वेगळा छंद भाग : ३

नाइलाजाने मग मी नंतर खाली गेलो व माझे सकाळचे कार्यक्रम आवरू लागलो. नंतर दिवसभर मी घराबाहेरच राहलो. संध्याकाळी घरी आल्यावर मला धास्ती वाटत होती की कदाचित आई मला फाइलावर घेईल. पण तसे काही झाले नाही.

पुढचे २-३ दिवस मी साळसूदपणे वागत होतो आणि मला भीती होती की काहीतरी होईल पण काही झाले नाही. पूजाताईने आईला काही सांगितले नाही आणि ती सांगणारही नाही याची मला खात्री पटली आणि मी निश्चिंत झालो!

साधारण ३-४ महिन्यांनंतर पूजाताईसाठी आणि आम्हा सगळ्यांसाठी एक आनंदाची गोष्ट घडली. तिच्या मिस्टरांना कंपनीमध्ये बढती मिळाली आणि त्यांची बदली मुंबईत झाली. आता कुटुंब पुण्यात ठेवून नोकरी मुंबईत करणे कठीण होते तेव्हा त्यांनी मुंबईत एक फ्लॅट भाड्याने घेतला आणि मग पूजाताई मुलांना घेऊन मुंबईत रहायला आली.

त्याने पूजाताईला फार आनंद झाला कारण आता ती आपल्या माहेरी म्हणजे आमच्या घरी कधीही येऊ-जाऊ शकत होती. सगळ्यात जास्त आनंद मला झाला कारण आता मला माझ्या बहि‍णीला बघण्यासाठी, भेटण्यासाठी जास्त वाट बघावी लागणार नव्हती. मुंबईतच रहायला आल्यामुळे मी कधीही, कोणत्याही वेळी तिच्याकडे जाऊ शकत होतो.

एक दोन महिन्यातच ती, मुले आणि तिचे मिस्टर मुंबईमध्ये रूळले. ती तर मुळची मुंबईचीच होती तेव्हा ती पटकन एडजस्ट झाली पण तिच्या मिस्टरांना मुंबईतील धावपळीच्या जीवनात एडजस्ट व्हायला थोडा वेळ लागला.

नोकरीतील बढतीमुळे आता त्यांना महिन्यातून एक दोन वेळा बाहेर गावी जावे लागायचे पण त्यांच्या अनुपस्थितित आम्ही पूजाताई आणि मुलांची काळजी घ्यायला होतो तेव्हा त्यांना त्याचे काही टेंशन नव्हते. ते बाहेर गावी गेलेले असताना पूजाताईकडे जाण्यासाठी जर मला वेळ नसेल तर ती मुलांना घेऊन आमच्याकडेच रहायला यायची.

तशी वेळ फारच क्वचित यायची. तिला सोबत म्हणून तिच्याकडे रहायला जाण्यासाठी मी जिवाचा आटापीटा करायचो कारण तिच्याकडे रहायला गेल्यावर मला तिच्याबरोबर बराच एकांत मिळायचा. तिच्या घरातील गेस्ट बेडरूममध्ये मी झोपायचो तेव्हा मध्यरा‍त्रीनंतर गुपचूपपणे मला तिची अंतर्वस्त्रे मनसोक्त हाताळायला मिळायची.

पूजाताई मुंबईत रहायला आल्यानंतर तिच्यामध्ये दोन बदल झाले. पहिला बदल म्हणजे तिचे माझ्याबरोबरचे वागणे. आता ती माझ्याबरोबर जास्तच मोकळेपणे बोलू लागली, वागू लागली. तसे तर ती पहिल्यापासून माझ्याबरोबर मोकळेपणे वागत होती कारण मी तिच्यापेक्षा बराच लहान होतो.

पण आता ती जास्तच मोकळी झाली होती. माझ्याबरोबर हसत खेळत बोलणे, विनोद करणे, तिला कुठे जायचे असले की मला बरोबर घेऊन जाणे, फिरायला जाणे, सिनेमाला जाणे. या गोष्टी आम्ही आधीही करत होतो पण आता त्या जास्त वाढल्या होत्या.

पण तिच्या अश्या मोकळ्या वागण्या बोलण्यात त्या घटनेचा काही परिणाम नसायचा. म्हणजे ती घटना जणू काही घडलीच नाही अश्या तऱ्हेने तिचे माझ्याबरोबर वागणे झाले होते.

दुसरा बदल म्हणजे तिची ब्रेसीयर, पॅन्टीजची चॉईस! आता पूजाताई जास्तच फॅन्सी ब्रेसीयर, पॅन्टीज वापरू लागली. पूर्वी ती साधारण दोन महिन्यातून एखादी ब्रेसीयर, पॅन्टी विकत घेत असे पण आता ती दर २/३ आठवड्यातून नवीन ब्रेसीयर, पॅन्टी विकत घेऊ लागली.

ती आपल्या अंतर्वस्त्रांचे कलर आता जास्तच डार्क आणि आकर्षक निवडू लागली. मटेरियल जास्तच लेसी आणि पारदर्शक घेऊ लागली. तिच्या ब्राचे कप आता हाफ होऊ लागले व तिच्या पॅन्टीचे कट जास्तच हाय होऊ लागले.

पूजाताईचा हा अंतर्वस्त्राच्या चॉईसचा बदल माझ्यामुळे झाला होता हे स्पष्टच होते. कारण आता तिला माहीत झाले होते की मला अंतर्वस्त्राचे किती आकर्षण होते ते. आधी ती अश्या प्रकारची अंतर्वस्त्रे वापरत नव्हती पण त्या घटनेनंतर ती वापरायला लागली म्हणजे तो बदल माझ्यासाठी होता.

तिची जर माझ्या ह्या आकर्षणाबद्दल काही हरकत असली असती तर तिने आईला सांगून माझी कान उघडणी केली असती व आपली अंतर्वस्त्रे माझ्या हाताला लागणार नाही अश्या तऱ्हेने ठेवली असती. पण तिने असे काही केले नाही.

आधी पूजाताई जी ब्रेसीयर, पॅन्टी वापरायची तोच एक जोड धुण्याच्या कपड्यांमध्ये असायचा. पण आता दोन तीन जोड धुण्यासाठी पडू लागले. तिच्या फ्लॅटमध्ये त्यांचे धुण्याचे कपडे हॉलच्या बाल्कनीत ड्राईंग रॅकवर वाळत घातलेले असायचे.

सहज बाल्कनीत गेलो की वाळत घातलेल्या कपड्यांमध्ये तिची अंतर्वस्त्रे अगदी जवळून बघायला मिळायची. रात्री गुपचूप मूठ मारण्यासाठी मी कुठली अंतर्वस्त्रे घेऊ याची निवड करताना माझी तारांबळ उडायची. बरे घरातपण तिच्या बेडरूममध्ये तिची ब्रेसीयर किंवा पॅन्टी बेडवर पडलेली असायची नाहीतर कपड्याच्या ड्रॉवरमधून सहज डोकावत असायची.

तेव्हा आता पूजाताईची ब्रेसीयर, पॅन्टी माझ्या नजरेस जास्तच पडू लागली आणि ती अंतर्वस्त्रे माझ्या नजरेस पडावी म्हणूनच ती तशी ठेवत होती. तिने अंगावर घातलेल्या कपड्यातूनही तिची अंतर्वस्त्रे आता मला जास्त दिसू लागली.

आता बऱ्याचदा तिच्या गाऊनचे वरचे हूक उघडे रहायचे ज्यातून ती खाली वाकली असताना किंवा इकडे तिकडे वळताना तिची छाती आणि त्यावर कसलेल्या ब्रेसीयरचा भाग दिसायचा. बऱ्याचदा तिच्या ब्रेसीयरची पट्टी खांद्यावर गाऊन नाहीतर ब्लाउजमधून बाहेर आलेली असायची.

पूजाताईच्या घरात तिला कपडे बदलायचे असतील तर ती तिच्या बेडरूममध्ये जात असे. आधी काही दिवस ती बेडरूमचा दरवाजा लावून घेऊन आत कपडे बदलायची पण नंतर नंतर ती दरवाजा लावायला विसरू लागली. दरवाजा ती लोटून घेत असे पण त्याला थोडीशी फट ठेवत असे.

बरे दरवाजा नाही जरी लावला तरी दरवाज्याच्या मागे उभे राहून कपडे बदलायचे तर ती दरवाज्याच्या फटीसमोरच उभी राहून कपडे बदलायची. तिची पाठ दरवाज्याकडे असायची तेव्हा ती असे भासवायची की जणू तिला माहीतच नाही की थोड्याश्या उघड्या दरवाजातून मला ती कपडे बदलताना दिसते.

मग आत कपडे बदलताना पूजाताईचा कमीज डोक्यावरून काढताना तिच्या केसांत बऱ्याचदा अडकू लागला ज्याने मला तिची दुधाळ पाठ आणि त्यावरून डार्क रंगाच्या ब्रेसीयरचा पट्ट्या मनसोक्त दिसू लागल्या.

साडी नेसायच्या आधी परकर घातल्यावर त्याची नाडी बांधताना ती उगाचच परकर वरखाली करू लागली ज्याने तिच्या पॅन्टीचा वरचा भाग माझ्या नजरेस पडत असे. ब्लाउज घालताना तर तिला पूर्ण गाऊन डोक्यावरून काढावा लागायचा तेव्हा तिची पूर्ण पाठ व ब्रेसीयर मला दिसायची.

एकदा दोनदा तर परकरची नाडी पकडताना परकर चक्क खाली पडला. ज्याने मला तिची पूर्ण पॅन्टी नितंबांवर कसलेली दिसली. आणि एकदा दोनदा तर तिने फक्त ब्रेसीयर, पॅन्टीवर उभे राहून कपडे घातले.

मला कळत होते की पूजाताई मुद्दाम दरवाज्याला फट ठेवत होती जेणे करून मी बाहेरून चोरून बघावे. मग तीच जर मला चान्स देत होती तर मी का म्हणून मागे राहवे? मीही मग दरवाज्याच्या बाहेर घुटमळत आत तिच्यावर नजर ठेवायचो.

आम्ही दोघे असे वागत होतो की जणू एकमेकांना काही खबरच नाही. आमच्या ह्या गोष्टी आम्ही दोघे एकटे असलो की व्हायच्या आणि इतर कोणी घरात असतील तर त्यांच्या नकळत व्हायच्या.

मोस्टली तिचे मिस्टर ऑफिस टूरवर गेलेले असायचे व मी तिला सोबत म्हणून तिच्याकडे रहायला यायचो. इतर वेळी तिची मुले घरभर बागडत असायची पण रात्री जेवण झाले की आपल्या रूममध्ये जाऊन झोपायची आणि मग नंतर मी व ताई बाहेर एकटेच राहायचो.

आम्ही कुठून बाहेरून आलेलो असलो की पूजाताई लगेच कपडे बदलायची नाही. तिची मुले त्यांच्या रूममध्ये झोपल्यानंतर ती कपडे बदलायची व फ्रेश वगैरे व्हायची आणि तेव्हाच कपडे बदलण्याच्या बहाण्याने मला तिने अंगात घातलेल्या ब्रेसीयर, पॅन्टीचे दर्शन घडवायची.

आमच्या छोट्या घरात पूजाताईने अश्या तऱ्हेने कपडे कधीही बदलले नव्हते. मी आजूबाजूला असेल तर ती शक्य तेवढे स्वत:ला झाकून घेऊन कपडे बदलायची. अगदीच पूर्ण कपडे काढायचे असतील तर किचनमध्ये जाऊन कपडे बदलायची पण माझ्यासमोर नव्हे. पण आता तिच्या घरात ती कपडे बदलताना एकदम बिनधास्तपणा दाखवायला लागली.

तिला कल्पना होती की मी चोरून बघत असणार तेव्हा मुद्दामच ती तसे करत होती. असे व्हायला लागले तेव्हा मीही ठरवले की पूजाताईलाही माझ्या काही हरकती कळायला हव्यात. खरे तर त्या घटनेनंतर पुन्हा कधी आमचे त्या विषयावर बोलणे झाले नव्हते तेव्हा आता तिला काय वाटते हे जाणून घेण्यासाठी मला काहीतरी करावेच लागणार होते.

तेव्हा एका रात्री मी बाल्कनीत वाळत घातलेली तिची ब्रेसीयर, पॅन्टी घेतली व मी झोपत असलेल्या गेस्टरूममध्ये जाऊन त्यांच्याबरोबर मनसोक्त मूठ मारली. मग तिची ब्रेसीयर, पॅन्टी पुन्हा नेऊन ठेवण्याऐवजी मी स्वत:कडे ठेवली.

सकाळी मी लवकर आवरून माझ्या कामासाठी निघून गेलो. जाण्याच्या आधी ती ब्रेसीयर, पॅन्टी माझ्या बेडवर उशीच्या खाली मी अर्धी बाहेर दिसेल अशी ठेवली म्हणजे पूजाताई साफसफाई करता त्या रूममध्ये आली तर तिला ती अंतर्वस्त्रे मिळावी.

नंतर संध्याकाळी तिच्या घरी परत जाताना माझ्या मनात थोडी धाकधूक होती की पूजाताईला काय वाटले असेल तिची अंतर्वस्त्रे माझ्या बेडवर बघून? ती काही बोलेल का? काही तक्रार घेईल का? असे बरेच विचार माझ्या मनात चालले होते.

पण मी घरात गेल्यानंतर पूजाताई पहिल्यासारखीच हसत, खेळत वागत होती. त्या रूममध्ये गेल्यानंतर मला बेडवर, उशीखाली तिची ती अंतर्वस्त्रे मिळाली नाहीत. याचा अर्थ पूजाताईने तिची ती अंतर्वस्त्रे येथून नेली होती. पण ती मला काही बोलली नाही की तिच्या वागण्या बोलण्यात काही फरक पडलेला नव्हता.

जेवताना नेहमीसारखे मुलांबरोबर मी थट्टा मस्करी करत होतो व ताई आम्हाला जेवायला वाढत होती. मध्येच ती किचनमध्ये काहीतरी आणायला गेली आणि बाहेर येऊन पुन्हा जेवायला बसली. तोपर्यंत मुलांचे जेवण झाले होते आणि ते आपल्या रूममध्ये पळाले. तेवढ्यात आतून माझ्या भाचीने आवाज दिला,

“मम्मी! माझा स्कूल ड्रेस मिळत नाही, कुठे ठेवला आहेस?”

“अगं आत कपाटात नीट शोध जरा. स्कूलमधून आल्यानंतर इकडे तिकडे टाकता कशाला?” पूजाताईने मोठ्याने तिला उत्तर दिले.

“अगं नाही मिळत मला मम्मी.” भाचीने आतून त्रासिक आवाजात म्हटले.

“हे अस्सं आहे सगळं, आज काल ना कपडेच जागेवर मिळत नाहीत, घेतले तर जागच्या जागी ठेवतापण येत नाहीत.” असे बोलून पूजाताई उठली व आत निघून गेली.

पटकन माझी ट्युब पेटली! पूजाताईने शेवटची दोन वाक्य माझ्यासाठी बोलली होती. पण ती वाक्य बोलताना तिने माझ्याकडे बघितले नव्हते तेव्हा मी सांगू शकत नव्हतो की तिने मला टोमणा मारला की तिला ते आवडले नाही की तिला ते आवडले. तेव्हा मी गुपचूप मान खाली घालून जेवत राहलो.

नंतर ताई बाहेर आली व पुन्हा बसून जेवायला लागली. माझे झालेच होते तेव्हा मी उठलो. सवयीप्रमाणे सहज मी समोर बसलेल्या पूजाताईकडे नजर टाकली आणि मला तिच्या खांद्यावर तिच्या ब्रेसीयरची पट्टी गाऊन मधून बाहेर आलेली दिसली.

आयला! पूजाताईने तीच ब्रेसीयर घातली होती जिच्याबरोबर मी रात्री मूठ मारली होती व जी मी माझ्या बेडवर तिला सापडेल अशी ठेवली होती. म्हणजे सकाळी तिला ब्रेसीयर, पॅन्टी माझ्या बेडवर मिळाली असणार आणि तिने तीच अंतर्वस्त्रे अंगावर घातली असणार.

पण ती दुसरी अंतर्वस्त्रे घालू शकली असती? तिने तीच का घातली? बरे घातली तर घातली आणि वर मला दाखवतेय. कारण काही क्षणापूर्वी आत जाताना तिच्या ब्रेसीयरची पट्टी बाहेर दिसत नव्हती. ती आत गेली आणि नंतर बाहेर येऊन बसल्यानंतर तिची ब्रेसीयरची पट्टी बाहेर दिसायला लागली.

याचा अर्थ सरळ होता की तिला माझा राग आलेला नव्हता. उलट तिला मला हे दाखवायचे होते की बघ! मी तीच ब्रेसीयर घातली आहे आणि कदाचित तीच पॅन्टी खाली घातली आहे. ते सगळे माहीत झाल्यावर मी इतका उत्तेजित झालो की हात धुवून तडक बाथरूममध्ये शिरलो व खसाखस मूठ मारून मी वीर्य गाळले.

वेगळा छंद

मला माहीत नाही स्त्रियांच्या अंतर्वस्त्रांचे माझे आकर्षण कधी चालू झाले ते. पण मला आठवते की बारावीनंतर जेव्हा मी पार्ट टाईम जॉब चालू केला त्यानंतरच मला स्त्रियांच्या ब्रेसीयर व पॅन्टीजचे आकर्षण वाटू लागले. मॅगझिन मधील अर्धनग्न स्त्रियांचे फोटो माझ्या नजरेस पडू लागले...

वेगळा छंद भाग : २

पूजाताई आलेली असली की मध्यरा‍त्री नंतर मी गुपचूप खाली यायचो. मग दोरीवरील तिची ब्रेसीयर आणि पॅन्टी काढून मी पुन्हा वर यायचो. माळ्याचा दरवाजा बंद करून घेतला की मी निश्चिंत व्हायचो. मग मी ती ब्रेसीयर व पॅन्टी मनसोक्तपणे वरखाली उलटी सुलटी करून बघत असे. त्याच्या टॅगवरील...

वेगळा छंद भाग : ४

नंतर काही दिवस असेच चालत राहले. जेव्हा जेव्हा मी पूजाताईकडे राहायचो तेव्हा तेव्हा रात्रीचा मी तिची ब्रेसीयर, पॅन्टीज घेऊन मूठ मारायचो व ती अंतर्वस्त्रे तेथेच ठेवायचो. नंतर सकाळी पूजाताई धुतलेल्या कपड्यातील दुसरा एखादा जोड न घालता तोच जोड घालायची जो मी मूठ मारायला...

वेगळा छंद भाग : ५

पूजाताई बाकी मला चान्स देण्यात चुकत नव्हती. ब्लाउजमधून, गाऊनमधून तिच्या ब्रेसीयरचे पट्टे नेहमीच बाहेर दिसत असत. शक्य असेल तेव्हा कपडे बदलताना मला तिच्या अंगावरील अंतर्वस्त्राचे दर्शन ती घडवत होती. आताशा तिच्या गाऊनचे हूक, ब्लाउजचे हूक बऱ्याचदा उघडे राहू लागले ज्याने...

वेगळा छंद भाग : ६

रात्री बराच उशीर झाला होता तेव्हा दुसर्‍या दिवशी सकाळी मी फार उशिरा उठलो. ऑफिसला जायला उशीर झालाच होता तेव्हा मी हाफ-डे जायचे ठरवले. अंघोळ वगैरे आटपून मी बाहेर आलो तेव्हा मुले शाळेत गेलेली होती. पूजाताई किचनमध्ये होती. मी किचनमध्ये गेलो तेव्हा ती सिंकच्या खालील...

वेगळा छंद भाग : ७

पूजाताईच्या मिस्टरांचा फोन होता तेव्हा ती फोनवर बोलत होती. मी कपडे वगैरे घालून तयार झालो आणि बाहेर जाऊन एका प्लंबरला घेऊन आलो. त्या प्लंबरने लिकेज शोधून काढला व सांगितले की पाईपचा तुकडा बदलावा लागेल. मग त्याच्या बरोबर जाऊन मी पाईपचा तुकडा आणि इतर गोष्टी घेऊन आलो. मग...

वेगळा छंद भाग : ८

पूजाताईचे मिस्टर तिला झवत होते की नाही कोणास ठाऊक, कारण बरेच दिवस उपाशी असलेल्या जनावरासारखी ती माझ्या लंडावर तुटून पडली. माझा लंड आपल्या पुच्चीत घेऊन माझी बहीण मागे पुढे होऊ लागली व आपली पुच्ची झवून घेऊ लागली. मीपण मग मागे पुढे होत तिला झवू लागलो. तिच्या तोंडातून...

वेगळा छंद भाग : ९

पूजाताईने आता माझा लंड एका हाताने पकडून हलवायाला सुरुवात केली आणि दुसर्‍या हाताने ती माझ्या गोट्या कुरवाळू लागली. पूर्ण वेळ ती माझ्या डोळ्याला डोळा भिडवून होती. "मागे जेव्हा पहिल्या वेळी तुझ्याजवळ माझी ब्रेसीयर, पॅन्टी मला सापडली तेव्हा खरे मला हे माहीत झाले. मला एक...

वेगळा छंद भाग : १०

पूजाताईने तसे म्हणल्यावर मी उत्साहाने तिच्या पुच्चीत माझी दोन बोटे घालून आतबाहेर करू लागलो. जणू मी तिला बोटांनी झवत होतो. माझ्या बोटाच्या झवण्याने तीही उत्तेजित होत होती व माझा कडक लंड जोरजोराने हलवत होती. माझ्या लंडाचा कडकपणा आणि माझी उत्तेजना पाहून शेवटी ती म्हणाली,...

वेगळा छंद भाग : ११

काही क्षणानंतर जेव्हा माझा लंड गळायचा थांबला तेव्हा मी तिच्या अंगावरून खाली सरकलो आणि तिच्या बाजूला पडून राहलो. आमची उत्तेजना ओसरून आम्ही जेव्हा नॉर्मल लेवलवर आली तेव्हा आम्ही बोलायला सुरुवात केली. "काय मग राहुल, मजा आली की नाही?" पूजाताईने मादक स्वरात मला विचारले....

error: नका ना दाजी असं छळू!!