ओळख पाहू? भाग : ८

उदासपणे असे म्हणत मी खाली गुढगे टेकुन बसलो आणि माझी नजर मी श्वेताताईच्या जांघेमध्ये दिसणाऱ्या तिच्या स्लॅकवरील पुच्चीच्या भागावर टाकली. काही क्षण मी तिच्या पुच्चीच्या भागाकडे टक लावून पहात राहिलो आणि श्वेताताई वरुन माझ्याकडे बघत होती.
“काय पहातोस? तिच्यावरचा तुझा चान्स गेला त्याचे वाईट वाटतेय का??”
“तिच्यावर म्हणजे कशावर, ताई? स्पष्ट बोलायचे ठरले आहे ना आपले??” त्या परिस्थितीतही मी चावटपणे हसत तिला म्हटले.
“हो हो. बोलतें. माझ्या पुच्चीवरचा. तुझ्या बहिणीच्या पुच्चीचा आस्वाद घ्यायचा चान्स गेला ना तुझा.”
“ते अजून फायनली सिद्ध व्हायचेय, ताई.”
असे बोलुन मी पटकन तिच्या कंबरेवर तिच्या स्लॅकमध्ये बोटे खुपसली आणि खसकन तिची स्लॅक खाली खेचली. मी मुद्दाम डोळे मिटून घेतले कारण पूर्ण स्लॅक खाली तिच्या पायात सरकवेपर्यंत मला तिच्या पॅन्टीकडे बघायचे नव्हते. स्लॅक तिच्या पायात सरकवली, तिने एक एक करत आले पाय त्यातुन काढले आणि मी स्लॅक बाजुला टाकली तेव्हाच मी डोळे उघडुन श्वेताताईच्या जांघेकडे पाहिले.
तिची पॅन्टी दिसताच मी पटकन वर श्वेताताईकडे पाहिले. ती चावटपणे हसून खाली माझ्याकडेच बघत होती. तिच्या चेहऱ्यावर शरमेची लाली पसरली होती. मी परत खाली तिच्या पॅन्टीकडे पाहिले.
श्वेताताईच्या पुच्चीवर ‘ब्लू’ कलरची सिल्की पॅन्टी दिमाखात चमकत पसरली होती.
“ताई, तू खोटं का बोललीस?” मी आश्चर्याने तिला विचारले.
“असेच. गंमत म्हणून. नालायका. तू बरोबर रंग ओळखलास. कसे काय तू ओळखलेस??” श्वेताताईने कुतुहलाने मला विचारले.
“ओह हमारा सिक्रेट है, ताई.,” मी जग जिंकल्याच्या आविर्भावात म्हणत उभा राहिलो आणि तिला पुढे म्हणालो, “तुझी एक एक पॅन्टी आणि ब्रा मला इंच इंच माहीत आहे. तुझ्या प्रत्येक पॅन्टीचा रंग, कपडा, त्याची स्टाईल, डिझाईन आणि मेन म्हणजे स्पर्श. मला झोपेतही पूर्ण माहीत आहे. ‘पॅन्टीचा रंग ओळख’ ही एकच गोष्ट सोडुन तू दुसरे काहीही विचारायला पाहिजे होतेस.”
“हंम्म. व्हेरी स्मार्ट. व्हेरी व्हेरी स्मार्ट ब्रदर.” श्वेताताईने हसून ते मान्य करत म्हटले.
“पण एक सांगू, ताई. तू मुद्दाम मला तुझी पॅन्टी ओळखायला सांगितलीस. हो ना?” मी हसून तिला म्हटले.
“मुद्दाम का?”
“कारण माझ्या मनातील तुझ्या पॅन्टीच्या आसक्तीबद्दल तुला चांगलेच माहीत आहे. तुझी एक एक पॅन्टी मी चेक केलेली आहे आणि तुझ्या प्रत्येक पॅन्टीबरोबर मी काय काय करतो हेही तुला माहीत आहे. तेव्हा मी तुझ्या पॅन्टीचा रंग सहज ओळखेल हे तुला माहीत होते. आणि म्हणुनच तू मला तो प्रश्न टाकला म्हणजे त्याचे उत्तर मी बरोबर देईन ह्याची तुला खात्री होती.”
“वेल. तुझा तर्क खरा असेलही.” तिने काहीही न दर्शवता उत्तर दिले.
“शंभर टक्के खरा आहे माझा तर्क. तुला खरे तर मला झवायला द्यायचे आहे. माझ्याकडुन झवून घ्यायचे आहे. म्हणून तू मला असा माझ्या दृष्टीने सोपा प्रश्न विचारला. म्हणजे मी बरोबर उत्तर देणार आणि तुला माझ्याकडुन झवून घ्यायला मिळणार.”
“मी तुझ्याबरोबर झवायची गोष्ट ठरवली नाही. फक्त मी पूर्ण नागडी होणार होती आणि तुझा लंड हलवून देणार होती.” श्वेताताई लाजत म्हणाली.
“आता तू माझ्यासमोर नागडी बसुन मला नागडे करून माझा लंड हलवणार. तर मग मी काय तुला तसेच सोडणार होतो? तुला चांगले माहीत होते की आपण काहीही करायला गेलो तरी शेवटी आपण झवणारच. आणि म्हणून तू मला फक्त इतकेच सांगितलेस की मी नागडी होईन आणि तुझा लंड हलवून देईन.”
“हो हो. बरोबर आहे तुझा अंदाज. मी तोच विचार केला. मला तुझ्याकडुन खरोखर झवून घ्यायचे आहे. आणि म्हणुनच मी तुला तुझे सगळ्यात जास्त नॉलेज असलेला तो प्रश्न केला. आणि तू जिंकलास!”
इतके बोलुन श्वेताताई थांबली आणि तिने माझ्या नजरेस नजर भिडवली. मग जराही संकोच न दाखवता ती बिनधास्तपणे मला म्हणाली,
“आता घे तुझे बक्षीस. कर नागडी तुझ्या बहिणीला स्वत:च्या हाताने. आणि झव तिला पाहिजे तसे. मनाला वाटेल तसे. तुझ्या लंडासाठी ती आसुसली आहे. तुझ्या बहिणीची पुच्ची भावाच्या लंडासाठी आसुसली आहे. झव बहिणीची पुच्ची.”
ते ऐकून माझे कान धन्य धन्य झाले! माझा माझ्या कानावर विश्वास बसत नव्हता. माझ्या बहिणीने स्वत:हून मला झव म्हणून म्हटले. तिची पुच्ची माझ्या लंडासाठी आसुसली आहे हे तिने तिच्या तोंडाने मला सांगितले. इतकी वर्षे मी तिच्यासाठी झुरत होतो त्याचे फळ आता मला मिळणार होते. इतक्या वर्षाची, माझ्या बहिणीला झवायची माझी फॅन्टसी आज पूर्ण होणार होती. माझी नजर माझ्या बहिणीच्या मादक सेक्सी अर्धनग्न अंगावरुन वर-खाली रेंगळायला लागली. माझ्या बहिणीचे हे मादक सेक्सी अंग, इतकी वर्षे जे मी चोरुन, लांबुन बघत होतो ते अंग मला उपभोगायला मिळणार. ह्या जाणीवतेने माझा लंड प्रचंड कडक झाला.
माझी नजर तिच्या पॅन्टीवर तिच्या पुच्चीच्या भागावर गेली. तेथे तिची पॅन्टी ओली झालेली दिसत होती. मी तिच्या त्या भागाकडे निरखून पहातोय हे पाहुन तिने मादक स्वरात मला विचारले,
“कसं वाटतय बघायला, समीर? तुझ्या बहिणीच्या पॅन्टीचा हा ओलसर भाग. तू मघाशी माझ्या पुच्चीत बोट घालून मला झडवलेस. त्याचीच ती निशाणी आहे.”
“होय, ताई. आपल्या पहिल्या चुदाईची निशाणी.,” असे बोलुन मी श्वेताताईच्या पायाशी गुढगे टेकुन बसलो आणि जवळुन तिच्या पुच्चीवरच्या ओल्या पॅन्टीकडे पहात म्हणालो,
“बोटांनी का होईना मी तुझी पुच्ची पहिल्यांदा झवली. असं वाटतं कायम तुझ्या पॅन्टीचा हा स्पॉट ओला रहावा. आपल्या पहिल्या वेळेची निशाणी म्हणून.” इतके बोलुन मी माझा हात वर केला आणि तिच्या पॅन्टीच्या त्या ओल्या भागाला स्पर्श केला. त्याने ती शहारली आणि म्हणाली,
“ओह समीर, किती उत्तेजक वाटतेय. पॅन्टीचा स्पॉट ओला रहाणार नाही कायम. पण ही पॅन्टी तू कायम आपल्या पहिल्या प्रेमाची आठवण म्हणून तुझ्या जवळ ठेव.”
“होय ताई. मी तुझी पॅन्टी अमुल्य ठेव्यासारखी कायम जपुन ठेवेन.”
असे बोलुन मी पुढे झालो आणि श्वेताताईच्या पॅन्टीच्या त्या ओल्या भागावर मी माझे ओठ ठेवले. पर्यायाने मी माझ्या बहिणीच्या पुच्चीवर तोंड ठेवले होते. माझ्या त्या स्पर्शाने श्वेताताई थरारली आणि तिने माझे तोंड आपल्या पुच्चीवर दाबुन मादक स्वरात म्हटले,
“आता पॅन्टीचा अडसर दुर कर, समीर. नागडी कर मला आता. आता सगळी बंधन आणि पाश आपण ओढुन काढुया आणि खुलून मजा करुया.”
माझ्या बहिणीच्या तोंडातले ते वाक्य संपेपर्यंत मी तिच्या कंबरेवर तिच्या पॅन्टीच्या इलास्टीकमध्ये बोटे खुपसली होती आणि तिची पॅन्टी खाली खेचायला सुरवातही केली होती. ते करताना मी माझे तोंड मागे घेतले होते आणि तिच्या जांघेत मी टक लावून पहात होतो. बघता बघता पॅन्टी तिच्या पुच्चीवरुन खाली सरकली आणि माझ्या बहिणीची केसाळ पुच्ची माझ्या नजरेस पडली. तिच्या भरघोस केसाने आच्छादलेल्या पुच्चीकडे एकटक पहात मी तिची पॅन्टी तिच्या पायातुन पुर्णपणे काढली.
श्वेताताईची पॅन्टी काढल्याबरोबर मी ती माझ्या नाकाजवळ आणली आणि एक दिर्घ श्वास घेत तिचा वास घेतला. तसे करताना मी नजर वर तिच्याकडे नेली आणि तिच्याकडे बघत बघत तिच्या पॅन्टीचा वास घेऊ लागलो. मग माझ्या बहिणीची पॅन्टी मी तिच्या नजरेला नजर देत माझ्या पूर्ण चेहऱ्यावर फिरवली. माझ्या बहिणीच्या पुच्चीरसाने माखलेली पॅन्टी मी माझ्या चेहऱ्यावर फिरवली, तिला हे दाखवायला की मी किती तिच्या पॅन्टीचा आणि पुच्चीचा दिवाना आहे! मग मी तिच्या पॅन्टीचा पुच्चीचा ओलसर भाग माझ्या तोंडात घेतला आणि तिची पॅन्टी मी चोखायला लागलो. पॅन्टीवरचा तिच्या पुच्चीचा जमेल तितका रस मी चोखुन घेत होतो.
तिच्या पॅन्टीचा मनसोक्त आस्वाद घेतल्यानंतर मी माझी नजर श्वेताताईच्या पुच्चीवर नेली. श्वेताताईची केसाळ पुच्ची नजरेस पडली तसे माझा लंड आचके द्यायला लागला. असे वाटायला लागले की तिच्या पुच्चीवर तुटून पडावे. पण मी मोठ्या मुश्किलीने माझ्या मनावर ताबा ठेवत होतो. तसेही मला आता तिच्या पुच्चीबरोबर पाहिजे ते करायला मिळणार होते. काही क्षणाचाच फक्त अवकाश होता. तेव्हा तिच्या पुच्चीकडे अजून काही क्षण टक लावून पाहिल्यावर मी उठून उभा राहिलो.
मी उभा राहिलो तसे श्वेताताई आणि माझी पुन्हा नजरानजर झाली! एकमेकांच्या नजरेत खोलवर पहात मी तिला मिठीत घेतले. तिनेही मला आलिंगन दिले आणि घटट आवळुन मला चिकटली. आम्हा दोघा बहिण-भावाची तापलेली शरीरे एकमेकांना भिडली. माझा हात श्वेताताईच्या पाठीवरुन फिरु लागला. तिच्या पाठीवरील ब्रा वर काही क्षण हात फिरवल्यावर मी माझी बोटे ब्राच्या हुकावर नेली. तिच्या ब्रा चा हुक मी उघडला आणि तिची ब्रा दोन्ही बाजुला सरकवली. एक क्षण आमची शरीरे एकमेकांपासून दूर झाली आणि ब्रा चा अडसर माझ्या शरीरामधुन दूर झाला.
पुन्हा आमची अंगे एकमेकांना भिडली आणि मी श्वेताताईच्या उघड्या नग्न पाठीवर हात फिरवायला लागलो. माझ्या बहिणीची पूर्ण उघडी मुलायम पाठ कुरवळताना माझी उत्तेजना अजूनच वाढली आणि मी तिला अजून घटट पकडुन माझ्या अंगावर दाबले. माझी बहिण खऱ्या अर्थाने माझ्यासमोर पूर्ण नागडी झाली होती आणि तिचे मादक सेक्सी नग्न अंग मी माझ्या अंगावर दाबुन धरत तिच्या नग्नपणाचा आस्वद घेत होतो. माझा बर्म्युड्यामधील कडक लंड तिच्या नग्न पुच्चीवर दाबला गेला होता आणि तिच्या पुच्चीरसाचा ओलसरपणा माझ्या बर्म्युड्याच्या कपड्यावरुन माझ्या लंडाला जाणवत होता.
“घेऊन चल मला समीर बेडरुममध्ये. ने तुझ्या बहिणीला बेडवर आणि झव तिला मनसोक्त.” श्वेताताई हळूच माझ्या कानात कुजबुजली.
मी तसेच श्वेताताईला उचलले आणि तिला आत बेडरुमध्ये घेऊन जावू लागलो. तिने माझ्या मानेभोवती आपले हात गुंफले आणि आपले तोंड माझ्या तोंडाजवळ आणुन ती मला किस करू लागली. तिला उचलुन घेऊन किस करता करता आत नेताना माझी थोडी तारंबळ उडाली. शेवटी मी एकदाचा बेडरुममध्ये पोहचलो आणि मी श्वेताताईला तिच्या बेडवर ठेवले. मग मी माझा टि-शर्ट काढला आणि माझी बर्म्युडा अंडरवेअरसकट खाली सरकवली. आता मी नग्न पडलेल्या माझ्या बहिणीसमोर पूर्ण नागडा झालो होतो. माझा लंड कमालीचा कडक झालेला तिच्या पुच्चीच्या दिशेने ताठ उभा होता. मी नागडा झालो तसे श्वेताताईची मादक नजर माझ्या कडक लंडावर खिळली! आणि माझी नजर तिच्या मांड्यांच्या मध्ये तिच्या केसाळ पुच्चीवर खिळली.
न रहावून मी पुढे झालो आणि श्वेताताईचा एक पाय पकडुन मी तो फाकवला. मग मी तिच्या फाकलेल्या पायात बसलो आणि तिच्या केसाळ पुच्चीकडे टक लावून पहायला लागलो. श्वेताताई माझ्याकडे बघत होती की किती आसक्तीने मी तिची पुच्ची पहात होतो.

ओळख पाहू? भाग : ९

"इतके काय स्पेशल आहे माझ्या पुच्चीत, समीर? की तू इतके टक लावून पहात रहावेस." तिने न राहवून विचारले."ही माझ्या बहिणीची पुच्ची आहे. बहिणीची पुच्ची जी भावाने बघायला नाही पाहिजे. भावाला जगातील ही एकच गोष्ट कधी बघायला मिळत नाही जे भाग्य मला लाभले आहे. जे बघायला मिळु नये ते...

ओळख पाहू? भाग : ७

माझी शंका खरी ठरली आणि थोड्या वेळाने श्वेताताईच अस्वस्थ होत मला म्हणाली,"तुला काही नाही वाटत? तुझा लाईफ-टाईम चान्स गेला म्हणून?""वाटतं ना. खुप वाईट वाटतंय. पण काय करणार. आता तुच सगळे कॅन्सल झाले म्हटलेय तर मी काय करणार?""मघाशी तर टॉयलेटच्या दारात येऊन माझी मनधरणी करत...

ओळख पाहू? भाग : ६

मी तिन्ही ठिकाणची माझी तीव्रता वाढवली. हिरिरीने मी तिची जीभ चोखत तिला कसुन चुंबू लागलो आणि त्याचवेळी तिच्या पुच्चीत माझे मधले बोट आत-बाहेर करत तिचा दाणा अंगठ्याने जोरात घासू लागलो. झालेच तर मागे तिच्या बोच्याच्या भोकावर मधले बोट दाबुन तिला अजूनच चेकळवू लागलो.आणि...

ओळख पाहू? भाग : ५

त्या स्पर्शाने श्वेताताईच्या अंगाला एक झटका बसला आणि ती पूर्ण शहारली! तिने मला घटट आवळुन धरले आणि माझ्या लंडावर स्वत:ला पूर्ण जखडुन घेतले. मी हळुवारपणे माझ्या चेकाळलेल्या बहिणीच्या बोच्याच्या भोकावर माझे बोट फिरवायला लागलो. मी जसे माझे बोट तिथे फिरवत होतो तसे तिची...

ओळख पाहू? भाग : ४

तिच्या दोन्ही बगलेतुन मी बोटे वर तिच्या काखेत नेली आणि तिच्या घामोजलेल्या काखेच्या फुगीर भागावर मी बोटे फिरवू लागलो. तिला पुन्हा किंचित गुदगुल्या झाल्या आणि तिने आपले अंग हलवले. मी तिच्या काखेची ती किंचित जाडसर निबर त्वचा बोटाच्या मध्ये धरली आणि ती त्वचा दाबायला...

ओळख पाहू? भाग : ३

"माझ्या पुच्चीपर्यंत जायची गरज नाही. तिकडे खाली तुला काही करायला मिळणार नाही." श्वेताताईने असे म्हटले खरे पण तिच्या बोलण्यात अजिबात ठामपणा नव्हता."खाली तर मेन स्पॉट आहे, ताई. आता तू पॅन्टीबद्दल विचारतेय ती पॅन्टी कोठे घालतेस तू? तुझ्या पुच्चीवर ना. मग त्या पुच्चीशी...

ओळख पाहू? भाग : २

तिने तसे म्हटल्यावर पुन्हा जणु तिचा टि-शर्ट पारदर्शक होऊन मला आतली ब्रा दिसणार होती अश्या तऱ्हेने मी तिच्या उन्नत उभारांकडे टक लावून पहायला लागलो. माझ्या बहिणीच्या छातीचे उभार म्हणजे काय! प्रचंड गोलाकार आणि भरलेले दोन गोळे होते ते! तिला स्वत:ला कल्पना होती की तिच्या...

ओळख पाहू?

"समीर, ओळख पाहू. मी आत कुठल्या रंगाची पॅन्टी घातली आहे??" श्वेताताईने चावटपणे हसत मला विचारले.'पॅन्टी' हा शब्द माझ्या बहिणीच्या तोंडून ऐकला आणि माझ्या लंडाला एक सणसणीत आचका बसला! 'माझी बहिण मला विचारतेय? ती स्वत:हून मला विचारतेय?? एक बहिण आपल्या छोट्या भावाला विचारतेय...

error: नका ना दाजी असं छळू!!