत घुसवले. स्लॅकच्या आत मला तिच्या पॅन्टीचा स्पर्श झाला आणि माझ्या लंडाने एक आचका दिला. न रहावून मी श्वेताताईला माझ्या अंगावर दाबले ज्याने माझा कडक लंड तिच्या जांघेच्या भागावर दाबला गेला. वर तिच्या भरगच्च छातीचे दोन्ही बुरुज माझ्या छातीवर चिरडले गेले. त्याच्या वर आमचे ओठ एकमेकांच्या ओठांशी झुंजत होते. अश्या तिहेरी स्पर्शसुखात मी चौथ्या स्पर्शसुखाची भर टाकली, माझे तिच्या स्लॅकमध्ये घुसवलेले हात मी तिच्या पॅन्टीवरुन तिच्या नितंबावर नेले. आणि मग तिचे नितंब माझ्या हाताने मी हलकेच चिवडु लागलो.
“एकदम मुलायम आणि रेशमासारखा आहे ना?” श्वेताताईने आपले ओठ किंचित मागे घेत हळूच मला विचारले.
“होय, ताई. एकदम. खुप खुप मुलायम वाटताहेत.” मी पण उत्तेजीतपणे उत्तर दिले.
“कशाबद्दल बोलतोय तू, समीर?” श्वेताताईने मिश्किलपणे विचारले.
“आणि कशाबद्दल? मी माझ्या बहिणीच्या ह्या भरीव नितंबाबद्दल बोलतोय.”
“हंम्म्म. मी तुला माझ्या नितंबाच्या स्पर्शाबद्दल नाही विचारले. मी तुला माझ्या ‘पॅन्टी’बद्दल विचारले. माझी पॅन्टी एकदम मुलायम रेशमासारखी आहे ना??” श्वेताताईने चावटपणे हसत विचारले.
“होय, ताई. तुझी पॅन्टी खरोखर रेशमासारखी मुलायम आहे.” मी मनापासुन कबुल करत उत्तर दिले.
“केलास मनासारखा स्पर्श तिला? घेतलेस मनसोक्त स्पर्शसुख तिचे??” तिने मला विचारले.
“कसले मनसोक्त म्हणतेस, ताई. मी पूर्ण दिवस आणि रात्र जरी तुझ्या पॅन्टीला स्पर्श करत राहिलो तरी माझे मन भरणार नाही.”
“मिस्टर. तुम्ही म्हणाला होता की माझ्या पॅन्टीला स्पर्श करून तुम्ही तिचा रंग सांगाल. आता स्पर्श करून झालेय. तेव्हा सांग आता माझ्या पॅन्टीचा रंग.” तिने म्हटले.
“हो ग. जरा पाहू तर दे. तुझे नितंब किती भरीव आहेत ते.” मी उत्तेजनेच्या भरात म्हणालो आणि तिचे नितंब चिवडायला लागलो.
मध्येच मी श्वेताताईचे नितंब दाबत होतो तर मध्येच त्यांना कुस्करत होतो. मग तिच्या पूर्ण नितंबावर खालपासुन वरपर्यंत हात फिरवत होतो. बराच वेळ माझ्या बहिणीच्या नितंबाचे मर्दन करून मी त्याचा सेक्सीपणा अनुभवत होतो.
“तू असा माझ्या नितंबाशी खेळतोय जणु ते तुझ्या मालकीचे आहेत. इतका उतवळा होवू नकोस.” तिने हळूच म्हटले.
“माझ्या मालकीचे नाहीत. पण माझ्या बहिणीच्या मालकीचे तर आहेत?” मी उत्तरलो.
“हो. बहिणीच्या मालकीचे आहेत. पण म्हणजे भावाच्या मालकीचे नाहीत.,” तिने हसून म्हटले, “भावाला अलाऊड नाही बहिणीच्या नितंबाशी असे खेळणे. जर कदाचित.”
“जर कदाचित काय, ताई?” मी विचारले.
“जर कदाचित त्याने बहिणीच्या पॅन्टीचा रंग बरोबर सांगितला तरच त्याला परवानगी आहे.”
“तेच तर ओळखायला हा स्पर्श करतोय. मी असा स्पर्श करून अंदाज घेतोय तुझ्या पॅन्टीच्या रंगाचा.”
असे म्हणून मी जास्त तीव्रपणे श्वेताताईचे नितंब चिवडायला लागलो. त्या भरात मी तिला माझ्या कडक झालेल्या लंडावर दाबुन धरत होतो. तिला नक्कीच माझ्या लंडाचा कडकपणा जाणवत असावा. पुढच्या क्षणी ते सिद्ध झाले! तिने स्वत:हून आपल्या पुच्चीचा भाग माझ्या कडक लंडावर दाबला. आणि हळूच मला विचारले,
“समीर. माझ्यामुळे झाले का?”
“काय, ताई??”
“तुला माहीत आहे मी कशाबद्दल विचारतेय ते.” तिने चावटपणे हसत म्हटले.
“नाही माहीत. स्पष्ट सांग.” मी पण चावटपणे हसत विचारले.
“तुला कळतेय चांगले. सांग ना. माझ्यामुळे झालाय का तो असा??”
“कशाबद्दल म्हणतेय तू, ताई? मला काहीच कळत नाही.” मी तरीही म्हटले.
“हंम्म. मला माहीत आहे. तुला माझ्या तोंडून ऐकायचे आहे. हो ना?” तिने आपले अंग माझ्या अंगावर अजून दाबत म्हटले.
“तसे समज. मला आवडेल माझ्या बहिणीच्या तोंडून ऐकायला.”
“ओके. मग ऐक. हा माझा लहान भाऊ.” माझ्या लंडावर आपली पुच्ची दाबत ती म्हणाली.
“हा लहान भाऊ तर मग मी कोण?” मी हसून विचारले.
“तू माझा लहान भाऊ. आणि हा माझ्या लहान भावाचा भाऊ.” पुन्हा माझ्या लंडावर आपली पुच्ची दाबत ती म्हणाली.
“ताई. मघाशीच तू म्हणालीस ना. आपण एकटे असू तेव्हा बिनधास्त बोलायला काय. मग तू पण बोल की बिनधास्त. माझ्या लहान भावाला खुप नावे आहेत. तुला माहीत आहेत सगळी.” मी तिला म्हणालो.
“हो हो.. माहीत आहे. बरं बोलते. तुझा लंड. माझ्या लहान भावाचा हा लंड.” तिने लाजत म्हटले.
“हंम्म. तुझ्या तोंडून ‘लंड’ हा शब्द ऐकायला किती सेक्सी वाटतो, ताई. माझा लंड अजून कडक झाला बघ.” मी तिला अजून माझ्या लंडावर दाबुन धरत म्हणालो.
मला रहावले नाही आणि मी माझे दोन्ही हात वर आणले आण तिच्या कंबरेवरुन तिच्या पॅन्टीच्या आत घुसवले. हात तसेच खाली नेवून मी पॅन्टीच्या आत तिचे मांसल भरीव नितंब कुस्करायला लागलो. तिच्या तोंडून उसासे बाहेर पडु लागले आणि ती अजूनच आपली पुच्ची माझ्या लंडावर दाबायला लागली. काही क्षण असेच गेले आणि ती हळूच म्हणाली,
“भावाने बहिणीच्या पॅन्टीच्या आत असे हात टाकु नये. मी तुला पॅन्टीच्या वर स्पर्श करायची परवानगी दिली होती. पॅन्टीच्या आत नाही.”
“मला रहावले नाही, ताई. पॅन्टीवरुन तुझ्या नितंबाचा स्पर्श इतका सेक्सी आणि उत्तेजक वाटला की त्यांना डायरेक्ट स्पर्श करायची तीव्र इच्छा झाली. आहहहहाऽऽऽ. काय सुख आहे. स्वर्गसुख ताई, स्वर्गसुख.” मी सुखद भावनेने ओथंबत म्हटले.
“कोठे? कशात??” तिनेही मादकपणे विचारले.
“येथे. माझ्या बहिणीच्या मांसल भरीव नितंबात.”
असे म्हणून मी जास्तच चेकाळत माझ्या बहिणीचे दोन्ही नितंब चिवडु लागलो. त्या भरात मी त्यांना फाकवतही होतो. मी तिचे नितंब फाकवले की नक्कीच तिच्या बोच्याचे भोक ताणले जात असावे कारण मी तिचे नितंब फाकवले की ती माझ्या लंडावर आपली पुच्ची जास्तच दाबायची. मला रहावले नाही आणि मी हळूच माझे मधले बोट तिच्या नितंबाच्या फटीत घातले. तिला ते जाणवले आणि तिच्या तोंडून मादक सुस्कारा बाहेर पडला. मी अजून डेअरींग करत माझे बोट अजून खाली नेले आणि सरळ तिच्या बोच्याच्या भोकावर टेकवले.

ओळख पाहू? भाग : ९

"इतके काय स्पेशल आहे माझ्या पुच्चीत, समीर? की तू इतके टक लावून पहात रहावेस." तिने न राहवून विचारले."ही माझ्या बहिणीची पुच्ची आहे. बहिणीची पुच्ची जी भावाने बघायला नाही पाहिजे. भावाला जगातील ही एकच गोष्ट कधी बघायला मिळत नाही जे भाग्य मला लाभले आहे. जे बघायला मिळु नये ते...

ओळख पाहू? भाग : ८

उदासपणे असे म्हणत मी खाली गुढगे टेकुन बसलो आणि माझी नजर मी श्वेताताईच्या जांघेमध्ये दिसणाऱ्या तिच्या स्लॅकवरील पुच्चीच्या भागावर टाकली. काही क्षण मी तिच्या पुच्चीच्या भागाकडे टक लावून पहात राहिलो आणि श्वेताताई वरुन माझ्याकडे बघत होती."काय पहातोस? तिच्यावरचा तुझा चान्स...

ओळख पाहू? भाग : ७

माझी शंका खरी ठरली आणि थोड्या वेळाने श्वेताताईच अस्वस्थ होत मला म्हणाली,"तुला काही नाही वाटत? तुझा लाईफ-टाईम चान्स गेला म्हणून?""वाटतं ना. खुप वाईट वाटतंय. पण काय करणार. आता तुच सगळे कॅन्सल झाले म्हटलेय तर मी काय करणार?""मघाशी तर टॉयलेटच्या दारात येऊन माझी मनधरणी करत...

ओळख पाहू? भाग : ६

मी तिन्ही ठिकाणची माझी तीव्रता वाढवली. हिरिरीने मी तिची जीभ चोखत तिला कसुन चुंबू लागलो आणि त्याचवेळी तिच्या पुच्चीत माझे मधले बोट आत-बाहेर करत तिचा दाणा अंगठ्याने जोरात घासू लागलो. झालेच तर मागे तिच्या बोच्याच्या भोकावर मधले बोट दाबुन तिला अजूनच चेकळवू लागलो.आणि...

ओळख पाहू? भाग : ५

त्या स्पर्शाने श्वेताताईच्या अंगाला एक झटका बसला आणि ती पूर्ण शहारली! तिने मला घटट आवळुन धरले आणि माझ्या लंडावर स्वत:ला पूर्ण जखडुन घेतले. मी हळुवारपणे माझ्या चेकाळलेल्या बहिणीच्या बोच्याच्या भोकावर माझे बोट फिरवायला लागलो. मी जसे माझे बोट तिथे फिरवत होतो तसे तिची...

ओळख पाहू? भाग : ३

"माझ्या पुच्चीपर्यंत जायची गरज नाही. तिकडे खाली तुला काही करायला मिळणार नाही." श्वेताताईने असे म्हटले खरे पण तिच्या बोलण्यात अजिबात ठामपणा नव्हता."खाली तर मेन स्पॉट आहे, ताई. आता तू पॅन्टीबद्दल विचारतेय ती पॅन्टी कोठे घालतेस तू? तुझ्या पुच्चीवर ना. मग त्या पुच्चीशी...

ओळख पाहू? भाग : २

तिने तसे म्हटल्यावर पुन्हा जणु तिचा टि-शर्ट पारदर्शक होऊन मला आतली ब्रा दिसणार होती अश्या तऱ्हेने मी तिच्या उन्नत उभारांकडे टक लावून पहायला लागलो. माझ्या बहिणीच्या छातीचे उभार म्हणजे काय! प्रचंड गोलाकार आणि भरलेले दोन गोळे होते ते! तिला स्वत:ला कल्पना होती की तिच्या...

ओळख पाहू?

"समीर, ओळख पाहू. मी आत कुठल्या रंगाची पॅन्टी घातली आहे??" श्वेताताईने चावटपणे हसत मला विचारले.'पॅन्टी' हा शब्द माझ्या बहिणीच्या तोंडून ऐकला आणि माझ्या लंडाला एक सणसणीत आचका बसला! 'माझी बहिण मला विचारतेय? ती स्वत:हून मला विचारतेय?? एक बहिण आपल्या छोट्या भावाला विचारतेय...

error: नका ना दाजी असं छळू!!