एका रात्रीचा मुक्काम भाग : १२

मुख्य अंगणाच्या कंपाऊंडचा दरवाजा मी दोन नंबरवरून परत आल्यावर लावून घेतला होता त्यामुळे आम्हा नग्न जोडप्याला बाहेरून कोणी बघण्याची शक्यताच नव्हती.

तसेच एकमेकांना कवेत घेऊन आम्ही दोघं खोलीत गेलो. मग आपापली अंगे कोरडी करून आम्ही अंगावर कपडे घातले. तिने पुन्हा फक्त परकर आणि ब्लाउज घातला आणि मी फक्त लुंगी आणि बनियान घातली.

कोसळणार्‍या पावसाखाली बेछूट आणि बेधुंद झवाझवीने आम्हा दोघांनाही प्रचंड भूक लागली होती. त्यामुळे ती सविता दुपारच्या जेवणाच्या तयारीला लागली आणि मला दुसरे काही काम नव्हते म्हणून मी तिला मदत करायला लागलो.

मी तसे कित्येक वर्षे झाली होती जेवण वगैरे बनवले नव्हते तेव्हा त्या सविताला जेवणात मदत करायला मला वेगळीच मजा वाटत होती. तिला त्याचे खूप अप्रूप वाटले की मी इतका मोठा माणूस त्या गरीब बाईची जेवणात मदत करत होतो.

आम्ही दोघांनी हसत-खेळत, गप्पा मारत दुपारचे जेवण घेतले. जेवून झाल्यावर भांडी धुवायलाही मी त्या सविताला मदत केली. त्याने तिच्या मनात माझ्याबद्दलचा आदर अजून वाढला.

नंतर मग दरवाजा लावून घेत आम्ही दोघंही दुपारची झोप घ्यायला पडलो. त्या धुंद आणि कुंद वातावरणात आम्हा दोघांनाही चांगली झोप लागली. जेव्हा आम्हाला जाग आली तेव्हा संध्याकाळ होऊन गेली होती आणि काळोख पडला होता.

सविता जागेवरून उठली आणि तिने कंदिल लावून खोलीत प्रकाश केला. मग ती परत येऊन मा‍झ्या बाजूला पडली आणि मला बिलगली. आम्हा दोघांनाही एकमेकांना सोडावेसे वाटत नव्हते आणि तसेही कुठलेही काम नव्हते तेव्हा आम्ही तसेच गोधडीवर पडून राहलो.

मी तिला कवेत घेतले होते आणि ती मा‍झ्या छातीवर डोके ठेवून मला बिलगली होती. आपल्या हाताची मुलायम बोटे ती मा‍झ्या छातीवरील केसांमध्ये फिरवत होती आणि मी तिच्या गालावरून तिच्या हातावर तर तिच्या नितंबावरून हात फिरवत होतो.

नाही म्हणता म्हणता तिच्या मांसल भरलेल्या अंगाच्या ऊबेने आणि भरीव अवयवाच्या स्पर्शाने मा‍झ्या अंगातली कामवासना जागी व्हायला लागली आणि त्याचा परिणाम म्हणजे माझा लंड कडक व्हायला लागला. मा‍झ्या लुंगीचा तंबू जेव्हा उंचावायला लागला तसे त्याच्यातल्या बदलाची जाणीव त्या सविताला झाली.

वर माझ्याकडे पाहून तिने चावटपणे हसत विचारले, “आता ह्याला काय झालं अचानक उठायला?”

“आता आपण असे एकमेकांना चोंबळत पडलोय तर मग त्याला काय निमित्तच लागतं उठायला. तुझी छकुलीपण पाझरायला लागली असेल ना?”

“ऊंहूंऽऽऽ अजिबात नाही.” तिने लाडिकपणे नाही म्हटले.

“अस्सं. पाहू दे बरं मला.”

मी तिचा परकर वर करू लागलो आणि तिच्या मांड्यांमध्ये मी हात घातला. ती किंचित वर सरकली आणि तिने आपले पाय फाकवले. माझी बोटे काही क्षण तिच्या योनिवरील केसाळ जंगलात फिरली आणि मग मा‍झ्या बोटांनी तिच्या योनिच्या भेगेचा ठाव घेतला.

जसे मा‍झ्या बोटांचा स्पर्श तिच्या योनिदाण्याला झाला तसे तिने आपले ओठ मा‍झ्या कानाच्या पाळीला लावले. मग मी माझे मधले बोट तिच्या पाझरणाऱ्या योनित घालून ऊंगली करायला लागलो.

ती मा‍झ्या कानात गरम उसासे सोडत मा‍झ्या कानाच्या पाळीला जि‍भेने चाटू लागली. त्याने मा‍झ्या कानाला आणि मनाला गुदगुल्या झाल्या आणि आपसूकच माझे तिच्या योनितले बोटे उत्साहाने आत-बाहेर व्हायला लागले.

आता मी बोटाने तिची योनी झवायला लागलो आणि ती मा‍झ्या कानात जीभ घालून आपली कंबर हलवून मा‍झ्या बोटांवर योनी दाबायला लागली.

काही क्षणातच तिची कामवासना भडकायला लागली आणि ती लुंगीवरूनच माझा लंड हातात पकडत मा‍झ्या कानात कुजबुजली,

“मा‍झ्या सांडा काढ तुझा हा सोटा बाहेर आणि चढ तुझ्या ह्या गरीब गाईवर.”

“इतकीच उतावळी झालीयस तर चढ मा‍झ्या सोट्यावर. खुंटीवर बसण्यातपण एक मजा असते ती घेऊन बघ.” मी तिला सूचकपणे हसत म्हणालो आणि तिच्या लक्षात आले मी काय म्हणतोय ते.

मा‍झ्या गालावर प्रेमाने हलकी चापट मारत ती म्हणाली,

“चावट मेला! चांगलाच शेफारलाय मुंबईला राहून.”

पुन्हा एकदा तिने मला एकेरी संबोधले आणि त्यावर मी विचार करेस्तोवर तिने माझी लुंगी ओढून काढली. माझी बनियानपण काढून तिने मला पूर्ण नागडे केले आणि मग ती उठून उभी राहत आपला परकर-ब्लाउज काढू लागली.

माझा लंड तसेही कडक झाला होताच पण तिला नागडी बघून तो अजूनच फुरफुरायला लागला. नागडी झाल्यावर ती मा‍झ्या कंबरेच्या दोन्ही बाजूला पाय ठेवून मा‍झ्या लंडावर उभी राहिली आणि मग खाली गुडघ्यावर बसली. किंचित वर होत तिने माझा कडक लंड पकडला आणि आपली योनी त्याच्या सुपाड्यावर टेकवली.

मग हळूहळू ती दाब देऊन खाली व्हायला लागली आणि माझा लंड तिच्या योनित गडप होऊ लागला. माझा पूर्ण लंड आपल्या योनित घेऊन ती मा‍झ्या कंबरेवर बसून राहिली.

जसे ती सविता माझा लंड योनित घेऊन मा‍झ्या कंबरेवर बसली तसे तिने आपले डोळे मिटून घेतले आणि स्वत:च्या योनितील मा‍झ्या लंडाचे फिलिंग ती अनुभवायला लागली.

ती डोळे मिटून शांत बसली होती म्हणून मी तिच्या उरोजाचे निरीक्षण करायला लागलो. जेव्हा जेव्हा मी तिच्या नग्न उरोजाकडे पहात असे तेव्हा प्रत्येक वेळी मला तिच्या उरोजाचा आकार वेगळाच भासत असे.

आत्ताही मला तिचे उरोज अजून जास्त उन्नत आणि भरलेले वाटायला लागले. त्यावरील निप्पल मला जास्त लांबट आणि टपोरे भासायला लागले. न राहवून मी दोन्ही हात वर केले आणि तिचे दोन्ही निप्पल बोटाच्या चिमटीत धरून त्यांना हलकेच चुरगळायला लागलो.

सविताची तंद्री भंग झाली आणि तिने डोळे उघडून माझ्याकडे पाहिले. मी टक लावून भुकेल्या नजरेने तिच्या उरोजाकडे पहात होतो आणि आता दोन्ही हाताने तिचे उरोज मी दाबायला लागलो होतो.

तिच्या उरोजाकडे पहाणारी माझी एकटक नजर आणि त्यांना उतावळ्यासारखे दाबणारे माझे हात तिला उत्तेजित करायला लागले. मी हळूच नजर वर करत तिच्याकडे पाहिले. आमची नजरानजर झाली तसे तीपण हसली आणि मी सुद्धा हसलो.

पुन्हा तिच्या उरोजाकडे टक लावून पहात ते कुस्करत मी उत्तेजित स्वरात म्हणालो, “काय गच्च भरलेले आहेत तुमचे उरोज. एकदम दुभती गाय.”

ते ऐकून तिचा चेहरा लाजेने लालीलाल झाला आणि शरेमेने ती म्हणाली, “चला, काहीतरीच तुमचं आपलं.”

लाजेने ती खाली वाकली आणि मा‍झ्या मानेजवळ तोंड खुपसून लपवू लागली. मला तिच्या लाजण्याची मजा वाटली आणि मी तिच्या पाठीवरून हळुवारपणे हात फिरवून तिला थोपटू लागलो.

“बरं बरं. लाजू नकोस अशी. नाही करत तुझी मस्करी.”

“नाहीतर काय. मला बाई खूप लाज वाटते! जेव्हा तुम्ही असं टक लावून मा‍झ्या छातीकडे बघता तेव्हा.”

“असं काय ते? ही काय तुझी पहिली वेळ थोडीच आहे अश्या पोझीशनमध्ये करायची? ह्या पोझीशनमध्ये पुरूषाला असेच स्त्रीचे उरोज न्याहाळायला मिळतात. तुझ्या नवऱ्याबरोबर झवताना घेतली असेल ना तू अशी पोज कधी कधी?”

“कधी कधी? अहो ह्या एकाच पोझीशनमध्ये झवतो तो मला नेहमी. एक नंबरच आळशी आहे त्ये ब्येन.”

“अस्सं म्हणजे तुला ह्याच पोझीशनमध्ये झवायची प्रॅक्टिस आहे तर. म्हणजे तू अशी झवण्यात एकदम पटाईत असशील! एकदम एक्सपर्ट.” मी हसून म्हणालो.

“तुम्ही ना एकदम चावट आहात!!”

ती हसली आणि तशीच मा‍झ्या छातीवर आपले उरोज वर-खाली दाबू लागली. आणि त्याच वेळी आपली कंबर उचलून मा‍झ्या लंडावर वरखाली करत मला झवायला लागली.

निव्वळ तेवढ्यावर न थांबता तिने मा‍झ्या ओठांना ओठ भिडवले आणि मा‍झ्या ओठांमधून आपली जीभ मा‍झ्या तोंडात सारत ती मला कसून चुंबू लागली. काय सुखावलो मी तिच्या त्या माझ्यावरील सुखाच्या वर्षावाने!

मी डोळे मिटून घेतले आणि तिच्या पाठीवर प्रेमाने हात फिरवत तिच्या त्या रासवट चुंबनाचा आस्वाद घेऊ लागलो. तिच्या भरगच्च उरोजाचा मा‍झ्या छातीवरील मसाज एंजॉय करायला लागलो आणि खाली मा‍झ्या लंडावर वर-खाली होणार्‍या तिच्या योनिचे फिलिंग मनात साठवून ठेवायला लागलो.

सविताही चांगलीच रंगात आली. मध्येच ती वर झाली आणि मा‍झ्या कंबरेवर बसून तिने आपल्या सैल झालेल्या केसांचा अंबाडा सोडून पुन्हा बांधला अन मग कंबर आणि नितंब उचलून उचलून ती मा‍झ्या लंडावर उसळ्या मारायला लागली.

तिचे भरगच्च उन्नत उरोज वरखाली उडायला लागले आणि त्यांच्या उसळत्या चालीने माझे मन उडायला लागले. न राहवून मी तिचे ते दोन्ही उरोज मा‍झ्या मुठीत पकडले आणि त्यांना मी कुस्करायला लागलो.

तिचा वरखाली व्हायचा वेग जास्तच होता त्यामुळे तिचे उरोज पकडून ठेवायला माझी तारांबळ उडत होती. नंतर मग ती थांबली आणि माझा लंड आपल्या योनितच ठेवत ती जागेवर फिरायला लागली.

तिने कसे जमवले ते तिलाच माहीत पण माझा लंड अजिबात योनिच्या बाहेर पडू न देता ती पूर्णपणे फिरली आणि आता तिची पाठ मा‍झ्या तोंडाकडे होती आणि आता मला तिच्या भरीव नितंबाचा मुलायम स्पर्श मा‍झ्या कंबरेवर जाणवत होता.

पुन्हा काही क्षण ती मा‍झ्या लंडावर मागे-पुढे होत आपली योनी कुटून घेऊ लागली आणि मग बसल्या जागी पुन्हा ती वरखाली उसळ्या मारत मला झवायला लागली.

आता ह्या पोझीशनमध्ये तिच्या नितंबाचे दोन तंबोरे मा‍झ्या कंबरेवर आदळत होते आणि ‘पचाक पचाक’ आवाज करत होते. मी नवलाईने तिच्या नितंबाची ती हिंदळणारी हालचाल पहात होतो आणि तिच्या योनित आत-बाहेर होणारा माझा लंड न्याहाळत होतो.

त्याने मी पण चेकाळलो आणि मग माझी कंबर हलवून मी पण मा‍झ्या लंडाचे धक्के तिच्या योनिवर देऊ लागलो. पुन्हा ती फिरली आणि परत माझ्याकडे तोंड करून मला पुन्हा पहिल्यासारखी झवायला लागली.

पुन्हा मी तिचे उरोज दोन्ही हातात धरून त्यांना कुस्करत खालून धक्के देत तिला झवायला लागलो. काही क्षण तसे झवल्यावर तिने मा‍झ्या खांद्यावर दोन्ही हात ठेवले आणि आपला योनिदाणा मा‍झ्या लंडाच्या वरच्या भागावर ती घासू लागली.

एका रात्रीचा मुक्काम

‘आयचा घो ह्या पावसाच्या! धरण फुटल्यासारखा बदाबदा गळतोय! साला, कधी थांबणार कोणास ठाऊक?’ मनातल्या मनात मी धुंवाधार कोसळणार्‍या पावसाला दोष देत माझी कार ढकलत होतो. मला जायचे होते त्या तालुक्याच्या गावाच्या अलीकडे अर्ध्या तासाच्या रस्त्यावर माझी कार बंद पडली होती. सगळीकडे...

एका रात्रीचा मुक्काम भाग : २

काय बाई होती ती! एकदम गावरान मेवा! सावळी काया पण तुकतुकीत चमकणारी. भरलेल्या अंगाची पण प्रचंड आकर्षक वळणाची. भरगच्च आकाराचे ब्लाउजमध्ये ठासून भरलेले उभार. ब्लाउज छोटा होता की तिचे गोळे मोठे होते ते कळायला मार्ग नव्हता. बहुतेक ब्लाउजच छोटा झाला असणार कारण तो जुनाट वाटत...

एका रात्रीचा मुक्काम भाग : ३

अचानक एक कोयता मा‍झ्या नजरेसमोर चमकला. मी दचकून मागे झालो. बापरे! हिने कोयता काढला कुठून? मा‍झ्या अंगावर काटाच आला तिची चपळाई बघून. मी भांबावलोय हे पाहून ती खळखळून हसायला लागली. तिचे हसणे पाहून मी ओशाळलो. कसेबसे हसू रोखून ती म्हणाली, "नाही. म्हणजे तुम्ही घाबरू नका....

एका रात्रीचा मुक्काम भाग : ४

सुपर स्पीडने मा‍झ्या मनात विचार चालू झाले की ती काय करेल? जर माझ्यासमोर कपडे बदलले तर कसे बदलेल? ती पाठमोरी उभी राहील की सरळ उभी राहील? मला तिचे गोळे दिसतील की तिचे नितंब? तिच्या मांड्या दिसतील की डायरेक्ट तिची पुच्ची? नुसत्या कल्पनेने मा‍झ्या लंडात सडकून वासना भरायला...

एका रात्रीचा मुक्काम भाग : ५

"अहो विजयराव, अहो, ऐकलंत का? अहो ऐकायला येत नाही का? काय झालं तुम्हाला?" लांबून खोलवर मला आवाज ऐकू आला. आधी तो क्षीण होता पण जस जसे मी लक्ष देऊन ऐकू लागलो तसे तो आवाज मोठा आणि स्पष्ट होत गेला. अचानक मी भानावर आलो आणि मला दिसले की ती माझ्यासमोर वाकून मला तांब्या देत...

एका रात्रीचा मुक्काम भाग : ६

माझ्याशी बोलताना किंवा मी काही विनोद वगैरे केला की ती ज्या तऱ्हेने दिलखुलास हसत होती त्यावरून कदाचित तिला माझी कंपनी आवडली असावी असे मला वाटू लागले. त्यामुळेच तिला माझ्याबद्दल आकर्षण तर वाटत नसावे? आणि त्यामुळेच ती अस्वस्थ होऊन तिला झोप लागत नसावी बहुतेक. मला जसे तिचे...

एका रात्रीचा मुक्काम भाग : ७

"अहो पण तुम्हीच.." मी काहीतरी बोलायला गेलो आणि माझे बोलणेच खुंटले! मा‍झ्या मनात विचार यायला लागले की ती म्हणत होती ते बरोबर होते. ती कशी काय स्वत:हून माझ्याकडे येईल? ती एक तर बाई आहे. दुसरे असे की मी तिचा अतिथी परका पुरूष आहे. तेव्हा स्वत:हून ती मा‍झ्या जवळ कशी येईल?...

एका रात्रीचा मुक्काम भाग : ८

पहिले दोन खेळ अनिर्णित राहले. तिसरा खेळ मी जिंकला. म्हणजे आता माझे एक वस्त्र निघणार होते जे तिने काढायचे होते. सुरूवात अर्थात बिनियानपासून होणार होती. मी ताठ बसून राहलो तिची वाट बघत. तिने दोन्ही हात लांब केले आणि माझी बनियान कंबरेजवळ धरली आणि ती वर करायला लागली. ती...

एका रात्रीचा मुक्काम भाग : ९

जिंकल्याचा आनंद अजिबात व्यक्त न करता ती सविता एकदम सिरीअस झाली. माझ्याकडे एक भेदक कटाक्ष टाकत तिने रोखून माझ्याकडे पाहिले तसे मा‍झ्या काळजाचा ठोकाच चुकला. मा‍झ्या नजरेमधून जराही नजर न हटवता मा‍झ्या डोळ्यात रोखून पहात ती बसल्या जागी हळूच मागे सरकली आणि हळुवारपणे मागे...

एका रात्रीचा मुक्काम भाग : १०

त्या पावसाळ्या रात्री मला अशी सेक्साट बाई झवायला मिळेल ह्याची मी कल्पनाही केली नव्हती आणि हा इथे मी त्या बाईला भुकेल्या जनावरासारखा भिडलो होतो आणि तिची योनी झवून तिची शिकार करत होतो. पुन्हा एकदा ती वेड्यासारखी कंबर हलवायाला लागली तसे मला जाणवले की ती पुन्हा झडायच्या...

एका रात्रीचा मुक्काम भाग : ११

मी आत आलो तसे तिने माझ्याकडे एक कटाक्ष टाकला आणि मग आपल्याच धुंदीत ती हात लांब करत तर गोल गोल फिरत पावसाचा आनंद घेऊ लागली. ढगाळ वातावरणातल्या अंधुक प्रकाशात पावसाच्या सरी खाली त्या सविताचे सावळे नग्न अंग पहायला मला इतके उत्तेजक वाटत होते की बघता बघता माझा लंड सडकून...

एका रात्रीचा मुक्काम भाग : १३

काही क्षणात ती कामतृप्तीच्या शिखरावर पोहचली आणि एक आर्त किंचाळी सोडत ती मा‍झ्या लंडावर झडायला लागली. तेच औचित्य साधत मी पण माझा बांध सोडला आणि तिच्या योनित माझा चीक सोडायला लागलो. आम्ही दोघंही ह्या वेळी एकाच क्षणी झडत होतो आणि एकमेकांना रसा-चीकाचा प्रसाद चढवत होतो....

error: नका ना दाजी असं छळू!!