ओळख पाहू? भाग : ५

त्या स्पर्शाने श्वेताताईच्या अंगाला एक झटका बसला आणि ती पूर्ण शहारली! तिने मला घटट आवळुन धरले आणि माझ्या लंडावर स्वत:ला पूर्ण जखडुन घेतले. मी हळुवारपणे माझ्या चेकाळलेल्या बहिणीच्या बोच्याच्या भोकावर माझे बोट फिरवायला लागलो. मी जसे माझे बोट तिथे फिरवत होतो तसे तिची उत्तेजना चेकाळत होती जी मला तिच्या बोच्याच्या भोकाच्या हालचालीवरुन कळत होती.
“ओह समीर. किती वेगळे वाटतेय. किती किती सुखद वाटतेय.” ती न रहावून उद्गारली.
“मला पण, ताई. ही जागा. जेथे माझे बोट आहे ती जागा. माझ्या बहिणीची आहे. ही भावनाच प्रंचड उत्तेजक आहे.”
“त्या जागेला काय म्हणतात ते माहीत नाही का तुला?” श्वेताताईने हुंकारत विचारले.
“गुद्द्वार म्हणतात त्याला. बोच्याचे भोक. गांडीचे भोक पण.” मी चेकाळत म्हणालो.
“हंम्म्म. किती मस्त वाटतेय ऐकायला. कोणाचे भोक आहे ते?” तिने पुन्हा हुंकारत विचारले.
“माझ्या बहिणीचे. माझ्या बहिणीच्या बोच्याचे भोक. माझ्या बहिणीच्या गांडीचे भोक.”
“ओहहह समीरऽऽऽ. तू मला वेडा करशील. पुढे काही अघटीत घडायच्या आत. सांग आता लवकर माझ्या पॅन्टीचा रंग.” तिने सुस्कारत म्हटले.
मला हा चान्स सोडायचा नव्हता. तिला मला जास्तीत जास्त चेकळत ठेवायचे होते जेणेकरुन पुढे काहीही घडेल, मी काही करेल त्याला तिने नकार द्यायला नाही पाहिजे होता. तेव्हा मी माझी पुढची हालचाल केली. मी मागुन तिच्या पॅन्टीच्या आतील नितंबावरील माझा एक हात बाहेर काढला आणि वर पॅन्टीच्यावरुन पुन्हा नितंबावर ठेवला. मग नितंबावरुन मी तिची पॅन्टी चाचपत चाचपत हात साईडला आणला. मग साईडने तो हात मी पुढच्या बाजुला आणला. पूर्ण वेळ मी माझ्या दुसऱ्या हाताचे मधले बोट तिच्या पॅन्टीच्या आत तिच्या नितंबाच्या फटीत तिच्या बोच्याच्या भोकावर हळुवार फिरत होते. जेणेकरुन तिला त्या फिलींगची जाणीव राहुन तिचे लक्ष त्या स्पर्शाकडे रहावे आणि मी पुढे आणलेला हात तिच्या पटकन लक्षात येवू नये.
मी पुढे आणलेल्या हाताने श्वेताताईची पॅन्टी पुढच्या भागावर चाचपू लागलो. तिच्या ते लक्षात येत होते की नाही कोण जाणे पण अजून तरी तिने काही दर्शवले नव्हते. पण जस जसा माझा हात तिच्या जांघेमध्ये वळु लागला तस तसे ती अस्वस्थ होवू लागली.
“काय करतोस रे? हात कोठे आहे तुझा??” तिने हळूच डोळे उघडत मला विचारले..
“कोठे म्हणजे. तुझ्या बोच्यावर. बोच्याच्या बोकावर.” मी हळूच म्हणालो.
“तो नाही. दुसरा हात. पुढचा.”
“तो होय. पुढुन तुझी पॅन्टी चेक करतोय.” मी हसून म्हणालो.
“आता अजून किती पॅन्टी चेक करणार? आणि चेक करून तुला रंग काय कळणार? उगाच आपले स्पर्शसुख घेतोय.” तिने म्हटले.
“कळणार म्हणुनच तर करतोय. तुला आवडत नाही का? नसेल तर सांग स्पष्ट.” मी म्हणालो.
“आवडायचा प्रश्न नाहीच आहे. प्रश्न आहे माझ्या पॅन्टीचा रंग. तुला तो ओळखता यावा म्हणून मी तुला हे सगळे करायला देतेय. तर तू जास्तच फायदा घेतोय.” तिने लटक्या रागाने म्हटले खरे पण तिच्या आवाजात चावटपणाच जास्त होता.
“मी तुला म्हटले होते, ताई. मी हात लावूनच ओळखु शकतो. आता ते करताना इकडे तिकडे स्पर्श होणारच. तेवढे सहन कर.”
“बरं बरं. तोंड बंद कर आता. जे करायचेय ते कर लवकर आणि सांग.”
मी पटकन श्वेताताईच्या ओठांवर ओठ ठेवले आणि तिचे चुंबन घ्यायला लागलो. ती किंचित गांगरली पण हुंकारत ती सुद्धा मला चुंबनात साथ देवू लागली. मागे माझे मधले बोट मी तिच्या बोच्याच्या भोकावर फिरवणे चालू ठेवले होते. काही क्षणानंतर माझ्या त्या बोटाच्या स्पर्शाने आणि चुंबनाच्या दुहेरी सुखाने श्वेताताई पुन्हा तल्लीन झाली आणि डोळे मिटून घेत मला साथ देवू लागली. मग मी मोका साधला आणि माझा पुढचा तिच्या पॅन्टीवरील हात तिच्या पॅन्टीच्या आत घातला. हात आत घालून मी तसाच खाली नेला आणि तिच्या पुच्चीच्या वरच्या भागावर असलेल्या केसांच्या झुपक्यावर नेला. तिला तो स्पर्श जाणवला आणि तिने डोळे उघडुन माझ्याकडे पाहिले. माझ्या ओठांवर आपले ओठ तसेच ठेवत ती म्हणाली,
“आता काय. हात तिथे का लावलाय?”
“नाही. आतल्या भागावर पॅन्टी चेक करतोय.”
“पॅन्टी माझ्या अंगाला चिकटलीय? पॅन्टी मागे आहे की पुढे आहे?”
“अग तेच. आतल्या भागावर चेक करताना बोटे जरा तुझ्या केसांवर गेली. आणि आश्चर्य वाटलं! बाप रे, तू इतकी केसं ठेवतेस खाली तिथे?”
“तुला काय करायचय? नसत्या चौकश्या करून. तुला जे चेक करायचे ते कर ना.” श्वेताताईने चावटपणे हसत उत्तर दिले.
“तरी पण सांग ना, ताई. इतकी केसं का ठेवलीय तिथे? जिजुंना आवडतात का??” मी तरीही तिला विचारले.
“छॅ. त्यांना कसला इंटरेस्ट त्यात. माझ्या वर दिसणाऱ्या केसांबद्दलही ते कधी काही बोलले नाहीत. तर मग खालच्या केसांबद्दल काय डोंबलं बोलणार.”
“हंम्म्म. पण ताई, मला आवडतात खाली खुप केसं असलें की.” मी हळूच तिला म्हणालो.
“हो मला माहीत आहे. वाचलेय मी तुझ्या कथेत ते.” तिने हसून उत्तर दिले.
“ताई, तू म्हणतेस जिजुंना त्यात काही इंटरेस्ट नाही. मग तू कशाला इतकी केसं ठेवलीय खाली? माझ्यासाठी का??”
“समीरऽऽ. जास्त चावटपणा करू नकोस हं. नालायक कुठला! तुझ्यासाठी मी कशाला ठेवेन खाली केसं? तू काय माझा नवरा आहेस?.” तिने पुन्हा लटकेपणे म्हटले.
“परत तेच. अग आत्ताच म्हणालीस ना? तुझ्या नवऱ्याला त्यात काही इंटरेस्ट नाही. मग त्याच्यासाठी तू नक्कीच केसं ठेवलेली नाहीस. आणि तुला माझ्या कथांमधुन माहीत आहेच की मला खाली भरपूर केसं असली की आवडतात. म्हणजे तू माझ्यासाठीच तिथे केसं ठेवली आहेत. तू मान्य कर अगर नको करुस. पण मला नक्की माहीत आहे.” मी विजयी स्वरात म्हणालो.
“तू सांगतोस का आता लवकर माझ्या पॅन्टीचा रंग? नाहीतर काढ तुझे हात बाहेर.” तिला दुसरे काही सुचले नाही म्हणून ती असे म्हणाली.
“बरं बरं सांगतो. अजून थोडं चेक करू दे.”
असे म्हणत मी पुन्हा तिच्या पॅन्टीच्या आत माझा हात फिरवला आणि तिच्या पॅन्टीचा आतला भाग चेक करू लागलो. त्याने माझ्या हाताचा मागचा भाग तिच्या पुच्चीच्या वरील केसांवर घासला जावू लागला. त्याने ती पुन्हा चेकळु लागली आणि तिने आपले डोळे मिटून घेतले. पुन्हा तिचे लक्ष खालच्या माझ्या हातावरुन काढुन घेण्यासाठी मी तिला पुन्हा किस करायला लागलो. ती आता मला बिनधास्त किस करू द्यायला लागली होती आणि मी किस करायला लागलो की ती मला साथ द्यायला सुरुवात करायची.
काही क्षण तिची पॅन्टी आतल्या बाजुने चेक केल्यावर मी पुन्हा माझा हात फिरवला आणि माझी बोटे सरळ सरळ तिच्या पुच्चीवरील केसांवर फिरवू लागलो. तिला ते जाणवले आणि ती ‘ऊंऽऽहुंऽऽऽ’ करत मला विरोध दर्शवू लागली.
“राहु दे ग, ताई. खुप खुप मजा वाटतेय. तुझ्या तेथील केसांवर बोटं फिरवायला. थोडा वेळ घेऊ दे ना ती मजा.”
“हंम्म्म. बरं ठिक आहे. पण थोडा वेळच हं. आणि अजून खाली बोटं न्यायची नाहीस. नाहीतर सांगेन तुला बरोबर.” तिने किसींग करता करत म्हटले.
मी खुष होवून बिनधास्तपणे माझ्या बहिणीच्या पुच्चीच्या वरच्या भागातील केसांच्या जंगलात बोटे फिरवायला लागलो. तिच्या मुलायम रेशमासारख्या पुच्चीच्या केसांत माझी बोटे मुक्तपणे फिरु लागली. काही क्षण तिच्या पुच्चीवरील पूर्ण भागावरुन बोटे फिरवल्यावर माझी बोटे खाली सरकली. एक एक मिलीमीटर भाग खाली खाली उतरत माझी बोटे तिच्या पुच्चीच्या वरच्या दाण्याकडे सरकत होती. माझ्या मधल्या बोटाचा स्पर्श जसे तिच्या पुच्चीच्या दाण्याला झाला तसे तिच्या अंगाला एक झटका बसला.
“समीरऽऽऽऽ. कायऽऽऽऽ. करतोसऽऽऽ.” तिच्या तोंडून कसेबसे शब्द बाहेर पडले.
पण मी चान्स सोडला नाही आणि माझे मधले बोट तसे खाली तिच्या पुच्चीच्या भेगेवर नेले. श्वेताताई वर माझ्या तोंडात हुंकारु लागली आणि आपली नापसंती दर्शवू लागली. पण मी बोटं तिच्या पुच्चीवरुन काढली नाही. तिने आपला एक हात पुढे आणला आणि माझा हात धरुन तो बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला.., तिचा जोर अगदीच क्षीण होता आणि माझा हात जागचा हललाही नाही. मी मधले बोट तिच्या पुच्चीच्या फटीत घुसवले आणि अंगठ्याने तिच्या पुच्चीचा दाणा घासु लागलो. त्याचवेळी मी माझ्या दुसऱ्या हाताचे बोट तिच्या बोच्याच्या भोकावर घासायला लागलो. आणि त्याचवेळी मी तिच्या तोंडात जीभ घालून तिला फ्रेंच किसींग करायला लागलो.
माझ्या ह्या तिहेरी हल्ल्याने ती बिथरली. माझा हात बाहेर काढायचा जो क्षीण प्रयत्न ती करत होती तो बंद झाला आणि तिने हात माझ्या पाठीवर नेवून मला पुन्हा मिठी मारली. मी माझे तिन्ही आघाड्यावरील खोदकाम चालू ठेवले. वर मी तिच्या तोंडात जीभ घालून तिची लाळ चोखत होतो. तर खाली तिच्या पुच्चीत एक बोट घालून हलवत, अंगठ्याने तिचा पुच्चीदाणा घासत होतो तर मागे तिच्या गांडीच्या बोकावर बोट घासत होतो. दोन्ही हातांनी हे प्रताप करताना मी तिला असे जखडुन धरले होते की ती फारशी हालचाल करू शकत नव्हती की माझ्या तावडीतुन सुटू शकत नव्हती.
हळु हळु तिचा विरोध पुर्णपणे थांबला आणि ती समरस होवून माझ्या तिन्ही जागीच्या सुखाचा आनंद घेऊ लागली. तिच्या त्या तिन्ही जागांवर मी आता निर्धोकपणे अधिराज्य गाजवत होतो आणि जास्तीत जास्त सुख घेत होतो. मला जे करायचे होते आणि तिला जो अनुभव द्यायचा होता त्याच्या ती समीप जाऊ लागली. तिच्या अंगाची एक वेगळीच थरथर व्हायला लागली आणि तिच्या तोंडून विचित्र हुंकार आणि चित्कार बाहेर पडायला लागले. श्वेताताई कामसुखाच्या शिखरावर आरुढ झाली होती आणि कामतृप्तीच्या टोकावर पोहचत होती.

ओळख पाहू? भाग : ९

"इतके काय स्पेशल आहे माझ्या पुच्चीत, समीर? की तू इतके टक लावून पहात रहावेस." तिने न राहवून विचारले."ही माझ्या बहिणीची पुच्ची आहे. बहिणीची पुच्ची जी भावाने बघायला नाही पाहिजे. भावाला जगातील ही एकच गोष्ट कधी बघायला मिळत नाही जे भाग्य मला लाभले आहे. जे बघायला मिळु नये ते...

ओळख पाहू? भाग : ८

उदासपणे असे म्हणत मी खाली गुढगे टेकुन बसलो आणि माझी नजर मी श्वेताताईच्या जांघेमध्ये दिसणाऱ्या तिच्या स्लॅकवरील पुच्चीच्या भागावर टाकली. काही क्षण मी तिच्या पुच्चीच्या भागाकडे टक लावून पहात राहिलो आणि श्वेताताई वरुन माझ्याकडे बघत होती."काय पहातोस? तिच्यावरचा तुझा चान्स...

ओळख पाहू? भाग : ७

माझी शंका खरी ठरली आणि थोड्या वेळाने श्वेताताईच अस्वस्थ होत मला म्हणाली,"तुला काही नाही वाटत? तुझा लाईफ-टाईम चान्स गेला म्हणून?""वाटतं ना. खुप वाईट वाटतंय. पण काय करणार. आता तुच सगळे कॅन्सल झाले म्हटलेय तर मी काय करणार?""मघाशी तर टॉयलेटच्या दारात येऊन माझी मनधरणी करत...

ओळख पाहू? भाग : ६

मी तिन्ही ठिकाणची माझी तीव्रता वाढवली. हिरिरीने मी तिची जीभ चोखत तिला कसुन चुंबू लागलो आणि त्याचवेळी तिच्या पुच्चीत माझे मधले बोट आत-बाहेर करत तिचा दाणा अंगठ्याने जोरात घासू लागलो. झालेच तर मागे तिच्या बोच्याच्या भोकावर मधले बोट दाबुन तिला अजूनच चेकळवू लागलो.आणि...

ओळख पाहू? भाग : ४

तिच्या दोन्ही बगलेतुन मी बोटे वर तिच्या काखेत नेली आणि तिच्या घामोजलेल्या काखेच्या फुगीर भागावर मी बोटे फिरवू लागलो. तिला पुन्हा किंचित गुदगुल्या झाल्या आणि तिने आपले अंग हलवले. मी तिच्या काखेची ती किंचित जाडसर निबर त्वचा बोटाच्या मध्ये धरली आणि ती त्वचा दाबायला...

ओळख पाहू? भाग : ३

"माझ्या पुच्चीपर्यंत जायची गरज नाही. तिकडे खाली तुला काही करायला मिळणार नाही." श्वेताताईने असे म्हटले खरे पण तिच्या बोलण्यात अजिबात ठामपणा नव्हता."खाली तर मेन स्पॉट आहे, ताई. आता तू पॅन्टीबद्दल विचारतेय ती पॅन्टी कोठे घालतेस तू? तुझ्या पुच्चीवर ना. मग त्या पुच्चीशी...

ओळख पाहू? भाग : २

तिने तसे म्हटल्यावर पुन्हा जणु तिचा टि-शर्ट पारदर्शक होऊन मला आतली ब्रा दिसणार होती अश्या तऱ्हेने मी तिच्या उन्नत उभारांकडे टक लावून पहायला लागलो. माझ्या बहिणीच्या छातीचे उभार म्हणजे काय! प्रचंड गोलाकार आणि भरलेले दोन गोळे होते ते! तिला स्वत:ला कल्पना होती की तिच्या...

ओळख पाहू?

"समीर, ओळख पाहू. मी आत कुठल्या रंगाची पॅन्टी घातली आहे??" श्वेताताईने चावटपणे हसत मला विचारले.'पॅन्टी' हा शब्द माझ्या बहिणीच्या तोंडून ऐकला आणि माझ्या लंडाला एक सणसणीत आचका बसला! 'माझी बहिण मला विचारतेय? ती स्वत:हून मला विचारतेय?? एक बहिण आपल्या छोट्या भावाला विचारतेय...

error: नका ना दाजी असं छळू!!