येऊन तुझ्या मिठीत भाग : १०

त्यांच्या विनंतीने मी खजिल झालो! मी त्यांना थोडे ढिल्ले सोडत खाली सरकलो जेणेकरून त्यांना खाली सरकायला चान्स मिळावा. त्या खाली सरकल्या आणि पाठच्या पिलोवर रेलत रिलॅक्सपणे पडल्या. त्यांनी सुटण्याचा प्रयत्न केला नाही व मुकाटपणे त्या खाली सरकल्या ते पाहून मी निश्चिंत झालो आणि त्यांना सोडून मी पटकन वर झालो.
पुन्हा त्यांना कसलीही उसंत न देता पटकन मी त्यांच्या पँटीजमध्ये माझी बोटे खुपसली आणि त्यांची पँटीज मी खाली खेचली. त्यांचे पाय वर करून मी त्यांची पँटीज काढून टाकली आणि पुन्हा त्यांचे पाय फाकवून मी खाली झालो.
आता मला श्रुती मॅडमची नग्न योनी स्पष्ट दिसत होती! त्यांच्या योनीच्या आजूबाजूला अजिबात केस नव्हती. फक्त योनीच्या वर थोडासा त्रिकोणी झुपका होता. त्यांची केसविरहीत योनी, तिची पटले, भेगेवरील चमकता दाणा पाहून मा‍झ्या तोंडाला पाणी सुटले! हावऱ्या नजरेने त्यांच्या योनीकडे पहात मी उत्तेजित स्वरात म्हणालो,
“अरे व्वा! तुमची योनी तर एकदम तुळतुळीत आहे. मघाशी बोटे घालताना मा‍झ्या लक्षात नाही आहे. बरीच साफसफाई करता वाटते तुम्ही.”
“हो!” लाजेने आपली डोळे मिटून घेत त्या म्हणाल्या, “मला आवडते सगळे क्लिन ठेवायला.”
“मला पण. मी रुपालीलाही अशीच क्लिन रहायला सांगतो. खरतर मी स्वत: रुपालीची योनी अशीच क्लिन करत असतो.”
“हम्म. इंटरेस्टींग!” त्या इतकेच म्हणाल्या.
मी पुन्हा खाली वाकलो आणि त्यांच्या पायात झोपत पुन्हा मी माझे तोंड आता त्यांच्या नग्न योनीवर ठेवले. आता मा‍झ्या तोंडात आणि त्यांच्या योनीमध्ये पँटीजच्या कपड्याचा अडसर नव्हता. मा‍झ्या ओठांचा स्पर्श जेव्हा त्यांच्या दाण्याला झाला तेव्हा त्यांची कंबर आपसूक वर झाली आणि त्यांच्या तोंडातून मादक सुस्कारा बाहेर पडला. “आहहऽऽऽ स्स्स्स्स्सऽऽऽ”
वाऊ! म्हणजे त्यांना आवडले तर माझे चोखणे. हे जेव्हा मला कळले तेव्हा माझा उत्साह वाढला आणि मी आवडीने त्यांची योनी चोखू लागलो. त्यांच्या भेगेला ओठ लावत मी त्यांच्या भोकात जीभ घालू लागलो आणि लपक लपक करत त्यांची योनी चाटू लागलो.
मध्येच मी त्यांच्या भेगेवरील दाणा ओठांमध्ये पकडून दाबत होतो तर मध्येच दाणा तोंडात घेऊन चोखत होतो. दाणा चोखताना मी त्यांच्या भोकात एक बोट घालून आत-बाहेर करायला सुरुवात केली आणि त्याने श्रुती मॅडम चेकाळल्या!
त्या आता आपली कंबर हलवायला लागल्या. मी नजर वर करून त्यांच्याकडे पाहीले तर त्या आपल्या दातात ओठ पकडून आपली उत्तेजना कंट्रोल करायला बघत होत्या असे मला दिसले. त्यांना अजून चेकळवत मी कसून त्यांचा दाणा चोखू लागलो आणि योनीत बोट आत-बाहेर करू लागलो.
त्याने श्रुती मॅडमची कामवासना अजून भडकली आणि त्या हुंकारू लागल्या. ‘हंम्म्म्मऽऽऽ उंहहहऽऽऽ‘ करत करत त्या कंबर जोराने हलवू लागल्या. मग त्यांनी माझे डोके दोन्ही हाताने धरले आणि माझे तोंड आपल्या योनीवर त्या दाबून धरू लागल्या.
मी त्यांच्या भेगेत जीभ घालत त्यांच्या भेगेवरील दाणा चोखत राहलो. त्यांचा कंबर हलवण्याचा स्पीड वाढला! त्यांचे हुंकार वाढू लागले. त्या आता चित्कारू लागल्या. माझे डोके जोराने आपल्या योनीवर दाबू लागल्या. तालबद्धपणे कंबर हलवून त्या कामशिखरावर पोहचल्या आणि रत होऊ लागल्या.
“आहहहऽऽऽऽ ओहहहऽऽऽऽ ओहहहऽऽऽ” असे मादक आवाज करत त्या तृप्त होऊ लागल्या.
त्या कामतृप्तीच्या अथांग सागरात डुंबत होत्या व त्याचा फायदा घेत मी हळूच माझे खालचे अंग वर केले.
त्यांची योनी चाटत असताना मी उत्तेजित झालेलो होतो व माझा लंड पुन्हा कडक झालेला होता. तेव्हा त्यांची योनी तशीच चाटत राहत मी हळूच वर झालो आणि मी माझा पायजमा खाली सरकवला. माझा कडक लंड मी पायजम्यातून मोकळा केला आणि हातात पकडला.
श्रुती मॅडमची योनी चाटून मी एक्साईट झालोच होतो तेव्हा मी आता त्यांना झवण्याचा निश्चय केला!!
त्यांना झवायला मी आतुर होतो तेव्हा त्यांच्या ग्लानीचा फायदा घेत मी पटकन वर झालो आणि एका क्षणात त्यांच्या फाकलेल्या पायात पवित्रा घेत मी मा‍झ्या लंडाचा सुपाडा त्यांच्या योनीच्या भेगेवर टेकवला. त्यांना काही कळायच्या आत मी एक धक्का मारला आणि गपकन माझा लंड त्यांच्या योनीत सारला!
“उफ्फऽऽऽ साऽऽगऽऽरऽऽऽ काऽऽयऽऽ करतोसऽऽ तूऽऽ हेऽऽऽ? ओहऽऽऽ नोऽऽऽऽ!”
त्या ओरडल्या. जेव्हा त्यांच्या लक्षात आले की मी काय करतोय ते. पण तोपर्यंत खूप उशीर झाला होता. माझा लंड ऑलरेडी मुळापर्यंत त्यांच्या योनीत होता. मी पटकन त्यांच्या अंगावर पडलो आणि त्यांच्या तोंडावर आपले तोंड नेऊन मी त्यांच्या ओठांचे चुंबन घेऊ लागलो.
“उंम्म्म्म्म. हंम्म्म्म्म.” श्रुती मॅडम हुंकारू लागल्या.
कदाचित त्यांना काहीतरी बोलायचे होते पण मी त्यांना बोलू देत नव्हतो. मला हवे तितके त्यांच्या ओठाचे चुंबन मी घेत राहलो आणि मी माझी कंबर हलवून त्यांना झवायला सुरुवात केली. जेव्हा त्यांचे हुंकार कमी कमी होत गेले आणि त्यांचा आवाज जेव्हा बंद झाला तेव्हाच मी माझे ओठ वर उचलले.
“आहहह.” आपला ऊर भरून त्यांनी श्वास घेतला आणि त्या धापा टाकू लागल्या.
जेव्हा त्यांचा श्वास नॉर्मल झाला तेव्हा त्यांनी रागाने माझ्याकडे पहात म्हटले,
“नालायका. माझा घात केलास तू माझ्यावर रेप करतोय.”
“नो, मॅडम नो! तुम्हीही मा‍झ्या इतक्याच आतुर आहात. तुम्हालाही हे हवे आहे. नाहीतर तुमची योनी इतकी पाझरली नसती.” मी गचगच धक्के मारत त्यांना झवत म्हटले.
“अरे पण. हा रेप आहे. मी तुला करायला देत नव्हते. तू जबरदस्तीने करतोय.”
“मग काय झाले? विळा भोपळ्यावर पडला काय किंवा भोपळा विळ्यावर पडला काय. कापले कोण जाते? भोपळाच ना. तुम्ही मला करायला दिले काय किंवा मी जबरदस्तीने तुम्हाला केले काय आनंद तर आपल्या दोघांना मिळणार आहे.”
“दोघांनी नाही तुला फक्त. मला नाही काही सुख वाटत. हा रेप आहे.”
“हो का? मग आता देतोच मी तुला आनंद. बघा आता.”
असे बोलून मी माझे पाय जवळ आणून सरळ लांब केले आणि मा‍झ्या अंगाचा भार मी मा‍झ्या हातावर पेलला. मग मी हाताने जोर लावत माझे अंग तिच्या अंगावर वर-खाली घासू लागलो आणि तिच्या योनीवर माझा जांघेचा भाग घासू लागलो.
त्याने काय झाले की मा‍झ्या लंडाच्या वरील भाग तिच्या योनीवरील दाण्यावर घासला जाऊ लागला आणि तिचा दाणा रगडू लागला. श्रुती मॅडमने कितीही प्रयत्न केला तरी त्या आपली इक्साईटमेंट थोपवून धरू शकणार नाहीत याची मला खात्री होती!
आणि तसेच झाले! त्यांनी आपली वासना रोखण्याचा खूप प्रयत्न केला पण जेव्हा त्यांना असह्य झाले तेव्हा त्यांचा निश्चय डळमळला. त्यांनी आपले पाय मा‍झ्या कंबरेभोवती गुंडाळले आणि त्या मला आपल्या अंगावर अजून ओढू लागल्या.
मी त्यांना झवत त्यांचा दाणा मा‍झ्या लंडावरील भागाने घासत होतो आणि मध्ये मध्ये त्यांच्या ओठांचे चुंबन घेत होतो. त्यांनी हाताने मला घट्ट मिठी मारली होती व त्या मला आपल्या अंगावर दाबत होत्या.
त्यांचा आवेश वाढला होता. त्या मा‍झ्या प्रत्येक धक्क्याला खालून वर धक्का देत उत्तर देत होत्या आणि माझा लंड आपल्या योनीत खोलवर घेत होत्या.
“ओहहऽऽ अजयऽऽऽ काय करतोस तू हे? कशाला पेटवलेस मला? किती मुश्किलीने दाबून ठेवली होती माझी आग. कशाला भडकवलीस पुन्हा? ” असे बोलून त्या मला जास्तच मिठी मारू लागल्या.
“रिलॅक्स, मॅडम. जास्त एक्साईट होऊ नका. हळुवारपणे सुख घ्या.”
“अरे कशी रिलॅक्स होऊ? नाही रे सहन होत आता! इतक्या वर्षांची दाबलेली इच्छा उफळली आहे. अशी नाही शांत व्हायची ती.”
“हरकत नाही, मॅडम. मी आहे ना तुमची इच्छा शमवायला. आपल्याकडे तीन दिवस आहेत. भरपूर मजा करू आपण. तुमची इतक्या वर्षांची भूक शमवू आपण.”
“हो रे. अजय. फार वर्षे झालीत. असे सुख घेऊन. ओहहहऽऽ किती सुख असते असे करण्यात. मी तर विसरूनच गेले होते. आहहहऽऽऽ करऽऽऽ अजून जोरात करऽऽऽ झव मला चांगलाऽऽऽ मिटव माझी खाजऽऽऽ”
त्यांच्या कबुलीने आणि प्रोत्साहनाने मा‍झ्या लंडात वेगळीच उत्तेजना उसळली! मी भलताच एक्साईट झालो! गचगच करत मी धक्के देत होतो व त्यांची योनी झवत होतो.
त्यांचे अंग तालात हलत होते व त्या लिलया माझे धक्के पेलत होत्या. इतकी वर्षे झवण्यापासून वंचित असलेली त्यांची योनी त्या मानाने चांगलीच टाईट होती. पूर्ण उत्तेजित असल्याने ती पाझरत होती पण मा‍झ्या लंडाला प्रचंड घर्षण देत होती.
आता माझी उत्तेजना धीर धरत नव्हती. तिच्या योनीचा टाईटपणा मा‍झ्या सहनशक्तीच्या पलीकडचा होता तेव्हा मी मा‍झ्या भावना रोखल्या नाही. त्वेशाने गपागप धक्के मारत मी झवू लागलो आणि सत्खलनाचे परिचीत फिलींग मा‍झ्या लंडात तयार झाले.
मा‍झ्या धक्क्यावरून तिच्याही ते लक्षात आले आणि ती पण चेकाळली! ती पण आपला दाणा मा‍झ्या लंडावर घासू लागली आणि माझा बांध फुटला!!
“ओहहहऽऽ मॅडमऽऽऽ मीऽऽऽ गळतोयऽऽऽऽ” असे ओरडून मी त्यांच्या योनीत माझे वीर्य गाळू लागलो.
आर्तपणे चित्कारत त्यांनी मला घट्ट पकडून ठेवले आणि त्या आपली कंबर हलवून योनी घासू लागल्या. तेव्हा मी ओळखले की त्या सुद्धा रत होऊ लागल्या होत्या. एकमेकांना गच्च मिठी मारत आम्ही दोघेही कामतृप्त होऊ लागलो.
माझे वीर्य त्यांच्या योनीत गळत होते आणि मी कामसुखाच्या डोहात डुंबत होतो. जेव्हा मी गळायचा थांबलो तेव्हाच मी माझे अंग ढिल्ले सोडले आणि त्यांच्या अंगावर पडलो. त्यापण कामतृप्त होऊन हळूहळू शांत झाल्या आणि डोळे मिटून पडून राहिल्या.
तीव्र कामतृप्तीच्या सुखाने आम्हा दोघांनाही ग्लानी आली आणि आम्ही दोघे कधी झोपेच्या आधीन झालो ते आम्हाला कळलेच नाही. झोप लागायच्या आधी मा‍झ्या मनात पुढच्या तीन दिवसात श्रुती मॅडमबरोबर काय काय आणि कशी कशी मजा लुटायची याचे विचार चालू झालेले मला आठवते.

येऊन तुझ्या मिठीत भाग : ९

मा‍झ्या सत्खलनाची तिव्रता वाढवण्यासाठी मी श्रुती मॅडमला अजून मा‍झ्या जवळ ओढले आणि त्यांच्या पाठीवरून हात पुढे नेत मी त्यांच्या छातीचे उभार पकडले. मग मी त्यांचे उभार दाबत माझी कंबर हलवून त्यांच्या तोंडात खालून वर धक्के मारू लागलो व त्या माझा लंड चोखत राहिल्या.मध्येच...

येऊन तुझ्या मिठीत भाग : ८

“अहो. तुमच्या पिसी मध्ये एक ब्लू-फिल्मची फाईल सेव्ह केलेली होती. ती एकदा मी आणि श्रवण सर एकटेच तुमच्या घरात असताना त्यांनी मला दाखवली होती.”“चल काहीतरीच काय. तो तुला कशाला दाखवेल?” श्रुती मॅडमने लाजत लाजत म्हटले.“अहो आमचा असाच सेक्स बद्दल विषय चालला होता व त्यात...

येऊन तुझ्या मिठीत भाग : ७

“रिलॅक्स, मॅडम रिलॅक्स!” त्यांचे निप्पले हळुवारपणे कुरुवाळत मी म्हणालो, “असे काहीही होणार नाही. रुपालीला माहीत आहे तू येथे माझ्याबरोबर एकटी आहे. पण आपल्यामध्ये काय घडले हे तिला कधीच कळणार नाही. अनलेस तू किंवा मी तिला सांगीतले तर. मी तर सांगणार नाही. आणि तू पण नक्कीच...

येऊन तुझ्या मिठीत भाग : ६

“हे असे काही उत्तर देऊन विषय टाळू नकोस. तू प्रॉमीस केले की खरेखुरे उत्तर देशील म्हणून.”“अरे मी खरेच सांगतेय. श्रवणबरोबर डायवोर्स झाल्यानंतर माझा प्रेम आणि पुरुष ह्या दोघांवरील विश्वास उडाला. त्या दु:खात मी मा‍झ्या करिअरवर लक्ष केंद्रीत केले आणि त्यामुळे पुन्हा कधी...

येऊन तुझ्या मिठीत भाग : ५

बिअरचा थोडा अंमल आणि त्यांचा जवळचा स्पर्श याने मी उत्तेजित होत होतो. त्यात आणि डान्स करणाऱ्या मुलीं कधी कधी अशा कपड्यात यायच्या की त्यातून त्यांचे व्यवस्थित अंगप्रदर्शन होत होते.अशी एखादी मुलगी आली की श्रुती मॅडम माझ्याकडे सुचकपणे पहायच्या आणि मी सुचकपणे हसून त्यांना...

येऊन तुझ्या मिठीत भाग : ४

“आय सी. नो प्रॉब्लेम!,” श्रुती मॅडमने हसत हसत म्हटले, “तशी मी रुपाली सारखी जास्त मेकअप क्रेझी नाही. पण ईट विल बी फन टू युज हर स्टफ.”“गुड! लेट्स गो टू द रूम.”असे बोलून मी श्रुती मॅडमची बॅग उचलली आणि मा‍झ्या बेडरूममध्ये आणून ठेवली.श्रुती मॅडम मा‍झ्या मागोमाग आली होती....

येऊन तुझ्या मिठीत भाग : ३

श्रुती मॅडम आता कॅनडामध्ये एका मोठ्या फर्ममध्ये जॉब करत होती आणि तेथे तिने स्वत:चे घरही घेतले होते. आम्ही एकदा तिला पुन्हा लग्न करण्याबद्दल विचारले होते तर तिने उत्तर दिले की सध्या मला त्याबाबत विचार करायला अजिबात वेळ नाही.तिच्या बरोबरील चर्चेवरून आमच्या लक्षात आले...

येऊन तुझ्या मिठीत भाग : २

श्रुती मॅडम अशा वागात होत्या की बाहेर जाऊन त्या नवऱ्याबरोबर तसे चाळे करून आल्या होत्या हे अजिबात कळत नव्हते.त्या आम्हाला काहीतरी समजावून सांगत होत्या पण मा‍झ्या नजरेसमोर तो बाहेरचाच सीन होता. मला श्रुती मॅडमचे किसींग करत असलेले ओठ दिसत होते, श्रवण सर दाबत असलेली छाती...

येऊन तुझ्या मिठीत

मी लॉगीन करून मेल चेक केले तर इतर मेल बरोबर श्रुती मॅडमचा मेल होता. मेल पाहून मला आश्चर्य वाटले आणि पटकन मेल ओपन करून वाचला.‘तू नेहमी आग्रह करत असतो ‘दिल्लीमध्ये ये ये’ तेव्हा मी येत आहे. पुढच्या आठवड्यात आमचे एक आय-टी चे सेमीनार दिल्ली मध्ये आहे ज्यासाठी मी ४ दिवस...

error: नका ना दाजी असं छळू!!