येऊन तुझ्या मिठीत भाग : ७

“रिलॅक्स, मॅडम रिलॅक्स!” त्यांचे निप्पले हळुवारपणे कुरुवाळत मी म्हणालो, “असे काहीही होणार नाही. रुपालीला माहीत आहे तू येथे माझ्याबरोबर एकटी आहे. पण आपल्यामध्ये काय घडले हे तिला कधीच कळणार नाही. अनलेस तू किंवा मी तिला सांगीतले तर. मी तर सांगणार नाही. आणि तू पण नक्कीच तिला बोलणार नाहीस. तेव्हा डोन्ट वरी! आपण आपले हे सिक्रेट आपल्यातच ठेवूया. लेट्स एंजॉय धिस मोमेंट! मी तुला खूप सुख देईल. तुला हवे तसे. तुला ज्याने खूप खूप आनंद मिळेल असे.”
असे बोलून मी खाली वाकलो आणि श्रुती मॅडमच्या एका छातीवरील ताठरलेला निप्पल मी तोंडात घेऊन चोखू लागलो.
त्याने श्रुती मॅडमच्या अंगाला किंचित झटका बसला आणि उत्तेजनेने हुंकारत तिने माझे तोंड आपल्या छातीवर दाबून धरले. मी तिचा उभार हातात धरून दाबत होतो आणि तिचा निप्पल चोखत होतो.
मग मी तिच्या दुसर्‍या छातीवरील निप्पलकडे वळलो. तिचा तो निप्पलही तोंडात घेऊन मी चोखायला लागलो व तिचा पहिला उभार हाताने दाबू लागलो. आळीपाळीने मी तिच्या निप्पलवर जीभ फिरवत होतो व त्यांना ओठात पकडून चोखत होतो.
तिच्या उभारांशी आणि निप्पलशी असे खेळल्याने तिची कामवासना एकदम भडकली! तोंडातून हुंकार आणि चित्कार काढत ती मा‍झ्या अंगाला आपले अंग घासू लागली.
किती काळ तिचे मादक अंग ह्या सुखापासून वंचित होते तेव्हा आता जेव्हा तिच्या अंगाला हे सुख मिळत होते तेव्हा तिच्या भावना अनावर होत होत्या. मी उत्तेजित स्वरात तिला म्हटले,
“बघितलत, मॅडम. तुम्हाला किती सुख मिळतेय. ह्या सुखाने तुमचे अंग चिंब झालेय. ह्या सुखाला तुम्ही जाणीवपुर्वक दूर ठेवत होता. पण आता तुम्हाला ते मिळतेय. तेव्हा आपल्या भावना रोखू नका. भरपूर आनंद घ्या.”
असे बोलून मी तिच्या पायावरील गाऊन वर केला आणि त्यात हात घातला.
तिच्या मांडीवर हात फिरवत मी वर नेला आणि सरळ तिच्या पँटीजने आच्छादलेल्या योनीवर ठेवला. श्रुती मॅडमच्या सगळ्यात नाजूक भागाला मा‍झ्या हाताचा स्पर्श झाला आणि ती जागेवरच ताडकन उडाली!
पण पुन्हा सोफ्यावर आपले अंग टाकून ती रिलॅक्स झाली आणि डोळे मिटून आपले डोके मागे टाकत ती पडली. तिची पँटीज ओली पचपचीत झाली होती. तिच्या योनीमधून रसाचा जणू पाट वहात होता अशी तिची पँटीज ओली झाली होती.
श्रुती मॅडमच्या योनीला मला असा स्पर्श करायला मिळाला होता ज्याने माझी काम भावना तिव्रपणे वाढली! माझा लंड मा‍झ्या पायजम्यात एकदम कडक झाला होता व तंबू करून उभा होता.
मा‍झ्या कडक लंडाचा तिच्या अंगाला थोडा थोडा स्पर्श होत होता त्यावरून तिला कळत असावे की मी किती एक्साईट झालेलो होतो ते. पण मा‍झ्या एक्साईटमेंटपेक्षा तिची स्वत:ची एक्साईटमेंट तिला महत्वाची होती. तेव्हा तिचे लक्ष, तिच्या भावना फक्त तिच्या मांडीमधील योनीवर एकटवलेल्या होत्या.
जस जसे मी तिची योनी पॅंटीजवरूनच दाबू लागलो तस तसे तिच्या अंगाची हालचाल वाढली, तिचे हुंकार वाढले! तिची पचपचीत पँटीज मी तिच्या योनीच्या चीरेत दाबत होतो व जमेल तसे तिच्या योनीचा फुगीरपणा हाताळत होतो.
मला राहवले नाही आणि मी तिची पँटीज योनीवरून बाजूला करत सरळ तिच्या चीरेत माझे मधले बोट घातले. पुन्हा जणू तिच्या अंगाला शॉक बसला असे तिचे अंग उडाले!
मा‍झ्या हातावर आपली योनी दाबत ती कंबर हलवू लागली. तिच्या योनीत मधले बोट मागे-पुढे करत मी तिच्या योनीवरील दाणा घासू लागलो. कामरसाने भरलेली तिची योनी बुळबुळीत झाली होती आणि माझे बोट सहजपणे आत-बाहेर होत होते.
“ओहहह. अजयऽऽऽ नाही रेऽऽऽ सहनऽऽऽ होतऽऽऽ आताऽऽऽ” श्रुती मॅडमने जोराने कंबर हलवत म्हटले.
“हरकत नाही मॅडम. रोखू नका स्वत:ला. बाहेर पडू द्या तुमच्या भावना.”
“येस्स्स अजयऽऽऽ असेचऽऽऽ करऽऽऽ मीऽऽ फिनीशऽऽ होतेयऽऽऽ असेचऽऽऽ करऽऽऽ आहहहऽऽऽ ओहहहऽऽऽ”
मी चमकत्या डोळ्याने श्रुती मॅडमचा कामवासनेने लाल झालेला चेहरा पहात होतो व त्यांची योनी चोळत होतो. तिच्या अंगाच्या हालचालीने तिची छाती हिंदळत होती, उसळत होती. इतकी वर्ष दाबून ठेवलेली तिची कामवासना आज मोकळी झाली होती.
तिची कामभावना इतकी तीव्र होती की निव्वळ मा‍झ्या हाताने आणि बोटांनी ती कामतृप्त होत होती. आपली कंबर हलवून ती मा‍झ्या हातावर रत होत होती. तिच्या योनीतून कामरसाचा लाव्हा बाहेर पडत होता आणि त्याने माझे बोट आणि हात बरबटले होते.
नंतर तिने मा‍झ्या हातावर आपल्या दोन्ही मांड्यां दाबून धरल्या आणि तिचे अंग कडक झाले. मला असे वाटत होते की मी माझे बोट एखाद्या पक्कडीत टाकले आहे असे तिच्या योनीने माझे बोट जखडून ठेवले होते.
काही क्षण आपले अंग तसेच कडक ठेवत ती स्तब्ध राहिली आणि मग तिचे अंग रिलॅक्स झाले. आपले आकसलेले अंग मोकळे सोडत ती सोफ्यावर पडली. डोळे बंद करून ती धापा टाकत होती, हुंकारत होती. मी नवलाईने तिच्या हालचाली टिपत होतो.
श्रुती मॅडम एकदम सेक्सी दिसत होती! तिच्याबरोबर असे काहीतरी करावे अशी माझी फार इच्छा होती आणि ती इच्छा इतकी सहजासहजी प्रत्यक्षात खरी होईल असे मला कधी वाटले नव्हते.
मला आता खात्री होती की ती नक्कीच माझ्याकडून झवून घेईल. फक्त मला थोडे थोडे तिच्या कलेने घ्यावे लागणार होते. पण त्याच बरोबर पुढच्या हालचाली मलाच पुढाकार घेऊन कराव्या लागणार होत्या. तेव्हा मी पटकन उठून उभा राहलो आणि भरभर माझे कपडे काढू लागलो.
नाईट शर्ट काढून तसेच पायजमा अंडरवेअरसकट खाली करून मी पूर्ण नागडा झालो आणि परत श्रुती मॅडमच्या जवळ बसलो. श्रुती मॅडमने डोळे मिटलेले होते तेव्हा तिला कळले नाही मी काय केले ते.
माझा लंड आधीच कडक होता आणि वरच्या दिशेने ताठ उभा होता. मी श्रुती मॅडमचा हात पकडला आणि मा‍झ्या कडक लंडाला लावला. मा‍झ्या बोटांनी मी तिची बोटे मा‍झ्या लंडाभोवती आवळली आणि मग तिची मूठ मा‍झ्या लंडावर वर-खाली करू लागलो.
आपल्या कामतृप्तीच्या ग्लानीत असलेल्या श्रुती मॅडमने हळूच डोळे उघडले. क्षणभर तिने माझ्याकडे पाहीले आणि मग खाली आपल्या हाताकडे व मा‍झ्या लंडाकडे एक कटाक्ष टाकला. मग तिने तशीच निर्विकारपणे नजर वर केली याचा अर्थ तिच्या क्षणभर लक्षात आले नाही की काय चालले आहे.
पण पुढच्याच क्षणी तिला स्ट्राईक झाले आणि तिने डोळे विस्फारले! तिने झटकन खाली मा‍झ्या लंडाकडे पाहीले आणि आश्चर्याने वर माझ्याकडे पहात ती तार स्वरात म्हणाली,
“अऽऽजऽऽयऽऽऽ कायऽऽ करतोयऽऽ तुऽऽ हेऽऽऽ शी!”
असे बोलून तिने आपला हात काढून घ्यायचा प्रयत्न केला पण मी तो घट्टपणे मा‍झ्या लंडावर दाबून धरला होता. अगतिकपणे माझ्याकडे पहात ती पुढे म्हणाली,
“हे आता अति होतेय, अजय. प्लिज सोड माझा हात.”
“मी काय करतोय, मॅडम? फक्त माझा लंड हलवतोय तुमच्या हाताने.”
“पण का? मला नाही असले चाळे करायचे.” श्रुती मॅडमने फणकाऱ्यात म्हटले.
“असे काय करता, मॅडम? मी तुम्हाला तृप्त केले ना काही क्षणापूर्वी? मग मला पण थोडा रिलीफ द्या ना. मला पण थोडी सुख घेऊ द्या. मी दुसरे काही मागत नाही.”
मा‍झ्या विनंतीने श्रुती मॅडम थोडी विचारात पडली. एक दोन मिनिटे विचार केल्यानंतर ती म्हणाली,
“ठीक आहे, अजय. मी तुला रिलीफ देते. पण तेवढेच. नंतर काही करायचे नाही. मी सरळ झोपायला जाणार.”
“ॲबसोल्युटली, मॅडम. मला मान्य आहे.” मी आनंदाने म्हणालो.
मी एक दोन मिनिटे तिच्या मूठीवर माझा हात ठेवून तिला माझा लंड हलवायला लावले आणि जेव्हा तिने ताल पकडला तेव्हाच मी माझा हात बाजूला काढला. ती आता तिची मूठ मा‍झ्या लंडावर वर-खाली करून लागली. मध्ये मध्ये ती माझ्याकडे वर पहात होती आणि मग खाली मा‍झ्या लंडाकडे पहात होती.
श्रुती मॅडम मा‍झ्या उजव्या बाजूला बसली होती. तिच्या छातीचे उभार तिच्या वर केलेल्या ब्रेसीयरखालून मला अजूनही दिसत होते. मी पटकन तिच्या अजून जवळ सरकलो जेणे करून मला तिच्या अंगाशी खेळता यावे.
मी माझा उजवा हात श्रुती मॅडमच्या उजव्या खांद्यावर टाकला आणि पुढून खाली आणत तिच्या छातीच्या उभारावर ठेवला. मग मी तिचा उभार दाबू लागलो. श्रुती मॅडमने वर माझ्याकडे पाहीले आणि फणकाऱ्यात म्हटले,
“मी म्हटले ना दुसरे काही करायचे नाही म्हणून.”
“हो ना. मी कुठे काय करतोय? फक्त तुमचे उभार दाबतोय. ते तर तुम्ही आधी पण मला करू दिले आहे तेव्हा त्यात काय एवढे.” मी निर्लज्जपणे हसत तिला म्हणालो.
तिने एक जळजळीत कटाक्ष माझ्यावर टाकला आणि काही न बोलता ती गुपचूप माझा लंड हलवू लागली. मी तिचा उभार दाबत राहलो आणि तिच्या गरम मूठीचा मा‍झ्या लंडावरचा स्पर्श अनुभवत राहलो.
श्रुती मॅडम माझा लंड हलवतेय अशी कल्पना मी अनेकदा केली होती पण प्रत्यक्षात ते सुख मा‍झ्या कल्पनेच्या पलिकडचे होते. पटकन मा‍झ्या मनात अजून एका कल्पनेचा विचार आला. मी लगेच तिला विचारले,
“श्रुती मॅडम. तुम्ही ब्लू-फिल्म पाहीली आहे का?”
“शी! मी नाही कधी पाहीली.” तिने नाक मुरडत म्हटले.
“नाही पाहिलीत तर मग शी का केले? तुम्हाला काय माहीत त्यात शी असते की चांगले असते?” मी हसून तिला विचारले.
“पाहीली नाही तरी मी त्याबद्दल ऐकलेय.” श्रुती मॅडमने थोडेसे लाजत म्हटले.
“खोटे! साफ खोट. तुम्ही पाहीली आहे. नक्कीच पाहीली आहे.” मी ठामपणे म्हटले.
“कशावरून म्हणतोस तू हे?” श्रुती मॅडमने मला आश्चर्याने विचारले.
“श्रवण सरांनी सांगीतले मला फार पूर्वी.” मी हसत हसत तिला म्हटले.
“त्याने काय सांगीतले?” श्रुती मॅडमने गडबडत उत्तर दिले.

येऊन तुझ्या मिठीत भाग : १०

त्यांच्या विनंतीने मी खजिल झालो! मी त्यांना थोडे ढिल्ले सोडत खाली सरकलो जेणेकरून त्यांना खाली सरकायला चान्स मिळावा. त्या खाली सरकल्या आणि पाठच्या पिलोवर रेलत रिलॅक्सपणे पडल्या. त्यांनी सुटण्याचा प्रयत्न केला नाही व मुकाटपणे त्या खाली सरकल्या ते पाहून मी निश्चिंत झालो...

येऊन तुझ्या मिठीत भाग : ९

मा‍झ्या सत्खलनाची तिव्रता वाढवण्यासाठी मी श्रुती मॅडमला अजून मा‍झ्या जवळ ओढले आणि त्यांच्या पाठीवरून हात पुढे नेत मी त्यांच्या छातीचे उभार पकडले. मग मी त्यांचे उभार दाबत माझी कंबर हलवून त्यांच्या तोंडात खालून वर धक्के मारू लागलो व त्या माझा लंड चोखत राहिल्या.मध्येच...

येऊन तुझ्या मिठीत भाग : ८

“अहो. तुमच्या पिसी मध्ये एक ब्लू-फिल्मची फाईल सेव्ह केलेली होती. ती एकदा मी आणि श्रवण सर एकटेच तुमच्या घरात असताना त्यांनी मला दाखवली होती.”“चल काहीतरीच काय. तो तुला कशाला दाखवेल?” श्रुती मॅडमने लाजत लाजत म्हटले.“अहो आमचा असाच सेक्स बद्दल विषय चालला होता व त्यात...

येऊन तुझ्या मिठीत भाग : ६

“हे असे काही उत्तर देऊन विषय टाळू नकोस. तू प्रॉमीस केले की खरेखुरे उत्तर देशील म्हणून.”“अरे मी खरेच सांगतेय. श्रवणबरोबर डायवोर्स झाल्यानंतर माझा प्रेम आणि पुरुष ह्या दोघांवरील विश्वास उडाला. त्या दु:खात मी मा‍झ्या करिअरवर लक्ष केंद्रीत केले आणि त्यामुळे पुन्हा कधी...

येऊन तुझ्या मिठीत भाग : ५

बिअरचा थोडा अंमल आणि त्यांचा जवळचा स्पर्श याने मी उत्तेजित होत होतो. त्यात आणि डान्स करणाऱ्या मुलीं कधी कधी अशा कपड्यात यायच्या की त्यातून त्यांचे व्यवस्थित अंगप्रदर्शन होत होते.अशी एखादी मुलगी आली की श्रुती मॅडम माझ्याकडे सुचकपणे पहायच्या आणि मी सुचकपणे हसून त्यांना...

येऊन तुझ्या मिठीत भाग : ४

“आय सी. नो प्रॉब्लेम!,” श्रुती मॅडमने हसत हसत म्हटले, “तशी मी रुपाली सारखी जास्त मेकअप क्रेझी नाही. पण ईट विल बी फन टू युज हर स्टफ.”“गुड! लेट्स गो टू द रूम.”असे बोलून मी श्रुती मॅडमची बॅग उचलली आणि मा‍झ्या बेडरूममध्ये आणून ठेवली.श्रुती मॅडम मा‍झ्या मागोमाग आली होती....

येऊन तुझ्या मिठीत भाग : ३

श्रुती मॅडम आता कॅनडामध्ये एका मोठ्या फर्ममध्ये जॉब करत होती आणि तेथे तिने स्वत:चे घरही घेतले होते. आम्ही एकदा तिला पुन्हा लग्न करण्याबद्दल विचारले होते तर तिने उत्तर दिले की सध्या मला त्याबाबत विचार करायला अजिबात वेळ नाही.तिच्या बरोबरील चर्चेवरून आमच्या लक्षात आले...

येऊन तुझ्या मिठीत भाग : २

श्रुती मॅडम अशा वागात होत्या की बाहेर जाऊन त्या नवऱ्याबरोबर तसे चाळे करून आल्या होत्या हे अजिबात कळत नव्हते.त्या आम्हाला काहीतरी समजावून सांगत होत्या पण मा‍झ्या नजरेसमोर तो बाहेरचाच सीन होता. मला श्रुती मॅडमचे किसींग करत असलेले ओठ दिसत होते, श्रवण सर दाबत असलेली छाती...

येऊन तुझ्या मिठीत

मी लॉगीन करून मेल चेक केले तर इतर मेल बरोबर श्रुती मॅडमचा मेल होता. मेल पाहून मला आश्चर्य वाटले आणि पटकन मेल ओपन करून वाचला.‘तू नेहमी आग्रह करत असतो ‘दिल्लीमध्ये ये ये’ तेव्हा मी येत आहे. पुढच्या आठवड्यात आमचे एक आय-टी चे सेमीनार दिल्ली मध्ये आहे ज्यासाठी मी ४ दिवस...

error: नका ना दाजी असं छळू!!