वेगळा छंद भाग : ४

नंतर काही दिवस असेच चालत राहले. जेव्हा जेव्हा मी पूजाताईकडे राहायचो तेव्हा तेव्हा रात्रीचा मी तिची ब्रेसीयर, पॅन्टीज घेऊन मूठ मारायचो व ती अंतर्वस्त्रे तेथेच ठेवायचो. नंतर सकाळी पूजाताई धुतलेल्या कपड्यातील दुसरा एखादा जोड न घालता तोच जोड घालायची जो मी मूठ मारायला घ्यायचो.

मला शंका होती की मी तिची अंतर्वस्त्रे घेऊन त्याच्याबरोबर काय करतो हे तिला माहीत आहे का? कदाचित पूजाताईला वाटत असेल की मी तिची अंतर्वस्त्रे घेऊन नुसते त्यांना बघत राहतो किंवा कुरवाळत असतो.

मी ती वस्त्रे माझ्या लंडावर गुंडाळून मूठ मारतो हे तिला कदाचित माहीत नसावे. कारण माझ्या लंडावर घासलेली ती अंतर्वस्त्रे ती कशी काय दुसर्‍या दिवशी घालते? तेव्हा तिला ते माहीत करून द्यावे म्हणून मी काहीतरी करायचे ठरविले.

बराच विचार केल्यानंतर मला एकच मार्ग दिसला! जसे ती आता कपडे बदलताना चुकून दरवाजा उघडा ठेवू लागली होती तसेच मीही मूठ मारताना दरवाजा उघडा ठेवला तर? त्यात बरीच रिस्क होती पण त्याशिवाय मला दुसरा उपाय नव्हता तेव्हा मी तसे करायचे ठरवले.

मग मी झोपत असलेल्या त्या रूमचे व्यवस्थित निरीक्षण केले. मी कितपत आणि कसा दरवाजा उघडा ठेवू शकतो? मी कुठे आणि कसे बसून मूठ मारू शकतो ज्याने पूजाताईला दरवाज्यातून काय दिसेल? ती कुठे उभी रहायला हवी म्हणजे तिला माझा कुठला भाग दिसू शकेल.

हे आणि अश्या बऱ्याच प्रश्नांचा मी विचार केला आणि मग माझ्या लक्षात आले की मी दरवाज्याच्या दिशेने थोडासा पाठमोरा रहायला हवे ज्याने तिला वाटले पाहिजे की मला माहीत नाही दरवाजा उघडा राहला आहे ते. दुसरे मी थोडासा पाठमोरा राहलो तर बाजूच्या कपाटातील आरशातून मला दरवाजा दिसू शकत होता ज्याने मला कळणार होते की पूजाताई आली आहे व बाहेरून मला बघत आहे.

मी ठरवल्याप्रमाणे पुढच्या वेळी मी तिच्याकडे रहायला आलो तेव्हा रात्री तिची अंतर्वस्त्रे घेऊन रूममध्ये आलो. दरवाजा जसा मला हवा तसा मी थोडा उघडा ठेवला.

मग माझी शॉर्ट खाली करून मी माझा लंड बाहेर काढला व बेडवर थोडासा पाठमोरा बसलो. बसल्या जागेवरून मला बाजूच्या आरशात दरवाजा दिसत होता. रूममध्ये डीम लाईट चालू होती तेव्हा जास्त उजेड नव्हता. मग मी पूजाताईच्या त्या अंतर्वस्त्राबरोबर मूठ मारू लागलो.

पूजाताईची मुले त्यांच्या रूममध्ये झोपली होती आणि तीही आपल्या बेडरूममध्ये होती. या वेळी ती तिच्या रूममध्ये काहीतरी करत बसायची आणि नंतर झोपण्यापूर्वी टॉयलेटला जाऊन यायची तेव्हा मी तिची बाहेर यायची वाट पाहत होतो.

थोड्या वेळानंतर ती बाहेर आली आणि टॉयलेटला गेली. परत येताना तिला माझ्या रूम समोरूनच जायचे होते तेव्हा माझा दरवाजा थोडा उघडा आहे व आत डीम लाईट चालू आहे हे तिच्या लक्षात येणार होते तेव्हा मी जणू काही मला माहीतच नाही अश्या आविर्भावात मूठ मारण्यात मग्न झालो.

पूजाताई मला मूठ मारताना बघेल ह्या कल्पनेने मी लगेच उत्तेजित झालो. ते बघून तिला काय वाटेल? तिची काय प्रतिक्रिया असेल? बाहेरून ती बघत राहील की आत येऊन माझ्यावर रागवेल? असे बरेच प्रश्न माझ्या मनात उभे राहले.

त्याने माझ्या मनाची हुरहूर वाढली. उत्तेजना, भीती, थोडी थरथराट अश्या अनेक भावना मला जाणवू लागल्या. पण सगळ्यात जास्त माझी कामवासना भडकली होती. आत्ता पर्यंत मी तिच्या ब्रेसीयर, पॅन्टीज बरोबर काय करत होतो ते कोणाला माहीत नव्हते आणि आता ते प्रत्यक्ष तिलाच माहीत पडणार होते.

काही क्षणातच मला आवाजावरून कळले की पूजाताई टॉयलेटमधून बाहेर आली आहे. मग मला ती बाजूच्या आरशातून दरवाज्यात आलेली दिसली! मग मी खाली बघत मूठ मारण्यावर लक्ष केंद्रित केले. मला एक हलकासा आश्चर्यौदगार ऐकू आला.

बहुतेक तिने माझा कडक झालेला लंड बघितला. त्याच्यापेक्षा जास्त आश्चर्य तिला हे बघून वाटले असेल की मी तिची पॅन्टी माझ्या लंडाभोवती गुंडाळली आहे आणि दुसर्‍या हातात तिची ब्रेसीयर घेऊन मी ती कुरवाळत आहे. तिच्या अस्फुट उद्गारावरून माझी खात्री झाली की तिला माहीत नव्हते मी तिच्या अंतर्वस्त्राबरोबर हस्तमैथुन करतो ते.

ते स्पष्ट झाल्यानंतर मी अजूनच उत्तेजित झालो! माझी बहीण बाहेरून मला मूठ मारताना बघत आहे. तिला माझा कडक लंड दिसत आहे. तिची पॅन्टी मी माझ्या कडक लंडावर गुंडाळून माझा लंड हलवत आहे. ह्या जाणि‍वेने मला स्खलनाच्या टोकावर नेले.

मी खसाखस मूठ मारू लागलो. तिची ब्रेसीयरही मी माझ्या लंडाभोवती गुंडाळली आणि मान वर करून, डोळे मिटून मी जोरजोराने मूठ मारू लागलो. कामवासनेच्या शिखरावर पोहचून जेव्हा माझ्या लंडातून वीर्य स्खलनाच्या भावना जाणवू लागल्या तेव्हा मी माझ्या लंडावर गुंडाळलेली तिची ब्रेसीयर, पॅन्टी थोडी मागे केली, ज्याने माझे वीर्य त्यावर उडणार नव्हते आणि मग मी स्खलित होऊ लागलो.

माझ्या लंडातून वीर्याच्या पिचकाऱ्या उडू लागल्या व समोर फ्लोअर टाईलवर पडू लागल्या. तीन चार पॉवरफूल पिचकाऱ्यानंतर थोडे थोडे वीर्य गाळत मी हळूहळू शांत होत गेलो. मी हळूच डोळे उघडून बाजूच्या आरशात बघितले तर पूजाताई गेलेली होती.

माझा कामवासनेचा भर जेव्हा ओसरला तेव्हा माझ्या लक्षात आले की मी काय केले. मी माझ्या बहि‍णीला दाखवले की मी तिच्या अंतर्वस्त्राबरोबर हस्तमैथुन करतो ते. आता तिला काय वाटेल? ती माझ्याबद्दल काय विचार करेल? माझ्यावर रागवेल की मला बडबड करेल. अश्या बऱ्याच शंका माझ्या मनात उभ्या राहिल्या.

पण मला आशा होती की ती मला काही बोलणार नाही कारण तिला काही बोलायचे असते किंवा ती माझ्यावर रागवली असती तर ती लगेच आत आली असती. ज्या अर्थी ती गुपचूप निघून गेली होती त्या अर्थी तिला मी जे काही केले त्याचा राग आला नसावा. अशी मी स्वत:चीच समजूत काढली आणि उठलो. मग मी जमिनीवर पडलेले माझे वीर्य एका कपड्याने पुसून घेतले.

नेहमीप्रमाणे पूजाताईची ब्रेसीयर, पॅन्टी मी माझ्या उशीशी ठेवणार होतो पण न जाणो उद्या सकाळी ती काही बोलली तर? ती रिस्क घ्यायला नको म्हणून मी ती ब्रेसीयर, पॅन्टी बाल्कनीत जाऊन ड्राईंग रॅकवर पुन्हा ठेवून दिली. परत येऊन मी बेडवर पडलो व उद्या काय घडणार या विचारात झोपून गेलो.

दुसर्‍या दिवशी रविवार होता तेव्हा मी सकाळी उशिराच उठलो. उठून बाहेर येऊन बघतो तर माझी आई आणि मावशी आलेल्या होत्या. मावशी आमची औरंगाबादला राहते. ती मुंबईत आम्हाला भेटायला आली होती आणि पूजाताईही मुंबईत आलेली असल्यामुळे तिला भेटायला आली होती.

मी माझी अंघोळ वगैरे गोष्टी उरकून घेतल्या. मला सकाळचा नाश्ता वगैरे देताना पूजाताई नेहमीसारखी हसतमुख होती. रात्रीच्या घटनेचा तिच्या वागण्यावर काही परिणाम झालेला दिसत नव्हता. कदाचित आई आणि मावशी घरात असल्यामुळे तिने काही भासवले नसावे पण तिच्या नॉर्मल वागण्याने मला हायसे वाटले.

नाश्त्या नंतर आमच्या गप्पा चालू झाल्यावर मावशीने माझी विचारपूस केली. मी जॉब करायला सुरुवात केली आहे हे ऐकून तिला आनंद झाला. तिने मग माझ्या लग्नाच्या गोष्टी चालू केल्या. माझे लग्नाचे वय झाले आहे तर उशीर न करता लग्न उरकून टाकण्याच्या गोष्टी ती करू लागली आणि आई व पूजाताईने तिला दुजोरा दिला. पूजाताईने माझ्याकडे बघून सूचकपणे हसत शेरा मारला.

“हो! आता राहुलचे लग्न उरकायलाच पाहिजे. उगाच त्याला ताटकळत ठेवण्यात काही पॉइंट नाही. आता तो बराच मोठा झाला आहे. बऱ्याच उचापत्या करायला लागला आहे तो.”

पूजाताईचे बोलणे ऐकून आई आणि मावशीला नवल वाटले. मीही थोडा चपापलो! आईने काळजीच्या स्वरात तिला विचारले,

“अगं बाई! काय करायला लागला आता हा? कुठे लफडं वगैरे नाही ना चालू ह्याचे?” असे म्हणून ती माझ्याकडे संशयाने बघू लागली.

“काय राहुल, सांगू का मी ह्यांना आता, तू काय करतो ते?” माझ्याकडे बघून मिश्किलपणे हसत पूजाताई म्हणाली.

माझे तर धाबेच दणाणले! माझा चेहरा गोरामोरा झाला व मी ततपप करायला लागलो.

“अगं त्याला काय विचारतेस, सांग तू आम्हाला स्पष्टपणे काय ते.” आईने लगबगीने पुढे विचारले.

“काही नाही गं आई, हा राहुल की नाही आमच्या सोसायटीतल्या मुलींकडे येता जाता टकमक बघत असतो. उगाच कोणा ऐऱ्यागैऱ्या मुलीच्या प्रेमात पडायचा. तेव्हा त्या आधी आपणच त्याला मुलगी बघून त्याचे लग्न करून द्यायला हवे.”

पूजाताईने पान पालटले. तिचे बोलणे ऐकून माझ्या जीवात जीव आला! तिने खरे काय ते न सांगता उगाचच काहीतरी खोटे सांगितले म्हणून मला हायसे वाटले. मी ओशाळवाणे हसलो आणि सगळे माझ्याकडे बघून हसायला लागले. माझ्या लग्नाबद्दलचे त्यांचे म्हणणे मी खोडून काढले व विषय पालटून दुसराच टॉपिक चालू केला.

मग त्या दिवशी दुपारी जेवण झाल्यावर आम्ही सगळे फिरायला निघालो. घरात आई व मावशी आहे याची तमा न बाळगता नेहमीसारखे साडी बदलताना पूजाताईने दरवाजा थोडासा उघडा ठेवला. मग मीही चान्स घेत बाहेरून तिला कपडे बदलताना चोरून बघितले.

साडी घालण्यापूर्वी तिने अंगात घातलेला गाऊन डोक्यावरून काढला आणि काही क्षण फक्त ब्रेसीयर, पॅन्टीवर उभी राहिली. तिच्या अंगावरची अंतर्वस्त्रे बघून मला आश्चर्याचा धक्काच बसला!

पूजाताईने रात्री मला ज्या अंतर्वस्त्राबरोबर मूठ मारताना बघितले होते तीच ब्रेसीयर, पॅन्टी तिने अंगावर घातलेली होती.

आधी तिला माहीत नव्हते की मी तिच्या अंतर्वस्त्राबरोबर काय करतो तेव्हा ती तीच अंतर्वस्त्रे दुसर्‍या दिवशी घालत असे तोपर्यंत ठीक होते. पण आता जेव्हा तिला माहीत झाले की मी तिची अंतर्वस्त्रे माझ्या लंडावर गुंडाळून मूठ मारतो तरीही तिने ती अंतर्वस्त्रे अंगावर घालावी हे चकीत करण्यासारखे होते.

याचा अर्थ स्पष्ट होता की मी तिची ब्रेसीयर, पॅन्टी घेऊन मूठ मारतो त्याबद्दल तिचे काही तक्रार नव्हते उलट ती आनंदाने ती अंतर्वस्त्रे अंगावर घालते. माझ्या ह्या नवीन निष्कर्षाने मी भलताच कामोत्तेजित झालो! लगेच टॉयलेटमध्ये जाऊन मी मूठ मारून आलो.

मग आम्ही सगळे फिरायला गेलो. दुसर्‍या दिवशी मावशी औरंगाबादला निघून गेली व आई आमच्या घरी गेली. त्या रात्री आणि पुढच्या ३-४ रात्री मी दरवाजा तसाच थोडा उघडा ठेवून पूजाताईच्या ब्रेसीयर, पॅन्टीबरोबर मूठ मारली.

पूजाताई दबक्या पावलाने येऊन मला तिच्या अंतर्वस्त्राबरोबर मूठ मारताना पहायची. मुले झोपलेली असायची तेव्हा बाहेर उभे राहून तिला मला बघता येत असे.

तिला कदाचित वाटत असावे की मला माहीत नाही ती बाहेरून बघतेय. पण मला बाजूच्या आरशातून ती स्पष्ट दिसायची. कामोत्तेजनेने माझे वीर्यपतन होताना ती निघून जायची. मी नक्की सांगू शकत नाही पण शेवटी शेवटी तिचा हात आपल्या मांड्यांमध्ये दाबलेला असायचा.

त्यामुळे मला शंका होती की कदाचित तीही मला तसे करताना बघून एक्साईट होत असावी. तिचे मिस्टर नेहमीच बाहेर गावी जात असत त्यामुळे तिला त्यांच्याकडून हार्डली काही वेळा कामसुख मिळत असावे. तेव्हा ती मला तिच्या अंतर्वस्त्राबरोबर मूठ मारताना बघून कामोत्तेजित होत असावी.

नंतर पूजाताईचे मिस्टर ऑफिस टूरवरून परत आले व पुढे जवळ जवळ दिड महिना ते कुठे गेले नाही. तीही या काळात आमच्याकडे रहायला आली नाही तेव्हा या काळात मला पूजाताईची वापरात असलेली अंतर्वस्त्रे फारशी हाताळायला मिळाली नाही. मी तिच्या एक दोन जुन्या ब्रेसीयर, पॅन्टी गुपचूप लपवून ठेवल्या होत्या त्याच मी मूठ मारताना घेत होतो.

पण मला तिच्या वापरात असलेल्या ब्रेसीयर, पॅन्टी बरोबर मूठ मारायला आवडायचे. धुतलेली असली तरी का कोणास ठाऊक पण त्याला तो विशिष्ट स्त्री-गंध यायचा. कदाचित कामवासनेमुळे मला तो जाणवत असावा पण तिच्या पुच्चीरसाचा, घामाचा हलकासा गंध त्यात रहायचा.

तेव्हा तिची नेहमी घालायची अंतर्वस्त्रे मला फार आवडायची. या काळात मी जरी तिच्या घरी गेलो तरी मला काही करायला मिळाले नाही. फक्त बाल्कनीत वाळत घातलेली अंतर्वस्त्रे बघून मला सुख मानावे लागत होतो. कधी एकदा तिचे मिस्टर ऑफिस टूरवर जातात असे मला झाले होते.

वेगळा छंद

मला माहीत नाही स्त्रियांच्या अंतर्वस्त्रांचे माझे आकर्षण कधी चालू झाले ते. पण मला आठवते की बारावीनंतर जेव्हा मी पार्ट टाईम जॉब चालू केला त्यानंतरच मला स्त्रियांच्या ब्रेसीयर व पॅन्टीजचे आकर्षण वाटू लागले. मॅगझिन मधील अर्धनग्न स्त्रियांचे फोटो माझ्या नजरेस पडू लागले...

वेगळा छंद भाग : २

पूजाताई आलेली असली की मध्यरा‍त्री नंतर मी गुपचूप खाली यायचो. मग दोरीवरील तिची ब्रेसीयर आणि पॅन्टी काढून मी पुन्हा वर यायचो. माळ्याचा दरवाजा बंद करून घेतला की मी निश्चिंत व्हायचो. मग मी ती ब्रेसीयर व पॅन्टी मनसोक्तपणे वरखाली उलटी सुलटी करून बघत असे. त्याच्या टॅगवरील...

वेगळा छंद भाग : ३

नाइलाजाने मग मी नंतर खाली गेलो व माझे सकाळचे कार्यक्रम आवरू लागलो. नंतर दिवसभर मी घराबाहेरच राहलो. संध्याकाळी घरी आल्यावर मला धास्ती वाटत होती की कदाचित आई मला फाइलावर घेईल. पण तसे काही झाले नाही. पुढचे २-३ दिवस मी साळसूदपणे वागत होतो आणि मला भीती होती की काहीतरी होईल...

वेगळा छंद भाग : ५

पूजाताई बाकी मला चान्स देण्यात चुकत नव्हती. ब्लाउजमधून, गाऊनमधून तिच्या ब्रेसीयरचे पट्टे नेहमीच बाहेर दिसत असत. शक्य असेल तेव्हा कपडे बदलताना मला तिच्या अंगावरील अंतर्वस्त्राचे दर्शन ती घडवत होती. आताशा तिच्या गाऊनचे हूक, ब्लाउजचे हूक बऱ्याचदा उघडे राहू लागले ज्याने...

वेगळा छंद भाग : ६

रात्री बराच उशीर झाला होता तेव्हा दुसर्‍या दिवशी सकाळी मी फार उशिरा उठलो. ऑफिसला जायला उशीर झालाच होता तेव्हा मी हाफ-डे जायचे ठरवले. अंघोळ वगैरे आटपून मी बाहेर आलो तेव्हा मुले शाळेत गेलेली होती. पूजाताई किचनमध्ये होती. मी किचनमध्ये गेलो तेव्हा ती सिंकच्या खालील...

वेगळा छंद भाग : ७

पूजाताईच्या मिस्टरांचा फोन होता तेव्हा ती फोनवर बोलत होती. मी कपडे वगैरे घालून तयार झालो आणि बाहेर जाऊन एका प्लंबरला घेऊन आलो. त्या प्लंबरने लिकेज शोधून काढला व सांगितले की पाईपचा तुकडा बदलावा लागेल. मग त्याच्या बरोबर जाऊन मी पाईपचा तुकडा आणि इतर गोष्टी घेऊन आलो. मग...

वेगळा छंद भाग : ८

पूजाताईचे मिस्टर तिला झवत होते की नाही कोणास ठाऊक, कारण बरेच दिवस उपाशी असलेल्या जनावरासारखी ती माझ्या लंडावर तुटून पडली. माझा लंड आपल्या पुच्चीत घेऊन माझी बहीण मागे पुढे होऊ लागली व आपली पुच्ची झवून घेऊ लागली. मीपण मग मागे पुढे होत तिला झवू लागलो. तिच्या तोंडातून...

वेगळा छंद भाग : ९

पूजाताईने आता माझा लंड एका हाताने पकडून हलवायाला सुरुवात केली आणि दुसर्‍या हाताने ती माझ्या गोट्या कुरवाळू लागली. पूर्ण वेळ ती माझ्या डोळ्याला डोळा भिडवून होती. "मागे जेव्हा पहिल्या वेळी तुझ्याजवळ माझी ब्रेसीयर, पॅन्टी मला सापडली तेव्हा खरे मला हे माहीत झाले. मला एक...

वेगळा छंद भाग : १०

पूजाताईने तसे म्हणल्यावर मी उत्साहाने तिच्या पुच्चीत माझी दोन बोटे घालून आतबाहेर करू लागलो. जणू मी तिला बोटांनी झवत होतो. माझ्या बोटाच्या झवण्याने तीही उत्तेजित होत होती व माझा कडक लंड जोरजोराने हलवत होती. माझ्या लंडाचा कडकपणा आणि माझी उत्तेजना पाहून शेवटी ती म्हणाली,...

वेगळा छंद भाग : ११

काही क्षणानंतर जेव्हा माझा लंड गळायचा थांबला तेव्हा मी तिच्या अंगावरून खाली सरकलो आणि तिच्या बाजूला पडून राहलो. आमची उत्तेजना ओसरून आम्ही जेव्हा नॉर्मल लेवलवर आली तेव्हा आम्ही बोलायला सुरुवात केली. "काय मग राहुल, मजा आली की नाही?" पूजाताईने मादक स्वरात मला विचारले....

error: नका ना दाजी असं छळू!!