ओळख पाहू? भाग : ७

माझी शंका खरी ठरली आणि थोड्या वेळाने श्वेताताईच अस्वस्थ होत मला म्हणाली,
“तुला काही नाही वाटत? तुझा लाईफ-टाईम चान्स गेला म्हणून?”
“वाटतं ना. खुप वाईट वाटतंय. पण काय करणार. आता तुच सगळे कॅन्सल झाले म्हटलेय तर मी काय करणार?”
“मघाशी तर टॉयलेटच्या दारात येऊन माझी मनधरणी करत होतास. मग आता नाही कराविशी वाटत? पुन्हा तो चान्स घ्यायला.” तिने हळूच विचारले.
“हंम्म्म. वाटले होते. पण म्हटले जाऊ दे. तुलाच जर काही वाटत नाही तर मी तुझी मनधरणी करून काय फायदा.”
“नाटक करतोयस. मनातुन खुप वाटत असेल. मी पुन्हा विचारावं म्हणून.” ती हसून म्हणाली.
“खरं सांगायच तर येस्स. वाटतय मनात. की तू पुन्हा विचारशील.” मी चेहऱ्यावर उत्साह दाखवत म्हटले.
“ठिक आहे. मी विचार करेन. जर तू माझी मनधरणी केलीस तर. आणि मला ती आवडली तर.” तिने जणु माझ्यावर उपकार करतेय अश्या आविर्भावात म्हटले.
ते ऐकून मी ताडकन जागेवरून उठलो आणि तिच्या पायात लोळण घेत म्हटले,
“ओह ताई. प्लिज प्लिज प्लिज. तयार हो नां. मी तुझ्यासाठी वाटेल ते करेन. तुझा कुत्रा होवून कायम तुझे पाय चाटेल. असे. असे.”
असे म्हणत मी खरोखर तिचे पाय चाटायला लागलो. त्यावर ती खळखळुन हसायला लागली आणि आपले पाय वर घेऊन हसत म्हणाली,
“अरे हो हो हो. इतके काही कुत्रा वगैरे बनायची गरज नाही. ओके ओके ओके. मी इंप्रेस झाले तुझ्या मनधरणीने.”
“नाही खरचं, ताई. मी तुझा कुत्रा व्हायला तयार आहे.” मी हसून वर होत तिला म्हणालो.
“का बरं? अगदी कुत्राच कां?” तिने कुतुहलाने विचारले.
“अग काही बायकां कुत्र्यांचा वेगळाच उपयोग करून घेतात.” मी गुढपणे हसत तिला म्हणालो.
“वेगळा म्हणजे??” तिने पुन्हा कुतुहलाने विचारले.
“अग कुत्र्यांची जीभ लांबलचक असते ना.,” असे बोलुन मी माझी जीभ बाहेर काढली आणि लपक लपक करून तिला चाटायचा इशारा केला. ते पाहुन तिला हसूं आवरता येईना आणि तिने कसेबसे म्हटले,
“समीरऽऽऽ. पुरे झाला चावटपणा. कळले मला कुत्र्यांचा काय उपयोग करतात बायकां.”
“तुला नाही कळलं ग, ताई. मी सांगतो बघ.” मी तरीही तिला म्हणालो.
“नको. स्टॉप.” ती मला बोलायचे थांबवू लागली तरीही मी पुढे बोललोच,
“बायकां आपल्या कुत्र्याकडुन आपली पुच्ची चाटुन घेतात. कुत्रे आपल्या लांब आणि खरखरीत जीभेने जेव्हा बायकांचा दाणा चाटतात तेव्हा त्या पटकन झडतात. म्हणून मोठ्या लोकांच्या बऱ्याच बायकां कुत्रे पाळतात. कारण मोठ्या लोकांच्या बायकांचे नवरे त्यांना झवतच नाहीत.”
“नालायक कुत्र्या. तुला जे घाण घाण बोलायचे असते ते बोलतोच बोलतो. शरम कर जरा. बहिणीसमोर बोलतोयस याची.” तिने मला चापट मारत म्हटले.
“छे! शरम काय करायची. तुच म्हणालीस ना. आपण एकटे असू तेव्हा बिनधास्त काही पण बोलू शकतो. मग घाण घाण बोलायला काय हरकत आहे. मला पण मजा वाटते आणि तुला पण मजा वाटत असणार.”
“शी! तुझ्याबरोबर मी पण नालायक होत चालली आहे.” श्वेताताई फणकाऱ्यात म्हणाली पण तिच्या ओठांवर मिश्किल हास्य होते.
“असू दे ना, ताई. मी कोठे कोणाला सांगायला जातोय की तू कोणाला सांगणार आहेस. आपण दोघे बंद दरवाज्याआड ही मजा करतोय. आपल्याला त्यातुन आनंद मिळतोय तर काय हरकत आहे? तुच सांग. तुला वेगळेच सुख वाटते आहे की नाही? मला खात्री आहे जिजुंबरोबरही तुला इतकी लैंगिक मजा वाटली नसेल.” मी आत्मविश्वासाने तिला म्हटले.
“वेल. ते मला कबुल करायला पाहिजे. मी नाकारणार नाही ते. अच्छा. तर मग आता पुन्हा तुला एक शेवटचा चान्स. माझ्या पॅन्टीचा रंग ओळखून दाखव. बरोबर सांगितलेस तर तुला मी सांगितले ते सगळे करेन. आणि हा लास्ट लास्ट चान्स. गेला तर पुन्हा विचारायचे पण नाही. आणि नो टचिंग आणि नो फिलींग. ऑलरेडी तू टचिंग फिचिंग केले आहेस.”
तिने शेवटी मला विचारलेच! आणि मी आनंदाने उडी मारत उठलो आणि पटकन तिला म्हणालो,
“निळा रंग. ब्लू कलरची पॅन्टी तू आत्ता तुझ्या स्लॅकमध्ये घातली आहेस. निळ्या रंगाची सिल्की पॅन्टी तुझ्या पुच्चीवर आच्छादली आहे.”
माझे उत्तर ऐकून ती एक क्षण अवाक झाली! तिच्या चेहऱ्यावरील भाव बदलले. आणि पुढच्याच क्षणी मला ठेंगा दाखवत, मला वेडावून ती म्हणाली,
“नाही नाही. तू चुकलास! माझ्या पॅन्टीचा तो रंग नाहीच आहे. तुझा लाईफ-टाईम चान्स गेला! आता बस लंड हलवत एकटाच.”
ते ऐकून मी जागीच शांत उभा राहिलो आणि तिच्याकडे बघत राहिलो. ती मला वेडावून दाखवत होती आणि मी शांतपणे उभा होतो. तिच्या लक्षात आले की मी काहीच बोलत नाहीय आणि काही न करता शांत उभा आहे. मग तीच गप्प झाली आणि तिने मला कुतुहलाने विचारले,
“काय रे, काय झाले? तू शांत का झालास असा??”
“झाले तुझे वेडावून? बोलू मी आता?” मी शांतपणे तिला विचारले.
“हो बोल ना.” तिने म्हटले.
” मी म्हटले ब्लू कलर. तू म्हणतेस नाही म्हणून. तू नुसती तोंडाने सांगतेय. तुला ते प्रूव्ह करून दाखवायचे आहे. हे विसरलीस की काय?” मी हसून तिला म्हटले.
“दाखवायचे काय? मी सांगतेय ना. तुझा अंदाज चुकला आहे म्हणून.” ती गडबडत म्हणाली.
“कानून सबूत मांगता है. सिर्फ कहेने पर विश्वास नही रख सकते.” मी नाटकीपणे तिला म्हणालो.
“ओके. सबूत भी पेश करते है हम.” असे म्हणत तिने आपल्या टि-शर्टचा गळा पकडला आणि बाजुला ओढत मला दाखवू लागली तसे मी तिला पटकन म्हणालो,
“ऐसे नही. हमारी क्या बात हो गई थी? तू एक एक करून सगळे कपडे काढुन दाखवणार. तेव्हा तेच कर आणि दाखव.” मी शांतपणे पण ठाम स्वरात म्हणालो.
“ते मी असेच मजेत म्हटले होते. मी खरोखर तसे काही करणार नव्हते.” ती आता थोडी आढेवेढे घ्यायला लागली.
खरोखर ती आढेवेढे घेत होती की नुसतेच नाटक करत होती ते तिलाच माहीत. पण मी तिला असे सोडणार नव्हतो. मनातुन मी ‘आज तो दिदी तुम्हे नंगी करके ही छोडेंगे’ असा पण केला.
“ताई आता जास्त नाटक करू नकोस. दिलेला शब्द पाळ. नाहीतर मी जबदस्ती काढेन तुझे कपडे.” मी तिच्या जवळ सरकत म्हणालो,
“म्हणजे तू माझ्यावर जबरदस्ती करणार?” तिने डोळ्यांची लटकी हालचाल करत मला आश्चर्य दाखवत विचारले.
“येस्स मेरी प्यारी दिदी. अगर तुमने कपडे नही उतारे तो ये भाई तुझे आज नंगा करेगा.”
“ओय फिल्मी हिरो. मैने क्या पुरी नंगी होऊंगी ऐसा कहा था क्या?” श्वेताताईनेही फिल्मी स्टाईलमध्ये म्हटले, “सिर्फ उप्पर के कपडे निकाल के दिखाऊंगी कहा था.”
“नाही नाही. ब्रा काढुन मला वास घ्यायला देशील म्हणाली होतीस. पॅन्टी काढुन माझ्यासमोर नागडी बसणार होतीस आणि माझ्या लंडावर तुझी ती पॅन्टी गुंडाळुन माझा लंड हलवणार होतीस.” मी तिला आठवण करून दिली.
“हो. पण ते सगळे कधी? जर तू पॅन्टीचा रंग बरोबर ओळखलास तर. तुझा पॅन्टीचा रंग चुकला आहे. तेव्हा मी फक्त टि-शर्ट आणि स्लॅक काढुन तुला ते सिद्ध करून दाखवायचे आहे.”
“ओके ओके, मान्य. तेवढे काढुन दाखव तरी. मग मी बरोबर की चुक ते सिद्ध होईलच. आणि मग मी बरोबर आहे हे सिद्ध झाले की ब्रा-पॅन्टी काढुन पूर्ण नागडी तुला व्हायचेच आहे.” मी हसून म्हणालो.
“इतना कॉन्फिडन्स? भारी पडेगा तुम्हे वो.” तिने छद्मीपणे हसत म्हटले.
“देखेंगे. देखेंगे. किसको क्या भारी पडेगा वो.” मी पण हसत म्हणालो.
श्वेताताई उभी राहिली आणि माझ्याकडे पहायला लागली. मी पण तिच्याकडे पाहिले आणि आमची नजरानजर झाली. काही क्षण आम्ही एकमेकांकडे पाहिले आणि मग ती मला म्हणाली,
“वैसे भी तुम हार रहे हो तो तुम्हे थोडी मजा देती हुं. ये. माझे कपडे तुच काढ आणि बघ तू हरलास की नाही ते.”
असे बोलुन श्वेताताई माझ्यासमोर अभिमानाने कंबरेवर हात ठेवून उभी राहिली. मी उत्साहाने पुढे झालो आणि तिच्या अगदी जवळ जाऊन उभा राहिलो. श्वेताताईचे कपडे आपल्याला काढायला मिळेल, माझ्या हाताने मला माझ्या बहिणीला अर्धनग्न करायचा चान्स मिळेल हे मी माझ्या स्वप्नात अनेकदा पाहिले होते पण ते प्रत्यक्षात घडेल ह्याची मला कधी खात्री नव्हती. पण तेच स्वप्न माझ्यासमोर आता घडत होते.
काही क्षण एकमेकांकडे पाहिल्यावर मी हात वर केले आणि श्वेताताईच्या कंबरेवर ठेवले. मग मी दोन्ही हाताने तिचा टि-शर्ट धरला आणि तो वर करायला लागलो. श्वास रोखून मी खाली तिच्या छातीच्या उभाराकडे पहात होतो आणि ती माझ्या चेहऱ्यावर टक लावून पहात होती. जस जसा टि-शर्ट वर चालला होता तस तसे माझ्या छातीची धडधड वाढत होती. शेवटी एकदाचा टि-शर्ट तिच्या छातीच्या गोळ्यांच्या वर गेला आणि मी टि-शर्ट तिच्या डोक्यावरुन काढुन टाकला. टि-शर्ट काढेपर्यंत मी तिच्या उघड्या पडलेल्या ब्रा कडे पाहिले नाही आणि जेव्हा टि-शर्ट पुर्णपणे तिच्या अंगातुन निघाला तेव्हाच तिच्या भरगच्च छातीवरील ब्रा कडे नजर टाकली.
पहाताच मला आश्चर्याचा धक्का बसला! तिची ब्रा लाल रंगाची होती! तिच्या मदमस्त छातीच्या गोळ्यांवर लाल रंगाची ती ब्रा दिमाखात विस्तारली होती. तिची लाल ब्रा पाहुन मला आश्चर्य वाटलेले तिला दिसत होते. ती हसून मला म्हणाली,
“मी तुला म्हटलं होतं. माझी ब्रा माझ्या पॅन्टीच्या मॅचिंग कलरची आहे म्हणून.”
“पण हे कसे शक्य आहे??” मी तरीही आश्चर्याने म्हणालो,
“समीर तू वेडा आहेस. तू माझ्या अंगाला स्पर्श करून काय काय करत होतास. त्या भरात तू गुपचूप माझ्या ब्रा चा रंग पाहू शकला असतास. माझ्या खांद्यावरुन ब्रा ची पटटी पहाता आली असती तुला. किंवा माझ्या टि-शर्टच्या गळ्यातुन हळूच डोकावता आले असते तुला.” ती हसून म्हणाली.
“हंम्म. ठिक आहे. आता खाली फायनक चेक करून द एंड करुया ह्या खेळाचा.”

ओळख पाहू? भाग : ९

"इतके काय स्पेशल आहे माझ्या पुच्चीत, समीर? की तू इतके टक लावून पहात रहावेस." तिने न राहवून विचारले."ही माझ्या बहिणीची पुच्ची आहे. बहिणीची पुच्ची जी भावाने बघायला नाही पाहिजे. भावाला जगातील ही एकच गोष्ट कधी बघायला मिळत नाही जे भाग्य मला लाभले आहे. जे बघायला मिळु नये ते...

ओळख पाहू? भाग : ८

उदासपणे असे म्हणत मी खाली गुढगे टेकुन बसलो आणि माझी नजर मी श्वेताताईच्या जांघेमध्ये दिसणाऱ्या तिच्या स्लॅकवरील पुच्चीच्या भागावर टाकली. काही क्षण मी तिच्या पुच्चीच्या भागाकडे टक लावून पहात राहिलो आणि श्वेताताई वरुन माझ्याकडे बघत होती."काय पहातोस? तिच्यावरचा तुझा चान्स...

ओळख पाहू? भाग : ६

मी तिन्ही ठिकाणची माझी तीव्रता वाढवली. हिरिरीने मी तिची जीभ चोखत तिला कसुन चुंबू लागलो आणि त्याचवेळी तिच्या पुच्चीत माझे मधले बोट आत-बाहेर करत तिचा दाणा अंगठ्याने जोरात घासू लागलो. झालेच तर मागे तिच्या बोच्याच्या भोकावर मधले बोट दाबुन तिला अजूनच चेकळवू लागलो.आणि...

ओळख पाहू? भाग : ५

त्या स्पर्शाने श्वेताताईच्या अंगाला एक झटका बसला आणि ती पूर्ण शहारली! तिने मला घटट आवळुन धरले आणि माझ्या लंडावर स्वत:ला पूर्ण जखडुन घेतले. मी हळुवारपणे माझ्या चेकाळलेल्या बहिणीच्या बोच्याच्या भोकावर माझे बोट फिरवायला लागलो. मी जसे माझे बोट तिथे फिरवत होतो तसे तिची...

ओळख पाहू? भाग : ४

तिच्या दोन्ही बगलेतुन मी बोटे वर तिच्या काखेत नेली आणि तिच्या घामोजलेल्या काखेच्या फुगीर भागावर मी बोटे फिरवू लागलो. तिला पुन्हा किंचित गुदगुल्या झाल्या आणि तिने आपले अंग हलवले. मी तिच्या काखेची ती किंचित जाडसर निबर त्वचा बोटाच्या मध्ये धरली आणि ती त्वचा दाबायला...

ओळख पाहू? भाग : ३

"माझ्या पुच्चीपर्यंत जायची गरज नाही. तिकडे खाली तुला काही करायला मिळणार नाही." श्वेताताईने असे म्हटले खरे पण तिच्या बोलण्यात अजिबात ठामपणा नव्हता."खाली तर मेन स्पॉट आहे, ताई. आता तू पॅन्टीबद्दल विचारतेय ती पॅन्टी कोठे घालतेस तू? तुझ्या पुच्चीवर ना. मग त्या पुच्चीशी...

ओळख पाहू? भाग : २

तिने तसे म्हटल्यावर पुन्हा जणु तिचा टि-शर्ट पारदर्शक होऊन मला आतली ब्रा दिसणार होती अश्या तऱ्हेने मी तिच्या उन्नत उभारांकडे टक लावून पहायला लागलो. माझ्या बहिणीच्या छातीचे उभार म्हणजे काय! प्रचंड गोलाकार आणि भरलेले दोन गोळे होते ते! तिला स्वत:ला कल्पना होती की तिच्या...

ओळख पाहू?

"समीर, ओळख पाहू. मी आत कुठल्या रंगाची पॅन्टी घातली आहे??" श्वेताताईने चावटपणे हसत मला विचारले.'पॅन्टी' हा शब्द माझ्या बहिणीच्या तोंडून ऐकला आणि माझ्या लंडाला एक सणसणीत आचका बसला! 'माझी बहिण मला विचारतेय? ती स्वत:हून मला विचारतेय?? एक बहिण आपल्या छोट्या भावाला विचारतेय...

error: नका ना दाजी असं छळू!!