एका रात्रीचा मुक्काम भाग : १०

त्या पावसाळ्या रात्री मला अशी सेक्साट बाई झवायला मिळेल ह्याची मी कल्पनाही केली नव्हती आणि हा इथे मी त्या बाईला भुकेल्या जनावरासारखा भिडलो होतो आणि तिची योनी झवून तिची शिकार करत होतो.

पुन्हा एकदा ती वेड्यासारखी कंबर हलवायाला लागली तसे मला जाणवले की ती पुन्हा झडायच्या बेताला आली होती. माझ्याकडून कामतृप्तीचे सुख एकदा अनुभवून तिची शांती झाली नव्हती आणि परत एकदा ते सुख ती माझ्याकडून मिळवू पहात होती.

माझा तिला चोदायचा जोर वाढला तसे तिचे हुंकार आणि चित्कार वाढत गेले. दोन नग्न शरीरं एकरूप होत एकमेकांना सुख देत कामशगुल झाली होती. पुन्हा एक जोराचा चित्कार सोडत ती मा‍झ्या लंडाभोवती झडायला लागली.

मा‍झ्या लंडाचे आपल्या योनिच्या भोकात फटके घेत ती रत व्हायला लागली आणि पुन्हा एकदा कामतृप्तीच्या सागरात डुबकी मारायला लागली. ती काम रत होऊन थोडीशी शांत झाली तसे माझा रानटीपणा वाढायला लागला.

एक गावरान बाई आपण झवतोय ह्या जाणि‍वेने मा‍झ्या लंडातली कामवासना शिगेला पोहचू लागली. ती जणू एक भोगदासी होती अश्या तर्‍हेने आता तिच्या मांसल अंगाचा मी उपभोग घेत होतो आणि मा‍झ्या अंगातली कामवासना शमवत होतो.

तिला किती झवू आणि किती पेलू असे मला व्हायला लागले आणि झवता झवता मा‍झ्या लंडात गळायचे फिलिंग चालू व्हायला लागले. आता तिच्या योनितच गळावे की बाहेर लंड काढून गळावे असा प्रश्न मा‍झ्या मनात उभा राहला.

तिला झवता झवता त्या प्रश्नाचे उत्तर मी माझेच ठरवू लागलो की आत तिच्या योनितच गळावे. तसेही ती म्हणाली होती की तिला मुलाची आस होती तर तिच्या योनित आपला लंड गाळून तिच्या उदरात आपले बीज सोडावे.

न जाणो त्याने तिची कूस उजवली तर तिच्या भकास आयुष्याला मुलाच्या सुखाची पालवी फुटेल. तसा विचार मनात आला आणि मा‍झ्या लंडाने एक आचका दिला. बांध फुटल्यासारखा मा‍झ्या सुपाड्याच्या चीरेमधून माझा चीक तिच्या योनित फवारला गेला आणि मी आत गळायला लागलो.

मा‍झ्या चीकाच्या पिचकारीची तिला योनिच्या आत जाणीव झाली तसे तिने माझे नितंब धरून मला घट्ट आवळून धरले. जणू मा‍झ्या चीकाचा थेंबन थेंब तिला आपल्या योनिच्या आतच खोलवर शिंपडून घ्यायचा होता अश्या तर्‍हेने ती मला दाबून धरत होती.

त्याने मी धक्के मारायचे बंद झालो आणि लंड तिच्या योनित खोलवर खुपसून फक्त गळायचे फिलिंग लंडामध्ये अनुभवायला लागलो. मा‍झ्या अंगातली सगळी कामवासना मी तिच्या योनित जणू रिती करत होतो.

चीकाच्या काही पिचकाऱ्या तिच्या योनित सोडून झाल्यावर मी शांत होत गेलो. जणू माझा चीक तिच्या योनित सोडून मी माझी सगळी कामवासना संपवली होती.

त्या सुखाच्या अनुभूतिने मला ग्लानी आली. तिच्या अंगावर तसेच पडून राहत मी डोळे मिटून घेतले आणि ती पण आपले डोळे मिटून मा‍झ्या पाठीवर हळुवारपणे हात फिरवत पडून राहिली.

आम्ही दोघंही झवण्याच्या कामसुखाने तृप्त झालो होतो आणि त्या भरात आम्हा दोघांचा डोळा कधी लागला ते आम्हाला कळलेच नाही. जेव्हा मला जाग आली आणि मी डोळे उघडून आजूबाजूला पाहू लागलो तेव्हा क्षणभर मला कळेच ना की मी कुठे आहे ते.

मग मला सगळे आठवायला लागले की कालच्या पावसाळ्या रात्री मी त्या सविताच्या घरात आलो होतो आणि रात्री मी तिला चांगली झवली होती. दिवसभराच्या दगदगीने मी दमलेलो होतो त्यामुळे तिला एकदा झवून तृप्त झाल्यावर माझा डोळा लागला होता आणि तिलाही झोप लागली होती.

आत्ता जेव्हा जाग आली तेव्हा आम्ही दोघंही अजूनही गोधडीत नागडे झोपलो होतो आणि ती सविता मला बिलगलेली होती. उजाडले होते त्यामुळे खोलीत उजेड जाणवत होता.

पावसाच्या आवाजावरून कळत होते की तो अजूनही कोसळत होता. तिला हळुवारपणे मी बाजूला केली आणि जागी उठून बसलो. तिला बाजूला केली तसे तिची झोपही चाळवली आणि तिने डोळे उघडले.

एक क्षण तिने माझ्याकडे परक्यासारखे आश्चर्याने पाहिले आणि ताडकन ती उठून बसली. आजूबाजूला पहात तिने माझ्याकडे पाहिले तसे तिच्याही लक्षात आले की काल रात्री काय झाले ते आणि मग ती लाजली आणि आपल्या नग्न अंगाकडे पाहून तिला स्वत:ची शरम वाटली.

पटकन बाजूला पडलेला परकर घेऊन त्याने तिने आपले अंग झाकून घेतले आणि ती लाजून हसत चोरून माझ्याकडे पाहू लागली.

तिची ती लगबग पाहून मला हसू आले आणि मी मिश्किलपणे तिला म्हणालो,

“अहो जे पहायचे ते रात्री मनसोक्त पाहिले की आणि जे करायचे तेही आपण केलेय. मग आता कशाला लाजताय?”

त्यावर ती पण हसली आणि परकर सोडून देत बाजूला पडलेला ब्लाउज घेऊन ती अंगात घालायला लागली. ब्लाउज घालताना तिचे ते भरगच्च उरोज हिंदळत होते आणि आता जरा जास्त उजेडात मला ते खूपच सेक्सी वाटत होते.

तिच्या उरोजाची ती हालचाल पाहून मा‍झ्या लंडाला जाग आली. तो ताठरायला लागला तसे माझ्याही लक्षात आले की मी नागडाच होतो आणि ताठरत असलेला लंड तिला स्पष्ट दिसत होता.

बहुतेक तिच्याही लक्षात आले की अजून काही क्षण गेले तर माझा लंड पूर्ण ताठरणार होता आणि मी तिला पुन्हा अंगाखाली घेऊन झवायला लागेल. म्हणून ती लगबगीने उठून उभी राहिली आणि परकर घालू लागली.

ती उठली तसे मी पण नाइलाजाने उठलो आणि लुंगी कंबरेला बांधायला लागलो. मग मी मागे जाऊन माझ्यासाठी अंथरलेल्या गोधडीवर जाऊन बसलो आणि तिच्याकडे पहायला लागलो.

तिने पटकन चूल पेटवली आणि चहा करायला ठेवला. मग उठून ती दरवाज्यात गेली आणि तिने दार उघडले. दरवाजा उघडताच थंड हवेची झुळूक त्या खोलीत शिरली आणि त्याने मा‍झ्या अंगावर शहारा आला.

बाहेर पाऊस अजूनही पडत होता आणि पूर्ण ढगाळ वातावरण होते. किती वाजले होते ते कळत नव्हते पण सकाळ झालेली होती हे निश्चित होते.

ती सविता दारातच उभी राहिली आणि बाहेर एका बादलीत असलेल्या पाण्याने तिने तोंड धुवून चूळ भरली. मग आत येऊन तिने मलाही चूळ भरायला सांगितले कारण चहा घ्यायचा होता.

मग मी उठलो आणि दारात जाऊन मी पण त्या बादलीतल्या पाण्याने चूळ भरली. चहा झाला तसे तिने पेल्यात मला चहा दिला आणि आम्ही दोघं एकमेकांकडे पहात चहा घेऊ लागलो.

मी तिच्याकडेच सारखा पहात होतो त्याने तिच्या चेहर्‍यावर लाजरे हास्य होते आणि तिचा लाजरा हसरा चेहरा पाहून मी पण मजेने हसत होतो. तशी नेत्रपल्लवी करत आमचा चहा घेऊन झाला तसे मला दोन नंबरला जाण्याची कळ जाणवली.

मी तिला त्याबद्दल विचारले तसे तिने सांगितले की डब्बा घेऊन समोरील झाडीत जावे लागेल. मी तिला छत्री आहे का विचारले तसे तिने मला एक छत्री काढून दिली.

मी तिला जाऊन येतो म्हणालो तसे ती ठीक आहे म्हणाली आणि तोपर्यंत ती नाश्त्याला काहीतरी खायला करते असे म्हणाली. मी छत्री घेऊन बाहेर गेलो आणि बाहेर ठेवलेला एक डब्बा पाण्याने भरून घेऊन छत्री सांभाळत समोरच्या झाडीत दोन नंबरसाठी गेलो.

दिवस उजाडला होता तरी पूर्ण ढगाळ वातावरण असल्याने त्या झाडीत अंधारले होते. मी जास्त लांब न जाता एका बाजूला बसूनच माझा प्रातर्विधी उरकून घेतला. मग परत येऊन मी बाहेरच हातपाय स्वच्छ धुतले आणि आत आलो.

दिवस उजाडलेला होता म्हणून त्या सविताने मला दरवाजा तसाच उघडा ठेवायला सांगितला कारण सूर्यप्रकाश त्या खोलीत यावा म्हणून. मी दार उघडे ठेवले आणि आत येऊन बसलो.

सविताने नाश्ता बनवून ठेवला होता जो खायला तिने मला जवळ येऊन बसायला सांगितले. मग आम्ही दोघांनी जवळ जवळ बसूनच नाश्ता घेतला.

नाश्ता करताना आम्ही जुजबी बोलत होतो आणि हलके फुलके विनोद करत मी तिला हसवत होतो. रात्री आम्ही मनाने आणि तनाने एकरूप झालेलो होतो त्यामुळे आमच्या बोलण्यात आता एकदम मोकळीक आली होती.

नाश्ता झाल्यावर मी जाऊन पुन्हा गोधडीवर पडलो आणि त्या सविताने चुलीजवळचे सगळे आवरले आणि मग मला म्हणाली,

“मी आता अंघोळीला जाते. तुम्हाला अंघोळीला पाणी गरम करून पाहिजे का?”

“छेऽऽऽ बाहेर एवढा निसर्गाचा शॉवर चालू आहे. पावसात उभे राहून अंग चोळले की झाली अंघोळ. पाहिजे तितके पाणी घ्या आणि मनसोक्त अंघोळ करा.” मी हसून म्हणालो.

“छान. मग मी न्हाणि‍घरात तेच करते.” तिनेही हसून म्हटले.

“न्हाणि‍घरात? कुठेय ते?” मी कुतुहलाने विचारले.

“ते काय बाहेर अंगणाच्या कोपर्‍यात.” तिने उत्तर दिले.

“न्हाणि‍घरात तुम्हाला इतके पाणी थोडीच मिळणार? त्या पेक्षा बाहेर अंघोळ करा माझ्यासारखी.” मी तिला डोळा मारत म्हणालो.

“मिळणार. तुम्हाला जसा निसर्गाचा शॉवर मिळणार तसा मलाही मिळणार.” तिने गुढपणे हसत उत्तर दिले.

“कसे काय?” मी आश्चर्याने विचारले.

“या दाखवते.” असे म्हणत ती ब्लाउज-परकरवर तशीच बाहेर गेली.

मी उठलो आणि माझी बनियान व लुंगी काढली. मग दोरीवर वाळत घातलेली पण अजूनही ओली असलेली माझी अंडरवेअर मी घातली आणि बाहेर पावसात गेलो.

मी पाहिले की अंगणाच्या एका कोपर्‍यात गवताच्या पेंडेचेच पार्टीशन बनवून एक न्हाणीघर केलेले दिसत होते. त्या न्हाणि‍घरालाही अंगणाच्या कंपाऊंडच्या दरवाज्यासारखा गवताच्या पेंडेचा दरवाजा बनवलेला होता.

सविता आत गेली होती. तिने दरवाजा लावून घेतलेला होता. काही क्षण मी पावसाचे पाणी अंगावर घेत त्याची थोडी मजा घेतला आणि मग मी त्या न्हाणि‍घराकडे चालत गेलो. न्हाणि‍घराचा दरवाजा उघडून मी आत शिरलो आणि मागे दरवाजा लावून घेतला.

ते न्हाणीघर म्हणजे ७/८ फुटाची चौकोनी जागा होती ज्याला खाली सिमेंटचा कोबा केलेला होता. एका कोपर्‍यात एक नळ होता आणि काही बादल्या आणि हंडे पडलेले होते.

आश्चर्य म्हणजे त्या न्हाणि‍घराला छतच नव्हते आणि वरून ते उघडे होते. त्यामुळे आतही बाहेरच्या सारखा पाऊस पडत होता. मध्यावर ती सविता पूर्ण नागडी होऊन उभी होती आणि दोन्ही हात लांब करून अंगावर पडणार्‍या पावसाचा ती आनंद घेत होती.

एका रात्रीचा मुक्काम

‘आयचा घो ह्या पावसाच्या! धरण फुटल्यासारखा बदाबदा गळतोय! साला, कधी थांबणार कोणास ठाऊक?’ मनातल्या मनात मी धुंवाधार कोसळणार्‍या पावसाला दोष देत माझी कार ढकलत होतो. मला जायचे होते त्या तालुक्याच्या गावाच्या अलीकडे अर्ध्या तासाच्या रस्त्यावर माझी कार बंद पडली होती. सगळीकडे...

एका रात्रीचा मुक्काम भाग : २

काय बाई होती ती! एकदम गावरान मेवा! सावळी काया पण तुकतुकीत चमकणारी. भरलेल्या अंगाची पण प्रचंड आकर्षक वळणाची. भरगच्च आकाराचे ब्लाउजमध्ये ठासून भरलेले उभार. ब्लाउज छोटा होता की तिचे गोळे मोठे होते ते कळायला मार्ग नव्हता. बहुतेक ब्लाउजच छोटा झाला असणार कारण तो जुनाट वाटत...

एका रात्रीचा मुक्काम भाग : ३

अचानक एक कोयता मा‍झ्या नजरेसमोर चमकला. मी दचकून मागे झालो. बापरे! हिने कोयता काढला कुठून? मा‍झ्या अंगावर काटाच आला तिची चपळाई बघून. मी भांबावलोय हे पाहून ती खळखळून हसायला लागली. तिचे हसणे पाहून मी ओशाळलो. कसेबसे हसू रोखून ती म्हणाली, "नाही. म्हणजे तुम्ही घाबरू नका....

एका रात्रीचा मुक्काम भाग : ४

सुपर स्पीडने मा‍झ्या मनात विचार चालू झाले की ती काय करेल? जर माझ्यासमोर कपडे बदलले तर कसे बदलेल? ती पाठमोरी उभी राहील की सरळ उभी राहील? मला तिचे गोळे दिसतील की तिचे नितंब? तिच्या मांड्या दिसतील की डायरेक्ट तिची पुच्ची? नुसत्या कल्पनेने मा‍झ्या लंडात सडकून वासना भरायला...

एका रात्रीचा मुक्काम भाग : ५

"अहो विजयराव, अहो, ऐकलंत का? अहो ऐकायला येत नाही का? काय झालं तुम्हाला?" लांबून खोलवर मला आवाज ऐकू आला. आधी तो क्षीण होता पण जस जसे मी लक्ष देऊन ऐकू लागलो तसे तो आवाज मोठा आणि स्पष्ट होत गेला. अचानक मी भानावर आलो आणि मला दिसले की ती माझ्यासमोर वाकून मला तांब्या देत...

एका रात्रीचा मुक्काम भाग : ६

माझ्याशी बोलताना किंवा मी काही विनोद वगैरे केला की ती ज्या तऱ्हेने दिलखुलास हसत होती त्यावरून कदाचित तिला माझी कंपनी आवडली असावी असे मला वाटू लागले. त्यामुळेच तिला माझ्याबद्दल आकर्षण तर वाटत नसावे? आणि त्यामुळेच ती अस्वस्थ होऊन तिला झोप लागत नसावी बहुतेक. मला जसे तिचे...

एका रात्रीचा मुक्काम भाग : ७

"अहो पण तुम्हीच.." मी काहीतरी बोलायला गेलो आणि माझे बोलणेच खुंटले! मा‍झ्या मनात विचार यायला लागले की ती म्हणत होती ते बरोबर होते. ती कशी काय स्वत:हून माझ्याकडे येईल? ती एक तर बाई आहे. दुसरे असे की मी तिचा अतिथी परका पुरूष आहे. तेव्हा स्वत:हून ती मा‍झ्या जवळ कशी येईल?...

एका रात्रीचा मुक्काम भाग : ८

पहिले दोन खेळ अनिर्णित राहले. तिसरा खेळ मी जिंकला. म्हणजे आता माझे एक वस्त्र निघणार होते जे तिने काढायचे होते. सुरूवात अर्थात बिनियानपासून होणार होती. मी ताठ बसून राहलो तिची वाट बघत. तिने दोन्ही हात लांब केले आणि माझी बनियान कंबरेजवळ धरली आणि ती वर करायला लागली. ती...

एका रात्रीचा मुक्काम भाग : ९

जिंकल्याचा आनंद अजिबात व्यक्त न करता ती सविता एकदम सिरीअस झाली. माझ्याकडे एक भेदक कटाक्ष टाकत तिने रोखून माझ्याकडे पाहिले तसे मा‍झ्या काळजाचा ठोकाच चुकला. मा‍झ्या नजरेमधून जराही नजर न हटवता मा‍झ्या डोळ्यात रोखून पहात ती बसल्या जागी हळूच मागे सरकली आणि हळुवारपणे मागे...

एका रात्रीचा मुक्काम भाग : ११

मी आत आलो तसे तिने माझ्याकडे एक कटाक्ष टाकला आणि मग आपल्याच धुंदीत ती हात लांब करत तर गोल गोल फिरत पावसाचा आनंद घेऊ लागली. ढगाळ वातावरणातल्या अंधुक प्रकाशात पावसाच्या सरी खाली त्या सविताचे सावळे नग्न अंग पहायला मला इतके उत्तेजक वाटत होते की बघता बघता माझा लंड सडकून...

एका रात्रीचा मुक्काम भाग : १२

मुख्य अंगणाच्या कंपाऊंडचा दरवाजा मी दोन नंबरवरून परत आल्यावर लावून घेतला होता त्यामुळे आम्हा नग्न जोडप्याला बाहेरून कोणी बघण्याची शक्यताच नव्हती. तसेच एकमेकांना कवेत घेऊन आम्ही दोघं खोलीत गेलो. मग आपापली अंगे कोरडी करून आम्ही अंगावर कपडे घातले. तिने पुन्हा फक्त परकर...

एका रात्रीचा मुक्काम भाग : १३

काही क्षणात ती कामतृप्तीच्या शिखरावर पोहचली आणि एक आर्त किंचाळी सोडत ती मा‍झ्या लंडावर झडायला लागली. तेच औचित्य साधत मी पण माझा बांध सोडला आणि तिच्या योनित माझा चीक सोडायला लागलो. आम्ही दोघंही ह्या वेळी एकाच क्षणी झडत होतो आणि एकमेकांना रसा-चीकाचा प्रसाद चढवत होतो....

error: नका ना दाजी असं छळू!!