वेगळा छंद भाग : ६

रात्री बराच उशीर झाला होता तेव्हा दुसर्‍या दिवशी सकाळी मी फार उशिरा उठलो. ऑफिसला जायला उशीर झालाच होता तेव्हा मी हाफ-डे जायचे ठरवले. अंघोळ वगैरे आटपून मी बाहेर आलो तेव्हा मुले शाळेत गेलेली होती. पूजाताई किचनमध्ये होती.

मी किचनमध्ये गेलो तेव्हा ती सिंकच्या खालील कॅबिनेटमध्ये वाकून बघत होती. ती पाठमोरी होती व खाली वाकल्यामुळे तिचे गरगरीत भरीव नितंब वर उचललेले होते.

काहीतरी काम करत असल्यामुळे तिने गाऊन गुडघ्यापर्यंत फोल्ड करून कंबरेत खोचला होता तेव्हा तिच्या नितंबावर गाऊन घट्ट बसला होता. गाऊनच्या आत घातलेल्या तिच्या पॅन्टीची आऊट लाईन मला तिच्या नितंबावर स्पष्ट दिसत होती.

काही क्षण मी पूजाताईचे तसे मागून निरीक्षण करत होतो. तिला मी आल्याची चाहुल लागली तेव्हा ती वर झाली. ती वळली व माझ्याकडे बघून हसत म्हणाली,

“अरे तू उठलास, मी म्हटले तू दुपारपर्यंत उठणारच नाहीस, मी येणारच होते तुला उठवायला.”

“काय झाले ताई? काही प्रॉब्लेम आहे का?” मी तिला विचारले.

“हो रे, ह्या सिंकचा पाईप आतून गळायला लागला आहे. रात्री मी ह्या कॅबिनेटच्या आत साफसफाई करत होते तेव्हा बहुतेक आतून पाईपला धक्का लागला असावा. पण पाईप नक्की कुठून गळतोय ते कळतच नाही. जरा बघशील का खाली वाकून?”

“बघतो ना, मी असताना कसली काळजी करतेस.”

मी खाली वाकलो व आत डोकावून बघायला लागलो. पण सिंकचे भांडे खाली असल्यामुळे त्याच्या मागील पाईप दिसत नव्हता तेव्हा मी खाली बसलो व आत डोके घालून बघू लागलो.

“मी आलेच हा राहुल, तोपर्यंत तू लिकेज शोधून काढ.”

पूजाताई किचनमधून बाहेर गेली. मला कॅबिनेटच्या बाहेर राहून आतले व्यवस्थित दिसत नव्हते तेव्हा मी कॅबिनेटच्या आत शिरलो व मान वळवून वर लिकेजचा पाईप पाहू लागलो. मोकळेपणे बसण्यासाठी मी माझे पाय थोडे फाकवून बसलो. एक दोन मिनिटात पूजाताई परत किचनमध्ये आली.

“सापडला का तुला, पाईपचा लिकेज?” दोन्ही वाक्यांमध्ये थोडा पॉझ घेत माझ्या फाकवलेल्या पायामध्ये येऊन उकडावी बसत तिने मला विचारले.

“फार कठीण आहे ताई, तेथे पोहचणे.” मी पाईपच्या लिकेजच्या भागात हात घालायचा प्रयत्न करत म्हणालो.

“अगदी जवळच तर आहे माझ्या.” ती हळूच पुटपुटली.

“काय ताई?” मी विचारले.

“काही नाही, तू चालू ठेव.”

“इथे ना नीट बसताच येत नाही.”

असे म्हणत थोडेसे वळून, प्रयत्न करून मी कसाबसा अजून आत शिरलो व पाठी मागच्या भिंतीला डोके टेकवून सरळ बसत म्हणालो,

“हां, आता ठीक आहे.”

माझे पाय फाकलेले होते आणि आता मी कॅबिनेटच्या लादीवर नितंब टेकवून बाहेरच्या बाजूला तोंड करून बसलो होतो. पूजाताई माझ्या दोन्ही गुडघ्यांमध्ये पायांवर बसली होती. म्हणजेच माझ्या शॉर्टमधील लंडाच्या ती अगदी जवळ होती.

मी बॅगी शॉर्ट घातली होती तेव्हा ती ढगळ होती. पण नशीब आतमध्ये मी अंडरवेअर घातली होती. पण ती जॉकी स्ट्रॅप अंडरवेअर होती तेव्हा हार्डली माझा लंड बांधून ठेवत होती. म्हणजे माझा लंड एकदम नॉर्मल असेल तर तो त्या अंडरवेअरमध्ये व्यवस्थित बसायचा.

पण जर का कडक आणि मोठा होत गेला तर बाकी त्या अंडरवेअरमध्ये बसण्यासारखा नव्हता. ज्या तऱ्हेने मी बसलो होतो त्या पोझीशनमध्ये माझ्या लंडाचा आकार त्या ढगळ शॉर्टमधून स्पष्टपणे दिसत होता आणि तो नॉर्मल कंडीशनमध्ये नव्हता, तेव्हा थोडा कडक झाला होता.

“तुलाही एकदम त्रासदायक वाटत असेल ना राहुल, जागा रे.” पूजाताईने म्हटले.

“हो! त्रासदायक तर आहेच. टाईटही आहे पण मी मॅनेज करतोय.”

मी पूजाताईला असे उत्तर दिले खरे पण मला कळत नव्हते की ती नक्की कशाबद्दल बोलत होती. त्या पोझीशनमध्ये मला तिचा चेहरा दिसत नव्हता तेव्हा ती कुठे बघत होती व कशाबद्दल बोलत होती ते मला काही दिसत नव्हते. मग मी थोडेसे हलून पोझीशन बदलली व पाय फाकवत माझा डावा गुडघा खाली टेकवून उजवा गुडघा सरळ वर ठेवला. त्याने काय झाले की माझ्या उजव्या गुडघ्यावरून माझी शॉर्ट खाली सरकली.

“आईऽऽ गं!” पूजाताईच्या तोंडातून चित्कार बाहेर पडला.

“काय झाले ताई? ठीक आहे ना तू?” मी तिला विचारले.

“हं हो! मी ठीक आहे.” तिने उत्तर दिले.

“चांगलाच मोठा आहे.” तिने दबक्या स्वरात म्हटले.

पूजाताईने ‘मोठा’ या शब्दावर जोर देत म्हटले तेव्हा मला थोडे वेगळे वाटले आणि अचानक माझ्या लक्षात आले की माझी शॉर्ट खाली सरकली आहे तेव्हा माझ्या पुढ्यात बसलेल्या पूजाताईला माझा अंडरवेअरमधला लंड शॉर्टच्या लेगमधून दिसला असावा.

माझा लंड पूर्णपणे त्या अंडरवेअरमध्ये झाकलेला नव्हता तेव्हा माझ्या केसाळ गोट्या तिच्या नजरेस पडल्या असाव्यात. कारण शॉर्टच्या लेगमधून मला माझ्या गोट्यांना थंडावा जाणवत होता म्हणजे माझ्या गोट्या अंडरवेअरच्या मटेरियलमधून बाहेर डोकावत होत्या. तिला ते दिसत होते आणि त्याबद्दलच ती कोड्यात बोलत होती.

मग मी आहे त्या पोझीशनमधून बाहेर तिच्याकडे बघितले. ती आपल्या पावलांवर उकडीवी बसली होती. तिने गाऊन गुडघ्यापर्यंत वर करून कंबरेत खोचलेला असल्यामुळे समोरून मला तिच्या दोन्ही मांड्यांमधील घळ स्पष्ट दिसत होती.

पण तिने मांड्या जास्त फाकवल्या नव्हत्या तेव्हा मला आतले काही दिसत नव्हते. तेव्हा आमच्या दोघांचेही चेहरे एकमेकांना दिसत नव्हते त्यामुळे आमचे लक्ष कुठे आहे हे एकमेकांना कळत नव्हते. पण आम्हा दोघांनाही माहीत होते की एकमेकांची नजर कुठे आहे पण उघडपणे आम्ही ते दाखवत नव्हतो.

पूजाताईला माझ्या शॉर्टमधला नजारा दिसत होता तेव्हा मला तिच्या मांड्यांमधला खजाना बघायचा होता तेव्हा मी तो खजाना उघडा करायचे ठरवले. मग पाईपचा लिकेज शोधतोय असे दाखवत मी माझी पोझीशन थोडी बदलली व माझा उजवा गुडघा पूजाताईच्या डाव्या गुडघ्याला टेकवला. तिने अजिबात आपला गुडघा बाजूला केला नाही व तशीच बसून राहिली.

“खूप मोठा आहे का गं ताई?” मी तिला कोड्यात विचारायला सुरुवात केली.

“कं काय?” ती गडबडली.

“म्हणजे लिकेज गं.”

“ओहऽऽ! हो, मला वाटते नक्कीच मोठा आहे.”

“अच्छा पण मला दिसतच नाही.”

मी माझ्या गुडघ्याने पूजाताईचा गुडघा थोडा बाजूला करायचा प्रयत्न केला. तिचा आवाज थोडा कापरा होऊ लागला. माझ्या गुडघ्याचा तिच्या गुडघ्यावरील दाब पाहून तिला बहुतेक कळले की मला काय हवे आहे ते. तेव्हा अगदी हळूहळू तिने आपले गुडघे फाकवायला सुरुवात केली.

“दिसेल, नीट बघ!”

जस जसे पूजाताईचे गुडघे फाकत गेले तस तसे मला तिच्या मांड्यांच्या आतला भाग दिसत गेला व शेवटी तिची पॅन्टीने आच्छादलेली पुच्ची दिसली!

“तुझ्या डोळ्यांसमोरच आहे अगदी.” माझे लक्ष तिच्या मांड्यांमध्ये वेधून घेण्यासाठी व तिने घातलेली पॅन्टी मी बघावी म्हणून तिने तसे म्हटले.

“मला वाटते, मला दिसतेय ते.” मी म्हणालो.

“हो ना, तेच तू शोधत होतास ना?” आपले पाय अजून फाकवत तिने मला शक्य होईल तेवढी तिची पॅन्टी दाखवली.

“ओह ताई, मला दिसतेय म्हणजे मला नीट बघायला हवे.” माझा लंड हळूहळू कडक होऊ लागला.

“ठीक आहे रे राहुल, तू बघ तुला हवे तितके, नीट बघून घे.”

पूजाताईची काळी पॅन्टी तिच्या पुच्चीवर इतकी घट्ट बसली होती की त्या पारदर्शक मटेरियलमधून मला तिच्या पुच्चीची भेग आणि पुच्चीचे केस दिसत होते.

ओह माय गॉड! येस्स! ती तीच पॅन्टी होती! ती पॅन्टी तीच होती, जी मी काल रात्री मूठ मारायला घेतली होती. जिच्यावर मी माझे वीर्य गाळले होते, तीच पॅन्टी आज तिने घातली होती.

सकाळी तिने जेव्हा ती घेतली असणार तेव्हा माझ्या वीर्याचा ओलावा त्यावर नक्कीच असणार, पण तरीही तिने तीच पॅन्टी घातली! म्हणजे आत्ता तिच्या पुच्चीला पॅन्टीचा जो भाग चिकटला होता त्या भागावर माझे वीर्य होते.

कदाचित माझ्या विर्याबरोबर तिच्या पुच्चीचा रस मिक्‍स झाला असावा. तिला माहीत होते की माझ्या वीर्याने तिची पॅन्टी भरलेली होती तरीही तिने दुसरी कुठली पॅन्टी न घालता तीच पॅन्टी घातली.

आता माझ्या लक्षात यायला लागले की पूजाताईला कदाचित मला हे दाखवायचे होते की, बघ! तुझ्या वीर्याने भरलेली पॅन्टी मी न धुता तशीच माझ्या पुच्चीवर चढवली आहे. तिला मला ते दाखवायचे होते तेव्हा ती माझ्या पायांमध्ये तशी बसली असावी. कदाचित सिंकचा पाईप कुठे लिकच नसावा व फक्त मला तिची पॅन्टी दिसावी म्हणून तिने हे सगळे नाटक केले असावे.

कारण काहीही असो, जे मला दिसत होते त्याने मी कमालीचा कामोत्तेजित होत होतो. माझा लंड बऱ्यापैकी कडक झाला होता व त्याचा फुगीरपणा पूजाताईच्या अगदी डोळ्यासमोर होता आणि मी तो लपवण्याचा अजिबात प्रयत्न करत नव्हतो. उलट तिला तो दिसावा म्हणून मी अजूनच वासनेच्या नजरेने तिच्या पॅन्टीजकडे बघू लागलो.

“तुझा एकदम फेवरेट कलर आहे ना हा?” अचानक पूजाताईने मला विचारले.

“हं? काय ताई?” जणू काही मला कळलेच नाही अश्या आविर्भावात मी तिला म्हणालो.

“हो. मी त्याबद्दलच बोलतेय, जे तुला दिसतेय.” पूजाताईने मादक स्वरात मला म्हटले.

“सॉरी ताई. त ते मला तुझी ती मला तुझी.” माझ्या तोंडातून शब्द फुटेना.

“पॅन्टी दिसतेय! माझी पॅन्टी दिसतेय, हो ना?” तिने बिनधास्तपणे म्हटले.

तिचा बिनधास्तपणा पाहून मला काही क्षण आश्चर्य वाटले पण मग मलाही धीर आला.

“हो ताई, मला तुझी पॅन्टी दिसतेय.”

“अच्छा, म्हणजे माझी पॅन्टी बघून तू उत्तेजित होत आहेस. हीच पॅन्टी तुझा हा कडक करण्यास कारणीभूत आहे तर.”

“हो! हो ताई. माझा हा कडक होतो, तुझ्या ह्या पॅन्टीमुळे. जेव्हा तू मला अशी पॅन्टी दाखवून तरसवतेस तेव्हा. सॉरी! पण ते आपोआप होते, सॉरी ताई.”

“ठीक आहे रे राहुल, एवढे काही सॉरी वगैरे बोलायची गरज नाही. मी समजू शकते तुझ्या भावना.”

गंमत म्हणजे आमचे हे संभाषण आहे त्या स्थितीत चालले होते. अजूनही मला तिचा चेहरा दिसत नव्हता की तिला माझा चेहरा दिसत नव्हता. त्याचा फायदा घेत माझी नजर तिच्या पॅन्टीवरच खिळलेली होती आणि मला खात्री होती की तिची नजर माझ्या कडक झालेल्या लंडावरच असणार होती. बहुतेक आम्ही दोघेही एकमेकांबरोबर लाजत होतो तेव्हा आम्ही फेस-टू-फेस बोलत नव्हतो.

तेवढ्यात हॉलमधील फोनची घंटी वाजली! दोन तीन वेळा बेल वाजल्यावर नाइलाजास्तव पूजाताईला उभे राहणे भाग होते. पण उठता उठता ती म्हणाली,

“ठीक आहे राहुल, आता तू बाहेर आला तरी चालेल. मला वाटते हा ‘शो’ आपण येथेच संपवूया. जरा जाऊन कोणा प्लंबरला बोलवून आणशील का? तो पाईप खरोखरच गळत आहे.”

पूजाताई फोन घ्यायला लगबगीने बाहेर गेली. काही क्षण तर मी खुळ्यासारखा जागीच बसून राहलो. मला खरंच वाटेना की जे काही घडले ते प्रत्यक्षात घडले होते. पूजाताईने मला तिच्या पुच्चीवरची पॅन्टी दाखवली होती.

अगदी सुरुवातीपासून आत्ता पर्यंत जे काही घडले त्याचा एक्शन रिप्ले माझ्या मनात चालू झाला. ती काय बोलली आणि मी काय बोललो, ते सगळे आठवत आठवत मी कॅबिनेटच्या बाहेर आलो.

आधीच मी कामोत्तेजित होतो आणि त्यावर झालेल्या प्रसंगाची उजळणी करता करता मी जास्तच कामोत्तेजित झालो. तेव्हा बाहेर आल्यावर मी तडक टॉयलेटमध्ये गेलो व खसाखस मूठ मारून वीर्य गाळले.

वेगळा छंद

मला माहीत नाही स्त्रियांच्या अंतर्वस्त्रांचे माझे आकर्षण कधी चालू झाले ते. पण मला आठवते की बारावीनंतर जेव्हा मी पार्ट टाईम जॉब चालू केला त्यानंतरच मला स्त्रियांच्या ब्रेसीयर व पॅन्टीजचे आकर्षण वाटू लागले. मॅगझिन मधील अर्धनग्न स्त्रियांचे फोटो माझ्या नजरेस पडू लागले...

वेगळा छंद भाग : २

पूजाताई आलेली असली की मध्यरा‍त्री नंतर मी गुपचूप खाली यायचो. मग दोरीवरील तिची ब्रेसीयर आणि पॅन्टी काढून मी पुन्हा वर यायचो. माळ्याचा दरवाजा बंद करून घेतला की मी निश्चिंत व्हायचो. मग मी ती ब्रेसीयर व पॅन्टी मनसोक्तपणे वरखाली उलटी सुलटी करून बघत असे. त्याच्या टॅगवरील...

वेगळा छंद भाग : ३

नाइलाजाने मग मी नंतर खाली गेलो व माझे सकाळचे कार्यक्रम आवरू लागलो. नंतर दिवसभर मी घराबाहेरच राहलो. संध्याकाळी घरी आल्यावर मला धास्ती वाटत होती की कदाचित आई मला फाइलावर घेईल. पण तसे काही झाले नाही. पुढचे २-३ दिवस मी साळसूदपणे वागत होतो आणि मला भीती होती की काहीतरी होईल...

वेगळा छंद भाग : ४

नंतर काही दिवस असेच चालत राहले. जेव्हा जेव्हा मी पूजाताईकडे राहायचो तेव्हा तेव्हा रात्रीचा मी तिची ब्रेसीयर, पॅन्टीज घेऊन मूठ मारायचो व ती अंतर्वस्त्रे तेथेच ठेवायचो. नंतर सकाळी पूजाताई धुतलेल्या कपड्यातील दुसरा एखादा जोड न घालता तोच जोड घालायची जो मी मूठ मारायला...

वेगळा छंद भाग : ५

पूजाताई बाकी मला चान्स देण्यात चुकत नव्हती. ब्लाउजमधून, गाऊनमधून तिच्या ब्रेसीयरचे पट्टे नेहमीच बाहेर दिसत असत. शक्य असेल तेव्हा कपडे बदलताना मला तिच्या अंगावरील अंतर्वस्त्राचे दर्शन ती घडवत होती. आताशा तिच्या गाऊनचे हूक, ब्लाउजचे हूक बऱ्याचदा उघडे राहू लागले ज्याने...

वेगळा छंद भाग : ७

पूजाताईच्या मिस्टरांचा फोन होता तेव्हा ती फोनवर बोलत होती. मी कपडे वगैरे घालून तयार झालो आणि बाहेर जाऊन एका प्लंबरला घेऊन आलो. त्या प्लंबरने लिकेज शोधून काढला व सांगितले की पाईपचा तुकडा बदलावा लागेल. मग त्याच्या बरोबर जाऊन मी पाईपचा तुकडा आणि इतर गोष्टी घेऊन आलो. मग...

वेगळा छंद भाग : ८

पूजाताईचे मिस्टर तिला झवत होते की नाही कोणास ठाऊक, कारण बरेच दिवस उपाशी असलेल्या जनावरासारखी ती माझ्या लंडावर तुटून पडली. माझा लंड आपल्या पुच्चीत घेऊन माझी बहीण मागे पुढे होऊ लागली व आपली पुच्ची झवून घेऊ लागली. मीपण मग मागे पुढे होत तिला झवू लागलो. तिच्या तोंडातून...

वेगळा छंद भाग : ९

पूजाताईने आता माझा लंड एका हाताने पकडून हलवायाला सुरुवात केली आणि दुसर्‍या हाताने ती माझ्या गोट्या कुरवाळू लागली. पूर्ण वेळ ती माझ्या डोळ्याला डोळा भिडवून होती. "मागे जेव्हा पहिल्या वेळी तुझ्याजवळ माझी ब्रेसीयर, पॅन्टी मला सापडली तेव्हा खरे मला हे माहीत झाले. मला एक...

वेगळा छंद भाग : १०

पूजाताईने तसे म्हणल्यावर मी उत्साहाने तिच्या पुच्चीत माझी दोन बोटे घालून आतबाहेर करू लागलो. जणू मी तिला बोटांनी झवत होतो. माझ्या बोटाच्या झवण्याने तीही उत्तेजित होत होती व माझा कडक लंड जोरजोराने हलवत होती. माझ्या लंडाचा कडकपणा आणि माझी उत्तेजना पाहून शेवटी ती म्हणाली,...

वेगळा छंद भाग : ११

काही क्षणानंतर जेव्हा माझा लंड गळायचा थांबला तेव्हा मी तिच्या अंगावरून खाली सरकलो आणि तिच्या बाजूला पडून राहलो. आमची उत्तेजना ओसरून आम्ही जेव्हा नॉर्मल लेवलवर आली तेव्हा आम्ही बोलायला सुरुवात केली. "काय मग राहुल, मजा आली की नाही?" पूजाताईने मादक स्वरात मला विचारले....

error: नका ना दाजी असं छळू!!