एका रात्रीचा मुक्काम भाग : २

काय बाई होती ती! एकदम गावरान मेवा! सावळी काया पण तुकतुकीत चमकणारी. भरलेल्या अंगाची पण प्रचंड आकर्षक वळणाची. भरगच्च आकाराचे ब्लाउजमध्ये ठासून भरलेले उभार. ब्लाउज छोटा होता की तिचे गोळे मोठे होते ते कळायला मार्ग नव्हता.

बहुतेक ब्लाउजच छोटा झाला असणार कारण तो जुनाट वाटत होता आणि विरल्यासारखा दिसत होता. त्यामुळे आत तिने ब्रा घातली नव्हती हे स्पष्ट कळत होते. निरखून पाहिले तर तिची स्तनाग्रे आणि काळपट अरोला ब्लाउजच्या विरलेल्या कपड्यातून दिसत होती.

म्हटले तर पोट सपाट नव्हते पण जी काही चरबी पोटावर आणि कंबरेवर होती त्याने ती प्रचंड सुंदर दिसत होती. चरबीयुक्त पोटावर मोहक गोलाकार तिची बेंबी खूपच खोलगट दिसत होती.

खाली परकर सुद्धा तिच्या मांड्या आणि नितंबाच्या मानाने छोटा होता. त्यामुळे तिचे भरलेले महाकाय नितंब आणि सुडौल पुष्ट मांड्यांचा आकार डोळ्याचे पारणे फेडत होता.

तीपण चहा करता करता माझ्याकडे बघत होती आणि तिने पाहिले की मी नजर फिरवत होतो. काळेभोर डोळे प्रचंड मादक दिसत होते. तिच्या नजरेत कोणालाही खिळवून ठेवण्याची किंवा एकदा बघितले तरी स्वत:कडे खेचून घेण्याची जणू शक्ती होती.

त्यामुळे तिच्याशी नजरानजर झाली की मी खूप मुश्किलीने माझी नजर वळवून घेत होतो जेणेकरून तिला वाटू नये की मी तिच्याकडे खेचला जातोय किंवा तिच्या नजरेत हरवून जातोय.

टॉवेलने मी डोके आणि हात कोरडे केले पण अंगावर भिजलेला टी-शर्ट आणि जीन्स तशीच होती. मी विचार केला की कारमधून मा‍झ्या बॅगेमधून कपडे घेऊन यावेत. तेव्हा मी तिला म्हणालो,

“मी बाहेरून मा‍झ्या कारमधून माझे कपडे घेऊन येतो.”

“कशाला बाहेर जाता? आत्ता अंग कोरडे केलेय तर परत भिजाल आणि परत येताना तेपण कपडे भिजले तर?”

“ते मी मा‍झ्या कारमध्ये..”

मी म्हणणार होतो की ‘कारमध्ये छत्री आहे’ पण का कोणास ठाऊक पण ‘छत्रीचा उल्लेख करू नकोस’ असे मा‍झ्या मनाने मला बजावले आणि मी गप्प झालो.

त्यावर ती म्हणाली,

“तिकडं दोरीवर मा‍झ्या नवऱ्याची लुंगी आणि बनियान आहे ती घाला.”

मी पुढे काही बोललो नाही आणि जाऊन दोरीवरून लुंगी आणि बनियान काढली. बनियानला काही भोके पडली होती पण त्या क्षणी त्याबद्दल मी काही बोललो तर तीपण घालायला मिळणार नव्हती. तेव्हा मी मुकाटपणे मा‍झ्या अंगावरील ओले टी-शर्ट काढायला लागलो.

नजरेच्या कोपर्‍यातून मी पाहिले तर आता ती मला चोरून बघत होती. मला ते कळलेय हे भासू न देता आता मी तिला शो दाखवायला लागलो. मी मुद्दामहून तिच्याकडे साईड करून उभा होतो जेणेकरून तिला मला चोरून नीट बघता यावे आणि ते मला कळत नाहीय असा तिचा समज व्हावा.

आधी मी सावकाश टी-शर्ट काढला आणि टॉवेलने माझी छाती, पोट आणि पाठ पुसू लागलो. नियमित व्यायाम करत असल्याने माझी बॉडी प्रमाणबद्ध आणि बलदंड होती.

अगदीच ६ पॅक ॲब्ज नसले तरी बऱ्यापैकी सपाट पोट होते ज्याने माझी छाती फुललेली दिसायची. मी जरी मदनाचा पुतळा नव्हतो तरी कोणाही बाईची नजर एकदा तरी खिळेल अशी माझी बॉडी नक्कीच होती.

मी सावकाश माझे अंग पुसत होतो जेणेकरून तिला मला मनसोक्त बघता यावे. हाताची हालचाल करताना मी मुद्दाम मा‍झ्या दंडाच्या मागच्या आणि पुढच्या बेटकुळ्या जास्त फुगवत होतो जेणेकरून त्या तिच्या नजरेत भराव्या.

जरी माझे तोंड तिच्याकडे नव्हते तरी नजरेच्या कोपर्‍यातून मला कळत होते की ती माझ्याकडे टक लावून पहात होती. वरचे अंग पुसून झाल्यावर मी लुंगी कंबरेभोवती धरली आणि ओली जीन्स आणि आतली अंडरवेअर एकत्रच खाली सरकवून काढू लागलो.

ओली झालेली जीन्स एका हाताने खाली ढकलायला मला त्रास पडत होता त्यामुळे मी लुंगी धरलेला हात मुद्दाम साईडला आणून मग जीन्स खाली ढकलायला बघत होतो. त्याने व्हायचे काय की लुंगीच्या दोन टोकांच्या मधली फट साईडला ओपन होत होती ज्यातून माझी उघडी कंबर, कूल्हे आणि मांडी त्यातून तिला दिसत होती.

तिला माझे खालचे नागडे अंग दिसत असेल ह्याची जराही कल्पना नसल्यासारखा मी वागत होतो. कसेबसे शेवटी मी जीन्स पायातून काढली आणि वर लुंगी कंबरेला बांधली. मग मी बनियान अंगात घातली आणि माझे ओले कपडे समोरच्या मोकळ्या दोरीवर पसरवून वाळत घातले.

एव्हाना चहा झाला होता आणि ती चहा दोन पेल्यात ओतत होती. मी उभा राहूनच आजूबाजूला पहात विचार करत होतो की कुठे बसावे. तिच्या ते लक्षात आले तेव्हा तीच म्हणाली,

“ती गोधडी घ्या आणि बसा तिच्यावर.”

मी अंथरुणातली गोधडी घेतली आणि तिथेच खाली टाकून तिच्यावर बसायला लागलो तर ती हसत म्हणाली,

“अवो इकडं येऊन बसा, इतक्या लांब चहा कसा द्यायचा मी? मी काय हडळ हाय का हात लांब करायला?” असे म्हणत ती स्वत:च स्वत:च्या विनोदावर खिदीखिदी हसली.

मा‍झ्या अंगावरून एक थंड शिरशिरी खालून वर सळसळत गेली. ही हडळ असली तर? अश्या पावसाळ्या रात्री, सुनसान ठिकाणी, चिटपाखरू नजरेस पडत नव्हते तेथे हे घर आणि ह्या घरात ही एकटी बाई, भूत तर नसेल ना?

मी पटकन तो विचार झटकून टाकला आणि ओशाळवाणे हसत गोधडी सरकवत तिच्या जवळ येऊन बसलो. तरी आम्हा दोघांच्या मध्ये तीन फुटाचे अंतर असेल.

ती पुढे झुकली आणि तिने चहाचा पेला मा‍झ्या पुढ्यात ठेवला. त्यातल्या त्यात ती झुकल्यावर माझी नजर तिच्या ब्लाउजच्या गळ्याच्या पडलेल्या फटीत गेली आणि तिचे फुग्यासारखे गोळे मी डोळे भरून पाहिले.

आता बाकी मी तिच्या गोळ्यांकडे पाहिले हे तिच्या चांगले लक्षात आले असणार होते तेव्हा मी लपवायचा प्रयत्न केला नाही. पण त्याने बाकी माझी पंचाईत व्हायला लागली.

एकतर मी लुंगीच्या आत नागडा होतो आणि अंडरवेअरचा जाच नसल्याने मा‍झ्या लंडाला ताठरायला चांगला वाव मिळू लागला.

एकतर पावसामुळे वातावरण गारठलेले होते. त्यात आणि मी लुंगीच्या आत नागडा लंड होतो. त्यात वर आणि ती उफाड्याची सेक्साट बया मा‍झ्या पुढे तीन फुटावर फक्त ब्लाउज आणि परकरावर बिनधास्त बसली होती. अश्या परिस्थितीत माझा लंड शांत राहणार कसा?

भूत आहे की खरी बाई हे लंडाला थोडीच कळत होते? तो ताठरायला लागला, कडक व्हायला लागला आणि ते चांगले लक्षण नव्हते. नक्कीच खतरनाक होते. कारण माझा ताठरत चाललेला लंड मला मोकळ्या लुंगीवरून अजिबात लपवता आला नसता आणि तिला बघून माझा लंड ताठरतोय हे तिला जर कळले असते तर तिने मला घराबाहेर नक्कीच फेकून दिले असते.

जरी ती मला कपडे बदलताना गुपचूप बघत होती तरी ह्याचा अर्थ असा नव्हता की ती पण माझ्याकडे आकर्षित झालेली होती. जेव्हा मी ती पण म्हणत होतो म्हणजे मी तिच्याकडे आकर्षित झालो होतो ते पण योग्य नव्हते.

एक तर अश्या धुंवाधार पावसात तिने मला एकटी असताना घरात घेतले होते. त्यात पाऊस थांबेपर्यंत मला ती आसरा देणार होती हेच माझ्यावर खूप मोठे उपकार होते.

असे असताना तिला पाहून मी उत्तेजित होतोय हे जर तिला कळले तर ती पिसाटेल आणि आता इतका चांगला आसरा मिळालेला असताना हाकालले जाऊन पुन्हा बाहेर पावसात वणवण फिरायची माझी मनस्थिती नव्हती.

तेव्हा मोठ्या मुश्किलीने मी मा‍झ्या मनावर आणि लंडावर कंट्रोल ठेवू लागलो. तिच्याविषयीच्या कामुक आकर्षणातून माझे मन आणि लंड बाहेर काढण्यासाठी मी तिच्याशी बोलायला लागलो.

“नाव काय तुमचे?”

“सविता!” तिने किंचित लाजत उत्तर दिले आणि माझे नाव विचारले, “तुमचं?”

“विजय!” मी उत्तर दिले.

“गाव कुठलं तुमचं?” तिने विचारले.

“गाव? हेच तालुक्याच्या पुढच.”

“अस्सं. मग गावाला काही काम होत? नाई म्हणजे तुमी मुंबईचं ना म्हणून विचारलं.”

“काही खास काम नाही. असेच कोणाला भेटायच होत म्हणून आलो होतो,” मी तिला सांगितले आणि पुढे तिला विचारले, “तुम्ही इथे एकट्याच राहता?”

“नाही. माझा नवरा हाय ना. तो ट्रक ड्रायवर आहे. बाहेर फिरतीवर असतो. पंधरा दिवस झालं कुठंतरी उलथलाय.” तिने वैतागत म्हटले.

“अच्छा मग तुम्हाला भीती नाही वाटत असं एकटं रहायची?” मी कुतुहलाने विचारले.

“भीती काय वाटायची? मला सवय आहे एकटं रहायची.” तिने जराही न घाबरता बेफिकीरीत उत्तर दिले.

पुन्हा एकदा मनात विचार आला की ‘भूत तर नसेल ना ही बाई?’ अश्या सुनसान ठिकाणी बिनधास्त एकटी राहतेय. बरे ‘मला सवय आहे’ असेही म्हणतेय.

“नाही म्हणजे तुम्ही बाई आहात, तरूणच दिसताय.” मी तिच्या वयाचा अंदाज काढत म्हटले.

“मी कसली तरणी? चाळीशी गाठलीय मी.” तिने हसत उत्तर दिले.

“काय सांगता? वाटत नाही. तुम्ही तर जेमतेम तिशीतल्या दिसता.” मी चावटपणे हसत म्हणालो.

“काय मस्करी करता काय, पाव्हणं. मी कुठं दिसतेय इतकी तरणी.” ती थोडी लाजत हसत उत्तरली.

“अहो खरंच. तुम्ही तुमच्या वयापेक्षा नक्कीच तरूण दिसता. म्हणूनच म्हटलं की तुम्ही असे एकट्या बाई राहता, भीती नाही वाटत तुम्हाला?” मी लाडात म्हटले.

“बाई असली म्हणून काय झालं. कोणाची हात लावायची टाप नाय मला. मा‍झ्या मर्जीशिवाय कोणी हात लावल तर हात तोडून काढील मी त्याचा!”

एका रात्रीचा मुक्काम

‘आयचा घो ह्या पावसाच्या! धरण फुटल्यासारखा बदाबदा गळतोय! साला, कधी थांबणार कोणास ठाऊक?’ मनातल्या मनात मी धुंवाधार कोसळणार्‍या पावसाला दोष देत माझी कार ढकलत होतो. मला जायचे होते त्या तालुक्याच्या गावाच्या अलीकडे अर्ध्या तासाच्या रस्त्यावर माझी कार बंद पडली होती. सगळीकडे...

एका रात्रीचा मुक्काम भाग : ३

अचानक एक कोयता मा‍झ्या नजरेसमोर चमकला. मी दचकून मागे झालो. बापरे! हिने कोयता काढला कुठून? मा‍झ्या अंगावर काटाच आला तिची चपळाई बघून. मी भांबावलोय हे पाहून ती खळखळून हसायला लागली. तिचे हसणे पाहून मी ओशाळलो. कसेबसे हसू रोखून ती म्हणाली, "नाही. म्हणजे तुम्ही घाबरू नका....

एका रात्रीचा मुक्काम भाग : ४

सुपर स्पीडने मा‍झ्या मनात विचार चालू झाले की ती काय करेल? जर माझ्यासमोर कपडे बदलले तर कसे बदलेल? ती पाठमोरी उभी राहील की सरळ उभी राहील? मला तिचे गोळे दिसतील की तिचे नितंब? तिच्या मांड्या दिसतील की डायरेक्ट तिची पुच्ची? नुसत्या कल्पनेने मा‍झ्या लंडात सडकून वासना भरायला...

एका रात्रीचा मुक्काम भाग : ५

"अहो विजयराव, अहो, ऐकलंत का? अहो ऐकायला येत नाही का? काय झालं तुम्हाला?" लांबून खोलवर मला आवाज ऐकू आला. आधी तो क्षीण होता पण जस जसे मी लक्ष देऊन ऐकू लागलो तसे तो आवाज मोठा आणि स्पष्ट होत गेला. अचानक मी भानावर आलो आणि मला दिसले की ती माझ्यासमोर वाकून मला तांब्या देत...

एका रात्रीचा मुक्काम भाग : ६

माझ्याशी बोलताना किंवा मी काही विनोद वगैरे केला की ती ज्या तऱ्हेने दिलखुलास हसत होती त्यावरून कदाचित तिला माझी कंपनी आवडली असावी असे मला वाटू लागले. त्यामुळेच तिला माझ्याबद्दल आकर्षण तर वाटत नसावे? आणि त्यामुळेच ती अस्वस्थ होऊन तिला झोप लागत नसावी बहुतेक. मला जसे तिचे...

एका रात्रीचा मुक्काम भाग : ७

"अहो पण तुम्हीच.." मी काहीतरी बोलायला गेलो आणि माझे बोलणेच खुंटले! मा‍झ्या मनात विचार यायला लागले की ती म्हणत होती ते बरोबर होते. ती कशी काय स्वत:हून माझ्याकडे येईल? ती एक तर बाई आहे. दुसरे असे की मी तिचा अतिथी परका पुरूष आहे. तेव्हा स्वत:हून ती मा‍झ्या जवळ कशी येईल?...

एका रात्रीचा मुक्काम भाग : ८

पहिले दोन खेळ अनिर्णित राहले. तिसरा खेळ मी जिंकला. म्हणजे आता माझे एक वस्त्र निघणार होते जे तिने काढायचे होते. सुरूवात अर्थात बिनियानपासून होणार होती. मी ताठ बसून राहलो तिची वाट बघत. तिने दोन्ही हात लांब केले आणि माझी बनियान कंबरेजवळ धरली आणि ती वर करायला लागली. ती...

एका रात्रीचा मुक्काम भाग : ९

जिंकल्याचा आनंद अजिबात व्यक्त न करता ती सविता एकदम सिरीअस झाली. माझ्याकडे एक भेदक कटाक्ष टाकत तिने रोखून माझ्याकडे पाहिले तसे मा‍झ्या काळजाचा ठोकाच चुकला. मा‍झ्या नजरेमधून जराही नजर न हटवता मा‍झ्या डोळ्यात रोखून पहात ती बसल्या जागी हळूच मागे सरकली आणि हळुवारपणे मागे...

एका रात्रीचा मुक्काम भाग : १०

त्या पावसाळ्या रात्री मला अशी सेक्साट बाई झवायला मिळेल ह्याची मी कल्पनाही केली नव्हती आणि हा इथे मी त्या बाईला भुकेल्या जनावरासारखा भिडलो होतो आणि तिची योनी झवून तिची शिकार करत होतो. पुन्हा एकदा ती वेड्यासारखी कंबर हलवायाला लागली तसे मला जाणवले की ती पुन्हा झडायच्या...

एका रात्रीचा मुक्काम भाग : ११

मी आत आलो तसे तिने माझ्याकडे एक कटाक्ष टाकला आणि मग आपल्याच धुंदीत ती हात लांब करत तर गोल गोल फिरत पावसाचा आनंद घेऊ लागली. ढगाळ वातावरणातल्या अंधुक प्रकाशात पावसाच्या सरी खाली त्या सविताचे सावळे नग्न अंग पहायला मला इतके उत्तेजक वाटत होते की बघता बघता माझा लंड सडकून...

एका रात्रीचा मुक्काम भाग : १२

मुख्य अंगणाच्या कंपाऊंडचा दरवाजा मी दोन नंबरवरून परत आल्यावर लावून घेतला होता त्यामुळे आम्हा नग्न जोडप्याला बाहेरून कोणी बघण्याची शक्यताच नव्हती. तसेच एकमेकांना कवेत घेऊन आम्ही दोघं खोलीत गेलो. मग आपापली अंगे कोरडी करून आम्ही अंगावर कपडे घातले. तिने पुन्हा फक्त परकर...

एका रात्रीचा मुक्काम भाग : १३

काही क्षणात ती कामतृप्तीच्या शिखरावर पोहचली आणि एक आर्त किंचाळी सोडत ती मा‍झ्या लंडावर झडायला लागली. तेच औचित्य साधत मी पण माझा बांध सोडला आणि तिच्या योनित माझा चीक सोडायला लागलो. आम्ही दोघंही ह्या वेळी एकाच क्षणी झडत होतो आणि एकमेकांना रसा-चीकाचा प्रसाद चढवत होतो....

error: नका ना दाजी असं छळू!!