एका रात्रीचा मुक्काम भाग : ४

सुपर स्पीडने मा‍झ्या मनात विचार चालू झाले की ती काय करेल? जर माझ्यासमोर कपडे बदलले तर कसे बदलेल? ती पाठमोरी उभी राहील की सरळ उभी राहील? मला तिचे गोळे दिसतील की तिचे नितंब? तिच्या मांड्या दिसतील की डायरेक्ट तिची पुच्ची?

नुसत्या कल्पनेने मा‍झ्या लंडात सडकून वासना भरायला लागली आणि तो ताठरू लागला. मा‍झ्या मनात प्रचंड उत्सुकता लागून राहिली की ती आता कसे कपडे बदलणार होती.

तिला मा‍झ्या मनातील विचारांच्या वादळाची जणू कल्पना होती कारण चेहर्‍यावर गूढ स्मित हास्य ठेवत ती मी झोपलो होतो त्या बाजूला आली. क्षणभर मला वाटले ती मा‍झ्या जवळ उभी राहून कपडे बदलते की काय?

नुसत्या विचाराने मा‍झ्या लंडाला आचका बसला. नशीब मी पाय दुमडून पडलो होतो त्यामुळे मा‍झ्या लंडाच्या भागावर लुंगी गोळा झालेली होती ज्यातून माझा ताठरत चाललेला लंड दिसायची शक्यता नव्हती.

तिने दोरीवर टाकलेल्या कपड्यातून तिचा एक ब्लाउज आणि परकर ओढून काढला. मग तिने एक साडीसुद्धा ओढली आणि ती परत चुलीकडच्या कोपर्‍यात जाऊ लागली.

ते पाहून माझा हिरमोड झाला की कदाचित ती साडी अंगाभोवती गुंडाळून कपडे बदलणार. कदाचित ब्लाउज-परकर घालून झाल्यावर ती साडीपण नेसेल. तसे झाले तर तिचे जे सेक्साट अंग मला दिसत होते तेवढेही दिसणार नव्हते.

त्या विचाराने माझा चेहरा हिरमुसला झाला आणि त्याची जणू कल्पना होती अश्या तऱ्हेने ती मिश्किल गूढ हास्य चेहर्‍यावर ठेवून चालत होती. ती आता काय करते ह्याची उत्सुकता मा‍झ्या मनात शिगेला पोहचली.

खरे तर एका सभ्य पुरूषासारखे मी तोंड फिरवून पडायला हवे होते. ती कसेही कपडे बदलेन पण मी तिच्याकडे पाठ फिरवून पडायला पाहिजे होते. पण मी मुद्दामहून तसा सभ्यपणा अजिबात दाखवत नव्हतो.

तिने जर विचारले असते की ‘का मी तिच्याकडे पहातोय?’ तर मा‍झ्या मनात उत्तर तयार होते की ‘एवढ्याश्या खोलीत मी कुठे दुसरीकडे पहाणार?’. किंवा ‘तू आहेच बघण्यासारखी चीज तेव्हा तुझ्याकडे बघतोय’. पण अजून तरी तिने मला काही म्हटले नव्हते.

आपल्याच धुंदीत ती चुलीच्या बाजूला गेली आणि तिने साडी वरच्या दोरीवर टाकली. ती दोरीवर साडी पसरवायला लागली तेव्हा मा‍झ्या लक्षात ती दोरी आली. ‘आयला, ह्या दोरीवर साडी टाकून ती आडोसा तयार करतेय. च्यामारी!! आपल्या लक्षात कशी आली नाही ही दोरी?’

तिच्याबद्दलच्या कामुक आसक्तीने आणि कल्पनांनी माझी बुद्धी भ्रष्ट झाली होती आणि म्हणूनच ती दोरी मा‍झ्या नजरेस पडली नाही. मनातून मी हिरमुसलो पण तरीही चेहरा कोरा ठेवत मी गुपचूप तिच्याकडे पाहू लागलो. मी जणू तिथे नव्हतो अश्या आविर्भावात तिने साडी दोरीवर पसरवली आणि साडी मागे उभी राहून कपडे बदलायला लागली.

मी निरखून पाहिले तेव्हा मा‍झ्या लक्षात आले की कंदिल चुलीजवळ होता आणि त्याच्यापुढे ती उभी राहून कपडे बदलत होती त्यामुळे विरलेल्या पातळ साडीतून मला तिची आकृती बऱ्यापैकी दिसत होती.

झालेच तर तिने साडी उभी टाकली होती तेव्हा तो साडीचा पडदा फक्त ४ फूट रुंदीचा होता. तिने कितीही साडीच्या मागे लपायचा प्रयत्न केला तरी साडीच्या कडेने मला तिचे थोडे अंग दिसत होते.

मी किंचित डोके कलते करून पाहिले तर मला ती अजून थोडी दिसणार होती. तेव्हा पडल्या पडल्या अंग थोडे मोकळे करतोय असे दाखवत मी अंगाची हालचाल केली आणि माझे डोके थोडी अजून बाजूला झुकवले. डोक्याखाली हाताची घडी ठेवून मी तिच्याकडे बघायला लागलो.

मला तिचे थोडे अंग दिसत होते ह्याची कल्पना नसल्यासारखी ती आपल्या धुंदीत कपडे काढायला लागली. एक एक करत तिने ब्लाउजची बटणे काढली आणि ब्लाउज हातातून काढला.

तिची साईड मला दिसत होती आणि जसा तिने ब्लाउज काढला तसे मला तिचा भरगच्च गोळा साईडने दिसला. तिच्या गोळ्याचे दर्शन झाल्या बरोबर मा‍झ्या लंडाने एक आचका दिला आणि मी अक्षरश: हात त्यावर दाबून त्याला काबूत करायचा प्रयत्न केला.

जेव्हा ती कंबरेवर परकरची नाडी सोडायला गेली तेव्हा ती किंचित वळली आणि मला तिच्या गोळ्यावरचा अरोला आणि एक ताठरलेला निप्पल स्पष्ट दिसला. कोहिनूर हिरा दिसल्याचा आनंद मा‍झ्या मनाला झाला आणि त्याचे डायरेक्ट कनेक्शन मा‍झ्या लंडाकडे गेले. पुन्हा एकदा मा‍झ्या लंडाने आचका दिला.

परकरची नाडी सोडून ती परकर खाली सरकवायला लागली. माझा अंदाज खराच होता की तिच्या परकरच्या साईजपेक्षा तिचे नितंब मोठे होते कारण तिला जोर लावून परकर आपल्या नितंबावरून खाली सरकवावा लागत होती. कसाबसा तिने परकर नितंबाच्या खाली सरकवला आणि पायात पाडला.

आता ती साडीच्या मागे पूर्ण नागडी उभी होती. मला तिचे नागडे अंग साईडने बऱ्यापैकी दिसत होते. कपडे काढायच्या गडबडीत तिचे बांधलेले केस सुटले होते की काय कोण जाणे पण ती हात आपल्या डोक्याच्या मागे घेऊन केसांचा अंबाडा बांधायला लागली.

त्याने मला तिची केसाळ काख, झालेच तर खाली तिचा एक गोळा, त्याच्या खाली तिचे किंचित चरबीदार वळकट्या असलेले पोट, त्याच्या खाली तिच्या भरीव पुष्ट मांड्या, आणि खाली सडसडीत पाय दिसत होता.

तिच्या काखेतली केस पाहून पुन्हा मा‍झ्या लंडाने आचका दिला आणि मनात विचार आला की काखेतल्या भरघोस केसांसारखे तिच्या जांघेत, म्हणजेच पुच्चीवर असेच केसांचे घनदाट जावळ असेल का?

मला केसाळ काख किंवा केसाळ पुच्ची भयंकर सेक्सी वाटते आणि त्यात तोंड घालून नुसते चाटत राहवे अशी आसक्ती मला खूप होती. तेव्हा तिच्या केसाळ काखेचा आणि पुच्चीचा विचार करत मी माझा कडक लंड हलकेच दाबायला लागलो. मा‍झ्या हाताची हालचाल तिला कळू नये ह्याची मी काळजी घेत होतो.

तिकडे मग तिने सुका परकर घेतला आणि त्यात पाय घालून वर चढवायला लागली. पुन्हा नितंबाच्या वर परकर चढवायला तिला थोडा जास्त प्रयत्न करावा लागला.

परकर वर चढवून ती नाडी बांधायला लागली. हा परकरही तिच्या भरीव नितंबावर घट्ट बसला होता. परकर घालून झाल्यावर तिने ब्लाउज घेतला आणि तो घालायला लागली.

आधी तिने दुसर्‍या बाजूचा हात घातला आणि तोपर्यंत मला तिचा इकडचा मला दिसत असलेला उभार अजून काही क्षण बघायला मिळाला. तिकडचा हात घातल्यावर तिने इकडचा हात घातला आणि दोन्ही कपात आपले गोळे दाबून धरत ती ब्लाउजची बटणे लावायला लागली.

ब्लाउजची बटणे लावून तिने गळ्यातून हात घालत त्यात आपले गोळे ॲडजस्ट केले. आणि मग ब्लाउज ठीकठाक करत ती वळायला लागली. जसे ती वळायला लागली तसे मी माझी मान परत ह्या बाजूला कलती केले जेणेकरून तिला कळू नये की मी मान वळवून तिला बघत होतो.

माझ्याकडे न बघता तिने वर पहात ती साडी धरली आणि ओढून काढली. जशी साडी निघाली तसा तो पडदा दूर झाला आणि सुक्या परकर-ब्लाउजमध्ये मला तिचे पुन्हा दर्शन झाले. हा सुका ब्लाउज आणि परकरही जुना विरलेला होता त्यामुळे ह्याच्यातूनही तिचे मादक भरलेले सेक्साट अंग उठून दिसत होते.

तिने साडी काढून बाजूला टाकली आणि जाऊन एक गोधडी घेऊन पुन्हा ती चुलीजवळ गेली. तिथे तिने गोधडी अंथरली आणि माझ्याकडे पाहून तिने मला विचारले,

“काही पाणी वगैरे पाहिजे का तुम्हाला, रात्रीच प्यायला?”

मला खरे तर नको म्हणावेसे वाटले पण मला रात्री जाग येऊन तहान लागली तर उठून तिच्याकडे जायचे म्हणजे पंचाईत होती. तेव्हा मी मुकाटपणे ‘द्या ना’ म्हणालो.

तिने फळीवरून एक तांब्या घेतला आणि माठातून भरून घेतला. तो तांब्या घेऊन ती माझ्याकडे यायला लागली आणि तिला पाहून मला स्वप्नात असल्यासारखा भास होऊ लागला.

‘एक गावरान बया फक्त ब्लाउज आणि परकरवर. हातात पाण्याचा तांब्या घेऊन मा‍झ्या जवळ येतेय, तिचे ब्लाउजमध्ये मावत नसलेले गोळे, खाली स्थुलपणा असलेले पण प्रचंड सेक्सी पोट आणि त्यावरची खोल बेंबी, त्याच्या खाली परकरवरून कळणाऱ्या तिच्या पुष्ट भरीव मांड्या. मूर्तिमंत काम देवता वाटत होती ती मला!’

ती जस जशी जवळ येऊ लागली तस तसे मा‍झ्या लंडातली कामवासना उफाळू लागली. प्रचंड उत्तेजनेने माझे अंग थरथरायला लागले. ती जवळ आली की तिला पटकन धरावी. गच्च पकडून तिला आवळावी.

तिचा ब्लाउज आणि परकर टराटरा फाडून तिला नागडी करावी. तिच्यावर चढून तिला कचाकचा झवावी. अशी रानटी पाशवी कामासक्ती मा‍झ्या मनातून मा‍झ्या संपूर्ण शरीरात भिनली.

मी पटकन उठलो आणि तिला धरली. आश्चर्याने ती माझ्याकडे पहायला लागली आणि तिच्या हातातील तांब्या खाली पडला. त्याची पर्वा न करता मी तिला खसकन ओढली आणि तिला गच्च मिठी मारली.

मा‍झ्या पाशवी मिठीत ती कळवळली. मला तिच्या अंगाचा प्रत्येक उठाव मा‍झ्या अंगावर दाबलेला जाणवायला लागला. आता मी तिला काय करू आणि काय नको असे मला व्हायला लागले. तिला आता मी कसे कसे झवू आणि कसे तिला कुस्करू ह्याची चलबिचल मा‍झ्या मनात व्हायला लागली.

दोन्ही खांद्यांवर मी तिच्या ब्लाउजमध्ये मा‍झ्या दोन्ही हाताची बोटे खुपसली आणि जोराचा हिसडा दिला. ‘टर्र्र्र्र’ करत तिचा ब्लाउज पाठीवर फाटला आणि पुढून तिच्या ब्लाउजची बटणे सटसट तुटून उडाली. ब्लाउज फाटून त्याचे दोन तुकडे बाजूला झाले आणि तिचे भरगच्च गोळे उसळून मोकळे झाले!

मी वासनेने भरलेल्या डोळ्याने तिचे नागडे झालेले भरगच्च गोळे बघायला लागलो. ‘आता काय करू ह्या गोळ्याचे? दाबू की कुस्करू? चाटू की चोखू? दाबून चाटू की कुस्करून चोखू?’

मा‍झ्या मनात अश्या विचारांची मारामारी चालू झाली आणि निर्णय होत नव्हता म्हणून मी नुसताच बघत राहलो. मनातून वाटत होते बरेच काही करावे पण मा‍झ्या अंगातून हालचाल होत नव्हती. जणू कोणीतरी मला जखडून ठेवले होते.

एका रात्रीचा मुक्काम

‘आयचा घो ह्या पावसाच्या! धरण फुटल्यासारखा बदाबदा गळतोय! साला, कधी थांबणार कोणास ठाऊक?’ मनातल्या मनात मी धुंवाधार कोसळणार्‍या पावसाला दोष देत माझी कार ढकलत होतो. मला जायचे होते त्या तालुक्याच्या गावाच्या अलीकडे अर्ध्या तासाच्या रस्त्यावर माझी कार बंद पडली होती. सगळीकडे...

एका रात्रीचा मुक्काम भाग : २

काय बाई होती ती! एकदम गावरान मेवा! सावळी काया पण तुकतुकीत चमकणारी. भरलेल्या अंगाची पण प्रचंड आकर्षक वळणाची. भरगच्च आकाराचे ब्लाउजमध्ये ठासून भरलेले उभार. ब्लाउज छोटा होता की तिचे गोळे मोठे होते ते कळायला मार्ग नव्हता. बहुतेक ब्लाउजच छोटा झाला असणार कारण तो जुनाट वाटत...

एका रात्रीचा मुक्काम भाग : ३

अचानक एक कोयता मा‍झ्या नजरेसमोर चमकला. मी दचकून मागे झालो. बापरे! हिने कोयता काढला कुठून? मा‍झ्या अंगावर काटाच आला तिची चपळाई बघून. मी भांबावलोय हे पाहून ती खळखळून हसायला लागली. तिचे हसणे पाहून मी ओशाळलो. कसेबसे हसू रोखून ती म्हणाली, "नाही. म्हणजे तुम्ही घाबरू नका....

एका रात्रीचा मुक्काम भाग : ५

"अहो विजयराव, अहो, ऐकलंत का? अहो ऐकायला येत नाही का? काय झालं तुम्हाला?" लांबून खोलवर मला आवाज ऐकू आला. आधी तो क्षीण होता पण जस जसे मी लक्ष देऊन ऐकू लागलो तसे तो आवाज मोठा आणि स्पष्ट होत गेला. अचानक मी भानावर आलो आणि मला दिसले की ती माझ्यासमोर वाकून मला तांब्या देत...

एका रात्रीचा मुक्काम भाग : ६

माझ्याशी बोलताना किंवा मी काही विनोद वगैरे केला की ती ज्या तऱ्हेने दिलखुलास हसत होती त्यावरून कदाचित तिला माझी कंपनी आवडली असावी असे मला वाटू लागले. त्यामुळेच तिला माझ्याबद्दल आकर्षण तर वाटत नसावे? आणि त्यामुळेच ती अस्वस्थ होऊन तिला झोप लागत नसावी बहुतेक. मला जसे तिचे...

एका रात्रीचा मुक्काम भाग : ७

"अहो पण तुम्हीच.." मी काहीतरी बोलायला गेलो आणि माझे बोलणेच खुंटले! मा‍झ्या मनात विचार यायला लागले की ती म्हणत होती ते बरोबर होते. ती कशी काय स्वत:हून माझ्याकडे येईल? ती एक तर बाई आहे. दुसरे असे की मी तिचा अतिथी परका पुरूष आहे. तेव्हा स्वत:हून ती मा‍झ्या जवळ कशी येईल?...

एका रात्रीचा मुक्काम भाग : ८

पहिले दोन खेळ अनिर्णित राहले. तिसरा खेळ मी जिंकला. म्हणजे आता माझे एक वस्त्र निघणार होते जे तिने काढायचे होते. सुरूवात अर्थात बिनियानपासून होणार होती. मी ताठ बसून राहलो तिची वाट बघत. तिने दोन्ही हात लांब केले आणि माझी बनियान कंबरेजवळ धरली आणि ती वर करायला लागली. ती...

एका रात्रीचा मुक्काम भाग : ९

जिंकल्याचा आनंद अजिबात व्यक्त न करता ती सविता एकदम सिरीअस झाली. माझ्याकडे एक भेदक कटाक्ष टाकत तिने रोखून माझ्याकडे पाहिले तसे मा‍झ्या काळजाचा ठोकाच चुकला. मा‍झ्या नजरेमधून जराही नजर न हटवता मा‍झ्या डोळ्यात रोखून पहात ती बसल्या जागी हळूच मागे सरकली आणि हळुवारपणे मागे...

एका रात्रीचा मुक्काम भाग : १०

त्या पावसाळ्या रात्री मला अशी सेक्साट बाई झवायला मिळेल ह्याची मी कल्पनाही केली नव्हती आणि हा इथे मी त्या बाईला भुकेल्या जनावरासारखा भिडलो होतो आणि तिची योनी झवून तिची शिकार करत होतो. पुन्हा एकदा ती वेड्यासारखी कंबर हलवायाला लागली तसे मला जाणवले की ती पुन्हा झडायच्या...

एका रात्रीचा मुक्काम भाग : ११

मी आत आलो तसे तिने माझ्याकडे एक कटाक्ष टाकला आणि मग आपल्याच धुंदीत ती हात लांब करत तर गोल गोल फिरत पावसाचा आनंद घेऊ लागली. ढगाळ वातावरणातल्या अंधुक प्रकाशात पावसाच्या सरी खाली त्या सविताचे सावळे नग्न अंग पहायला मला इतके उत्तेजक वाटत होते की बघता बघता माझा लंड सडकून...

एका रात्रीचा मुक्काम भाग : १२

मुख्य अंगणाच्या कंपाऊंडचा दरवाजा मी दोन नंबरवरून परत आल्यावर लावून घेतला होता त्यामुळे आम्हा नग्न जोडप्याला बाहेरून कोणी बघण्याची शक्यताच नव्हती. तसेच एकमेकांना कवेत घेऊन आम्ही दोघं खोलीत गेलो. मग आपापली अंगे कोरडी करून आम्ही अंगावर कपडे घातले. तिने पुन्हा फक्त परकर...

एका रात्रीचा मुक्काम भाग : १३

काही क्षणात ती कामतृप्तीच्या शिखरावर पोहचली आणि एक आर्त किंचाळी सोडत ती मा‍झ्या लंडावर झडायला लागली. तेच औचित्य साधत मी पण माझा बांध सोडला आणि तिच्या योनित माझा चीक सोडायला लागलो. आम्ही दोघंही ह्या वेळी एकाच क्षणी झडत होतो आणि एकमेकांना रसा-चीकाचा प्रसाद चढवत होतो....

error: नका ना दाजी असं छळू!!