एका रात्रीचा मुक्काम भाग : ११

मी आत आलो तसे तिने माझ्याकडे एक कटाक्ष टाकला आणि मग आपल्याच धुंदीत ती हात लांब करत तर गोल गोल फिरत पावसाचा आनंद घेऊ लागली.

ढगाळ वातावरणातल्या अंधुक प्रकाशात पावसाच्या सरी खाली त्या सविताचे सावळे नग्न अंग पहायला मला इतके उत्तेजक वाटत होते की बघता बघता माझा लंड सडकून टाईट झाला.

तिच्या भरलेल्या वळणदार अवयवावरून पावसाचे पाणी ज्या तर्‍हेने ओघळत होते त्यावरून त्या पाण्याचा मला हेवा वाटू लागला. त्या उघड्या कोसळणार्‍या आभाळाखाली ते ओलेते अंग भोगायची लालसा मा‍झ्या मनात जागृत झाली.

मी जागीच उभा राहून माझी अंडरवेअर खाली सरकवली आणि ती काढून पूर्ण नागडा झालो. दबक्या पावलाने मी पुढे सरसावलो आणि तिच्या जवळ गेलो. ती डोळे मिटून हात पसरवून स्वत:भोवती गिरकी घेत पावसाच्या पाण्याचा आनंद घेत होती.

जेव्हा मी तिच्या जवळ पोहचलो तेव्हा तिला माझी चाहुल लागली. मग ती एका जागी स्तब्ध उभी राहिली आणि मी तिच्या अंगाला पुढून भिडलो. तिच्या अंगाला मा‍झ्या अंगाचा स्पर्श झाला तसे मी मा‍झ्या हाताने तिच्या कंबरेला विळखा घालत तिला आवळले.

तिनेही मा‍झ्या मानेभोवती आपले दोन्ही हात गुंफले आणि मला मिठी मारली. माझा कडक लंड तिच्या पोटावर वरच्या दिशेने दाबला गेला आणि तिला खुपायला लागला. मा‍झ्या लंडाचा स्पर्श तिला जाणवला.

तिने आपल्या उरोजाचे गोळे मा‍झ्या छातीवर दाबून मान वर करून मा‍झ्या डोळ्यात पाहिले. आमची नजरानजर झाली आणि आम्हा दोघांनाही एकमेकांच्या डोळ्यात कामवासना भरलेली दिसली.

आपसूक आमचे चेहरे हलले आणि ओठ ओठांजवळ आले. पावसाच्या पाण्याने ओघळणारे ओठ एकमेकांना भिडले आणि एका रसरशीत ओथंबलेल्या ओलेत्या चुंबनाचा आम्ही दोघं आस्वाद घ्यायला लागलो.

मा‍झ्या हाताचे राकट पंजे तिच्या मुलायम पाठीवर फिरत होते आणि ते खाली तिच्या गुळगुळीत नितंबाकडे हळूहळू सरकले. मग तिच्या दोन्ही नितंबावर हात नेऊन मी त्यांना तोलू लागलो, दाबू लागलो आणि चिवडू लागलो.

मध्ये मध्ये मी तिचे नितंब धरून दोन्ही बाजूला फाकवत होतो ज्याने तिच्या नितंबामधील फट मोठी होत होती आणि त्यातून पावसाचे पाणी खाली तिच्या घळीत वहात होते. त्याने नक्कीच तिच्या गुदद्वाराच्या भोकावर तसेच खाली योनिच्या भोकावर थंड पाण्याचा ओघळ वहात होता. ज्याने तिच्या अंगाला एक झटका बसत होता.

मा‍झ्या त्या चाळ्याने नक्कीच तिची उत्तेजना वाढत होती कारण मग ती मा‍झ्या लंडावर आपल्या पोटाचा दाब वाढवून मला अजून चिकटत होती.

उघड्या आकाशाखाली एका भरगच्च नागड्या बाईला मी मा‍झ्या नागड्या अंगावर दाबून धरले होते आणि तिच्या टपोऱ्या लुसलुशीत ओठांचे मी आसक्त चुंबन घेत होतो ते सुख आणि ते फिलिंग अगदी स्वर्गीय होते.

त्याने मा‍झ्या लंडाचा कडकपणा अजून जास्त वाढत होता आणि त्याचा ताण मला सहन होईना. म्हणून मी किंचित मागे झालो तसे माझा लंड खाली सरळ होऊन काटकोनात तिच्या पोटाला खुपू लागला.

मी जरा दाब दिला की मा‍झ्या लंडाचा सुपाडा तिच्या पोटात खड्डा करत अजून जास्त खुपला जात होता. किती वेळ आम्ही तसे चुंबन घेत उभे होतो कोणास ठाऊक पण आम्हाला काळ-वेळेचे काही भानच उरले नव्हते.

एका क्षणी मी हळूच तिला म्हणालो, “ओहह सविता! किती भरीव आणि घाटदार आहे तुझे नितंब! मला खूप आवडले हे!”

“हो माहितीय. म्हणूनच तर तुम्ही इतके चिवडताय.” तिनेही हसत म्हटले.

“मला जाम वेडेपिसे केलेय ह्यांनी.” मी अधीरपणे ते नितंब कुस्करत म्हणालो.

“काळजी घ्या हं. त्यांच्या वेडापायी तुमचे हत्यार मा‍झ्या पोटाला खड्डा पाडतंय. मा‍झ्या पोटाला भोक पाडून पाठीकडून बाहेर पडेल हं ते.” तिने मिश्किलपणे हसत म्हटले.

“त्याच्या आधी मी साईड बदलतो. त्या हत्याराने तुझा तंबोरा मला चेक करायचा आहे.” असे बोलून मी तिला फिरवले आणि मागून तिला चिकटलो.

तिच्या बगलेतून हात पुढे नेत मी तिला विळखा घातला आणि मा‍झ्या अंगाशी घट्ट पकडले. तिने आपले नितंब मा‍झ्या लंडावर दाबले तसे माझा लंड तिच्या नितंबाच्या फटीतून वरच्या दिशेला गेला आणि तिच्या फटीत रूतून बसला.

ती आपले नितंब मा‍झ्या लंडावर अजून दाबू लागली आणि मी पण अजून दाब देत तिच्या नितंबाच्या फटीवर माझा लंड घासायला लागलो. त्याने ती चेकळायला लागली आणि तिने तिच्या पोटावरील मा‍झ्या हाताचा विळखा सोडवला आणि माझे हात वर नेऊन आपल्या उरोजावर ठेवले.

मी तिच्या उरोजांना हलकेच दाबायला लागलो. तिच्या मानेवरून माझे तोंड पुढे घेत मी तिच्या गालाला चुंबू लागलो आणि तिचे उरोज कुस्करत तिच्या नितंबाला हेपू लागलो.

पुन्हा किती वेळ त्या पोझीशनमध्ये आम्ही दोघं एकमेकांच्या नग्न अंगाला चिकटून एकमेकांना चोंबळत होतो त्याचे आम्हाला भानच नव्हते.

“तुमचे हत्यार भलतेच कडक झालेय बाई. मला जास्तच खुपतेय ते.” तिने लाडिक स्वरात तक्रार केली.

“हो का? मग काहीतरी केले पाहिजे त्यासाठी.” असे बोलत मी पाय फाकवून खाली वाकलो आणि माझा लंड मी तिच्या नितंबाच्या भेगेतून खाली सरकवला.

आता माझा लंड खालच्या बाजूने तिच्या दोन पायामध्ये शिरला आणि त्याचा मधला भाग तिच्या गुदद्वारावर घासू लागला आणि त्याचा सुपाडा तिच्या योनिच्या फटीला डिवचू लागला. ह्या पोजने आम्ही दोघंही सुखावलो आणि दोघांनाही मजा वाटायला लागली.

ती कंबर हलवून मा‍झ्या लंडावर आपले अंग घासू लागली आणि मी तिचे उरोज कुस्करत तिला मागून जणू झवू लागलो. तिचे उरोज कुस्करताना मी तिचे निप्पल बोटाच्या चिमटीत धरून दाबत होतो, चुरगळत होतो.

त्याने तिला नक्कीच थोडी वेदना होत असावी पण त्यापेक्षा जास्त तिला उत्तेजना मिळत होती. तिने पुढे जे म्हटले त्याने ते एकदम स्पष्ट झाले.

“नाही सहन होत आता! झवा मला इथे उघड्यावर! तुमचा सांड चढू दे माझ्यावर!”

“ते काय सांगायला पाहिजे? अशीच थोडी सोडणार आहे मी तुम्हाला! वाका खाली! माझी दुभती गाय! गाभण करून सोडतो की नाही बघ तुम्हाला आता!”

मी तिला ढकलत त्या न्हाणि‍घराच्या एका पेंडेच्या भिंतीकडे नेले आणि तिचे हात धरून त्यावर आधाराला ठेवले. मग तिची मान दाबून मी तिला थोडी खाली ढकलली आणि तिच्या कंबरेला धरून मागे ओढत मी तिला ओणवी व्हायला भाग पाडले.

मी तिच्या मागे माझे पाय फाकवून खाली झालो आणि माझा कडक लंड हातात धरून मागून तिच्या योनिच्या भेगेला टेकविला. आणि मग हळूहळू दाब देत माझा कडक लंड मी तिच्या योनित मागून आत सारला. हळूहळू माझा लंड तिच्या योनिच्या गुहेत गडप होत गेला आणि मा‍झ्या लंडाच्या मुळाचा भाग तिच्या नितंबाला भिडला.

आता माझा पूर्ण लंड त्या सविताच्या बुळबुळीत योनित मुळापर्यंत खुपसला गेला होता आणि ह्या पोझीशनमध्ये मला तिची योनी प्रचंड टाईट भासत होती! मला असे वाटत होते की जणू मा‍झ्या लंडाचा सुपाडा तिच्या योनितून तिच्या उदरात जणू शिरला आहे. आम्ही किंचित जरी हललो तरी मा‍झ्या लंडावरील तिच्या योनिचा ताण अजून वाढत होता.

मला शेवटी तिला विचारावेसे वाटले, “तुम्ही ठीक आहात ना? मा‍झ्या लंडाचा जोर सहन होतोय ना तुम्हाला?”

“माझी काळजी करू नका. हेपा मला चांगली.”

“हेपणार तर आहेच. ओहहह… किती टाईट वाटतेय तुमची योनि… असे वाटतच नाही लग्न झालेली बाई झवतोय. तुमचा नवरा खूप भाग्यवान आहे. इतकी टाईट पुच्ची रोजची झवायला मिळतेय त्याला.”

“कशाला नाव काढता त्या भाडखाऊचं? उलथलाय किती दिस झालं कुठंतरी. नेहमीच मला अशी ऊपाशी ठेवून उलथतो. कदी ईचारच करत नाय माजा. नाव नका घेऊ त्याचं. झवा मला चांगली मन भरोस्तोवर. त्याचा माल तुमी लुटा. चोदा मला मरेस्तोवर.”

“अस्सं असेल तर हे घ्याऽऽऽ चोदतो तुमची पुच्ची फाटेस्तोवर. हे घ्याऽऽऽ पेला माझा दणकाऽऽऽ घ्याऽऽऽ हा घ्याऽऽ”

मी तिचे दोन्ही उरोज हातात घट्ट पकडले आणि त्यांना अक्षरश: पिळवटत गचागच त्या सविताला मागून चोदायला लागलो. ती पेंडेच्या भिंतीला धरून वाकली होती आणि मी तिच्या पाठीवर वाकून तिला झवत होतो.

मा‍झ्या दणक्याने ती पेंडेची भिंत गदगदा हलत होती. असे वाटत होते की कुठल्याही क्षणी एक तर ती भिंत तरी पडणार होती नाहीतर तिला भोक पाडून सविता त्यातून बाहेर फेकली जाणार होती.

त्याची कल्पना तिला नक्कीच होती म्हणून ती जोर लावून माझे धक्के आपल्या नितंबावरच झेलत होती ज्याने दणक्याचा जोर त्या कमजोर भिंतीवर पडला जात नव्हता.

वर उघडे आकाश गळती लागल्यासारखे गळत होते आणि आम्हा दोघांची नग्न शरीरं भिजवत होते. थंड पाणी अंगावर पडत असल्याने माझे अंग अजिबात गरम होत नव्हते त्यामुळे तिला कसून चोदताना मला अजिबात थकवा जाणवत नव्हता.

मी माजावर आलेल्या सांडासारखा गुरगुरत तिच्या नितंबाला झुंजत तिला मागून झवत होतो आणि ती गाभण होणार्‍या गाईसारखी हंबरत मला चढवून घेत होती. कितीतरी वेळ आमची ती उघड्यावरील झवाझवी जोमाने चालू होती. ना मी दमायचे नाव घेत होतो ना ती मला थांबवायच्या मूडमध्ये होती.

ती किती वेळा त्यात झडली होती कोणास ठाऊक कारण मध्ये मध्ये ती अचानक चित्करायची आणि जोर लावून स्तब्ध उभी रहायची. एकदा तिचा भर ओसरला की पुन्हा ती दणक्याने हलायला लागायची.

मला आता तिच्या योनित पुन्हा एकदा गळायचे वेध सुरू झाले. पुन्हा एकदा तिच्या वांझ योनित माझा चीक सोडून तिला गर्भार करायची उर्मी मा‍झ्या मनात उसळू लागली. तिच्या भाडखाऊ नवऱ्याला दाखवायला मला तिच्या पोटात माझा अंश सोडायची घाई झाली.

पुन्हा एकदा मी तिच्या योनित माझा चीक फवारू लागलो. गचागच धक्के देत मी तिच्या योनित माझा चीक सोडू लागलो. किती चीक तिच्या योनित गळत होता आणि किती त्यातून बाहेर पडत होता ह्याची कल्पना कोसळणार्‍या पावसाच्या पाण्याने ना मला येत होती ना तिला.

मा‍झ्या लंडातून चीक गळायचा बंद झाला तरी मी तिला दणके देत होतो आणि झवत होतो. नंतर मग माझा लंड मलूल पडत गेला आणि शेवटी कोळंबी होऊन तिच्या योनितून बाहेर आला तेव्हा कुठे मी थांबलो.

जसे मी थांबलो तसे ती वर झाली आणि सरळ उभी राहिली. मी तिला फिरवली आणि मा‍झ्या मिठीत घेऊन आवळली. मला आलिंगन देऊन ती बिलगून उभी राहिली आणि मी तिच्या ओठांचे हलके चुंबन घेत तिच्या पाठीवरून हात फिरवत राहलो.

नंतर आम्ही निसर्गाच्या शॉवरखालील आमची ती अनोखी अंघोळ संपवली आणि तसेच नागडे एकमेकांच्या कंबरेत हात घालून बिलगत त्या न्हाणि‍घराच्या बाहेर पडलो.

एका रात्रीचा मुक्काम

‘आयचा घो ह्या पावसाच्या! धरण फुटल्यासारखा बदाबदा गळतोय! साला, कधी थांबणार कोणास ठाऊक?’ मनातल्या मनात मी धुंवाधार कोसळणार्‍या पावसाला दोष देत माझी कार ढकलत होतो. मला जायचे होते त्या तालुक्याच्या गावाच्या अलीकडे अर्ध्या तासाच्या रस्त्यावर माझी कार बंद पडली होती. सगळीकडे...

एका रात्रीचा मुक्काम भाग : २

काय बाई होती ती! एकदम गावरान मेवा! सावळी काया पण तुकतुकीत चमकणारी. भरलेल्या अंगाची पण प्रचंड आकर्षक वळणाची. भरगच्च आकाराचे ब्लाउजमध्ये ठासून भरलेले उभार. ब्लाउज छोटा होता की तिचे गोळे मोठे होते ते कळायला मार्ग नव्हता. बहुतेक ब्लाउजच छोटा झाला असणार कारण तो जुनाट वाटत...

एका रात्रीचा मुक्काम भाग : ३

अचानक एक कोयता मा‍झ्या नजरेसमोर चमकला. मी दचकून मागे झालो. बापरे! हिने कोयता काढला कुठून? मा‍झ्या अंगावर काटाच आला तिची चपळाई बघून. मी भांबावलोय हे पाहून ती खळखळून हसायला लागली. तिचे हसणे पाहून मी ओशाळलो. कसेबसे हसू रोखून ती म्हणाली, "नाही. म्हणजे तुम्ही घाबरू नका....

एका रात्रीचा मुक्काम भाग : ४

सुपर स्पीडने मा‍झ्या मनात विचार चालू झाले की ती काय करेल? जर माझ्यासमोर कपडे बदलले तर कसे बदलेल? ती पाठमोरी उभी राहील की सरळ उभी राहील? मला तिचे गोळे दिसतील की तिचे नितंब? तिच्या मांड्या दिसतील की डायरेक्ट तिची पुच्ची? नुसत्या कल्पनेने मा‍झ्या लंडात सडकून वासना भरायला...

एका रात्रीचा मुक्काम भाग : ५

"अहो विजयराव, अहो, ऐकलंत का? अहो ऐकायला येत नाही का? काय झालं तुम्हाला?" लांबून खोलवर मला आवाज ऐकू आला. आधी तो क्षीण होता पण जस जसे मी लक्ष देऊन ऐकू लागलो तसे तो आवाज मोठा आणि स्पष्ट होत गेला. अचानक मी भानावर आलो आणि मला दिसले की ती माझ्यासमोर वाकून मला तांब्या देत...

एका रात्रीचा मुक्काम भाग : ६

माझ्याशी बोलताना किंवा मी काही विनोद वगैरे केला की ती ज्या तऱ्हेने दिलखुलास हसत होती त्यावरून कदाचित तिला माझी कंपनी आवडली असावी असे मला वाटू लागले. त्यामुळेच तिला माझ्याबद्दल आकर्षण तर वाटत नसावे? आणि त्यामुळेच ती अस्वस्थ होऊन तिला झोप लागत नसावी बहुतेक. मला जसे तिचे...

एका रात्रीचा मुक्काम भाग : ७

"अहो पण तुम्हीच.." मी काहीतरी बोलायला गेलो आणि माझे बोलणेच खुंटले! मा‍झ्या मनात विचार यायला लागले की ती म्हणत होती ते बरोबर होते. ती कशी काय स्वत:हून माझ्याकडे येईल? ती एक तर बाई आहे. दुसरे असे की मी तिचा अतिथी परका पुरूष आहे. तेव्हा स्वत:हून ती मा‍झ्या जवळ कशी येईल?...

एका रात्रीचा मुक्काम भाग : ८

पहिले दोन खेळ अनिर्णित राहले. तिसरा खेळ मी जिंकला. म्हणजे आता माझे एक वस्त्र निघणार होते जे तिने काढायचे होते. सुरूवात अर्थात बिनियानपासून होणार होती. मी ताठ बसून राहलो तिची वाट बघत. तिने दोन्ही हात लांब केले आणि माझी बनियान कंबरेजवळ धरली आणि ती वर करायला लागली. ती...

एका रात्रीचा मुक्काम भाग : ९

जिंकल्याचा आनंद अजिबात व्यक्त न करता ती सविता एकदम सिरीअस झाली. माझ्याकडे एक भेदक कटाक्ष टाकत तिने रोखून माझ्याकडे पाहिले तसे मा‍झ्या काळजाचा ठोकाच चुकला. मा‍झ्या नजरेमधून जराही नजर न हटवता मा‍झ्या डोळ्यात रोखून पहात ती बसल्या जागी हळूच मागे सरकली आणि हळुवारपणे मागे...

एका रात्रीचा मुक्काम भाग : १०

त्या पावसाळ्या रात्री मला अशी सेक्साट बाई झवायला मिळेल ह्याची मी कल्पनाही केली नव्हती आणि हा इथे मी त्या बाईला भुकेल्या जनावरासारखा भिडलो होतो आणि तिची योनी झवून तिची शिकार करत होतो. पुन्हा एकदा ती वेड्यासारखी कंबर हलवायाला लागली तसे मला जाणवले की ती पुन्हा झडायच्या...

एका रात्रीचा मुक्काम भाग : १२

मुख्य अंगणाच्या कंपाऊंडचा दरवाजा मी दोन नंबरवरून परत आल्यावर लावून घेतला होता त्यामुळे आम्हा नग्न जोडप्याला बाहेरून कोणी बघण्याची शक्यताच नव्हती. तसेच एकमेकांना कवेत घेऊन आम्ही दोघं खोलीत गेलो. मग आपापली अंगे कोरडी करून आम्ही अंगावर कपडे घातले. तिने पुन्हा फक्त परकर...

एका रात्रीचा मुक्काम भाग : १३

काही क्षणात ती कामतृप्तीच्या शिखरावर पोहचली आणि एक आर्त किंचाळी सोडत ती मा‍झ्या लंडावर झडायला लागली. तेच औचित्य साधत मी पण माझा बांध सोडला आणि तिच्या योनित माझा चीक सोडायला लागलो. आम्ही दोघंही ह्या वेळी एकाच क्षणी झडत होतो आणि एकमेकांना रसा-चीकाचा प्रसाद चढवत होतो....

error: नका ना दाजी असं छळू!!