एका रात्रीचा मुक्काम भाग : ९

जिंकल्याचा आनंद अजिबात व्यक्त न करता ती सविता एकदम सिरीअस झाली. माझ्याकडे एक भेदक कटाक्ष टाकत तिने रोखून माझ्याकडे पाहिले तसे मा‍झ्या काळजाचा ठोकाच चुकला.

मा‍झ्या नजरेमधून जराही नजर न हटवता मा‍झ्या डोळ्यात रोखून पहात ती बसल्या जागी हळूच मागे सरकली आणि हळुवारपणे मागे पडत मागच्या गाठोड्यावर डोके टेकवत आपल्या पाठीवर पहुडली. मग त्याच हळुवारपणे तिने आपल्या परकरची नाडी ओढली आणि गाठ सोडवली.

मग नितंब किंचित उचलत तिने परकर नितंबाच्या खाली सरकवला. आणि त्यातून पाय बाहेर काढत तिने परकर बाजूला टाकला. मग डोळे मिटून घेत तिने आपले पाय फाकवले आणि आपल्या खालच्या गुहेचा खजिना मा‍झ्या नजरेसमोर उघडा केला!

नियमाप्रमाणे मी मा‍झ्या हाताने तिचा परकर काढून तिला पूर्ण नागडी करायला पाहिजे होती. पण कदाचित मी परकर काढायला वेळ घेईल म्हणून किंवा तिलाच झवून घ्यायची घाई झाली असेल म्हणून पण कदाचित तिने स्वत:च आपला परकर काढून नागडी झाली होती.

नुसती ती नागडीच झाली नाही तर ती आपले पाय फाकवून मला तिची केसाळ योनी उघडी करून दाखवत होती. जणू ती मला आमंत्रण देत होती की ‘ये, मा‍झ्या योनिचा पहिला आस्वाद घे’ म्हणून.

तिच्या योनिवर भरपूर केस होते आणि त्या केसाळ जंगलातून तिच्या योनिची भेग दिसत नव्हती. आता त्या काळ्या जंगलातून ती खजिन्याची गुहा शोधून काढून तो खजिना मला लुटायचा होता.

त्या सविताचे मादक सेक्सी भरलेले सावळे तुकतुकीत नागडे अंग मा‍झ्या समोर पहुडले होते आणि त्या अंगाचा पूर्ण कामोपभोग मला घ्यायचा होता. नुसत्या त्या कल्पनेने माझा लंड लुंगीत फुरफुरायला लागला.

उठून गुडघ्यावर उभा राहत मी एक हिसडा देत लुंगी फेडली आणि मी पण पूर्ण नागडा झालो! माझा लंड कांबीसारखा सणकून कडक झालेला होता. मग गुडघ्यावरून तसे पुढे मी सरकू लागलो आणि विचार करू लागलो की पहिली चढाई कशी करायची?

तिच्या योनिवर पहिला हल्ला चढवायचा की तिच्या उरोजांना पहिले काबीज करायचे? ज्या अर्थी तिने आपले पाय फाकवून योनी उघडी केली होती त्या अर्थी तिला मी पहिले योनिवर घाला घालावासा वाटत होता. तेव्हा मी गुडघ्यावर रेंगत तिच्या फाकलेल्या पायात गेलो आणि खाली झुकलो.

तिला मा‍झ्या हालचालीची चाहुल लागली तसे तिने डोळे किलकिले करून माझ्याकडे पाहिले. वर तिच्या नजरेला नजर भिडवत मी माझे तोंड खाली केले आणि तिच्या केसाळ योनिवर ठेवले.

ज्या क्षणी मा‍झ्या तोंडाचा स्पर्श तिच्या योनिला झाला जणू तिच्या योनितून वि‍जेसारखे काहीतरी सळसळत मा‍झ्या तोंडात शिरले आणि मा‍झ्या अंगात ते भिनले.

मा‍झ्या अंगावरून एक थंड हवेची झुळूक जणू सळसळून गेली आणि माझे अंग त्याने थरथरले. त्याच वेळी त्या सविताच्या अंगालाही जणू करंट लागला तसा झटका बसला आणि तिच्या तोंडून एक अस्फुट किंचाळी बाहेर पडली.

क्षणभर मा‍झ्या काळजाचा ठोकाच चुकला आणि तोंड वर घेऊन बाजूला व्हावे का असे मला वाटले. पण एक अनामिक शक्ती माझे तोंड तिच्या योनिवर जणू दाबून धरत होती तेव्हा मला माझे तोंड वर घेता येत नव्हते. तेव्हा मग मी तो विचार सोडून दिला आणि तिची योनी चोखायला लागलो.

“ओहहहह कितीऽऽऽ आसुसलेऽऽऽ होतेऽऽ ह्याऽऽऽ स्पर्शालाऽऽऽ खूपऽऽऽ वाटऽऽऽ पाहिलीऽऽऽ रेऽऽऽ” तिने चित्कारत म्हटले.

ती झटका आल्यासारखी आपली कंबर हलवायाला लागली. जणू तिला आता राहवत नव्हते आणि कसली तरी घाई झाल्यासारखी ती कंबर हलवून मा‍झ्या तोंडावर आपली योनी घासत होती. पर्यायाने मी तिचा योनिदाणा चोखत होतो, घासत होतो.

तिची योनी ऑलरेडी खूप पाझरलेली होती त्यामुळे केसाळ चिंब झालेली होती. ती कंबर उचलून उचलून मा‍झ्या तोंडावर धक्के मारत होती आणि मी तोंड खाली दाबत दाबत कशीबशी तिची योनी चोखत होतो.

तशी तिची केसाळ योनी चोखायला मला खूप मजा वाटत होती आणि त्यात ती कंबर उडवून धक्के देत होती ज्याने मला अजूनच चेकळायला होत होते. तिचा वेग वाढला तसे मा‍झ्या लक्षात आले की ती झडायला आली होती.

तिची ती घाई पाहून आता मा‍झ्या लक्षात येत होते की तिला झडण्याचे सुख मिळवायचे होते म्हणून ती इतकी घाई करत होती. एक किंचाळी फोडत ती झडायला लागली आणि अक्षरश: मा‍झ्या तोंडावर योनिचे फटके द्यायला लागली.

कामोत्तेजनेने गुरगुरत आणि चित्कारत ती झडत होती. योनिच्या ह्या सुखाला ती जणू खूप काळ आसुसलेली होती आणि ते सुख तिला माझ्याकडून मिळाले तसे ती बेभान झाली होती. कंबर हलवून हलवून ती झडत राहिली आणि शेवटी हळूहळू शांत होत गेली.

किती काळाने ती झडली होती आणि तिची काम तृप्ती झाली होती कोणास ठाऊक पण त्या सुखाने ती प्रसन्न झाल्यासारखी वाटत होती. मी वर तिच्याकडे पाहिले तर तिच्या चेहर्‍यावर घामाचा थर चमकत होता आणि चेहर्‍यावर तृप्तीचे एक वेगळेच समाधान होते.

तिच्या चेहऱ्यावरून माझी नजर लगेच खाली तिच्या उरोजाच्या टेकड्यांवर घसरली तसे त्यांच्या त्या ॲन्गलच्या दर्शनाने मा‍झ्या लंडाला आचका बसला. आता मला त्या उरोजावर चाल करायची उर्मी दाबता आली नाही आणि मी तिच्या योनिवरून तोंड वर घासत नेत वर सरकलो.

ओटी पोटावरून मी तिच्या बेंबीवर तोंड नेले आणि काही क्षण तिच्या बेंबीचा आस्वाद घेतला. मग तोंड घासत वर नेत मी तिचे पोट चाटले आणि मग तिच्या डाव्या उरोजाच्या पायथ्याशी मा‍झ्या जि‍भेचा डेरा जमवला.

तिच्या उरोजाचा खालचा भाग चाटत चाटत मी हळूहळू वर सरकत त्या उरोजाची टेकडी काबीज करू लागलो आणि सरते शेवटी उरोजाच्या टोकावरील निप्पल मा‍झ्या तोंडात घेत मी त्या टेकडीवर झेंडा रोवला.

तिच्या उरोजावर तोंड दाबून मी तिचा निप्पल चोखायला लागलो तसे तिच्या तोंडून उसासे बाहेर पडायला लागले. माझी ती चढाई तिला आवडलेली दिसत होती आणि त्याने माझा हुरूप वाढायला लागला.

तिच्या डाव्या उरोजाला काही क्षण चोखून झाल्यावर मी माझे तोंड उजव्या उरोजावर नेले. मग डाव्यासारखेच मी हा उजव्या उरोजाचा गड सर करत त्याचा आस्वाद घ्यायला लागलो. माझा उजव्या हाताने मी तिचा डावा उरोज मुठीत घेऊन कुस्करायला लागलो तसे तिचे हुंकार वाढायला लागले.

तिच्या अंगावर मी पडलो होतो आणि माझा लंड तिच्या योनिच्या खाली खुपून फुरफूरत होता. ती आपले अंग हलवून मा‍झ्या लंडाचा स्पर्श आपल्या जांघेत जोखून पहात होती.

अचानक तिने माझे डोके धरले आणि मला वर ओढले. अधाश्यासारखे तिने आपले ओठ मा‍झ्या ओठांवर दाबले आणि ती माझे चुंबन घ्यायला लागली.

मी तिच्या दोन्ही काखेतून माझे दोन्ही हात तिच्या अंगाखाली नेले आणि ते वर आणत मी तिचे केस दोन्ही हाताने धरले. मग तिचे केस ओढत मी तिला आपले तोंड वरच्या दिशेला उचलायला भाग पाडू लागलो ज्याने मला तिचे मांसल टपोरे ओठ जोमाने चोखायला मिळू लागले.

ती मध्येच आपल्या दोन्ही हाताने मा‍झ्या कंबरेला विळखा घालून मला स्वत:च्या अंगावर आवळून धरत होती तर कधी ती मा‍झ्या पाठीवर वर-खाली हात फिरवत होती. मध्येच तिचे हात मा‍झ्या नितंबावर येत होते आणि ती माझे नितंब चाचपून पहात होती.

आमचे रासवट चुंबन चालू असताना अचानक तिने मा‍झ्या कंबरेला धरले आणि माझी कंबर वर ढकलली. मी माझी कंबर वर उचलली तसे माझा लंड तिच्या केसाळ योनिवर घासला गेला. तिने पटकन आपला एक हात आमच्या जांघेत खुपसला आणि माझा लंड हातात पकडून आपल्या योनिच्या गुहेवर टेकवला.

तिला काय हवे होते ह्याची मला जाणीव झाली आणि तेच मला हवे आहे ह्याची मला प्रचिती आली. मी कंबरेला एक धक्का दिला आणि मा‍झ्या लंडाचा सुपाडा तिच्या योनित घुसला. पुन्हा तिच्या तोंडून एक अस्फुट किंचाळी बाहेर पडली जणू ती पहिली वेळ झवून घेत होती.

मी हळूहळू दाब देत गेलो आणि माझा लंड तिची योनी भेदत आपल्या लक्षाकडे कूच करू लागला. जेव्हा मा‍झ्या लंडाच्या सुपाड्याचे तिच्या योनिच्या तळाचा ठाव घेतला तेव्हाच मी थांबलो आणि तिच्या ओठांना पुन्हा जोमाने चुंबू लागलो.

प्रचंड कामसुखाची अनुभूति मला जाणवत होती की त्या सविताला जेव्हा पहिली वेळ मी पाहिले होते तेव्हा तिला झवायची जी एक सुप्त इच्छा मनात निर्माण झाली होती. ती इच्छा इतक्या लवकर पूर्ण होऊन मी त्या क्षणाला तिच्या योनित माझा लंड घालून तिच्या ओठांचे चुंबन घेत होतो.

तिच्या योनिरसाने चिंब झालेली उबदार योनी मा‍झ्या जाड कडक लंडाभोवती इतकी घट्ट भासत होती की ती योनिच्या स्नायुने माझा लंड जखडत होती. जणू माझा लंड तिच्या योनितून तिला कधी बाहेर काढायचाच नव्हता अश्या तर्‍हेने योनिने तिने लंड जखडला होता आणि हाताच्या विळख्याने मला कवटाळले होते.

अनाहूतपणे माझी कंबर वर उचलली गेली आणि लंड सुपाड्यापर्यंत बाहेर काढला गेला. आणि मग एक जोरकस धक्का देत पुन्हा मी लंड मुळापर्यंत तिच्या योनित खुपसला. मग एका मागोमाग एक धक्के देत मी तिची योनी झवायला लागलो आणि तिला मा‍झ्या अंगाशी जखडून घेत तिच्या ओठांचे चुंबन घेऊ लागलो.

तिचे अंग भलतेच उबदार आणि मांसल लागत होते. तिच्या त्या भरलेल्या अंगावर पडून तिला झवताना मला इतके अनोखे सुख लाभत होते की तसे सुख या आधी कोणालाही झवताना मला जाणवले नव्हते.

माझ्याकडून तसे झवून घेताना ती सविता हुंकारत होती, चित्कारत होती आणि आपले अंग हलवून मला झवण्यात साथ देत होती. कधी ती हाताच्या विळख्याने मला जखडत होती तर कधी आपले हात मा‍झ्या पाठीवर आणि नितंबावर फिरवत मला अजून झवण्यास प्रेरित करत होती.

एका रात्रीचा मुक्काम

‘आयचा घो ह्या पावसाच्या! धरण फुटल्यासारखा बदाबदा गळतोय! साला, कधी थांबणार कोणास ठाऊक?’ मनातल्या मनात मी धुंवाधार कोसळणार्‍या पावसाला दोष देत माझी कार ढकलत होतो. मला जायचे होते त्या तालुक्याच्या गावाच्या अलीकडे अर्ध्या तासाच्या रस्त्यावर माझी कार बंद पडली होती. सगळीकडे...

एका रात्रीचा मुक्काम भाग : २

काय बाई होती ती! एकदम गावरान मेवा! सावळी काया पण तुकतुकीत चमकणारी. भरलेल्या अंगाची पण प्रचंड आकर्षक वळणाची. भरगच्च आकाराचे ब्लाउजमध्ये ठासून भरलेले उभार. ब्लाउज छोटा होता की तिचे गोळे मोठे होते ते कळायला मार्ग नव्हता. बहुतेक ब्लाउजच छोटा झाला असणार कारण तो जुनाट वाटत...

एका रात्रीचा मुक्काम भाग : ३

अचानक एक कोयता मा‍झ्या नजरेसमोर चमकला. मी दचकून मागे झालो. बापरे! हिने कोयता काढला कुठून? मा‍झ्या अंगावर काटाच आला तिची चपळाई बघून. मी भांबावलोय हे पाहून ती खळखळून हसायला लागली. तिचे हसणे पाहून मी ओशाळलो. कसेबसे हसू रोखून ती म्हणाली, "नाही. म्हणजे तुम्ही घाबरू नका....

एका रात्रीचा मुक्काम भाग : ४

सुपर स्पीडने मा‍झ्या मनात विचार चालू झाले की ती काय करेल? जर माझ्यासमोर कपडे बदलले तर कसे बदलेल? ती पाठमोरी उभी राहील की सरळ उभी राहील? मला तिचे गोळे दिसतील की तिचे नितंब? तिच्या मांड्या दिसतील की डायरेक्ट तिची पुच्ची? नुसत्या कल्पनेने मा‍झ्या लंडात सडकून वासना भरायला...

एका रात्रीचा मुक्काम भाग : ५

"अहो विजयराव, अहो, ऐकलंत का? अहो ऐकायला येत नाही का? काय झालं तुम्हाला?" लांबून खोलवर मला आवाज ऐकू आला. आधी तो क्षीण होता पण जस जसे मी लक्ष देऊन ऐकू लागलो तसे तो आवाज मोठा आणि स्पष्ट होत गेला. अचानक मी भानावर आलो आणि मला दिसले की ती माझ्यासमोर वाकून मला तांब्या देत...

एका रात्रीचा मुक्काम भाग : ६

माझ्याशी बोलताना किंवा मी काही विनोद वगैरे केला की ती ज्या तऱ्हेने दिलखुलास हसत होती त्यावरून कदाचित तिला माझी कंपनी आवडली असावी असे मला वाटू लागले. त्यामुळेच तिला माझ्याबद्दल आकर्षण तर वाटत नसावे? आणि त्यामुळेच ती अस्वस्थ होऊन तिला झोप लागत नसावी बहुतेक. मला जसे तिचे...

एका रात्रीचा मुक्काम भाग : ७

"अहो पण तुम्हीच.." मी काहीतरी बोलायला गेलो आणि माझे बोलणेच खुंटले! मा‍झ्या मनात विचार यायला लागले की ती म्हणत होती ते बरोबर होते. ती कशी काय स्वत:हून माझ्याकडे येईल? ती एक तर बाई आहे. दुसरे असे की मी तिचा अतिथी परका पुरूष आहे. तेव्हा स्वत:हून ती मा‍झ्या जवळ कशी येईल?...

एका रात्रीचा मुक्काम भाग : ८

पहिले दोन खेळ अनिर्णित राहले. तिसरा खेळ मी जिंकला. म्हणजे आता माझे एक वस्त्र निघणार होते जे तिने काढायचे होते. सुरूवात अर्थात बिनियानपासून होणार होती. मी ताठ बसून राहलो तिची वाट बघत. तिने दोन्ही हात लांब केले आणि माझी बनियान कंबरेजवळ धरली आणि ती वर करायला लागली. ती...

एका रात्रीचा मुक्काम भाग : १०

त्या पावसाळ्या रात्री मला अशी सेक्साट बाई झवायला मिळेल ह्याची मी कल्पनाही केली नव्हती आणि हा इथे मी त्या बाईला भुकेल्या जनावरासारखा भिडलो होतो आणि तिची योनी झवून तिची शिकार करत होतो. पुन्हा एकदा ती वेड्यासारखी कंबर हलवायाला लागली तसे मला जाणवले की ती पुन्हा झडायच्या...

एका रात्रीचा मुक्काम भाग : ११

मी आत आलो तसे तिने माझ्याकडे एक कटाक्ष टाकला आणि मग आपल्याच धुंदीत ती हात लांब करत तर गोल गोल फिरत पावसाचा आनंद घेऊ लागली. ढगाळ वातावरणातल्या अंधुक प्रकाशात पावसाच्या सरी खाली त्या सविताचे सावळे नग्न अंग पहायला मला इतके उत्तेजक वाटत होते की बघता बघता माझा लंड सडकून...

एका रात्रीचा मुक्काम भाग : १२

मुख्य अंगणाच्या कंपाऊंडचा दरवाजा मी दोन नंबरवरून परत आल्यावर लावून घेतला होता त्यामुळे आम्हा नग्न जोडप्याला बाहेरून कोणी बघण्याची शक्यताच नव्हती. तसेच एकमेकांना कवेत घेऊन आम्ही दोघं खोलीत गेलो. मग आपापली अंगे कोरडी करून आम्ही अंगावर कपडे घातले. तिने पुन्हा फक्त परकर...

एका रात्रीचा मुक्काम भाग : १३

काही क्षणात ती कामतृप्तीच्या शिखरावर पोहचली आणि एक आर्त किंचाळी सोडत ती मा‍झ्या लंडावर झडायला लागली. तेच औचित्य साधत मी पण माझा बांध सोडला आणि तिच्या योनित माझा चीक सोडायला लागलो. आम्ही दोघंही ह्या वेळी एकाच क्षणी झडत होतो आणि एकमेकांना रसा-चीकाचा प्रसाद चढवत होतो....

error: नका ना दाजी असं छळू!!