एका रात्रीचा मुक्काम भाग : १३

काही क्षणात ती कामतृप्तीच्या शिखरावर पोहचली आणि एक आर्त किंचाळी सोडत ती मा‍झ्या लंडावर झडायला लागली. तेच औचित्य साधत मी पण माझा बांध सोडला आणि तिच्या योनित माझा चीक सोडायला लागलो.

आम्ही दोघंही ह्या वेळी एकाच क्षणी झडत होतो आणि एकमेकांना रसा-चीकाचा प्रसाद चढवत होतो. थकून शेवटी ती मा‍झ्या अंगावर कोसळली आणि मी तिला मा‍झ्या अंगाशी घट्ट धरून तिच्या पाठीवर हात फिरवून तिला थोपटू लागलो.

जेव्हा ती आपल्या थकव्यातून किंचित सावरली तेव्हा मी तिचे तोंड धरून वर केले आणि तिच्या चेहर्‍यावर मी चुंबनाचा वर्षाव केला. तिला ते खूप आवडले आणि ती पालीसारखी मला घट्ट बिलगली.

बाहेरच्या जगाला पूर्णपणे विसरून ती एक खोली आणि बाहेरचे अंगण इतकेच आम्हा दोघांचे विश्व राहले होते. ती पावसाळी रात्र आणि पुढचा पावसाळा दिवस. अन मग अजून एक पुढची पावसाळी रात्र. पूर्ण वेळ आम्ही दोघं एक तर झवत होतो नाहीतर जेवत होतो.

झवलो की जेवायचो आणि जेवलो की झवायचो. कधी आत तर कधी बाहेर, कधी ती वर तर कधी मी वर, कधी मागून तर कधी पुढून. सगळ्या प्रकारे आम्ही झवण्याची मजा घेतली आणि ते तीन दिवस अन रात्र फक्त एकमेकांच्या सानिध्यात घालवून आम्ही जणू एकरूप झालो होतो.

आमच्यातले अहो-जाहोचे बोलणे अरे-तुरे असे एकेरीवर आले होते. असे म्हणतात ना की प्रत्येक गोष्टीचा कधी ना कधी शेवट असतो तसे मा‍झ्या त्या स्वर्गीय सुखाचा आणि आनंदाचा शेवट जवळ आला.

चौथ्या दिवशी सकाळ उजाडली तीचं पूर्ण निरभ्र आकाशाने. पाऊस रात्रीच केव्हा तरी थांबला होता आणि सकाळी सकाळी मस्त ऊन पडले होते.

त्या सकाळी प्रातर्विधी उरकून मी अंघोळ करायला न्हाणि‍घरात शिरलो आणि निसर्गाचा नॅचरल शॉवर बंद झाल्याने पहिली वेळ बादलीतील पाण्याने अंघोळ करून मी बाहेर आलो. तीन दिवस माझे कपडे घातलेच नव्हते त्यामुळे ते आता पूर्ण सुकले होते आणि ते घालून मी निघायला तयार झालो.

तालुक्याच्या गावात जाऊन मी मेकॅनिक घेऊन येणार होतो आणि मग गाडी रिपेअर करून निघून जाणार होतो. त्या सवितालापण कल्पना होती की आता माझी जायची वेळ आली होती तेव्हा उठल्यापासून तिच्या डोळ्यातून सारखेच पाणी टपकत होते आणि ती फारसे काही बोलत नव्हती पण मुकपणे रडत होती.

आमचा नाश्ता झाला आणि मी तयार होऊन बाहेर पडायच्या बेतात होतो तेव्हा तर सविताने रौद्र रूप धारण केले. ती गोधडीवर पडून धाय मोकलून रडू लागली. आता तिची समजूत कशी घालावी असा मला गहन प्रश्न पडला होता आणि काही न सुचून मी स्तब्धपणे जागीच उभा होतो.

अचानक ती सविता उठली आणि धावत येऊन मला बिलगली. मला आपल्या हाताच्या विळख्याने घट्ट पकडून ती मला बोलू लागली,

“मी तुला जाऊ देणार नाही.”

“अगं पण.”

मी काहीतरी बोलायला गेलो पण तिने मा‍झ्या ओठांवर बोट ठेवत म्हटले,

“नाही! तू जायचं नाहीस!”

“सविता मला जावे लागेल. दुसरा काही मार्ग नाही. असा हट्ट करू नकोस.”

“ठीक आहे. मग मला बाळ दे. मग जा हवं तर.” तिने आर्त स्वरात मला आर्जव केली.

माझे काळीज हलले तिचा आर्त स्वर ऐकून! मा‍झ्या डोळ्यातही पाणी तरळले तिची विनंती ऐकून. आम्ही एकमेकांना मिठीत धरून रडत राहलो. मा‍झ्या लक्षात आले की मी तिला असे सोडून जाऊच शकत नव्हतो.

मा‍झ्या मनातला तो विचार जणू निसर्गानेही ओळखला आणि वाऱ्याचा एक झोत आला आणि उघडा दरवाजा बंद झाला. जसा दरवाजा बंद झाला तसे ती खाली सरकली आणि आपल्या गुडघ्यावर बसली. लगबगीने ती माझी पॅन्ट खोलायला लागली.

खसकन तिने माझी पॅन्ट मा‍झ्या अंडरवेअर सकट खाली खेचली. जसे माझा मलूल लंड तिच्या नजरेस पडला तसे तिने अधाश्यासारखे त्याला हातात पकडले आणि तोंड पुढे करून तिने त्याला गपकन तोंडात घेतले.

तीन दिवसात तिने एकदाही माझा लंड चोखला नव्हता कारण तसे करायची तिच्यावर ना कधी पाळी आली ना मला त्याची कधी गरज वाटली कारण मी कायम तिच्या सानिध्यात टाईटच असायचो.

पण त्यावेळी मी तिला सोडून जाताना मा‍झ्या मनात तिच्याविषयीच्या वासनेचा लवलेशही नव्हता म्हणून माझा लंड मलूल होता. आता जेव्हा ती माझा लंड चोखायला लागली तेव्हा मा‍झ्या लंडात पुन्हा तिच्याविषयीची कामवासना भरायला लागली आणि बघता बघता तो कडक झाला.

माझा लंड सडकून कडक झाला होता तरी ती सविता उत्कटपणे त्याला चोखत होती आणि आपल्या तोंडात घट्ट पकडून आत-बाहेर करत होती. तिच्या त्या चोखण्याच्या तीव्रतेने माझे पाय किंचित लपटले आणि मी तिचे डोके धरून त्याचा आधार घेत कसाबसा उभा राहलो.

माझा लंड कमालीचा कडक झाला होता आणि आता ह्याच्या पुढे तो अजून ताणूच शकत नव्हता इतके प्रेशर मला लंडाच्या त्वचेवर जाणवत होते. आता जर मी तिला थांबवले नाही तर मी तिच्या तोंडातच माझा चीक गाळला असता. म्हणून मी तिचे डोके धरून तिला थांबवले आणि तिला खाली ढकलून झोपायला भाग पाडले.

तिने आपल्या ब्लाउजला एक हिसडा दिला आणि तिच्या ब्लाउजचे हूक तटातट तुटून इकडे तिकडे उडाले तिचे उन्नत उरोज मोकळे करत. आपल्या परकरची नाडी ओढून तिने लगबगीने परकर काढला आणि आपले पाय फाकवून मला तिच्या केसाळ योनिचे पुन्हा एकदा दर्शन दिले.

तिच्या योनिकडे टक लावून पहात मी मा‍झ्या अंगातला टी-शर्ट काढला आणि माझी पॅन्ट वगैरे काढून पूर्ण नागडा झालो. खाली बसून मी तिच्या फाकलेल्या पायात आलो आणि वाकून मी माझे तोंड तिच्या केसाळ योनिवर ठेवले.

जेव्हा मी कपडे काढत होतो तेव्हा तिने आपले डोळे मिटून घेतले होते अशी अपेक्षा करत की मी नागडा झालो की पहिल्या फटक्यात तिच्या योनित लंड घालून मोकळा होईल.

पण त्याऐवजी तिला जेव्हा आपल्या योनिवर मा‍झ्या गरम श्वासाची जाणीव झाली आणि मा‍झ्या ओठांचा स्पर्श तिच्या योनिपटलांना जाणवला तेव्हा ती वेडीपिसी झाली.

माझे डोके धरून ती आपली ओलीचिंब योनी मा‍झ्या तोंडावर घासायला लागली आणि मी तिचा योनी दाणा ओठात धरून त्यांना चोखायला लागलो. तिचे पूर्ण अंग थरथरायला लागले आणि तिच्या तोंडून हुंकार आणि चित्काराचा घोष सुरू झाला.

काही क्षणातच तिने आपल्या पाठीला बाक दिला आणि एक घुसमटलेली किंचाळी सोडत ती मा‍झ्या तोंडावर झडायला लागली. पहिली वेळ इतक्या कमी वेळात मी तिला झडायला लावले होते.

तिच्या झडण्यातून तिला जराही उसंत घेऊ न देता मी तिच्या फाकलेल्या पायात पवित्रा घेतला आणि माझा लंड तिच्या योनित घालून तिला मी झवायची सुरवात केली. तिच्या बगलेत माझे दोन्ही हात रोवून मी तिला गचागच झवायला लागलो.

थोडा वेळ तिला तसे झवल्यावर मी गुडघ्यावर बसलो आणि मी तिचे दोन्ही पाय जवळ आणत जुळवले. आणि मग तिचे पाय मी मा‍झ्या खांद्यावर टाकले आणि तिचे गुडघे मी मागे ढकलू लागलो.

जेव्हा तिचे गुडघे तिच्या उरोजावर दबले तेव्हा मी गुडघ्यावर बसूनच तिला झवायला लागलो. ह्या पोझीशनमध्ये मला तिच्या योनित खोलवर धक्के मारायला मिळत होते आणि माझा जोश आणि जोर पाहून तीपण कंबर हलवून माझे धक्के खोलवर योनित घेऊ लागली.

मी अश्या तर्‍हेने तिच्या योनित इतके खोलवर धक्के मारत होतो की जणू लंडासकट मला तिच्या योनित पूर्णपणे शिरायचे होते आणि बाळ बनून तिच्या योनितून बाहेर पडायचे होते.

तीन दिवसात आम्ही इतक्या वेळा झवलो होतो पण हे शेवटचे झवणे काहीतरी वेगळेच होते. एक वेगळीच तीव्रता, आसक्ती आणि प्रचंड ओढ आम्हाला झवताना जाणवत होती. ह्या झवण्यात वासनेचा लवलेश नव्हता आणि फक्त अन फक्त अंतरीक ओढ आणि प्रेमाच्या भावनेची देवाणघेवाण होती.

अजून काही धक्के मी दिले आणि तिच्या योनित माझा रस सोडू लागलो. तो निव्वळ माझा चीक नव्हता तर मा‍झ्या रक्ताचा अंग, मा‍झ्या अंगाचे बीज मी तिच्या उदरात सोडत होतो. मा‍झ्या अंडकोषातला शेवटचा बीजाचा थेंब तिच्या योनित खोलवर सोडून मगच मी शांत झालो.

नंतर आम्ही दोघांनीही स्वत:ला सावरले आणि आम्ही उठून उभे राहलो. मी माझे कपडे घातले आणि तिनेही नवीन ब्लाउज-परकर अंगावर चढवला. आम्ही शेवटचे एकमेकांना आलिंगन दिले आणि ओठांवर हलकेच किस केले.

मी माझी कपड्याची सॅक उचलून मागेही न बघता त्या खोलीच्या बाहेर पडलो आणि मागे मला खोलीचा दरवाजा बंद झाल्याचा आवाज आला. जड पावलाने मी अंगणाच्या बाहेर पडलो आणि माझी कपड्यांची सॅक मी गाडी उघडून आत ठेवली. मग मी गाडी लॉक केली आणि पुढे असणार्‍या रस्त्याकडे चालू लागलो.

एकदाचा मी रस्त्याला लागलो आणि बऱ्याच वेळाने आलेल्या एका ट्रकला हात दाखवून मी थांबवले. मग त्या ट्रकमध्ये बसून मी अर्ध्या तासाचा प्रवास करत तालुक्याच्या गावात गेलो.

तेथील एका गॅरेजवाल्या मेकॅनिकला मी पकडला आणि त्याचा टोचनवाला टेंपो घेऊन मी अर्ध्या पाऊण तासात परत त्या घराजवळील मा‍झ्या कार जवळ आलो. टेंपोच्या मागील टोचन मा‍झ्या कारला लावून ती ओढत आम्ही निघालो.

क्षणभर मला वाटले की त्या सविताला जाऊन भेटावे. पण मला पाहून पुन्हा तिच्या मनात काही विचार आले आणि तिने मला परत जाऊ दिले नाही तर पंचाईत व्हायची म्हणून मी तिला भेटायचे टाळले.

आम्ही परत तालुक्यात आलो आणि त्या मेकॅनिकने तीन चार तासात माझी कार रिपेअर केली. त्याला त्याच्या कामाचा मोबदला देऊन मी माझी कार घेऊन मा‍झ्या गावाच्या दिशेने निघालो सविताच्या आठवणी सोबत घेऊन!

एका रात्रीचा मुक्काम

‘आयचा घो ह्या पावसाच्या! धरण फुटल्यासारखा बदाबदा गळतोय! साला, कधी थांबणार कोणास ठाऊक?’ मनातल्या मनात मी धुंवाधार कोसळणार्‍या पावसाला दोष देत माझी कार ढकलत होतो. मला जायचे होते त्या तालुक्याच्या गावाच्या अलीकडे अर्ध्या तासाच्या रस्त्यावर माझी कार बंद पडली होती. सगळीकडे...

एका रात्रीचा मुक्काम भाग : २

काय बाई होती ती! एकदम गावरान मेवा! सावळी काया पण तुकतुकीत चमकणारी. भरलेल्या अंगाची पण प्रचंड आकर्षक वळणाची. भरगच्च आकाराचे ब्लाउजमध्ये ठासून भरलेले उभार. ब्लाउज छोटा होता की तिचे गोळे मोठे होते ते कळायला मार्ग नव्हता. बहुतेक ब्लाउजच छोटा झाला असणार कारण तो जुनाट वाटत...

एका रात्रीचा मुक्काम भाग : ३

अचानक एक कोयता मा‍झ्या नजरेसमोर चमकला. मी दचकून मागे झालो. बापरे! हिने कोयता काढला कुठून? मा‍झ्या अंगावर काटाच आला तिची चपळाई बघून. मी भांबावलोय हे पाहून ती खळखळून हसायला लागली. तिचे हसणे पाहून मी ओशाळलो. कसेबसे हसू रोखून ती म्हणाली, "नाही. म्हणजे तुम्ही घाबरू नका....

एका रात्रीचा मुक्काम भाग : ४

सुपर स्पीडने मा‍झ्या मनात विचार चालू झाले की ती काय करेल? जर माझ्यासमोर कपडे बदलले तर कसे बदलेल? ती पाठमोरी उभी राहील की सरळ उभी राहील? मला तिचे गोळे दिसतील की तिचे नितंब? तिच्या मांड्या दिसतील की डायरेक्ट तिची पुच्ची? नुसत्या कल्पनेने मा‍झ्या लंडात सडकून वासना भरायला...

एका रात्रीचा मुक्काम भाग : ५

"अहो विजयराव, अहो, ऐकलंत का? अहो ऐकायला येत नाही का? काय झालं तुम्हाला?" लांबून खोलवर मला आवाज ऐकू आला. आधी तो क्षीण होता पण जस जसे मी लक्ष देऊन ऐकू लागलो तसे तो आवाज मोठा आणि स्पष्ट होत गेला. अचानक मी भानावर आलो आणि मला दिसले की ती माझ्यासमोर वाकून मला तांब्या देत...

एका रात्रीचा मुक्काम भाग : ६

माझ्याशी बोलताना किंवा मी काही विनोद वगैरे केला की ती ज्या तऱ्हेने दिलखुलास हसत होती त्यावरून कदाचित तिला माझी कंपनी आवडली असावी असे मला वाटू लागले. त्यामुळेच तिला माझ्याबद्दल आकर्षण तर वाटत नसावे? आणि त्यामुळेच ती अस्वस्थ होऊन तिला झोप लागत नसावी बहुतेक. मला जसे तिचे...

एका रात्रीचा मुक्काम भाग : ७

"अहो पण तुम्हीच.." मी काहीतरी बोलायला गेलो आणि माझे बोलणेच खुंटले! मा‍झ्या मनात विचार यायला लागले की ती म्हणत होती ते बरोबर होते. ती कशी काय स्वत:हून माझ्याकडे येईल? ती एक तर बाई आहे. दुसरे असे की मी तिचा अतिथी परका पुरूष आहे. तेव्हा स्वत:हून ती मा‍झ्या जवळ कशी येईल?...

एका रात्रीचा मुक्काम भाग : ८

पहिले दोन खेळ अनिर्णित राहले. तिसरा खेळ मी जिंकला. म्हणजे आता माझे एक वस्त्र निघणार होते जे तिने काढायचे होते. सुरूवात अर्थात बिनियानपासून होणार होती. मी ताठ बसून राहलो तिची वाट बघत. तिने दोन्ही हात लांब केले आणि माझी बनियान कंबरेजवळ धरली आणि ती वर करायला लागली. ती...

एका रात्रीचा मुक्काम भाग : ९

जिंकल्याचा आनंद अजिबात व्यक्त न करता ती सविता एकदम सिरीअस झाली. माझ्याकडे एक भेदक कटाक्ष टाकत तिने रोखून माझ्याकडे पाहिले तसे मा‍झ्या काळजाचा ठोकाच चुकला. मा‍झ्या नजरेमधून जराही नजर न हटवता मा‍झ्या डोळ्यात रोखून पहात ती बसल्या जागी हळूच मागे सरकली आणि हळुवारपणे मागे...

एका रात्रीचा मुक्काम भाग : १०

त्या पावसाळ्या रात्री मला अशी सेक्साट बाई झवायला मिळेल ह्याची मी कल्पनाही केली नव्हती आणि हा इथे मी त्या बाईला भुकेल्या जनावरासारखा भिडलो होतो आणि तिची योनी झवून तिची शिकार करत होतो. पुन्हा एकदा ती वेड्यासारखी कंबर हलवायाला लागली तसे मला जाणवले की ती पुन्हा झडायच्या...

एका रात्रीचा मुक्काम भाग : ११

मी आत आलो तसे तिने माझ्याकडे एक कटाक्ष टाकला आणि मग आपल्याच धुंदीत ती हात लांब करत तर गोल गोल फिरत पावसाचा आनंद घेऊ लागली. ढगाळ वातावरणातल्या अंधुक प्रकाशात पावसाच्या सरी खाली त्या सविताचे सावळे नग्न अंग पहायला मला इतके उत्तेजक वाटत होते की बघता बघता माझा लंड सडकून...

एका रात्रीचा मुक्काम भाग : १२

मुख्य अंगणाच्या कंपाऊंडचा दरवाजा मी दोन नंबरवरून परत आल्यावर लावून घेतला होता त्यामुळे आम्हा नग्न जोडप्याला बाहेरून कोणी बघण्याची शक्यताच नव्हती. तसेच एकमेकांना कवेत घेऊन आम्ही दोघं खोलीत गेलो. मग आपापली अंगे कोरडी करून आम्ही अंगावर कपडे घातले. तिने पुन्हा फक्त परकर...

error: नका ना दाजी असं छळू!!